Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3

[RE-207] Практичний курс іноземної мови. Частина 1

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програма172Б РТС - Радіотехнічні інформаційні технології (ЄДЕБО id: 6842)172Б РОС - Радіозв’язок і оброблення сигналів (ЄДЕБО id: 6364)172Б РСІ - Радіосистемна інженерія (ЄДЕБО id: 7350)172Б ІТР - Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 49229)172Б ІОЗ - Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем (ЄДЕБО id: 28677)172Б ІТМР - Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 5627)172Б ІКР - Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія (ЄДЕБО id: 49228)172Б РКС - Радіотехнічні комп'ютеризовані системи (ЄДЕБО id: 49227)172Б ІТР+ - Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 57907)172Б ІКР+ - Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія (ЄДЕБО id: 57910)172Б РКС+ - Радіотехнічні комп'ютеризовані системи (ЄДЕБО id: 57920)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр1 курс, весняний семестр
Обсяг дисципліни3 кред. (Лекц. год, Практ. год, Лаб. год, СРС. год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Навчальна дисципліна «Іноземна мова» належить до циклу соціально-гуманітарної підготовки і складається з двох курсів: «Практичний курс іноземної мови І» та «Практичний курс іноземної мови ІІ» . Предмет навчальної дисципліни «Іноземна мова» визначається як сукупність мовних та мовленнєвих знань, навичок та умінь, необхідних для формування іншомовної комунікативної компетентності у соціально-побутовій та професійній сферах.

Студенти першого курсу вивчають дисципліну «Практичний курс іноземної мови І», метою якої є здобуття знань, удосконалення навичок та розвиток умінь ефективно і адаптивно використовувати іноземну мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного спілкування відповідно до потреб міжкультурного спілкування.

З метою підвищення рівня іншомовної компетентності під час опанування дисципліни відбувається перспективний перехід на рівень В1+, дескриптори якого передбачають просунутий рівень мовних навичок та вмінь, а саме:

 • говоріння: підтримувати інтеракцію та висловлюватись у цілому ряді контекстів, наприклад: слідувати головним, пунктам широкої дискусії; висловлювати або формулювати власні погляди та думки у неформальній дискусії; підтримувати розмову або дискусію, навіть при наявності пауз для граматичного і лексичного планування та виправлення; без підготовки вступати у розмови на знайомі теми; висловлювати невдоволення; виявляти ініціативність в інтерв'ю/консультації; узагальнювати і виражати власну думку про коротке оповідання, статтю, розмову, дискусію, інтерв'ю чи документ і відповідати на наступні запитання щодо деталей; проводити підготовлене інтерв'ю; описувати процес, даючи детальні інструкції; обмінюватись накопиченою фактичною інформацією про повсякденне звичайне життя та незвичайні події, що певним чином стосуються особистих та міжкультурних інтересів;
 • аудіювання: розуміти фактичну інформацію визначаючи як загальний зміст повідомлення, навчально-академічних лекцій,  інструкцій, тощо, так і конкретні деталі аудіоматеріалів на теми, що представляють особистий та міжкультурний інтерес;
 • читання: розуміти основний зміст формального письмового спілкування та передавати цю інформацію іншим; отримувати інформацію з автентичного тексту великого обсягу або декілька текстів з метою знаходження потрібної інформації або з метою визначення тематики публікації;  розуміти загальний зміст письмового повідомлення використовуючи метатекстові одиниці; вміти використовувати контекст з метою встановлення значення частини тексту або окремих лексичних одиниць;
 • письма: писати послідовні зв'язні тексти на ряд знайомих тем у межах свого кола інтересів, узагальнюючи й оцінюючи інформацію та аргументи з певної кількості джерел; писати повідомлення або твір з розвиненою аргументацією, наводячи докази "за" і "проти" певної точки зору та пояснюючи переваги і недоліки різних варіантів; узагальнювати інформацію та аргументи з певної кількості джерел.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Пререквізити: базовий рівень володіння іноземною мовою не нижче В1 за загальноєвропейською шкалою оцінювання, опанований в результаті проходження шкільної програми.

Постреквізити: продовження вивчення дисципліни «Іноземна мова» за дисципліною «Практичний курс іноземної мови ІІ» з метою оволодіння рівнем В1+.

3. Зміст навчальної дисципліни

Мовний матеріал

Лексичний:

 1. Розширення лексичного мінімуму. Лексичний матеріал: 900-1000 лексичних одиниць, з яких 500 репродуктивні (лексичні одиниці, які мають найбільшу частоту і входять до шкільного мінімуму, а також терміни та звороти текстів соціально-побутового та ділового характеру). У лексичний мінімум не входить інтернаціональна лексика, яка збігається за змістом та структурою слова.
 2. Лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей, нарад.
 3. Мовленнєвий етикет спілкування, мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо.
 4. Лексичний мінімум (категорії буття, їх властивості та відносини; географічні, демографічні, економічні та політичні дані) конкретної країни світу, мова якої вивчається.
 5. Ділове листування з використанням фонових культурологічних та країнознавчих знань.
 6. Мовні особливості ділового листування: лексика, граматика, синтаксис, діловий етикет, культурологічний аспект .

Граматичний:

(англійська мова)

1. Зворот There is/There are.
2. Часові форми дієслова (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous).
3. Зворот to be going to.
4. Типи питальних речень (Question types: yes/no questions; information questions; subject questions; tag questions).
5. Модальні дієслова (Modals: obligation, permission).
6. Пасивний стан дієслів (Passive voice: Present, Past, Future Simple, Present, Past Continuous, Present, Past, Future Perfect).
7. Умовні речення: типів 0, 1, 2, 3 , а також змішаний тип умовних речень (Conditionals: 0-type, 1-type, 2-type, 3-type and mixed type).
8. Ступені порівняння прикметників та прислівників (Comparisons).
9. Артикль (Article).
10. Іменник. Злічувані/незлічувані іменники(Countable / uncountable nouns).
11. Займенник (Modifiers: some, any, few, little, much, many).
12. Прийменники (Prepositions).

(німецька мова)

1. Часові форми дієслова: Презенс, Претерітум, Перфект, Плюсквамперфект, Футурум активного
стану (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Aktiv).
2. Займенник (Pronomen). Відмінювання займенників (Deklination des Pronomens).
3. Артикль (Artikel). Відмінювання артикля (Deklination der Artikel).
4. Порядок слів (Wortfolge).
5. Наказовий спосіб (Imperativ).
6. Модальні дієслова (Modalverben).
7. Інфінітивні конструкції (Infinitivkonstruktionen).
8. Іменник (Substantiv). Відмінювання іменників (Deklinationen der Substantive).
9. Прикметник (Adjektiv). Відмінювання прикметників (Deklinationen der Adjektive).
10. Прислівник (Adverb).
11. Словотворення (Wortbildung).
12. Прийменник (Präposition).
13. Підрядні речення (Nebensätze).
14. Презенс, Претерітум, Перфект, Плюсквамперфект, Футурум пасивного стану (Präsens,
Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv).
15. Результативний пасив (Zustandspassiv).
16. Поширене означення (Erweitertes Attribut).

(французька мова)

1. Питальна форма (Forme interrogatoire).
2. Прикметники (Adjectifs).
3. Особові займенники (Pronoms personnels).
4. Артиклі (Articles).
5. Найближчий майбутній час (Futur immédiat).
6. Займенникові дієслова (Verbes pronominaux).
7. Дієприкметник минулого часу (Participé passé).
8. Складний минулий час (Passé composé).
9. Відносні займенники (Pronoms relatifs).
10. Наказовий спосіб (Impératif).
11. Числівники (Adjectis numéraux).
12. Пасивна форма (Forme passive).
13. Безпосередній минулий час (Passé immédiat)

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базові підручники:

1. Clare, A. & Wilson, J.J. (2015). Speakout. Intermediate. Students’ Book. Second edition. Pearson Education Limited.
2. Clare, A. & Wilson, J.J. (2013). Speakout. Pre-Intermediate. Students’ Book. Second edition. Pearson Education Limited.
3. Shpak, V. K. (2008). English for everyday communication. Kyiv: Vyshcha shkola.
4. Chmel, V. V. (2009). English speaking skills. Textbook for first-year engineering students. Kyiv: NTUU “KPI”.

Допоміжна література:

1. Murphy, R. (2015). Essential Grammar in Use: A self-reference and practice book for intermediate
students of English. Third edition. Cambridge University Press.
2. Dooley, J. & Evans, V. (2008). Grammarway 2. Express Publishing.
3. Gore, S. & Smith, D.G. (2007). Oxford English for Socializing. Oxford University Press.
4. King, D. (2005). Socializing. Delta Publishing.
5. Mann, M. & Taylore-Knowles, S. (2008). Destination B1. Macmillan.
6. Clarke, S. (2008). Macmillan English Grammar in Context. Intermediate.Macmillan.
7. English for Academics. (2014). [In collaboration with the British Council]. Cambridge University Press.

Он-лайн ресурси:

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-emails
https://esol.britishcouncil.org

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

Німецька мова

1. Buscha, A. und Szita, S. (2018). Spektrum A2+. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch für Fremdsprache Deutsch. Schubert-Verlag Leipzig.
2. Buscha, A. und Szita, S. (2018). Spektrum Deutsch B1+. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch für Fremdsprache Deutsch. Schubert-Verlag Leipzig.
3. Grammatik — ganz klar! Übungsgrammatik A1–B1. (2018). Hueber Verlag.

Додаткова література:

4. Deutsch als Fremdsprache. Grammatik aktiv. (2019). Cornelsen Verlag.
5. DUDEN-Wörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. (2019). Deutsch für die Grund- und Mittelstufe.

Французька мова

1. Крючков, Г. Г., Мамотенко, M. П. (2001). Прискорений курс французької мови. К.: Вища школа.
2. Тексти за фахом (дидактичні матеріали до дисципліни).
Додаткова література:
1. Коржавин, А. В. (2000). Практический курс французского языка для технических вузов. М.: Высшая школа.
2. Опацький, С.Є. (2005). Français niveau débutant. Підручник для вищих навчальних закладів. К.; Ірпінь:”Перун”.
3. Boularè, M., Frérot, J.-L. (2003). Grammaire progressive du français. Niveau avancé avec 400 exercices. CLE International.
4. Dictionnaire technique français – anglais. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://fr.techdico.com/
5. Dictionnaire technique multilingue. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.techniques-ingenieur.fr/lexique.html
6. En français s'il vous plaît. (2000) Французский язык для делового общения. М.: ТИС.
7. Grégoire, M., Thiévenaz, O. (2005) Grammaire progressive du français avec 600 exercices. CLE International.
8. Lahmidi, Z. (2005) Sciences-techniques.com. CLE International

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Загальний методичний підхід до викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова» визначається як комунікативно-когнітивний, зорієнтований на діяльність, у центрі якої знаходиться студент – суб’єкт навчання. Методика викладання іноземної мови поєднує засадничі положення комунікативної методики, спрямовані на формування іншомовної комунікативної компетентності, в якій спілкування є водночас як кінцевою метою вивчення мови, так і засобом її досягнення. Робота на практичних заняттях спрямована на здобуття знань, розвиток та вдосконалення навичок і умінь спілкуватися в іншомовному середовищі, ефективне опрацювання іншомовних джерел інформації, відбір необхідної інформації, розвиток навичок і умінь критичного аналізу, розвиток навичок і умінь іншомовної письмової комунікації. Тематика практичних занять відповідає поставленим освітнім цілям підготовки студентів з іноземної мови та детально розглядається у програмі навчальної дисципліни «Іноземна мова».

6. Самостійна робота студента

Самостійна робота здобувача є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від навчальних занять час і включає: опрацювання додаткового матеріалу, підготовку до практичних занять, виконання індивідуальних завдань тощо. Індивідуальні завдання є однією із форм організації самостійного навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, умінь та навичок, які студенти одержують в процесі формального навчання. Серед типових індивідуальних завдань: виконання завдань на платформі Sikorsky, конкурсні творчі роботи, інтерактивні постери та презентації, віртуальні подорожі, написання есе, виконання в індивідуальному порядку вправ різного рівня складності тощо.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Студенти зобов’язані відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися та дотримуватися етики поведінки. Для успішного проходження дисципліни необхідно працювати з базовою та додатковою літературою, ресурсами на електронних носіях та в Інтернеті. Для засвоєння курсу необхідні відвідування та регулярна підготовка до занять. Студент повинен дотримуватися «Кодексу честі КПІ ім. Ігоря Сікорського» (https://kpi.ua/code): виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність.

Заохочувальні бали надаються за відмінну підготовку рефератів, написання проектів, участь у науково – практичних конференціях, олімпіадах.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

На першому занятті студенти ознайомлюються із рейтинговою системою оцінювання (РСО) дисципліни, яка побудована на основі Положення про систему оцінювання результатів навчання https://document.kpi.ua/files/2020_1-273.pdf

Зокрема, рейтинг студента з дисципліни складається з балів, які можна отримати за відповіді на практичних заняттях протягом двох семестрів і за виконання МКР у І семестрі та підсумкового тесту
у ІІ семестрі. На першому занятті І та ІІ семестрів проводиться вхідне та поточне тестування, оцінки за які не входять до рейтингу студентів.

В результаті, максимальний середній ваговий бал дорівнює:
80 балів: 32 заняття = 2,5 бали
МКР =10 балів
Підсумковий тест = 10 балів

Відповіді на практичних заняттях включають в себе: роботу з підручником та розкриття розмовних тем.

Модульна контрольна робота (МКР) проводиться з метою перевірки засвоєння студентами матеріалів дисципліни в кінці першого семестру. Модульна контрольна робота складається з 7
завдань у 15 варіантах. Метою є перевірка оволодіння студентами навичок аудіювання, читання, граматики, письма, говоріння. Робота складається з:

Аудіювання тексту загальнотехнічного (гуманітарного) спрямування (5 питань). Максимальна кількість балів – 10 балів, кожне питання – 2 бали.

Розуміння прочитаного тексту загальнотехнічного (гуманітарного) спрямування (10 питань). Максимальна кількість балів – 20 балів, кожне питання – 2 бали.

Розуміння прочитаного тексту з метою перевірки лексичних навичок студента (10 питань). Максимальна кількість балів – 10 балів, кожне питання – 1 бал. Граматичного завдання (20 речень).

Максимальна кількість балів – 20 балів, кожне питання – 1 бал.
Перекладацької практики: переклад речень, які відповідають програмному матеріалу (10 речень).

Максимальна кількість балів – 10 балів, кожне питання – 1 бал.
Письмового завдання, метою якого є перевірка навичок письма, уміння писати англійською мовою, зв’язний та логічно завершений текст. Максимальна кількість балів – 10 балів.

Говоріння: бесіда за запропонованими темами. Максимальна кількість балів – 20 балів: за монологічне мовлення – 5 балів; за діалогічне мовлення – 15 балів.

Для спрощення розрахунку вводимо коефіцієнт 0,1.
Таким чином максимальна кількість балів за МКР = 100 балів х 0,1 = 10 балів.

Відмінно
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно
9 –10 б.
7 – 8 б.
6 – 5 б.
5 – 4 б.
менше 4 б.

Підсумкове тестування – ваговий бал – 10 складається з 7 завдань у 15 варіантах.

Метою є перевірка оволодіння студентами навичок аудіювання, читання, граматики, письма, говоріння. Робота складається з:

Аудіювання тексту загальнотехнічного (гуманітарного) спрямування (5 питань). Максимальна кількість балів – 10 балів, кожне питання – 2 бали.

Розуміння прочитаного тексту загальнотехнічного (гуманітарного) спрямування (10 питань). Максимальна кількість балів – 20 балів, кожне питання – 2 бали.

Розуміння прочитаного тексту з метою перевірки лексичних навичок студента (10 питань). Максимальна кількість балів – 10 балів, кожне питання – 1 бал. Граматичного завдання (20 речень).

Максимальна кількість балів – 20 балів, кожне питання – 1 бал.
Перекладацької практики: переклад речень, які відповідають програмному матеріалу (10 речень). Максимальна кількість балів – 10 балів, кожне питання – 1 бал.

Письмового завдання, метою якого є перевірка навичок письма, уміння писати англійською мовою, зв’язний та логічно завершений текст. Максимальна кількість балів – 10 балів.

Говоріння: бесіда за запропонованими темами. Максимальна кількість балів – 20 балів: за монологічне мовлення -5 балів; за діалогічне мовлення – 15 балів. Для спрощення розрахунку вводимо коефіцієнт 0,1.

Таким чином максимальна кількість балів за підсумковий тест:
100 балів х 0,1 = 10 балів.

Відмінно
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно
9 –10 б.
7 – 8 б.
6 – 5 б.
5 – 4 б.
менше 4 б.

Згідно з Положенням про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/document_control) календарний контроль - атестація - проводиться на 7-8 та 14-15 тижнях кожного семестру навчання і реалізується шляхом визначення рівня відповідності поточного рейтингу успішності студента за визначеними в РСО критеріям.

На передостанньому занятті весняного семестру проводиться підсумковий розрахунок рейтингової оцінки RD студентам, додаються заохочувальні бали (не більше 10 балів)за творчу роботу.

Студенти, які набрали необхідну кількість балів (RD≥60), мають можливість:

 • отримати залікову оцінку (залік) відповідно до набраного рейтингу. В такому разі до заліково-екзаменаційної відомості вносяться бали RD та відповідні оцінки;
 • виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки.

Зміст залікової контрольної роботи (максимальна кількість балів – 100) :

Тестове завдання №1 (Listening Comprehention). Максимальна кількість балів – 10, кожне питання – 2 бали.

Тестове завдання №2, №3 (Reading Comprehention). Максимальна кількість балів – 20, кожне питання – 2 бали.

Тестове завдання №4 (English in Use: Vocabulary). Максимальна кількість балів – 10, кожне питання – 1 бал.

Тестове завдання №5 (English in Use: Grammar) (20 речень). Максимальна кількість балів – 20, кожне питання – 1 бал.

Тестове завдання №6, №7 (Translation Practice) (10 речень). Максимальна кількість балів – 10, кожне питання – 1 бал.

Тестове завдання №8 (Writing). Максимальна кількість балів – 10.

Тестове завдання №9 (Speaking). Максимальна кількість балів – 20: за монологічне мовлення – 5 балів; за діалогічне мовлення – 15 балів.

 

Якщо оцінка за контрольну роботу більше ніж за рейтингом, студент отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи.

Якщо оцінка за контрольну роботу менша ніж за рейтингом, застосовується жорстка РСО – попередній рейтинг студента скасовується і він отримує оцінку з урахуванням результатів залікової контрольної роботи.

Студенти, які набрали протягом двох семестрів рейтинг з кредитного модуля менше 60 балів (але не менше 30 балів), зобов’язані виконувати залікову контрольну роботу.

Студенти, які не виконали програму, до заліку не допускаються.
Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля для виставлення їх до екзаменаційної (залікової) відомості та залікової книжки здійснюється відповідно до таблиці:

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній/ інформальній освіті, зокрема міжнародного сертифікату з іноземної мови на рівні В2 та вище, регулюється відповідним чинним положенням: https://document.kpi.ua/2020_7-177

Для валідації результатів навчання за розпорядженням декана факультету створюється предметна комісія, до якої входять: завідувач кафедри; науково-педагогічний працівник, відповідальний за освітній компонент, що пропонується до зарахування; науково-педагогічний працівник кафедри технічного факультету/ інституту, як правило, куратор академічної групи здобувача або його науковий керівник. Предметна комісія розглядає подані документи, проводить аналіз їх відповідності силабусу (робочій програмі навчальної дисципліни/ освітнього компонента), проводить співбесіду із здобувачем (за потреби) та приймає одне з рішень:

 1. визнати результати, набуті під час неформальної освіти та зарахувати їх як оцінку семестрового контролю з відповідної навчальної дисципліни/ освітнього компонента;
 2. визнати результати, набуті під час неформальної  освіти та зарахувати їх відповідно до рейтингової системи оцінювання як поточний контроль з відповідної складової навчальної дисципліни/ освітнього компонента;
 3. не визнавати результати, набуті під час неформальної/ інформальної освіти;
 4. призначити дату проведення позачергового контрольного заходу, відповідно до зазначеного у навчальному плані для навчальної дисципліни/освітнього компонента, що може бути зарахований.
Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

-
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Бойко І. В.;
Ухвалено кафедрою АМГС3 (протокол № 7 від 20 січня 2021 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № ______ від ______)