Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1

[TS-01] Іноземна мова наукової діяльності

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиТретій (освітньо-науковий)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програма172ф ТР - Телекомунікації та радіотехніка (ЄДЕБО id: 46365)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр1 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни6 кред. (Лекц. год, Практ. 75 год, Лаб. год, СРС. 105 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЕкзамен
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів
Розміщення курсуhttps://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=289 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=341

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Навчальна дисципліна «Іноземна мова для наукової діяльності» (англійська) відноситься до циклу дисциплін для здобуття мовних компетентностей здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) нефілологічних спеціальностей.
Предметом навчальної дисципліни є сукупність компонентів (мовних знань та мовленнєвих вмінь), що передбачає подальше удосконалення у аспірантів іншомовних мовленнєвих компетентностей в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі та перекладі, мовних компетентностей, професійно орієнтованої, лінгвосоціокультурної, навчально-стратегічної та прагматичної компетентностей, достатніх для представлення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою та здійснення наукової комунікації.
Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів ступеня доктора філософії компетентностей:
– здатність працювати в міжнародному контексті
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
– здатність спілкуватися іноземною мовою в обсязі достатньому для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів зі спеціальності.
Після вивчення дисципліни здобувачі мають продемонструвати такі результати навчання:
– вміти використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації українською та іноземними мовами.
– читати та розуміти іншомовні тексти за спеціальністю.
– вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми галузі державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях.
Освітній компонент 1 (ОК 1) дисципліни (1 курс, осінній семестр) – «Іноземна мова для наукових досліджень»
Під час опанування ОК 1 відбуватиметься послідовний перехід на сильний просунутий рівень академічної іноземної мови B2+, дескриптори якого передбачають такий рівень знань, навичок та вмінь:
- слухання: розуміти основне з лекцій, розмов і доповідей та інших форм академічної/професійної презентації, складних як за змістом, так і лінгвістично; робити записи важливих деталей;
- говоріння: виступати з чіткою, систематично викладеною презентацією, підкреслюючи важливі деталі і застосовуючи відповідну допоміжну інформацію; спонтанно відхилятись від заготовленого тексту і стежити за цікавими думками, висловленими аудиторією, часто при цьому демонструючи неабияку плавність і легкість висловлювання;
- читання: отримувати інформацію, ідеї та точки зору з вузькоспеціалізованих джерел в межах власної сфери дослідження; розуміти статті та наукові звіти на тему сучасних проблем, в яких автори мають певну позицію чи точку зору.
- письмо: синтезувати інформацію та аргументи з різних джерел; писати чіткі, добре структуровані описи складних тем, анотації, аргументативного есе, літературний огляд, підкреслюючи відповідні головні питання, підтримуючи точку зору впродовж тривалого часу допоміжними деталями й відповідними прикладами.
Освітній компонент 2 (ОК 2) дисципліни (1 курс, весняний семестр) – «Іноземна мова наукової комунікації»
Під час опанування ОК 2 відбувається перспективний перехід на рівень академічної іноземної мови С1, дескриптори якого передбачають автономний рівень знань, навичок та вмінь, а саме:
- слухання: слухати більшість лекцій, дискусій і дебатів з відносною легкістю; робити детальні записи під час лекції на теми своєї сфери інтересів, записуючи інформацію настільки точно й близько до оригіналу, що записами можуть користуватись інші люди;
- говоріння: виступати з чіткою, добре структурованою презентацією на тему наукового дослідження, достатньо довго пояснюючи й підтримуючи свою точку зору, аргументами і відповідними прикладами; взаємодіяти, відповідаючи спонтанно і майже без зусиль;
- читання: розуміти широкий спектр довгих, складних наукових текстів з галузі дослідження з високим ступенем самостійності, адаптуючи швидкість читання до різних цілей, розуміючи позиції авторів, а також непрямо і прямо висловлені погляди;
- письмо: писати чіткі, добре структуровані описи складних тем, тези доповідей, анотації, наукову статтю, підкреслюючи відповідні головні питання, підтримуючи точку зору впродовж тривалого часу аргументами й відповідними прикладами.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Пререквізити: Для опанування дисципліни «Іноземна мова для наукової діяльності» (англійська мова) необхідний рівень володіння англійською мовою здобувача має бути не нижче В2.
Постреквізити: Успішне опанування курсу дає можливість здобувачу підвищити володіння англійською мовою до рівня С1, який дозволяє ефективно представляти результати своєї наукової роботи англійською мовою та здійснювати наукову комунікацію.

3. Зміст навчальної дисципліни

ОК 1 «Іноземна мова для наукових досліджень»
Розділ 1. Introduction
Тема 1.1. Academic Orientation. Finding information about research projects.
Розділ 2. Critical thinking in science and technology
Тема 2.1. Advertising and critical thinking. Note-taking.
Тема 2.2. Pros and cons of group work.
Тема 2.3. Ethics and advertising. Writing a summary.
Розділ 3. Managing invention and innovation
Тема 3.1. Innovation and invention. Hedging.
Тема 3.2. Asking for and giving clarification in group work.
Тема 3.3. Recent invention and its impacts. Writing summaries from multiple sources.
Розділ 4. Issues in current work environment
Тема 4.1. Facing challenges. Following the writer’s argument.
Тема 4.2. Working with colleagues: problem solving. Developing an argument in an essay.
Розділ 5. The role of Information Technologies in modern education and business
Тема 5.1. IT in education and business. Presenting professionally.
Тема 5.2. Using evidence. Research proposal.
Тема 5.3. Presenting professionally.
Розділ 6. Science education and cultural diversity
Тема 6.1. Culture, science and society. Evaluating websites.
Тема 6.2. Giving opinions in presentations.
Тема 6.3. Writing introductions.
ОК 2 – «Іноземна мова наукової комунікації»
Розділ 1. Internationalization of higher education
Тема 1.1 Ways of studying in higher education.
Тема 1.2 Being an international student. Writing a cover letter for Erasmus, PhD Programs.
Розділ 2. Marketing, consumers and technology
Тема 2.1 Marketing and consumers. Evaluating academic texts: a book review.
Тема 2.2 Conclusions and recommendations.
Тема 2.3 Writing up research: the Methods section.
Розділ 3. Law and Science
Тема 3.1 Criminology. Understanding plagiarism.
Тема 3.2 Dealing with questions in presentations. Organising information in texts.
Тема 3.3 Data commentary. Writing up research: the Results section
Розділ 4. Interpersonal communication and relationships
Тема 4.1.Relationships. Understanding figures.
Тема 4.2 Relationship with your supervisor. Formality in arranging meetings.
Тема 4.3 A critique. Writing a peer review and a reply to the reviewers’ report.
Тема 4.4 Writing up research: the Discussion section
Розділ 5. The importance of science communication
Тема 5.1 Communicating science. Following the argument in a long article.
Тема 5.2 Working with your supervisor: ending a meeting. Writing up research: the Abstract
Тема 5.3 Editing your work. Communicating with the editor.
Розділ 6. Academic posters
Тема 6.1 Poster session (presentation of the research/article)

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література:
1. Ilchenko, O.M. (2016). Anhliiska dlia naukovtsiv. The language of science. [English for scientists. The language of science] (4thed.). Kyiv, Ukraine: Edelveis.
2. Hewings, M., & Thaine, C. (2012). Cambridge Academic English: an Integrated Skills Course for EAP (Advanced /C1). Cambridge, England: Cambridge University Press.
3. Saienko, N., Lavrysh, Yu., Stavytska, I. (2020). Multymediynyy navchalʹnyy kurs “Akademichne anhlomovne pysʹmo dlya aspirantiv” [Multimedia learning course “Academic English Writing for PhD Candidates”]. Kyiv, Igor Sikorsky KPI. https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=289.
4. Wallwork, A. (2013). English for Research: Usage, Style, and Grammar. Springer US.
5. Wallwork, A. (2013). English for Academic Research: Grammar Exercises. Springer US.
6. Wallwork, A. (2011). English for Writing Research Papers. Springer US.
7. Wallwork, A. (2013). English for Academic Research: Writing Exercises. Springer US.
8. Paterson, K. (2013). Oxford Grammar for EAP: English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford, England: OXFORD University Press.
Допоміжна література:
1. Chazal, E., & Moore, J. (2013). Oxford EAP: a Course in English for Academic Purposes (Advanced /C1). Oxford, England: OXFORD University Press.
2. Cottrell, S. (2011). Critical Thinking Skills: Developing Effective Analysis and Argument. Palgrave Macmillan.
3. Davis, M. (2004). Scientific Papers and Presentations (2nd ed.). San Diego, USA: Academic Press.
4. Іlchenko, О. (2016). International Communication: Science, Technology, Education, Journalism (English-Ukrainian-Russian Dictionary) (2nd ed.). Kyiv, Ukraine: Edelveis.
5. Ilchenko, O., & Myroniuk, T. (2018). Reading, Vocabulary, Grammar and Listening Comprehension Tests (for PhD Candidates). Кyiv, Ukraine: TSNDVIM NANU.
6. Rubtsova, M. (2006). Chtenie i perevod angliyskoy nauchnoy i tehnicheskoy literatury: leksiko-gramaticheskiy spravochnik [Reading and translation of English scientific and technical literature: lexical and grammatical reference book]. Moscow, Russia: Astrel.
7. Swales, J., & Feak, C. (2012). Academic Writing for Graduate Students: Essential Skills and Tasks(3rd ed.). Michigan, USA: Michigan ELT.
8. Wallwork, A. (2016). English for Academic Correspondence (2nd ed.). Springer US.
9. Wallwork, A. (2016). English for Interacting on Campus (2nd ed.). Springer US.
10. Wallwork, A. (2010). English for Presentations at International Conferences. Springer-Verlag NewYork.
11. Wallwork, A. (2011). English for Writing Research Papers. Springer US
Онлайн ресурси (ОК 1):
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
https://library.aut.ac.nz/doing-assignments/literature-reviews
https://www.slideshare.net/engCETL/writing-a-literature-review-handout
https://www.slideshare.net/phdassistance/sample-work-for-engineering-literature-review-and-gap-identification
Онлайн ресурси (ОК2):
https://www.academic-englishuk.com/academic-style
https://wordvice.com/video-which-verb-tenses-should-i-use-in-a-research-paper/
https://www.futurelearn.com/courses/research-construction-management/0/steps/75090
http://motivationalletter.com/motivation-letter-for-erasmus/
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Загальний методичний підхід до викладання навчальної дисципліни визначається як комунікативно-когнітивний та професійно орієнтований, згідно з яким у центрі освітнього процесу знаходиться аспірант – суб’єкт навчання і майбутній науковець. Методика викладання іноземної мови для наукових досліджень поєднує положення комунікативної методики, спрямовані на формування іншомовної комунікативної компетентності, в якій спілкування в академічному середовищі є водночас як кінцевою метою вивчення мови, так і засобом її досягнення. Робота на практичних заняттях спрямована на здобуття знань, розвиток і вдосконалення навичок і умінь іншомовної наукової усної та письмової комунікації.
Тематика практичних занять
ОК1 «Іноземна мова для наукових досліджень»
Освітній компонент складається з 20 практичних занять. Перше вступне заняття не оцінюється, заняття 2-15 оцінюється в 5 балів кожне, на 16 занятті виставляються бали за літературний огляд – 10 балів, на 17 занятті проводиться захист презентацій – 5 балів, на 18 занятті підсумкова контрольна робота – 10 балів, 19 заняття не оцінюється, оскільки проводиться робота над помилками та підготовча робота до заліку. На останньому занятті проводиться залікова робота.
Практичне заняття 1. Academic Orientation. Finding information about research projects
Explaining the course outline and principles of assessment; Reading and speaking about the skills important in higher education, listening about the research proposal, pp. 10-13 [2].
Self-study: Skimming reading for research: “The semantic environment of science”, pp.1-9 [д-3]; Grammar for research: Nouns, pp.1-10 [4] (theory), pp.1-4 [5] (ex-s).
Практичне заняття 2. Advertising and critical thinking. Note-taking
Speaking on the semantic environment of science, pp.1-9 [3]; Reading critically about the social value of brands and taking notes, pp.13-17 [2]; Compound nouns, nominalisation, pp.17-18 [2]; Grammar for research: Nouns, pp.1-10 [4] (theory), pp.1-4 [5] (ex-s).
Self-study: Grammar for research: prepositions in -ing clauses and after passive verbs, pp.24-25 [2]; Skimming reading for research: “Before you begin”, pp.11-18 [д-3].
Практичне заняття 3. Pros and cons of group work
Listening and discussing pros and cons of the group work, pp.19-20 [2]; Grammar for research: prepositions in -ing clauses and after passive verbs, pp.24-25 [2]
Self-study: Vocabulary: affect vs. effect, p.25 [2]; Grammar for research: Genitive, pp.11-17 [4] (theory), pp.5-8 [5] (ex-s).
Практичне заняття 4. Ethics and advertising. Writing a summary
Reading about the ethics in advertising, writing a summary and analysing the summarising strategies, pp.20-22 [2]; Vocabulary: affect vs. effect, p.25 [2].
Self-study: In-text referencing conventions [3], p.23 [2]; Grammar for research: Article, pp.19-24 [4] (theory), pp.9-11 [5] (ex-s).
Практичне заняття 5. Innovation and invention. Hedging
Reading and speaking about innovations, pp.26-28 [2]; words families, pp.29-30 [2]; Grammar for research: Hedging, pp.124-129 [8]; Article, pp.19-24 [4] (theory), pp.9-11 [5] (ex-s).
Self-study: Writing the summary of the text “Organizing and writing a rough draft”, pp.21-29 [д-3]; Grammar for research: Hedging: pp.147-149 [6].
Практичне заняття 6. Asking for and giving clarification in group work
Listening and speaking about innovations, pp.31-32 [2]; Speaking on organising and writing a rough draft, pp.21-29 [д-3]; Hedging: pp.147-149 [6].
Self-study: Vocabulary and Grammar for research: complex conjunctions, gender-neutral language, Adjective compounds, pp.36-37 [2].
Практичне заняття 7. Recent invention and its impacts. Writing summaries from multiple sources
Reading about the impacts of the inventions on social life and writing the summary from multiple sources, pp.33-34 [2]; Analysing the reference list, pp.34-35 [2].
Self-study: Skimming reading for research: “Abstract”, pp.179-181, 184-193 [6]; Vocabulary and Grammar for research: Quantifiers, pp.35-41 [4] (theory), pp.19-23 [5] (ex-s); Toning down the strength of affirmation: pp.166-169 [7].
Практичне заняття 8. Unit 3. Facing challenges. Following the writer’s argument
Reading and speaking on current challenges facing global community, abstract analysing, pp.42-44 [2]; Speaking on style of abstracts, pp.184-193 [6]; pp.38-41 [1]; Differentiating between abstracts and conclusions, pp.182-183 [7].
Self-study: Writing an abstract [3], p.176 [7]; Vocabulary and Grammar for research: Adjective compounds in context, p.45 [2], Complex prepositions, Items in lists, pp.52-53 [2].
Практичне заняття 9. Working with colleagues: problem solving. Developing an argument in an essay
Listening to the scenario and discussing the problems in groups, pp.46-47 [2]; Watching [9] and reading about an argumentative essay, discussion, pp.48-51 [2].
Self-study: Style in academic writing, p.51 [2]; Grammar for research: being, p.53 [2]; Skimming reading for research: “Searching and reviewing scientific literature”, pp.35-49 [д-3].
Практичне заняття 10. IT in education and business
Speaking on principles of literature search and a literature review [3], pp.35-49 [д-3]; Reading and discussing the article on the use of laptops in higher education, pp.54-57 [2]; Style in ac. writing, p.51 [2].
Self-study: Reading in detail and reasons for referencing, pp.58-59 [2]; Grammar for research: Subject-verb agreement, pp.64-65 [2].
Практичне заняття 11. Using evidence. Research proposal
Discussing the use of evidence in academic writing, p.60 [2]; finding information about writing a research proposal, p.62 [2]; Grammar for research: Subject-verb agreement, pp.64-65 [2].
Self-study: Writing an essay: Task 8.3, p.60-61 [2]; Skimming reading for research: “Presenting data”, pp.115-123 [д-3].
Практичне заняття 12. Presenting professionally
Speaking on presenting data, pp. 115-123 [д-3]; Listening about presentations, Tasks 10, 11, p.63 [2]; Presentation practice, Task 12, p.63 [2].
Self-study: Grammar for research: Tense choice, Prefixes, p.65 [2], pp.6-15 [8].
Практичне заняття 13. Culture, science and society. Evaluating websites
Reading and speaking about the impact of culture on the development, pp.70-73 [2]; evaluating websites, pp.73-74 [2]; Revising comparative constructions: pp.89-92[1], 16-24 [8].
Self-study: Reading for research and writing a summary: “Ethical and legal issues”, pp.125-137 [д-3]; Grammar for research: Comparison, pp.105,107 [5], 25-26 [8].
Практичне заняття 14. Giving opinions in presentations
Listening to the presentation on the positive impacts of globalisation on culture, giving a brief presentation on the negative impacts pp.74-75 [2]; Watching about a comparison essay [9]; Grammar for research: Comparison, pp.105, 107 [5], 25-26 [8]; Discussion on ethical issues, pp.125-137 [д-3].
Self-study: Using primary and secondary sources, pp.76-77 [2]; Writing a comparison essay; Paraphrasing: pp.121, 123 [7]; Reading for research: “Scientific presentations”, pp.139-149 [д-3].
Практичне заняття 15. Writing introductions
Identifying and discussing the elements of a thesis introduction, pp.78-79 [2], [3]; Grammar for research: Paraphrasing: pp.121, 123 [7]; Tenses in Introduction: p.127, p.129 [5]; Speaking on giving presentations, pp.139-149 [д-3].
Self-study: Vocabulary and Grammar for research: Complex noun phrases, Compound adjectives, Language-announcing goals in introductions, pp.80-81 [2]; Paraphrasing: pp.131-134 [7]; Reading for research: “Visual aids to communication”, pp.163-173 [д-3].
Практичне заняття 16. Literature review. Paraphrase and quotation
Choosing between a paraphrase and quotation, pp.88-89 [2], 149-150 [8]; Paraphrasing: pp.131-134 [7]; Reading and speaking about the sections of a literature review [3], pp.89-91 [2]; Watching the extract from the lecture on Literature review [9]; Speaking on visual aids, pp.163-173 [д-3].
Self-study: Preparation of a literature review and presentation (Justification, pp.59-60, Sample literature review, pp.261-266 [д-3], p.276-280 [1]); Skimming reading for research: “Oral presentations”, pp.175-187 [д-3].
Практичне заняття 17. Presentation of a literature review
Presentation of literature reviews. Discussions in groups: asking, replying, asking for repetition, etc.
Практичне заняття 18
Ultimate test.
Практичне заняття 19
Work on mistakes. Revision
Практичне заняття 20
The Fail/Pass Final Test (виконання залікової роботи)
ОК2 – «Іноземна мова наукової комунікації»
Освітній компонент складається з 18 практичних занять. Заняття 1-15 оцінюються в 5 балів кожне, на 16 занятті проводиться стендова сесія, на якому також оцінюється написана аспірантом наукова стаття – 15 балів. На 17 занятті виконується МКР – 10 балів. Вводиться коефіцієнт 0.5, на який помножується набрана сума балів студентів (максимальна сума балів поточної успішності навчання – 50). Останнє, 18 заняття, яке присвячене роботі над помилками та підготовкою до екзамену, не оцінюється.
Практичне заняття 1. Ways of studying in higher education
Explaining the course outline and principles of assessment; Reading and speaking about students’ time use, listening about the research proposal, pp.82-86 [2]; Interacting on Campus: Asking for help and giving help, pp.185-186 [д-8].
Self-study: Grammar for research: complex noun phrases, as-clauses, p.92-93 [2]; Europass documents (Writing a CV).
Практичне заняття 2. Being an international student. Writing cover letter for Erasmus, PhD Program
Discussing Europass documents and current Erasmus programs (http://mobilnist.kpi.ua/);Interacting on Campus: Asking about courses, associations, p.186 [д-8]; Writing cover letters for Erasmus, PhD Programs: pp.87-108 [д-9]; Discussing the structure of a reference letter: pp.110-114 [д-9].
Self-study: Writing your own reference letter and cover letter for Erasmus program.
Практичне заняття 3. Marketing and consumers. Evaluating academic texts: a book review
Reading a book review and speaking on marketing, pp.98-102 [2]; Interacting on Campus: Correcting the mistakes in the dialogues, pp.198-199 [д-8].
Self-study: Grammar for research: Adverbs of manner, p.96 [5]; Skimming reading for research: “Publishing in scientific journals”, pp.85-92 [д-3].
Практичне заняття 4. Conclusions and recommendations
Listening to the presentation and making conclusions and recommendations from the findings, pp. 102-103 [2]; Speaking on publishing in scientific journals: pp.85-92 [д-3], articles from scientific journals; Grammar for research: irregular plural nouns, it-clauses, pp.108-109 [2].
Self-study: Vocabulary for research: derivatives and problem words, p.109 [2]; Grammarfor research: Modal verbs-1, pp.85-88 [4], pp.148-153 [1] (theory), pp.75-81 [5] (ex-s).
Практичне заняття 5. Writing up research: the Methods section
Organising information in sentences, pp.103-105 [2]; The Methods section in the article and thesis: analysis and completing [3], pp.105-107 [2]; Grammar for research: Noun + passive word combinations in Methods, p.108 [2]; Modal verbs-1, pp.85-88 [4], pp.148-153 [1] (theory), pp.75-81 [5] (ex-s).
Self-study: Grammar for research: Modal verbs-2, pp.89-93 [4], pp.137-141 [1] (theory), pp.82-86 [5] (ex-s); pp.106-107 [8].
Практичне заняття 6. Criminology. Understanding plagiarism
Reading and speaking about handwriting, its analysis pp.110-113 [2]; Understanding plagiarism, pp.113-115 [2]; Grammar for research: Modal verbs-2, pp.89-93 [4], pp.137-141 [1] (theory), pp.82-86 [5] (ex-s); pp.106-107 [8].
Self-study: Starting work of PhD students on their articles; Grammar for research: Infinitives, -ing forms, pp.74-83 [4] (theory), pp.69-74 [5] (ex-s), pp.122-123 [8].
Практичне заняття 7. Dealing with questions in presentations. Organising information in texts
Listening to the presentations and dealing with questions, pp.115-116 [2]; Interacting on Campus: Dealing with interruptions in seminars, p.190 [д-8]; Grammar for research: Infinitives, -ing forms, pp.74-83 [4] (theory), pp.69-74 [5] (ex-s), pp.122-123 [8].
Self-study: Vocabulary and Grammar for research: verbs for classifications, problem-solution phrases, as-clauses, pp.120-121 [2].
Практичне заняття 8. Data commentary. Writing up research: the Results section
Organising information in texts, pp.116-117 [2]; Listening and speaking on results in charts, p.87 [2]; Writing the Results section [3], a data commentary, pp.117-119 [2]; Commenting charts: pp.76-77 [1].
Self-study: Writing a data commentary: Task 10, p.119 [2]; Reading brief notes on writing a research proposal and a research statement, pp.115-122 [д-9].
Практичне заняття 9. Relationships. Understanding figures
Reading to understand the writer’s opinion, pp.126-128 [2]; Understanding figures and discussing them, p.129-130 [2]; Speaking about research proposals and research statements, pp.115-122 [д-9].
Self-study: The language for arguing and persuading, pp.98-99 [8].
Практичне заняття 10. Relationship with your supervisor. Formality in arranging meetings
Listening and speaking about the relationship with the supervisor, pp.131-132 [2]; Interacting on Campus: Talking to your professor, p.186-188 [д-8]; making up dialogues appropriate in an academic context (pair work); The language for arguing and persuading, pp.98-99 [8].
Self-study: Vocabulary and Grammar for research: evaluative language in critique, hedges, problem words, pp.136-137 [2].
Практичне заняття 11. A critique. Writing a peer review and а reply to the reviewers’ report
Writing a critique, pp.132-134 [2]; Speaking about a peer review, pp.137-156 [д-9]; Writing a reply to the reviewers’ reports, 157-170 [д-9]; Interacting on Campus: Socializing, p.191-193 [д-8].
Self-study: Grammar for research: Conditionals, pp.59-63 [4] (theory), pp.55-64 [5] (ex-s), pp.158-159 [8].
Практичне заняття 12. Writing up research: the Discussion section
Analysing for writing up research: the Discussion section [3], pp.134-135 [2]; comparing results in Discussion sections, p.137 [2]; Grammar for research: Conditionals, pp.59-63 [4] (theory), pp.55-64 [5] (ex-s), pp.158-159 [8].
Self-study: Reading and summarising for research: “Sample review of manuscript submitted for publication”, pp.285-288 [д-3]; Practice in paraphrasing, pp.150-151 [8].
Практичне заняття 13. Communicating science. Following the argument in a long article
Reading and speaking about public understanding of science, pp.138-143 [2]; Discussion: “Sample review of manuscript submitted for publication”, pp.285-288 [д-3]; Practice in paraphrasing, pp.150-151 [8].
Self-study: Final work of PhD students on their articles; Vocabulary and Grammar for research: punctuation, conditional expressions, pp.148-149 [2].
Практичне заняття 14. Working with your supervisor: ending a meeting. Writing up research: the Abstract
Listening and dramatizing dialogues with supervisors, pp.143-144 [2]; Writing an abstract: [3]; pp.145-147 [2], video watching and discussing; Writing an informative abstract in English for an article written in the native language.
Self-study: Reading for research and writing an informative abstract: “Poster presentations”, pp.191-204 [д-3]; Writing to an editor, p.171-180 [д-9].
Практичне заняття 15. Editing your work. Communicating with the editor.
Editing your work, p.145 [2]; Writing to an editor, p.171-180 [7] Discussion on designing and presenting posters: pp.191-204 [д-3]; Interacting on Campus: Travelling for conferences and telephoning, p.194-196 [6].
Self-study: Designing the poster and preparing the oral presentation of the research/article written by the PhD student (Sample text for Poster, pp.329-333 [д-3]).
Практичне заняття 16. Poster session (presentation of the research/article)
Poster session. Analysing poster presentations (peer-work).
Практичне заняття 17. Ultimate test
The Module Test (модульна контрольна робота).
Практичне заняття 18
Revision. Exam preparation.

6. Самостійна робота студента

Самостійна робота здобувача наукового ступеня доктора філософії є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від навчальних занять час і включає:
ОК1 «Іноземна мова для наукових досліджень»
- опрацювання іншомовної автентичної професійно орієнтованої наукової літератури;
- підготовка до аудиторних занять та виконання в індивідуальному порядку вправ різного рівня складності;
- виконання завдань на платформі Sikorsky (Moodle, GoogleСlassroom);
- виконання аналітичного огляду літератури за темою дослідження та його презентації іноземною мовою;
- підготовка до підсумкового тесту та заліку.
ОК2 «Іноземна мова наукової комунікації»
- опрацювання іншомовної автентичної професійно орієнтованої наукової літератури
- підготовка до аудиторних занять та виконання в індивідуальному порядку вправ різного рівня складності;
- виконання завдань на платформі Sikorsky (Moodle, Googleclassroom);
- підготовка наукової статті іноземною мовою з теми дослідження;
- підготовка стендової доповіді (постеру) за написаною науковою статтею;
- підготовка до МКР та екзамену.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Дисципліна «Іноземна мова для наукової діяльності» носить практичний характер, тому успішне проходження курсу передбачає відвідування практичних занять за темами та виконання відповідних до них завдань. Вагома частина рейтингу аспіранта формується за умови активної участі у практичних заняттях, тому пропуски практичних занять не дають можливості аспіранту отримати максимальні бали у семестровий рейтинг. Загальне оцінювання відбувається за схемою узгодженої рейтингової системи оцінювання. Очікувані результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються на першому занятті в семестрі.
ОК 1: Підготовка аналітичного огляду літератури (реферату) за темою дослідження та його презентації є обов‘язковою умовою допуску до заліку. Заохочувальні бали надаються за участь у науково-практичних конференціях з написанням тез іноземною мовою.
ОК 2: Підготовка наукової статті за темою дослідження є обов‘язковою умовою допуску до екзамену. Перескладання результатів МКР не передбачено. Заохочувальні бали надаються за участь у науково-практичних конференціях із написанням тез іноземною мовою.
Академічна доброчесність
Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code
Норми етичної поведінки
Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

РСО за ОК1 «Іноземна мова для наукових досліджень»
Рейтинг аспіранта з ОК 1«Іноземна мова для наукових досліджень» складається з балів, що він отримує за:
- відповіді на 15 практичних заняттях (перше і останнє заняття не оцінюються);
- виконання аналітичного огляду літератури (реферату) з теми дослідження;
- презентацію зазначеного огляду у вигляді доповіді;
- підсумковий тест (два передостанні заняття).
Відповіді на практичних заняттях включають в себе: роботу з базовою і додатковою літературою та над науковими текстами; розкриття розмовних тем (повідомлень наукового змісту); презентацію огляду літератури з теми дослідження. Передбачається практика в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі та перекладі.
В результаті максимальний середній ваговий бал дорівнює 100 балам:
15 занять* 5 балів = 75 балів
Аналітичний огляд літератури = 10 балів
Презентація огляду / доповідь = 5 балів
Підсумковий тест = 10 балів
Виконання аналітичного огляду літератури (реферату) з теми дослідження.Мета підготовки аналітичного огляду — висвітлити цілісну картину проблемної ситуації (стан дослідження важливих проблем тієї чи іншої галузі знання, інформацію про наукові школи та теорії, погляди провідних представників науки) з обов'язковим визначенням труднощів і проблем розвитку галузі та висуненням пропозицій щодо можливих шляхів їх розв'язання.
Основні критерії оцінювання аналітичного огляду літератури (реферату):
1) Структура (актуальність теми, постановка проблеми, зміст попередніх досліджень, основні висновки, наявність протиріч у науковій літературі; пропозиції щодо вирішення означеної проблеми. Обсяг – 5-6 сторінок, шрифт 14, Times New Roman).
2) Глибина та повнота розкриття теми, наявність критичної оцінки та власних суджень (оригінальність роботи – не менше 75 %).
3) Кількість використаних іншомовних джерел (мінімум 8), оформлення цитат, бібліографії.
4) Мовно-стилістична відповідність (лексика, вживання граматичних структур тощо).
Виконання 95 % - 100% вимог – 10-9,5 балів (відмінно)
85% - 94% – 9-8,5 балів (дуже добре)
75% - 84% - 8-7,5 балів (добре)
60% - 74% – 7-6 балів (задовільно)
Менше 60% – незадовільно.
Виконання аналітичного огляду літератури (реферату) з теми дослідження є обов‘язковою умовою допуску до заліку.
Презентація аналітичного огляду літератури з теми дослідження.
Основні критерії оцінювання:
1) Відповідність темі, глибина та повнота її розкриття.
2) Зв’язність та логічність висловлювання.
3) Мовно-стилістична відповідність та правильність (лексика, вживання граматичних структур тощо).
4) Якість оформлення презентації (в PowerPoint чи іншій програмі).
5) Комунікація з аудиторією.
Виконання 90 % - 100% вимог – 5 балів (відмінно)
75% - 90% – 4 бали (добре)
60% - 74% – 3 бали (задовільно)
Менше 60% – не зараховано (незадовільно).
Підсумковий тест складається з 6 завдань:
1) Аудіювання тексту (5 питань). Максимальна кількість балів – 10 балів, кожне питання – 2 бали.
2) Розуміння прочитаного тексту (10 питань). Максимальна кількість балів – 30 балів, кожне питання – 3 бали.
3) Практичне застосування мовних знань (English in Use) (10 речень).Максимальна кількість балів – 20 балів, кожне питання – 2 бали.
4) Перекладацької практики: переклад речень, які відповідають програмному матеріалу (10 речень). Максимальна кількість балів – 10 балів.
5) Письмового завдання, метою якого є перевірка уміння писати іноземною мовою зв’язний та логічно завершений текст. Максимальна кількість балів –15 балів.
6) Говоріння: бесіда за темою актуальності дослідження аспіранта. Максимальна кількість балів – 15 балів.
Для спрощення розрахунку вводимо коефіцієнт 0,1. Таким чином, максимальна кількість балів за підсумковий тест: 100 балів х 0,1 = 10 балів.
Шкала оцінювання:
10-9,5 балів (відмінно),
9-8,5 балів (дуже добре),
8-7,5 балів (добре),
7-6 балів (задовільно).
Менше 6 балів (незадовільно).
На передостанньому занятті проводиться підсумковий розрахунок рейтингової оцінки, додаються бали за останні заняття та презентацію огляду, заохочувальні бали за творчу роботу. Аспіранти, які набрали необхідну кількість балів (≥60 балів), мають можливості:
- отримати залікову оцінку (залік) відповідно до набраного рейтингу (так званий «автомат»). У такому разі до відомості семестрового контролю вносяться рейтингові бали та відповідні оцінки;
- виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки. Якщо оцінка за контрольну роботу більше, ніж за рейтингом, аспірант отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи. Якщо оцінка за контрольну роботу менша, застосовується жорстка РСО – попередній рейтинг скасовується, і аспірант отримує оцінку з урахуванням результатів залікової контрольної роботи.
Аспіранти, які набрали протягом семестру рейтинг з навчальної дисципліни менше 60 балів, зобов’язані виконувати залікову контрольну роботу.
Залікова контрольна робота:
1) Тестове завдання № 1 (Listening Comprehention). Максимальна кількість балів – 10, кожне питання – 2 бали.
2) Тестове завдання № 2, № 3 (Reading Comprehension). Максимальна кількість балів – 30, кожне питання – 3 бали.
3) Тестове завдання № 4 (English in Use). Максимальна кількість балів – 20, кожне питання – 2 бали.
4) Тестове завдання № 5 (Translation Practice) (переклад тексту з галузі дослідження аспіранта, 2000 знаків). Максимальна кількість балів – 10.
5) Тестове завдання № 6 (Writing). Максимальна кількість балів – 15.
6) Тестове завдання № 7 (Speaking). Максимальна кількість балів – 15 (зараховується виступ-презентація огляду літератури із розрахунку 5 х 3).
Бали, отримані за виконання залікової контрольної роботи, підсумовуються, переводяться до оцінки та заносяться до відомості семестрового контролю.

РСО за ОК2 «Іноземна мова наукової комунікації»
Рейтинг аспіранта з освітнього компонента формується як сума балів поточної успішності навчання – стартового рейтингу (максимально 50 балів) та екзаменаційних балів (максимально 50 балів).
Стартовий рейтинг складається з балів, що аспірант отримує за:
- відповіді на 15 практичних заняттях та підготовку до них;
- написання статті за темою дослідження,
- презентація постеру за матеріалами зазначеної статті (стендова сесія на 16-му занятті)
- підсумкове тестування (модульна контрольна робота).
Максимальний стартовий рейтинг 50 балів (для спрощення розрахунку ми вводимо коефіцієнт 0,5):
15 занять*5 балів = 75 балів* 0,5
Наукова стаття = 10 балів* 0,5
Стендова доповідь = 5 балів* 0,5
МКР = 10 балів* 0,5
Написання наукової статті за темою дослідження
Мета написання наукової статті іноземною мовою у межах курсу— навчитися писати сучасну наукову статтю із врахуванням всіх вимог задля майбутньої її публікації у зарубіжному науковому виданні.
Основні критерії оцінювання:
1) Структура та зміст (згідно з форматом обраного виду наукової статті). Оригінальність роботи – не менше 85 %.
2) Оформлення (згідно з вимогами фахового видання, включаючи анотації та список цитованих джерел).
3) Мовно-стилістична відповідність (вживання термінів, граматичних структур, характерних для наукового стилю).
Виконання 95 % - 100% вимог – 10-9,5 балів (відмінно)* 0,5
85% - 94% – 9-8,5 балів (дуже добре)* 0,5
75% - 84% – 8-7,5 балів (добре)* 0,5
60% - 74% – 7-6 балів (задовільно)* 0,5
Менше 60% – не зараховано (незадовільно).
Підготовка наукової статті за темою дослідження є обов‘язковою умовою допуску до екзамену.
Презентація постеру (стендової доповіді)
Основні критерії оцінювання:
1) Відповідність темі, глибина та повнота її розкриття (у структурі доповіді повинні бути коротко викладені мета та завдання дослідження, матеріали та методи виконання, отримані результати та висновки; час – 3-5 хвилин).
2) Зв’язність та логічність висловлювання, аргументованість.
3) Мовно-стилістична відповідність та правильність (лексика, вживання граматичних структур тощо).
4) Якість оформлення постеру (логічне упорядкування, чітке зображення, привабливий дизайн).
5) Комунікація з аудиторією.
Виконання 90 % - 100% вимог – 5 балів (відмінно)* 0,5
75% - 90% – 4 бали (добре)* 0,5
60% - 75% – 3 бали (задовільно)* 0,5
Менше 60% – не зараховано (незадовільно)* 0,5.
Модульна контрольна робота
Модульна контрольна робота складається з 6 завдань:
1) Аудіювання тексту (5 питань). Максимальна кількість балів – 10 балів* 0,5, кожне питання – 2 бали* 0,5.
2) Розуміння прочитаного тексту (10 питань). Максимальна кількість балів – 30 балів х 0,5, кожне питання – 3 бали* 0,5.
3) Практичне застосування мовних знань (English in Use) (5 речень). Максимальна кількість балів – 10 балів* 0,5, кожне питання – 2 бали* 0,5.
4) Перекладацької практики: переклад речень, які відповідають програмному матеріалу, з рідної на англійську мову (10 речень). Максимальна кількість балів – 20 балів* 0,5.
5) Письмового завдання, метою якого є перевірка уміння писати іноземною мовою зв’язний та логічно завершений текст. Максимальна кількість балів – 15 балів* 0,5.
6) Говоріння: бесіда за темою дослідження аспіранта (зараховується презентація стендової доповіді із розрахунку 5*3). Максимальна кількість балів – 15 балів*0,5.
Для спрощення розрахунку вводимо коефіцієнт 0,1. Таким чином максимальна кількість балів за МКР: 100 балів*0,1* 0,5 = 5 балів
Шкала оцінювання:
10-9,5 балів (відмінно)*0,5,
9-8,5 балів (дуже добре)*0,5,
8-7,5 балів (добре) *0,5,
7-6 балів (задовільно)*0,5.
Менше 6 балів (незадовільно)*0,5.
Перескладання результатів МКР не передбачено.
На останньому занятті проводиться підсумковий розрахунок стартової рейтингової оцінки, додаються бали за останні заняття, заохочувальні бали за творчу роботу. Умовою допуску до екзамену є стартовий рейтинг не менше 50%, тобто 25 балів.
Зміст екзамену (Максимальна кількість балів за екзамен – 50):
1) Тестове завдання № 1 (Listening Comprehention). Максимальна кількість балів – 10*0,5, кожне питання – 2 бали*0,5. Виконання 10 хвилин.
2) Тестове завдання № 2, № 3 (Reading Comprehension): відповідь на 10 питань за змістом тексту, обсяг якого 2200-2500 знаків. Максимальна кількість балів – 30*0,5, кожне питання – 3 бали*0,5. Виконання 15 хвилин.
3) Тестове завдання № 4 (English in Use): завдання на трансформацію речень (key word transformation). Максимальна кількість балів – 10*0,5, кожне питання – 2 бали*0,5. Виконання 10 хвилин.
4) Тестове завдання № 5 (Translation Practice): переклад оригінального тексту (2000 знаків) з галузі дослідження аспіранта рідною мовою. Максимальна кількість балів – 20*0,5. Виконання 45 хвилин.
5) Тестове завдання № 6 (Writing): письмова анотація англійською мовою україномовної статті з галузі дослідження аспіранта з визначенням 5-7 ключових слів; обсяг анотації – 200-250 слів. Максимальна кількість балів – 15*0,5. Виконання 40 хвилин.
6) Тестове завдання № 7 (Speaking): порівняльний аналіз графіків/діаграм. Максимальна кількість балів – 15*0,5. Виконання 8-10 хвилин, з яких 3-4 хв. – монологічне мовлення аспіранта, решта часу – бесіда з екзаменатором.
Бали за екзамен: Максимальна кількість можливих балів: 100 балів*0,5.
Мінімальна кількість можливих балів: 60 балів*0,5.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Згідно з «Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text, аспірант, який підтвердив рівень свого знання іноземної мови, зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System (IELTS), або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (CAE, CPE), на рівні С1-С2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має право:
на зарахування відповідних кредитів, передбачених освітньо-науковою програмою аспірантури, як таких, що виконані у повному обсязі;
на використання обсягу навчального навантаження, передбаченого для набуття мовних компетентностей, для здобуття інших компетентностей (за погодженням з науковим керівником).
Сертифікати проходження дистанційних чи онлайн курсів за відповідною тематикою можуть бути зараховані за умови виконання вимог, наведених у Наказі № 7-177 від 01.10.2020 «Про затвердження положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/ інформальній освіті»: https://document.kpi.ua/2020_7-177
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Укладено:
доцентом кафедри АМТС №1, к.пед.н., доцентом Міхненко Г.Е.
зав. каф. кафедри АМТС №2, к.пед.н., доцентом Лавриш Ю.Е.
доцентом кафедри АМГС №3, к.філол.н. Козубською І.Г.
Ухвалено:
кафедрою АМТС № 1 (протокол № 6 від 20.01.2021)
кафедрою АМТС № 2 (протокол № 6 від 20.01.2021)
кафедрою АМГС № 3 (протокол № 6 від 20.01.2021)
Погоджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 1 від 16.09.2021)

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

-
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Козубська І. Г.;
Ухвалено кафедрою АМТС1 (протокол № АМТС № 1,2,3 протокол № 6 від від 20.01.2021 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № ______ від ______)