Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

[BFd68] Проблемні питання біохімії, молекулярної біології, цитології та біоінженерії

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиТретій (освітньо-науковий)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програма091ф ПБ+ - Прикладна біологія (ЄДЕБО id: 57872)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр2 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни8 кред. (Лекц. 30 год, Практ. 35 год, Лаб. год, СРС. 175 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЕкзамен
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Галкін О. Ю.,
Практ.: Галкін О. Ю.,
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Сучасна прикладна біологія охоплює питання біохімії, цитології, молекулярної біології, біоінженерії та одночасно використовує їх для розв’язання практичних задач. Згадані наукові дисципліни й самі розвиваються, що дає можливість використовувати нові дані для вирішення  комплексних завдань, а одночасно виникають і нові різноманітні проблеми. А результатами вирішення таких проблем  часто стають відкриття раніше не відомих біологічних процесів та явищ, що надалі стануть основою інноваційних підходів у медицині, біотехнології та промисловості. 

Даний курс надає можливість аспірантам розглянути проблемні питання, що постають перед сучасною біохімією, цитологією, молекулярною біологією і біоінженерією, а також шляхи їх вирішення, які пропонують науковці та практики. Здобувачі формуватимуть здатності до вирішення комплексних проблем у цих біологічних напрямках;  до пошуку, оброблення та аналізу інформації щодо принципів модифікації природних та створених штучно біологічних систем;   до здійснення дослідницької та інноваційної діяльності в прикладній біології.

Метою дисципліни є формування підходів до використання регуляторних механізмів у біологічних системах для керування процесами їх життєдіяльності і практичного використання та створення нових штучних біологічних об’єктів.

Предметом дисципліни є проблемні питання біохімії, цитології, молекулярної біології, біоінженерії, а також напрямки їх розв’язання.  

Дисципліна сприяє формуванню у аспірантів таких компетентностей:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу в біології;
 • здатність генерувати нові ідеї, проводити наукові дослідження на відповідному рівні; виконувати оригінальні біологічні дослідження;
 • здатність критичного осмислення та адаптації новостворених біологічних процесів та систем;
 • набуття універсальних навичок дослідника, представлення результатів власного дослідження у презентації ;
 • здатність спілкуватися іноземною мовою з фахових питань та розуміння іншомовних наукових текстів з біохімії, цитології, молекулярної біології, біоінженерії.

 

Після засвоєння навчальної дисципліни аспіранти мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • проблемних питань сучасної біохімії, цитології, молекулярної біології, біоінженерії в контексті створення нових та керування процесами життєдіяльності природних організмів;
 • сучасних методів ведення науково-дослідних робіт, організації і плануванні експерименту, практик оприлюднення результатів;
 • сучасних біохімічних та біоінженерних підходів для вдосконалення біологічно активних  субстанцій.

уміння:

 • переосмислювати наявні теоретичні знання й професійні практики у галузі наук про життя;
 • представляти та обговорювати результати наукової роботи українською та іноземною мовами;
 • використовувати спеціалізовані фундаментальні знання з цитології, біохімії для розв’язання проблем в різних галузях біології;
 • розв’язувати системні та спеціалізовані проблеми у галузі прикладної біології та біотехнології;
 • вирішувати комплексні завдання щодо впровадження біологічних розробок.

 

Програмні компетентності, які мають бути сформовані після вивчення дисципліни, та які  відповідають освітній програмі «Прикладна біологія»:

Загальні компетентності

 • Здатність формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.
 • Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в обсязі достатньому для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.
 • Здатність до застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, пошуку та критичного аналізу інформації.
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність), проводити наукові досліджень на відповідному рівні.

Фахові компетентності

 • Здатність до перегляду існуючих концепцій сучасної біології шляхом критичного осмислення і адаптації новостворених методів та технологій, шляхом генерування оригінальних гіпотез.
 • Здатність розробляти нові моделі та проводити експерименти, спрямовані на вирішення проблем, пов’язаних  із  прикладними задачами у біології, відповідно  до  конкретних потреб наукового пошуку.
 • Здатність критично оцінювати отримані результати, приймати рішення та рекомендувати альтернативні стратегії вирішення проблем щодо створення та регулювання життєдіяльністю біологічних об’єктів, методів досліджень та технологій за їх участю.
 • Здатність оцінювати ризики впровадження сучасних технологій (у т.ч. біотехнологій) для природного навколишнього середовища, здоров’я людей, її відповідність національним і міжнародним стандартам та практикам.
 • Здатність до створення інструментів та методологій наукової діяльності, оцінювання та впровадження результатів сучасних розробок, рішень та досягнень природничих наук в біологію.
 • Здатність самостійно формулювати наукову проблему у галузі створення штучних біологічних систем й їх практичного використання та/або регуляторних механізмів біологічних систем, а також визначати шляхи її вирішення.

Програмні результати навчання, які мають бути досягнуті після вивчення дисципліни та які  відповідають освітній програмі «Прикладна біологія»:

 • Знання сучасних методів ведення науково-дослідних робіт, організації та планування експерименту, практик оприлюднення наукових результатів.
 • Знання  і  розуміння проблемних питань сучасної біохімії, молекулярної біології та цитології в контексті створення нових (штучних) та керування процесами життєдіяльності природних організмів (з метою їх практичного використання).
 • Розв’язувати складні системні та спеціалізовані проблеми у галузі прикладної біології та біотехнології
 • Переосмислювати наявні теоретичні знання й професійні практики у галузі наук про життя.
 • Використовувати передові методи (у т.ч. інформаційні технології) та фахові навички для вирішення біологічних задач в науково-дослідній та інноваційній сферах.
 • Представлення, обговорення результатів наукової роботи українською мовою
 • Вирішувати комплексні завдання щодо впровадження біологічних розробок.
 • Використовувати спеціалізовані фундаментальні знання для розв’язання проблем в різних галузях біології.
 • Представлення, обговорення результатів наукової роботи англійською мовою в усній та письмовій формі, а також повного розуміння та аналізу іншомовних наукових текстів з спеціальності

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Вивчення дисципліни базується на знаннях аспірантів з біохімії молекулярної біології, цитології та біотехнології, набутих під час навчання в магістратурі тощо. Для користування іноземними джерелами інформації з дисципліни аспіранти повинні володіти іноземною мовою для наукової діяльності.

Знання та вміння, набуті після вивчення дисципліни, можуть надалі використовуватися аспірантами при підготовці дисертації, опрацюванні та аналізі проблемних питань з різних напрямків біотехнології та біоінженерії, а також для опанування курсу «Науково-управлінські засади екологічної експертизи».  

3. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Прикладні та фундаментальні питання сучасної біохімії.

Тема 2. Проблеми питання та можливості молекулярної біології.

Тема 3. Цитологічні дослідження у прикладних біологічних процесах.  

Тема 4. Біоінженерні підходи у розробках біотехнологічного та медичного профілю.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Біохімія і біотехнологія – сучасній медицині. Голов. ред. С. В. Комісаренко. – K.: ФОП Москаленко О. М., 2013, 704 с.

Функціональна біохімія: підручник / За ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 с.

Молекулярні механізми міжклітинної комунікації : монографія за ред. проф. Г. О. Ушакової. – Дніпро: ЛІРА, 2018. – 216 с. https://bit.ly/3jp55nN

Марченко М.М., Копильчук Г.П. Біохімія інформаційних молекул: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2003. - 344 с. 

Молекулярно-біологічні компоненти міжклітинного матриксу: навч. посібник /  М.Д. Курський, Л.М. Васіна, М.М. Марченко. – Харків: Мачулин, 2013. – 116 с.

Карпов О.В., Демидов С.В., Кир'яченко С.С. Клітинна та генна інженерія: Підручник - К.: Фітосоціоцентр, 2010. – 208 с.

Мартиненко O.I. Методи молекулярної біотехнології: Лабораторний практикум / За наук. ред. чл.-кор. HAH України, проф. Д.М. Говоруна. — К.: Академперіодика, 2010. — 232 с.

Копильчук Г.П.  Функціональна біохімія: підручник. / Г.П. Копильчук – Чернівці: Чернівецький нац. ун-та, 2018. – 341 с.

Tabery, James, Monika Piotrowska, and Lindley Darden, "Molecular Biology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.),  https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/molecular-biology/  

Brady S. T., Siegel G. J., Albers R. W., Price D. L. Basic neurochemistry principles of molecular, cellular and medical neurobiology: 8th ed. Elsevier Inc., 2012. 1096 p. Detailed information in the personal account on the Sikorsky platform. https://bit.ly/3YJIxi3

Kushkevych I. In Progress in Biochemistry and Biotechnology. Bacterial Physiology and Biochemistry, Academic Press, 2022. Detailed information in the personal account on the Sikorsky platform. https://bit.ly/3WhgiFI

Chung Eun Ha, N.V. Bhagavan. Essentials of Medical Biochemistry. Academic Press. 2022. 844 p. Detailed information in the personal account on the Sikorsky platform. https://bit.ly/3YFF3ge

Khalid Z. Masoodi, Sameena Maqbool Lone, Rovidha Saba Rasool. Advanced Methods in Molecular Biology and Biotechnology. Academic Press, 2021. 184 p. Detailed information in the personal account on the Sikorsky platform. https://bit.ly/3jlNZHD

Biomedical Information Technology. Editor David Dagan Feng. Academic Press. 2021. 790 p. Detailed information in the personal account on the Sikorsky platform. https://bit.ly/3WCjSKo

Principles of Tissue Engineering. Editors Robert Lanza, Robert Langer, Joseph P. Vacanti, Anthony Atala. Academic Press. 2020. 1578 p. Detailed information in the personal account on the Sikorsky platform. https://bit.ly/3Viz0eT

Principles and Applications of Molecular Diagnostics. Editors Nader Rifai, Andrea Rita Horvath, Carl T. Wittwer. Academic Press. 2018. 410 p. Detailed information in the personal account on the Sikorsky platform. https://bit.ly/3GbrRbR

Yoram Vodovotz, Gary An. Translational Systems Biology. Academic Press. 2015. 152 p. Detailed information in the personal account on the Sikorsky platform. https://bit.ly/3jqOpww

Current Developments in Biotechnology and Bioengineering. Foundations of Biotechnology and Bioengineering. Editors Ashok Pandey, José António Couto Teixeira. Academic Press. 2017. 283 p. Detailed information in the personal account on the Sikorsky platform. https://bit.ly/3BXcQrB

Methods in Stem Cell Biology - Part A. Edited by Ilio Vitale, Gwenola Manic, Lorenzo Galluzzi

Volume 170, Pages 2-210 (2022) Academic Press. Detailed information in the personal account on the Sikorsky platform. https://bit.ly/3BRtI2Q

Methods in Stem Cell Biology - Part B. Edited by Ilio Vitale, Gwenola Manic, Lorenzo Galluzzi Volume 171, Pages 2-245 (2022). Academic Press. Detailed information in the personal account on the Sikorsky platform. https://bit.ly/3HQQETS

Stem Cells. Scientific Facts and Fiction. Christine L. Mummery, Anja van de Stolpe, Bernard Roelen, Hans Clevers Academic Press. 2021. 410 p.  Detailed information in the personal account on the Sikorsky platform. https://bit.ly/3YJ6Fky

Engineering Strategies for Regenerative Medicine. Editors Tiago G. Fernandes, Maria Margarida Diogo, Joaquim M.S. Cabral. Academic Press. 2020. 275 p.  Detailed information in the personal account on the Sikorsky platform. https://bit.ly/3jkccOs

Subrata Pal. Fundamentals of Molecular Structural Biology. Academic Press. 2020. 496 p.  Detailed information in the personal account on the Sikorsky platform. https://bit.ly/3Gak2D7

Translational Biotechnology. A Journey from Laboratory to Clinics. Editors Yasha Hasija. Academic Press. 2020. 425 p.  Detailed information in the personal account on the Sikorsky platform. https://bit.ly/3YI2wNN

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Навчальна дисципліна охоплює 30 год лекцій та 35 год практичних занять, а також виконання модульної контрольної роботи, тривалістю 2 год. Практичні заняття проводяться з метою закріплення теоретичних положень навчальної дисципліни і набуття аспірантами умінь і досвіду оперування сучасними поняттями біохімії, цитології, молекулярної біології, біоінженерії.

Методи навчання: пояснювально-ілюстрований (мультимедійні лекції з елементами дискусійного спілкування зі здобувачами), репродуктивний, дослідницький, частково-пошуковий (самостійна робота пошукового характеру, робота з літературою).
Використовуються наступні методи навчання:
• словесні – розповідь, пояснення, бесіда, інструктаж, лекція, дискусія;
• наочні – демонстрація відеофільмів, наочного обладнання, ілюстрацій;
• практичні методи – практичні роботи;
• індуктивні методи – узагальнення результатів пошуку та дослідження.

 

Теми та заняття

Тема 1. Прикладні та фундаментальні питання сучасної біохімії.

 • Лекція. Клітинна біохімія, як новий науково-практичний напрямок. Регуляція обміну речовин і клітинних функцій.
 • Лекція. Медична біохімія. Біохімія міжклітинних комунікацій та гормональної регуляції. (індивідуальне заняття)
 • Практичне заняття. Функціональна біохімія та біохімія інформаційних молекул. (індивідуальне заняття)
 • Практичне заняття. Сучасні методи імунохімічного аналізу: інтеграція чутливості та швидкості (індивідуальне заняття)

Тема 2. Проблеми питання та можливості молекулярної біології.

Тема 3. Цитологічні дослідження у прикладних біологічних процесах.  

Тема 4. Біоінженерні підходи у розробках  медичного та сільськогосподарського профілю.

 • Лекція. Біонженерна персоніфікована медична допомога та  інженерні рішення щодо травм та хронічних захворювань.
 • Лекція. Генно-інженерні підходи до створення інтенсивних технологій у рослинництві і тваринництві. (індивідуальне заняття)
 • Лекція. Генна діагностика та терапія людини. (індивідуальне заняття)
 • Практичне заняття. Методи ідентифікації і селекції клітин з рекомбінантними молекулами ДНК. (індивідуальне заняття)
 • Практичне заняття. Деградації ксенобіотиків генетично модифікованими мікроорганізмами. (індивідуальне заняття)
 • Практичне заняття. Створення лікарських засобів на основі олігонуклеотидів. (індивідуальне заняття)

6. Самостійна робота студента

На самостійну роботу за цим курсом відводиться 175 год.
Види самостійної роботи:

 • підготовка до лекційних занять (30 год);
 • підготовка до практичних занять (40 год);
 • підготовка до модульного контролю (15 год, ознайомлення з матеріалами презентацій лекцій, додаткової літератури упродовж часу викладання курсу);
 • виконання реферату (30 год);
 • самостійне опрацювання матеріалу (30 год);
 • підготовка до екзамену (30 год).

Теми, які виносяться на самостійне опрацювання:

- Клітинна та генна інженерія (Література: 5, 13)
- Створення рекомбінантних мікроорганізмів з метою отримання біологічно активних сполук - поліпептидів, малих біологічних молекул та біополімерів (Література: 6, 14)
- Горизонтальне перенесення генетичного матеріалу у бактерій (Література: 4, 12)

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування занять

Штрафні бали за відсутність на заняттях не виставляються. Однак, здобувачам рекомендується відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний матеріал та розвиваються практичні навички, необхідні для ґрунтовного формування відповідних компетентностей.

Пропущені контрольні заходи оцінювання

Контрольні заходи оцінювання, виконання яких передбачено на занятті, проводяться у завчасно визначений день, який оголошується здобувачам на першому тижні освітнього процесу. Виконання таких контрольних заходів оцінювання в інший день дозволяється за вагомих та/або форс-мажорних обставин.

У разі відсутності здобувача на практичному занятті, де передбачається його виступ із повідомленням, такий виступ або переноситься на інше практичне заняття, або замінюється на підготовку аналітичної записки із відповідної теми обсягом 5-10 сторінок (у разі особливих форс-мажорних обставин).

Забезпечення об’єктивності оцінювання здобувачів

Об’єктивність оцінювання здобувачів на всіх етапах оволодіння дисципліною забезпечується через наступні механізми. По-перше, детальні рекомендації щодо рейтингової системи оцінювання результатів навчання. По-друге, використання здобувачами та викладачами всіх можливих інструментів комунікацій, що забезпечують збереження історії комунікацій (електронна пошта, соціальні мережі, месенджери тощо). По-третє, для перевіряння письмових видів робіт здобувачів у разі їх незгоди із результатами оцінювання може залучатися інший викладач, який має відповідну професійну компетенцію та призначений кафедрою на поточний навчальний рік. У разі відсутності узгодженої думки викладачів щодо оцінки роботи здобувача питання виноситься на засідання кафедри, а врегулювання питання здійснюється згідно з «Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського» http://osvita.kpi.ua/node/182.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання

Після отримання коментарів від викладача з аргументацією щодо оцінки, здобувач має право в індивідуальному порядку задати всі питання, які цікавлять стосовно результатів контрольних заходів оцінювання. Якщо здобувач не погоджуються з оцінкою, він має також навести аргументи щодо своєї позиції та звернутися до декана факультету для подальшого вирішення питання (детально – див. «Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського» http://osvita.kpi.ua/node/182).

Академічна доброчесність

У разі використання контенту, захищеного авторським правом, результатів аналітичних досліджень та/або іншої інформації, здобувачі мають обов’язково вказувати джерело.

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (https://kpi.ua/code). У разі виникнення потреби у перевірці академічних текстів, підготовлених здобувачам, на наявність текстових запозичень здобувач може звернутися безпосередньо до викладача або відповідальної особи кафедри з питань перевірки академічних текстів.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки здобувачів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (https://kpi.ua/code).

Дистанційне навчання

Проходження он-лайн курсів передбачено у випадку форс-мажорних обставин (зокрема, карантинних заходів) та для інклюзивного навчання здобувачів із особливими потребами.

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна розрахована на вивчення для здобувачів із особливими освітніми потребами, але слід враховувати велике навантаження на зоровий апарат. В залежності від особливих потреб здобувачів можливе використання дистанційного навчання.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Поточний контроль: модульна контрольна робота за питаннями, наданими у п.9.

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу. Позитивну атестацію отримує студент, що отримав не менше від 50% балів можливих на час проведення в університеті календарних контролів.

Семестровий контроль: Екзамен. Перелік питань на екзамен подано у п.9.

Умови допуску до семестрового контролю: семестровий рейтинг більше 27 балів

 

Семестровий рейтинг складається з балів за реферат (40 балів) та за модульну контрольну роботу (15 балів): 40+15=55 балів

За виконання реферату (40 балів):

 • повна відповідь  на питання  - 40 балів;
 • не повна відповідь  на питання  - 30-39 балів;
 • часткова відповідь на питання  - 20-29 балів;
 • лише окремі елементи відповіді на питання – 10-19 балів;
 • незадовільна відповідь на питання  - 0 балів.

Модульна контрольна робота складається з одного проблемного питання, яке оцінюється у 15 балів:

-           повна відповідь  на контрольні питання  - 15 балів;

-           не повна відповідь  на контрольні питання  - 11-14 балів;

-           часткова відповідь на контрольні питання  - 7-10 балів;

-           лише окремі елементи відповіді на питання  - 5-14 балів;

-           незадовільна відповідь на контрольні питання  - до 5 балів.

Письмовий іспит складається з 3 питань, кожне з яких оцінюється у 15 балів:

-          повна відповідь  на питання  - 15 балів;

-          не повна відповідь  на питання  - 11-14 балів;

-          часткова відповідь на питання  - 6-10 бали;

-          окремі елементи відповіді на питання  з помилками - 1-5 балів;

-          незадовільна відповідь на питання  - 0 балів.

 

Загальний рейтинг з дисципліни таким чином:

семестровий бал (55) та бали за іспит (45) = 100 балів

Додаткові бали (до 10 балів) аспірант може отримати за підготовку інформації за наданою темою.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Перелік питань на модульну контрольну роботу:

Предмет і задачі клітинної біохімії.

Регуляція обміну речовин і клітинних функцій.

Компоненти міжклітинного матриксу.

Біохімічні аспекти лікувально-профілактичних продукті.

Предмет і задачі функціональної біохімії.

Біохімія інформаційних молекул.

Предмет та об’єкти медичної біохімія.

Біохімія міжклітинних комунікацій.

Біохімія гормональної регуляції.

Сучасні методи імунохімічного аналізу.

Функціональні зонди генів.

Біоінформатика у вирішенні проблем молекулярної біології.

Зондування геномів.

Проблем реалізації міжнародного проекту «Протеом людини»

 

Теми на реферат:

Деградація ксенобіотиків генетично модифікованими мікроорганізмами [Структурно-функціональна організація системи біотрансформації чужорідних сполук. Біохімічні механізми трансформації органічних ксенобіотиків у організмі людини та тварин. Загальна схема процесу біотрансформації. Основні типи реакцій біотрансформації ксенобіотиків. Трансформація ксенобіотиків у екосистемах. Метали як ксенобіотики. Біохімічні механізми деградації органічних ксенобіотиків у навколишньому середовищі. Біохімічні механізми деградації нафти та нафтопродуктів у навколишньому середовищі. Плазміди Pseudomonas, їхній розмір і сполуки, за руйнування яких відповідальні ферменти, що кодуються цими плазмідами. Метаболічні шляхи біодеградації ксенобиотиків, створені методами генної інженерії. Використання іммобілізованих клітин мікроорганізмів. ]

Харчування та метаболізм [Роль вітамінів у біохімічних процесах клітини. Молекулярні основи регуляції метаболізму, зокрема механізми активації та мішені таких факторів транскрипції, як ChREBP (carbohydrate response element binding protein), різних варіантів SREBP (sterol regulatory element binding protein), ядерних рецепторів (RXR, FXR, HNF4 та інших), рецепторів до інсуліну та факторів росту. Гени, що відповідають за схильність ссавців до ожиріння, діабету 2-ого типу, станів, схожих з метаболічним синдромом. Механізми відчуття метаболітів клітинами, зокрема активації протеїнкінази mTOR (mechanistic target-ofrapamycin) амінокислотами, активацію фактора ChREBP фосфорильованими моносахаридами та ацетил-коензимом А, тощо. Молекулярні механізми дії біологічно активних речовин, зокрема кофеїну, похідних метаболізму фенілпропаноїдів, ізотіоціанатів Капустяних тощо.]

Імунобіологія вагітності [Механізми сполученої імуносупресії у вагітних жінок із грипозною інфекцією для розробки заходів керування цими процесами і зниження смертності від цієї інфекції. Яким чином забезпечується імунна перевага плода і розвиток толерантності; які механізми є основою функціональної імуносупресії під час вагітності? Чому інфекції становлять особливу небезпеку для вагітних жінок; чи існує код контролю імунної системи і чи користуються цим кодом віруси? Проблема впливу ендогенних вірусів, вбудованих в геном людини більше 25 млн. років тому, на значне число ризиків розвитку різних видів патології людини: від безпліддя – до хвороб вагітності; від розвитку злоякісних новоутворень – до системної патології та автоімунних процесів.]

 

Перелік питань на екзамен:

Проблеми технологій клонування

Питання трансплантації органів та регенеративних технологій

Біоінженерна персоніфікована медична допомога

Інженерні рішення щодо травм та хронічних захворювань

Генно-інженерні підходи до створення інтенсивних технологій у рослинництві

Генно-інженерні підходи до створення інтенсивних технологій у тваринництві

Генна діагностика

Генна терапія людини

Олігонуклеотиди як основа нових лікарських засобів

Горизонтального перенесення генетичного матеріалу у бактерій

Методи ідентифікації клітин з рекомбінантними молекулами ДНК

ДНК-ДНК-гібридизація за Саузерном

Методи селекції клітин з рекомбінантними молекулами ДНК

Клітинна та генна інженерія

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліниРобочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Галкін О. Ю.;
Ухвалено кафедрою ТМБІ (протокол № 1 від 28.08.2023 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 1 від 1.09.2023 )