Кафедра прикладної радіоелектроніки

[RE-285] Технологія виробництва електронної апаратури: технології складання, монтажу, налаштування, контролю та випробувань

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програма
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр4 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. 18 год, Практ. год, Лаб. 36 год, СРС. 66 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Попсуй В. І.,
Лаб.: Попсуй В. І.,
СРС.: Попсуй В. І.
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Друга частина дисципліни "Технологія виробництва радіоелектронної апаратури" може викладатись як окрема вибіркова дисципліна, що присвячена розгляду питань зі складання та монтажу радіоелектронної апаратури, антикорозійному захисту, технологіям налаштування, контролю та випробувань, організації технологічної підготовки виробництва, оцінювання технологічності виготовлення деталей і складання.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Студенти мають вміти працювати в SolidWorks (дисципліна "Тривимірне моделювання РЕА").

Мати розуміння виробничого та технологічного процесів виготовлення деталей (дисципліни "Технологія виробництва радіоелектронної апаратури" та "Конструювання РЕА").

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни

Зміст дисципліни: лекції і лабораторні роботи.

Тема 1 Основи технологічної підготовки виробництва радіоелектронних апаратів.

 •  Структура виробничого підприємства. Нормативна документація.
 •  Схеми складання. Маршрутні та операційні карти
 •  Аналіз технологічності конструкції. Відпрацювання конструкції на технологічність.
 •  Проектування складальної дільниці.

Тема 2 ТЕХНОЛОГІЇ СКЛАДАННЯ І МОНТАЖУ РЕА

 •  Класифікація. Роз’ємні з’єднання.
 •  Нероз’ємні з’єднання. Клеї. Класифікація. Клейові з’єднання
 •  Паяння.
 •  Зварювання
 •  Герметизація і контроль герметичності, передача руху в середовища з іншим тиском

Тема 3 ТЕХНОЛОГІЇ НАЛАШТУВАННЯ, КОНТРОЛЮ І ВИПРОБУВАННЯ РЕА

 •  Технології налаштування
 •  Технології контролю
 •  Технології випробувань

Тема 4 ПЕРСПЕКТИВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА РЕА

 •  Тенденції майбутніх технологій
 •  Перспективні напрямки використання 3-D та 4-D принтерів

Орієнтовний перелік лабораторних робіт

 • ЛР 1 Дослідження монтажних та конструкційних паяних з’єднань
 • ЛР 2 Дослідження  контактно-електричного точкового зварювання
 • ЛР 3 Дослідження друкованого вузла з метою розробки схем складання
 • ЛР 4 Дослідження друкованого вузла з відпрацюванням на технологічність
 • ЛР 5, 6 Дослідження можливості виготовлення пресформи для мікросхеми технологією литва
 • ЛР 7 Дослідження точності виготовлення корпусу блоку живлення методами фрезерування, пресування та 3-D
 • ЛР 8 Дослідження міцності клейових з'єднань

4. Навчальні матеріали та ресурси

 

Лабораторні роботи проводяться в лабораторіях РТФ кафедри ПРЕ на наявному обладнанні лаб. 306; лаб 410, 412; кабінету мікроелектроніки к. 408

Література до опанування курсу

Базова

1. Готра З.Ю. Технологія електронної техніки. Навчальний посібник у двох томах. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. Т. 1. 888 с  

2. Билібин К.І. Конструкторсько -технологічне проектування електронної апаратури: Київ, 2016. 568 с.  

3. Технологія нанесення неметалевих покриттів та виробництво плат друкованого монтажу [Електронний ресурс] : підручник / Л. А. Яцюк, О. В. Косогін, Д. Ю. Ущаповський, О. В. Лінючева, Ю. Ф. Фатєєв; Електронні текстові дані (1 файл: 6,9 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 330 с. 

4. Ткачук Р. А. Основи технології радіоелектронних апаратів : навчальний посібник / Р. А. Ткачук, В. Г. Дозорський, Л. Є. Дедів, І. Ю. Дедів. - Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. - 336 с.  

5. Методичні вказівки щодо виконання курсових проектів і контрольних  робіт для студентів напрямку підготовки "Радіоелектронні апарати" для всіх форм навчання. Київ, НТУУ "КПІ", 2009  (Електронне навчальне видання).  

6. Справочник  по пайке. /Под ред. И.Е. Петрунина.,- М., Машиностроение,1984.

7. Справочник по сварке, пайке, склейке и резке металлов и пластмасс. /Под ред. Неймана А., Рихтера Е. Перевод с немецкого., - М., Металлургия,  1980.

8.   Барышников В.Н., Шоботенко Н.С., Монтаж радиоелектронной аппаратуры.  - Киев,  Техніка, 1986.

Допоміжна

 9. Приборостроение и средства автоматики. Справочник в пяти томах. /Под ред. Гаврилова А.Н., - М.,   Машиностроение, 1965.

 10 Харитонов Н.П., Шентенкова И.А., Термостойкие герметизирующие материалы, - Ленинград,  Наука, 1977.

  11. Готра З.Ю., Справочник по технологии микроэлектронных устройств, - Львов,   Каменяр,  1986.

   12. Технологія виробництва електронних засобів. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт. /Укладачі: Біденко В.А., Кожушний В.А., Прус В.А.  – Київ, НТУУ «КПІ», 2007.

Інформаційні ресурси студенти обирають самостійно

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

 

Лабораторні роботи безпосередньо пов’язані з матеріалом лекцій. Умовно такий зв’язок показаний в таблиці 

Лабораторна

Лекція

1 2 3 4 5 6 7 8
1     Х          
2       Х        
3 Х             Х
4   Х            
5         Х      
6           Х    
7                
8                
9             Х  

 

Тема 1 ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА РАДІОЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ

 • Тема 1.1 Основи технологічної підготовки виробництва радіоелектронних апаратів. Структура виробничого підприємства. Нормативна документація.
 • Тема 1.2 Схеми складання. Маршрутні та операційні карти

Завдання на самостійну роботу: розробити технологічну схему складання двосторонньої друкованої плати з SMD компонентами

 • Тема 1.3 Аналіз технологічності конструкції. Відпрацювання конструкції на технологічність.

Завдання на самостійну роботу: розрахувати технологічність складання друкованої плати

 • Тема 1.4 Проектування складальної дільниці.

Завдання на самостійну роботу: спроектувати складальну дільницю для друкованих плат з обсягом виробництва 1000 шт./місяц

Тема 2 ТЕХНОЛОГІЇ СКЛАДАННЯ І МОНТАЖУ РЕА

 • Тема 2.1 Класифікація. Роз’ємні з’єднання. Типи. Переваги та недоліки. Перспектива.

Завдання на самостійну роботу: проаналізувати переваги і недоліки монтажних з’єднань накруткою

 • Тема 2.2 Нероз’ємні з’єднання. Клеї. Класифікація. Клейові з’єднання

Завдання на самостійну роботу: скласти перелік клеїв і герметиків, що застосовуються у виробництві РЕА

 • Тема 2.3 Паяння. Класифікація. Припої. Флюси, Капілярне паяння. Паяння друкованих плат. Паяння скла і кераміки. Паяння пластмас. Обладнання для паяння..

Завдання на самостійну роботу: порівняти свинцеві і без свинцеві технології монтажу

 • Тема 2.4 Зварювання. Класифікація. Захисні середовища. Переваги і недоліки різних типів зварювання. Особливості зварювання нетрадиційних матеріалів.

Завдання на самостійну роботу: охарактеризувати джерела живлення дуги для конструкційного зварювання

 • Тема 2.5 Герметизація і контроль герметичності, передача руху в середовища з іншим тиском
 • Завдання на самостійну роботу: визначити вимоги до матеріалів, що використовуються при герметизації РЕА

Тема 3 ТЕХНОЛОГІЇ НАЛАШТУВАННЯ, КОНТРОЛЮ І ВИПРОБУВАННЯ РЕА

 • Тема 3.1 Технології налаштування

Завдання на самостійну роботу: оцінити точність технологій налаштування

 • Тема 3.2 Технології контролю

Завдання на самостійну роботу: як визначають параметри для контролю

 • Тема 3.3 Технології випробувань

Завдання на самостійну роботу: проаналізувати вимоги до випробувань на зовнішні впливи побутової і спеціальної апаратури

Тема 4 НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА РЕА

 • Тема 4.1 Тенденції майбутніх технологій

Завдання на самостійну роботу: провести інформаційний пошук з даної теми

 • Тема 4.2 Перспективні напрямки використання 3-D та 4-D принтерів

Завдання на самостійну роботу: провести інформаційний пошук з даної теми

​..

6. Самостійна робота студента

В самостійну роботу студента входить опанування матеріалів лекцій і лабораторних робіт, надання викладачу на перевірку (у вказані викладачем терміни) та захист лабораторних робіт:

 

 

...

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

.

 • На початку семестру створюється в Telegram-чат з дисципліни для швидкої взаємодії студент-викладач. Усі студенти групи обов’язково мають бути присутні в чаті;
 • Відвідування лекцій та виконання лабораторних робіт є обов’язковим;
 • Усі завдання мають бути надані викладачу на перевірку у вказані терміни. За несвоєчасно виконані і захищені роботи втрачається право переробити роботу для підвищення балів;
 • У випадку якщо у викладача виникають питання щодо авторства роботи котру надає студент, викладач має право провести додатковий захист роботи.
 • За активність студентів на лекціях передбачені заохочувальні бали.

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

...

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

За кожне з завдань можна отримати наступний максимум (за умови якісного виконання та вчасного надання на перевірку):

 1. Лекції - 18 балів.
 2. Лабораторні роботи 10 х 8 = 80 балів
 3. Доповідь – 5 балів

Для отримання атестації за 1 і 2 календарний контроль на кінцеву дату контролю студент повинен мати відповідно 30 і 60 рейтингових балів

Семестровий контроль: залік.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

 

 • Є можливість зарахування сертифікатів проходження дистанційних чи онлайн курсів за відповідною тематикою (відповідність з тематикою курсу необхідно погоджувати з лектором).

...

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Всі заплановані лабораторні роботи забезпечені інструментами, матеріалами, макетами та промисловим обладнанням в повному обсязі і дозволяють проводити заняття по 2 бригади на кожну роботу.
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Попсуй В. І.;
Ухвалено кафедрою ПРЕ (протокол № від )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № ______ від ______)