Кафедра прикладної радіоелектроніки

[RE-8] Контроль якості програмного забезпечення

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програмаВсі ОП
Статус дисципліниВибіркова (Ф-каталог)
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестрДоступно для вибору починаючи з 2-го курсу, весняний семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. 18 год, Практ. 36 год, Лаб. год, СРС. год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Нікітчук А. В.,
Практ.: Нікітчук А. В.,
Розміщення курсуhttps://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=5221

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Кожний програмний продукт повинен виконувати певні функції, які були передбачені замовником. Тобто робити те, що задумано та втілено в програмне забезпечення розробником. Якісний програмний продукт повинен мати набір властивостей, які дозволять успішно його використовувати упродовж тривалого періоду, тобто мати визначену якість цього програмного продукту. Таким чином вивчення дисципліни дозволить студенту знати основні поняття в сфері розробки та тестування програмного забезпечення, отримати практичні навички в плануванні розробки та тестуванні свого та іншого програмного продукту.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Вміти програмувати мовою високого рівня С++, Python

3. Зміст навчальної дисципліни

 • Характеристики якості програмного забезпечення
 • Метрики якості програмного забезпечення
 • Методики підвищення якості програмного забезпечення
 • Відносна ефективність методик контролю якості програмного забезпечення
 • Головний закон контролю якості програмного забезпечення
 • Процеси управління якістю програмного забезпечення
 • Різновиди тестування
 • Техніки тестування
 • Аналіз результатів тестування

4. Навчальні матеріали та ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. BLACK, Rex. Critical testing processes: plan, prepare, perform, perfect. Addison-Wesley Professional, 2004.
 2. BRAUDE, Eric J.; BERNSTEIN, Michael E. Software engineering: modern approaches. Waveland Press, 2016.
 3. DUSTIN, Elfriede; GARRETT, Thom; GAUF, Bernie. Implementing automated software testing: How to save time and lower costs while raising quality. Pearson Education, 2009.
 4. KANER, Cem; FALK, Jack; NGUYEN, Hung Q. Testing computer software. John Wiley & Sons, 1999.

Допоміжна

 1. MCGREGOR, John D.; SYKES, David A. A practical guide to testing object-oriented software. Addison-Wesley Professional, 2001.
 2. ДСТУ 2469-24. Сертифікація. Основні поняття, терміни, визначення.
 3. ДСТУ 2850-94. Програмні засоби ЕОМ. Показники і методи оцінювання якості.

Інформаційні ресурси

 1. http://automated-testing.info/
 2. http://www.dialektika.com/books/978-5-8459-1796-6.html
 3. http://www.tester.com.ua/ 

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Теми занять:

 • лекційних:
 1. Якість програмного забезпечення.
 2. Життєвий цикл програмного забезпечення.
 3. Фундаментальний етап тестування.
 4. Аналіз вимог до ПЗ та його тестування.
 5. Інструменти та практики тестування.
 6. Життєвий цикл тестування ПЗ.
 7. Чек-листи та ментальні карти. Типи тестування.
 8. Тест-дизайн. Статична та динамічна технологія тестування.
 9. Виконання тестових випадків та звітність.
 • практичних:
 1. Опис і структура дефектів. Життєвий цикл дефектів.
 2. Вимоги до ПЗ та їх тестування.
 3. План тесту ПЗ (Test plan).
 4. Тестові випадки (Test cases).
 5. Чек-листи та ментальні карти.
 6. Баг-репорт та баг-трекінгові системи.
 7. Автоматизація тестових сценаріїв.
 8. Підготовка середовища для автоматизованого тестування веб-додатків.
 9. Автоматизація функціонального тестування веб-додатків з використанням Selenium Web Driver.
 10. Підготовка середовища та інструментів для автоматизованого тестування мобільних додатків.
 11. Автоматизація функціонального тестування мобільних додатків з використанням інструментів Appium та Android SDK.

 

6. Самостійна робота студента

Підготовка до захисту практичних робіт (1 тиждень для кожної практичних роботи).

Підготовка до написання модульної контрольної роботи (1 тиждень).

Підготовка до заліку (1 тиждень).

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Правила відвідування занять:

 • для лекцій - відвідування занять за розкладом, також допускається вивчення матеріалу - самостійно, в дистанційному режимі з використанням літературних джерел та ресурсів у мережі інтернет.
 • для очних практичних занять відвідування обов’язкове, за розкладом. Для дистанційних практичних робіт допускається асинхронне виконання завдань.

Правила поведінки на заняттях:

 • на заняттях доцільно використовувати мережу інтернет для пошуку інформації і зручного доступу до сучасних впорядкованих джерел інформації;
 • допускається використання мобільних телефонів, ноутбуків та іншої сучасної техніки.

Правила захисту практичних робіт:

 • для захисту практичних роботи необхідно пройти відповідний тест;
 • практичних роботи захищаються на поточному занятті або на наступному від заняття присвяченого роботі що захищається.
 •  практичні роботи захищаються в вигляді відповідей на контрольні запитання та також пояснення отриманих результатів або в вигляді відповідей на онлайн тест.

Правила захисту індивідуальних завдань:

 • результати виконання індивідуальних завдань подаються до захисту не пізніше ніж за два тижні після видачі завдань.

Правила призначення штрафних балів:

 • штрафні бали призначаються за невчасне виконання/захист практичної роботи.

Політика дедлайнів та перескладань:

 • захист/здача практичних робіт виконується до останнього заняття (включно).

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Поточний контроль: опитування за темами лекцій (18 балів), практичних робіт (56 балів), МКР (14 балів), ДКР (12 балів).

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Семестровий контроль:

Умови допуску до семестрового контролю: семестровий рейтинг більше 60 балів.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

...
Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Практичні роботи виконуються в комп’ютерних лабораторіях кафедри.
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Нікітчук А. В.;
Ухвалено кафедрою ПРЕ (протокол № 8 від 27.08.2021 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № ______ від ______)