Кафедра біомедичної інженерії

[BM11, BM12] Переддипломна практика

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань16 - Хімічна та біоінженерія
Спеціальність163 - Біомедична інженерія
Освітня програма152Б БПІВТ - Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи (ЄДЕБО id: 28636)163Б МІ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 28920)163Б МІ+ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 58753)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр4 курс, весняний семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. год, Практ. год, Лаб. год, СРС. год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Практична підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Університету є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми «Медична інженерія» підготовки фахівців зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія» і має на меті набуття здобувачем професійних навичок та вмінь в організаціях, установах з галузі 16  «Хімічна та біоінженерія» в тому числі і в організаціях з охорони здоров’я.

Метою переддипломної практики є: підготовка атестаційної роботи (дипломної роботи, далі – ДР) для успішного завершення навчання за спеціальністю.

Практика здійснюється на основі сучасної стратегії взаємодії керівника / консультанта та здобувача в електронному просторі з метою володіння спеціальними (фаховими) компетентностями, загальними компетентностями та отримати програмні результати навчання  згідно ОПП відповідного року набору здобувачів (https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/opfiles/163_OPPB_MI_2018o2020.pdf).

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується платформ: https://classroom.google.com/ за допомогою чого:

 • спрощується розміщення та обмін навчальним матеріалом;
 • здійснюється надання зворотного зв’язку здобувачам стосовно завдань та документації;
 • оцінюються навчальні завдання здобувачів;
 • ведеться облік виконання здобувачами плану практики, графіку виконання індивідуальних завдань та оцінювання здобувачів.

 

Інтегральна компетентність (ОП введено в дію Наказом ректора 1/231 від 08.07.2020 р.):

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у біомедичній інженерії або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів хімічної, біологічної та медичної інженерії, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора 1/231 від 08.07.2020 р.):

ЗК 1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 5 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 8 Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 9 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 10 Навички здійснення безпечної діяльності.

ЗК 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 12 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

 

Спеціальні (фахові) компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора 1/231 від 08.07.2020 р.):

ФК 1 Здатність застосовувати пакети інженерного програмного забезпечення для проведення досліджень, аналізу, обробки та представлення результатів, а також для автоматизованого проектування медичних приладів та систем.

ФК 2 Здатність забезпечувати інженерно-технічну експертизу в процесі планування, розробці, оцінці та специфікації медичного обладнання.

ФК 3 Здатність вивчати та застосовувати нові методи та інструменти аналізу, моделювання, проектування та оптимізації медичних приладів і систем.

ФК 4 Здатність забезпечувати технічні та функціональні характеристики систем і засобів, що використовуються в медицині та біології (при профілактиці, діагностиці, лікуванні та реабілітації).

ФК 5 Здатність застосовувати фізичні, хімічні, біологічні та математичні методи в аналізі, моделюванні функціонування живих організмів та біотехнічних систем.

ФК 6 Здатність ефективно використовувати інструменти та методи для аналізу, проектування, розрахунку та випробувань при розробці біомедичних продуктів і послуг.

ФК 7 Здатність планувати, проектувати, розробляти, встановлювати, експлуатувати, підтримувати, технічно обслуговувати, контролювати і координувати ремонт приладів, обладнання та системи для профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що використовується в лікарнях і науково-дослідних інститутах.

ФК 8 Здатність проводити дослідження та спостереження щодо взаємодії біологічних, природних та штучних систем (протези, штучні органи та ін.).

ФК 9 Здатність ідентифікувати, формулювати і вирішувати інженерні проблеми, пов’язані з взаємодією між живими і неживими системами.

ФК 10 Здатність застосовувати принципи побудови сучасних автоматизованих систем управління виробництвом медичних приладів, їх технічне, алгоритмічне, інформаційне і програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.

ФК 11 Здатність розуміти технічні і функціональні характеристики систем, методів і процедур, що використовуються в профілактиці, діагностиці та терапії.

ФК 12 Здатність розробляти, планувати і застосовувати математичні методи в аналізі, моделюванні функціонування живих організмів, систем і процесів в біології та медицині.

ФК 13 Здатність забезпечувати та контролювати дотримання безпеки та біомедичної етики при роботі з медичним обладнанням.

ФК 14 Здатність проводити експерименти за заданими технічними та медичними методиками, виконувати комп’ютерну обробку, аналіз і синтез отриманих результатів.

 

Програмними результатами навчання після вивчення дисципліни «Переддипломна практика» є (ОП введено в дію Наказом ректора 1/231 від 08.07.2020 р.):

ПРН 1 Розуміння фундаментально-прикладних, медико-фізичних та біоінженерних основ технологій та обладнання для дослідження процесів організму людини.

ПРН 5 Знання методів і способів досліджень, що використовуються при проектуванні медичного обладнання.

ПРН 6 Знання методів дослідження об’єктів, аналізу і обробки експериментальних даних.

ПРН 7 Розуміння науково-технічних принципів, які покладено в основу новітніх досягнень в галузі біомедичної інженерії.

ПРН 8 Володіння іноземною мовою в обсязі, достатньому для загального та професійного спілкування.

ПРН 9 Застосування принципів побудови систем автоматичного управління та властивості їх елементів.

ПРН 10 Знання основних фізичних і фізико-хімічних закономірностей функціонування біологічних об’єктів.

ПРН 11 Знання основних умов експлуатації діагностичних та терапевтичних систем, медичних комплексів та систем.

ПРН 12 Експлуатація та обслуговування медичної техніки відповідно до правил, які встановлені технічною документацією та нормативними документами.

ПРН 13 Використання методів і засобів систематизації та обробки експериментальної

інформації.

ПРН 14 Володіння інструментальними засобами для проведення експериментальних досліджень (медичних приладів, біоматеріалів медичного призначення).

ПРН 15 Використання технічних систем автоматизованого конструювання з урахуванням особливості їх складових.

ПРН 16 Застосування сучасних технологій програмування та інструментарію, які підтримують їх використання.

ПРН 17 Знання загальних відомостей про організм людини і його функції з позицій системного підходу та використання їх в біомедичній інженерії.

ПРН 18 Використання практичних методів організації для вирішення інженерних та науково-практичних задач різних рівнів складності.

ПРН 19 Знання технічної документації, що регламентує порядок введення в експлуатацію, застосування та ремонт медичного обладнання.

ПРН 20 Використання методів теорії сигналів та методів дослідження сигналів і зображень у біомедичній інженерії.

ПРН 21 Знання основних методів і засобів, які використовуються для кількісної оцінки функціонування фізіологічних систем.

ПРН 22 Використання методів статистичної обробки, моделювання та симуляції процесів і систем фізичної та біологічної природи у біомедичній інженерії.

ПРН 23 Знання універсальних принципів будови складних біологічних систем, у тому числі, організму людини.

ПРН 24 Застосовувати знання основ математики, фізики та біофізики, біоінженерії, хімії, інженерної графіки, механіки, опору та міцності матеріалів, властивості газів і рідин, електроніки, інформатики, отримання та аналізу сигналів і зображень, автоматичного управління, системного аналізу та методів прийняття рішень на рівні, необхідному для вирішення задач біомедичної інженерії.

ПРН 25 Формулювання логічних висновків та обґрунтування рекомендацій щодо оцінки, експлуатації та впровадженні біотехнічних, медико-технічних та біоінженерних засобів і методів.

ПРН 26 Управління комплексними діями або проектами, які потребують прийняття інженерних рішень у непередбачуваних умовах.

ПРН 27 Застосування положень нормативно-технічних документів, що регламентують порядок проведення сертифікації продукції, атестації виробництва.

ПРН 28 Використання баз даних, математичного і програмного забезпечення для обробки даних та комп’ютерного моделювання біотехнічних систем.

ПРН 29 Професійне спілкуватися з фахівцями у галузі охорони здоров’я державною та іноземною (англійською або однією з інших офіційних мов ЄС) мовами та розуміння їхніх вимог до біомедичних продуктів і послуг.

ПРН 30 Інженерний супровід, сервісне та технічне обслуговування при експлуатації лабораторно-аналітичної техніки, медичних діагностичних і терапевтичних комплексів та систем, а також оформлення типової документації за видами робіт згідно Технічного регламенту щодо медичних виробів.

ПРН 31 Розуміння теоретичних та практичних підходів до створення та керування медичним обладнанням та медичною технікою.

ПРН 32 Розуміння теоретичних та практичних підходів до створення та застосування штучних біологічних і біотехнічних об’єктів та матеріалів медичного призначення.

ПРН 33 Планування, організація і контролювання медико-технічних та біоінженерних систем і процесів.

ПРН 34 Здійснення контролю якості та умов експлуатації медичної техніки і матеріалів медичного призначення, штучних органів та протезів.

ПРН 35 Спроможність надавати рекомендації щодо вибору обладнання для забезпечення проведення діагностики та лікування.

ПРН 36 Аналіз сигналів, які передаються від органів на прилади, та отримання і оброблення діагностичної інформації.

ПРН 37 Спроможність аналізувати рівень відповідності сучасним світовим стандартам, а також оцінювати рішення і складати завдання на розробку автоматизованих систем управління з урахуванням можливостей сучасних технічних і програмних засобів автоматизації медичного обладнання.

ПРН 38 Спроможність складати завдання на розробку автоматизованих систем управління з урахуванням можливостей сучасних технічних і програмних засобів автоматизації медичного обладнання.

ПРН 39 Рекомендування та технічний супровід відповідного медичного обладнання і біоматеріалів для оснащення медичних закладів та забезпечення основних стадій технологічного процесу діагностики, профілактики та лікування.

ПРН 40 Використання систем автоматизованого проектування для розробки технологічної та апаратної схеми медичних приладів та систем.

ПРН 41 Застосовувати знання з хімії та біоінженерії для створення, синтезу та застосування штучних біотехнічних та біологічних об’єктів.

ПРН 42 Розроблення та впровадження сучасних діагностичних та лікувальних методів, які пов’язані з використанням біотехнологій, комп’ютерних і нанотехнологій.

ПРН 43 Використання методів та засобів кількісної оцінки функціонування фізіологічних систем в практичній інженерній діяльності.

ПРН 44 Володіння сучасними методами перевірки на експериментальну цілісність і працездатність біотехнічних систем та визначення їх характеристик.

ПРН 45 Вдосконалення технічних елементів медичних приладів і систем та виробів медичного призначення в процесі професійної діяльності

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Дисципліна має міждисциплінарний характер. Вона є фундаментом для підготовка атестаційної роботи для успішного завершення навчання за спеціальністю.

Необхідні навички

1.         Успішне виконання індивідуального плану навчання

3. Зміст навчальної дисципліни

Основні розділи та теми, що розглядатимуться в процесі вивчення курсу:

Згідно із індивідуальним календарним планом для підготовки атестаційної роботи та робочою програмою.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література

 1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 163 Біомедична інженерія / Мін-ство освіти і науки України, НТУУ «КПІ». Київ, 2020. – 18 с. // http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/09/163-biomedichnainzheneriya-bakalavr.pdf
 2. Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Медична інженерія / Мін-ство освіти і науки України, НТУУ «КПІ». Київ, 2020. –19 с. // https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/opfiles/163_OPPB_MI_2018o2020.pdf  
 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО / Мін-ство освіти і науки України, НТУУ «КПІ». Київ, 2020. – 17с. // https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf
 4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО / Мін-ство освіти і науки України, НТУУ «КПІ». Київ, 2020. – 16 с. https://document.kpi.ua/files/2020_7-172.pdf

Допоміжна література

 1.  Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі. Детальніше: https://osvita.kpi.ua/node/148
 2. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації: наказ М-ва освіти і науки України від 12 січн. 2017р. №40 (із змінами внесеними згідно з наказом М-ва освіти і науки України від 31 трав. 2019р. №759). Детальніше:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

Інформаційні ресурси

 1. Google-клас «Переддипломна практика» (код курсу rvjlphk)
 2. Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/ та  osvita.kpi.ua 
 3. Факультет біомедичної інженерії https://fbmi.kpi.ua

В переліку інформаційних ресурсів наведено джерела їх отримання

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

№ з/п

 

Тема

ПРН

Основні завдання

Контрольний

захід

Термін

виконання

 1.  

До початку практики:

 

Індивідуальні консультації

 

 

Узгодити з кафедрою (керівником практики від кафедри) місце практики (базу практики);

 

Індивідуальні консультації

Не пізніше ніж за два місяці до початку практики

 

Узгодити з керівником  дипломної роботи (надалі – ДР) завдання за відповідною тематикою.

 

Індивідуальні консультації

Не пізніше ніж за два тижні до початку практики

 1.  

Прибуття здобувача на практику, оформлення і отримання перепусток.

 

Індивідуальні консультації

1-2 дні

1 тиждень[1]

 1.  

Проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці тощо.

 

 1.  

Проведення індивідуальних організаційних заходів :

 • ознайомлення із обсягом практики, знань, умінь та навичок здобувача за період практики;
 • із змістом і технологією проходження практики;
 • із особливостями пошуку, збирання та відбору потрібних науково-практичних джерел і літератури;
 • вимогами до звіту про виконання здобувачем програми практики, індивідуального завдання.

 

 1.  

Ознайомлення із об’єктами практики

 

 1.  

Ознайомлення з особливостями проведення практики в:

- науково-дослідних закладах тощо;

- діагностичних та у науково-медичних закладах тощо;

- державних і приватних закладах та установах

 

 1.  

Проведення екскурсій по установі / організації, ознайомлення з місцем роботи

 

 1.  

Розробка плану звіту, вступу за темою ДР на практику

 

Індивідуальні консультації

1-2 дні

1 тиждень

 1.  

Ознайомлення на базі практики переліком літератури: нормативними матеріалами, описами, наглядними посібниками тощо.

 

Індивідуальні консультації

1-2 тиждень

 1.  

Виконання програми практики і індивідуального завдання з щотижневим звітуванням виконання календарного плану через щотижневі звіти завірені керівником ДР.

 

Індивідуальні консультації

Протягом всієї практики

 1.  

За призначенням оформити додаткові розділи (за потреби)

 

Індивідуальні консультації

Протягом всієї практики

 1.  

Оформлення щоденника за 1 тиждень

 

Індивідуальні консультації

1 тиждень

 1.  

Оформлення щоденника за 2 тиждень

 

Індивідуальні консультації

2  тиждень

 1.  

Оформлення щоденника за 3 тиждень

 

Індивідуальні консультації

3 тиждень

 1.  

Оформлення щоденника за 4 тиждень

 

Індивідуальні консультації

4 тиждень

 1.  

Оформлення щоденника за 5 тиждень

 

Індивідуальні консультації

5 тиждень

 1.  

Підготовка звіту з практики. Надання його:

 • на перевірку НПП з додаткового розділу (запотреби);
 • керівнику ДР на перевірку змістовного тексту звіту та відповідності його вимогам оформлення ухваленим на кафедрі.

 

Індивідуальні консультації

5 тиждень

 1.  

Отримання відгуку з проведення практики у керівника бази практики. Оформити щоденник на базі практики (підписи, печатки, тощо)

 

Індивідуальні консультації

 1.  

Ухвалити з керівником ДР план захисту практики. Підготовка презентації по захисту практики та узгодити її з керівником.

 

Залік

 1.  

Надання пакету документів з практики відповідальним за практику на кафедрі в паперовому та е-вигляді (оформлений щоденник на базі практики, звіт з практики тощо. Додатково надаються в е-вигляді: план публікацій за темою ДР або впровадження (за наявності) та презентацію до захисту практики.

 

 

 1.  

Захист практики здобувачем на комісії яка призначена  завідуючим кафедрою (предметною або цикловою комісією)

 

 

6 тиждень[2]

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики студентів покладається на завідувача випускової кафедри БМІ. Безпосереднє керівництво практикою кожного студента покладається на викладача (керівника ДР) та керівника практики від кафедри, які призначаються та ухвалюються на засіданні кафедри завідувачем кафедри. Закріплення за студентом керівників ДР та приблизну тему завдання на практику ухвалюється на засіданні кафедри в вересні місяці поточного року. До 01 березня поточного року керівник ДР повинен ухвалити у завідувача кафедри індивідуальне завдання та календарний план виконання індивідуального завдання практики закріпленого(них) за ним студента(тів).

   Відповідальний по практиці від кафедри щотижнево контролює, за допомогою керівників ДР, виконання студентами індивідуальних календарних планів та доповідає пор це завідувачу кафедри

Не менше одного разу на місяць (на засіданні кафедри) керівники дипломної роботи та відповідальний за практику від кафедри доповідають про виконання студентами на практиці їх індивідуальних завдань.

У разі невиконання студентом своєчасно ухваленого календарного плану (без поважної причини) на засіданні кафедри може прийматись рішення про недопуск студента до захисту практики та його подальше відрахування з університету.

Платформа дистанційного навчання:

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни «Переддипломна практика» і засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, телеграм-канал, платформа дистанційного навчання "Сікорський" на основі системи Moodle КПІ-Телеком / GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION та сервіс для проведення онлайн-нарад Zoom, за допомогою яких:

 • підвищується оперативність спілкування зі студентами, забезпечується зручний зворотній зв’язок;
 • спрощується розміщення, доступ та обмін навчальним матеріалом;
 • оцінюються навчальні завдання студентів;
 • аналізується активність студентів.

 


[1] за графіком навчального процесу на поточний навчальний рік

[2] Протягом 10 календарних днів від дати завершення практики

6. Самостійна робота студента

Заплановано наступні види самостійної роботи: за темою атестаційної роботи, підготовка та оформлення звіту та супутніх документів, підготовка до заліку. Всього на самостійну роботу заплановано 360 годин.

Одним з основних видів семестрового контролю під час опанування навчальної дисципліни «Переддипломна практика» є виконання звіту. Звіт виконується згідно з вимогами, у термін, зазначений викладачем.

Має на меті опанування уміннями визначати актуальні проблеми; додаткове, поглиблене вивчення та практичне усвідомлення окремих розділів навчальної програми; розвинення навичок самостійної роботи з науковою літературою.

Основна ціль звіту – вирішення практичної задачі з використанням теоретичного матеріалу та практичних навичок засвоєних під час навчання за програмою підготовки бакалавра біомедичної інженерії.

Студент може писати звіт тільки на погоджену з викладачем тему.

Приблизна тематика роботи:

 1. Згідно з темою атестаційної роботи.

Детальні вимоги до виконання і оформлення звіту та супровідної документації наведені у методичних рекомендаціях до дисципліни.

Титульний аркуш звіту повинен мати такий зміст: назва університету; назва факультету; назва кафедри; шифр та назва спеціальності; шифр та назва освітньо-професійної програми;, назва навчальної дисципліни; тема звіту; курс, номер академічної групи; прізвище та ім’я студента; прізвище та ім’я керівника ДР; прізвище та ім’я НПП відповідального за додатковий розділ (за потреби); прізвище та ім’я консультанта ДР (за потреби); засвідчення студента, що у звіті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань;  рік.

За титульним аркушем слідує план (зміст) звіту, в якому треба виділити наступні розділи: вступ; розділи основного змісту практики та загальні висновки до кожного із них; загальні висновки; список використаних джерел; додаток. У змісті праворуч позначаються номери сторінок початку кожного розділу. Кожен розділ починається з нової сторінки.

Загальний обсяг звіту (від титульного аркуша і до списку використаних джерел, без урахування додатків) в залежності від обраної теми може варіюватися від 18  до 20 сторінок. Обсяг звіту визначається вмінням студента стисло і водночас в цілому розкрити тему: актуальність теми, що розглядається, сучасні тенденції та проблеми, проаналізувати кращі зарубіжні та українські технології, зробити висновки та обґрунтувати власні пропозиції та рекомендації.

До звіту надається анотація двома мовами – українською та англійською, із зазначенням ключових слів.

Обов’язкова вимога: чітке посилання на джерела інформації. Всі цифри, факти, думки вчених, цитати, формули повинні мати посилання у вигляді [2] (цифра означає номер джерела у наведеному в кінці творчої роботи списку літератури). Бажано використовувати таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо. Список використаних джерел (не менше 20 джерел) оформляється згідно з діючими правилами з обов’язковим наданням URL коду . Якщо інформація взята з мережі Інтернет, потрібно, як і для звичайної літератури, вказати автора, назву статті, а потім навести URL код або адресу сайту в Інтернет.

Звіт оцінюється за критеріями: логічності плану; повноти й глибини розкриття теми; достовірності отриманих даних; відображення практичних матеріалів та результатів розрахунків; наявності ілюстрацій (таблиці, рисунки, схеми тощо); чіткості посилань на джерела; оформлення; обґрунтування власної думки студента у вигляді висновків в кінці кожного основного розділу та загальних висновків зі звіту.

Звіт не перевіряється на схожість тексту (плагіат)  за допомогою публічних ресурсів, але при цьому повинен відповідати вимогам академічної доброчесності. У разі виявлення академічної не доброчесності, робота анулюється і не перевіряється.

Щоденник

Щоденник  є  основним .документом  здобувача  вищої  освіти  під  час проходження практики і повинен мати розділи:

 • розпорядження на проходження практики;
 • пам'ятка  з  положеннями  з  проходження  практики  та  ведення щоденника;
 • календарний план проходження практики з індивідуальним завданням;
 • зауваження  керівників  в  період  практики,  відгук  керівника  від підприємства про проходження практики здобувачем вищої освіти;
 • висновок керівника від кафедри про практику здобувача вищої освіти із  заліковою оцінкою практики

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування занять

Відвідування  лекцій та  практичних  занять не передбачено. Однак, студентам   рекомендується   відвідувати   індивідуальні консультації.  Система  оцінювання  орієнтована  на  отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні  уміння та навички. 

Пропущені консультації не відпрацьовуються.

Пропущені контрольні заходи

Пропущення контрольні заходи не відпрацьовуються.

У разі виявлення академічної не доброчесності, робота анулюється і не перевіряється.

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Заохочувальні бали

Штрафні бали*

Критерій

Ваговий бал

Критерій

Ваговий бал

виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни

+1 бал

 

Порушення термінів контрольних заходів (за кожну контрольний захід)

-1 бал за кожен тиждень

 

участь в науковій та науково-інноваційній діяльності (із наданням відповідних документів)

+10 балів

Несвоєчасне виконання та здача звіту

Від -2 балів до -10 балів (залежить від терміну здачі)

* якщо контрольний захід був пропущений з поважної причини (хвороба, яка підтверджена довідкою встановленого зразку) – штрафні бали не нараховуються.

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно  буде  розглянуто  згідно  із  наперед  визначеними процедурами.

Студент має право оскаржити результати контрольного заходу згідно затвердженого положення Про апеляції в КПІ імені Ігоря Сікорського (затверджено наказом №НОН/128/2021 від 20.05.2021 р.) - https://osvita.kpi.ua/index.php/node/182

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна «Переддипломна практика» може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів.

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання відбувається через Платформу дистанційного навчання «Сікорський».

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою не допускається.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Виконання контрольних заходів може здійснюється під час самостійної роботи студентів у дистанційному режимі (з можливістю консультування з викладачем через електронну пошту, соціальні мережі).

Навчання іноземною мовою

Навчання англійською мовою здійснюється лише для студентів-іноземців.

За бажанням студентів, допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за тематикою, яка відповідає тематиці конкретних занять

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Оцінювання результатів практики проводиться за 100-бальною шкалою з обов’язковим переведення бальних оцінок до університетської шкали (з виставленням оцінок «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно», «достатньо» чи «незадовільно»).

У відповідності з рейтинговою системою оцінювання результатів навчання студентів 100 бальна шкала оцінок за практику розподіляються на два етапи:

І етап – стартові бали здобувача (робота здобувача протягом практики) та становить 40 балів;

ІІ етап – захист практики та становить  60  балів.

Розрахунок стартових балів студента(І етап)

Стартові бали розподіляться за наступними критеріями

№ п/п

Вид роботи

Кількість балів

1

Оцінювання проходження практики та виконання календарного плану здобувачами: Щотижневі звіти (за 7 тижнів)

Ваговий бал звіту 1 бали. Всього 1 бал х 7 звітів= 7 балів

7

2

Оцінка своєчасності та повноти оформлення супровідних документів

3

3

Оцінювання письмового звіту

30-28 балів «Відмінно», (не менше 95% потрібної інформації)

27-25 балів «Дуже добре», (не менше 85% потрібної інформації)

24-22 бали «Добре», (не менше 75% потрібної інформації)

21-19 бали «Задовільно», (не менше 65% потрібної інформації)

18 балів «Задовільно», (не менше 60% потрібної інформації)

0 балів «Незадовільно», (не відповідає вимогам «Задовільно»)

30

Всього стартових балів

40

 

Розрахунок балів з захисту практики (ІІ етап)

Бали за захист практики нараховуються за наступним критерієм

Оцінка

Критерій оцінювання

Бали

«Відмінно»

Здобувач чітко і повно розкрив мету практики, шляхи її досягнення, глибоко аргументує прийняті рішення. Відповіді на запитання демонструють уміння здобувача професійно відстоювати власну точку зору, а також і те, що він володіє професійними знаннями на сучасному рівні.

Ілюстративний матеріал (презентація) повністю, з високою наочністю, розкриває основні положення роботи, що виносяться на захист. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів із дотриманням вимог нормативних документів.

60-56 балів

«Дуже добре»

Здобувач чітко і повно розкрив мету практики, шляхи її досягнення, глибоко аргументує прийняті рішення, але припускається неістотних помилок та припущень.

Здобувач може професійно відстоювати власну точку зору. Відповіді на запитання є вірними по сутності, але не завжди достатньо повні і  аргументовані.

Ілюстративний матеріал (презентація) повністю, але з недостатньою наочністю, розкриває основні положення роботи. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів, є незначні відхилення від вимог нормативних документів.

55-51 бали

«Добре»

Здобувач чітко і повно розкрив мету практики, шляхи її досягнення, глибоко аргументує прийняті рішення, але припускається помилок та припущень.

Здобувач може професійно відстоювати власну точку зору. Відповіді на запитання є вірними по сутності, але не достатньо повні і  аргументовані.

Ілюстративний матеріал (презентація) повністю, але з недостатньою наочністю, розкриває основні положення роботи. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів, є відхилення від вимог нормативних документів.

50-46 бали

«Задовільно»

Доповідь про практику по сутності є вірною, але побудованою нелогічно, нечітко.

Відповіді на запитання неповні, припущені неточності в аргументуванні прийнятих рішень.

Ілюстративний матеріал (презентація) не повністю та з недостатньою наочністю розкриває основні положення роботи. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів, є значні відхилення від вимог нормативних документів.

45-41 балів

«Достатньо»

Доповідь про практику по сутності є вірною, але побудованою нелогічно, нечітко, має багато упущень.

Відповіді на запитання неповні, припущені істотні неточності в аргументуванні прийнятих рішень.

Ілюстративний матеріал (презентація) не повністю та з недостатньою наочністю розкриває основні положення роботи. Матеріал не виконано за допомогою сучасних графічних пакетів, є значні відхилення від вимог нормативних документів.

40-36 балів

«Не задовільно»

Не відповідає критерію «Задовільно»

0 балів

       

 

Оцінювання проводиться згідно Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (Затверджено та уведено в дію наказом № 1/273 від 14.09.2020 р.,) https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Pologennia_RSO_2022.pdf

Результати оголошуються кожному студенту окремо у присутності на контрольному заході або в дистанційній формі (е-поштою, в системі «Сікорський»). Також фіксуються в системі «Електронний кампус».

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Заохочувальні бали: участь в науковій та науково-інноваційній діяльності (із наданням відповідних документів) або виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни до 10 балів.

Штрафні бали: без поважних причин порушення термінів контрольних заходів (за кожну контрольний захід); несвоєчасне виконання та здача звіту (2 балів за кожен день) до 10 балів.

Умови допуску до семестрового контролю (заліку): Наявність супровідних документів та наявність позитивної оцінки за звіт не менше 18 балів.

Необов’язкові умови допуску до заліку: відсутні

 

Підсумкові бали з захисту практики сумуються та виставляються у відомість відповідно до табл. 4 відповідності рейтингових балів за університетською шкалою

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Детальні вимоги до виконання і оформлення звіту та супровідної документації наведені у методичних рекомендаціях до дисципліни.

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни «Переддипломна практика» і засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, телеграм-канал, платформа дистанційного навчання "Сікорський" на основі системи Moodle КПІ-Телеком / GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION та сервіс для проведення онлайн-нарад Zoom, за допомогою яких:

підвищується оперативність спілкування зі студентами, забезпечується зручний зворотній зв’язок;

спрощується розміщення, доступ та обмін навчальним матеріалом;

оцінюються навчальні завдання студентів;

аналізується активність студентів.




Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Овчаренко Г. Р.;
Ухвалено кафедрою БМІ (протокол № 1 від 31.08.2023р. )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 1 від 01.09.2023р. )