Кафедра біомедичної інженерії

[BM15] Дипломне проектування

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань16 - Хімічна та біоінженерія
Спеціальність163 - Біомедична інженерія
Освітня програма152Б БПІВТ - Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи (ЄДЕБО id: 28636)163Б МІ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 28920)163Б МІ+ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 58753)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр4 курс, весняний семестр
Обсяг дисципліни6 кред. (Лекц. год, Практ. год, Лаб. год, СРС. 180 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗахист
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська / Англійська
Інформація про керівника курсу / викладачів СРС.: Богомолов М. Ф.
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета дисципліни.

Основною метою навчальної дисципліни «Дипломне проектування» є формування у студентів здатностей проектувати технічні об’єкти, що відповідають встановленим вихідним даним; виконувати техніко-економічне обґрунтування рішень, що приймаються; приймати рішення, що відповідають новітнім досягненням науки і техніки; застосовувати сучасні методи аналізу і розрахунку компонентів об’єктів проектування; обґрунтовано вибирати методи та проводити дослідження/експерименти, аналізувати отримані результати; ефективно використовувати сучасні інформаційні технології; виконувати проектно-конструкторську документацію згідно з нормативними вимогами. Оволодіння методологією творчого вирішення (розв’язання) сучасних проблем (завдань) наукового або (та) прикладного характеру на основі отриманих знань та професійних умінь відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

 

Загальні компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/89/2021 від 19.04.2021 р.):

ЗК 1 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 2 - Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 4 - Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9 - Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 11 - Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 12 - Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

ЗК 13 - Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

 

Спеціальні (фахові) компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/89/2021 від 19.04.2021 р.):

ФК 2 - Здатність забезпечувати інженерно-технічну експертизу в процесі планування, розробці, оцінці та специфікації медичного обладнання.

ФК 4 - Здатність забезпечувати технічні та функціональні характеристики систем і засобів, що використовуються в медицині та біології (при профілактиці, діагностиці, лікуванні та реабілітації).

ФК 5 - Здатність застосовувати фізичні, хімічні, біологічні та математичні методи в аналізі, моделюванні функціонування живих організмів та біотехнічних систем.

ФК 7 - Здатність планувати, проектувати, розробляти, встановлювати, експлуатувати, підтримувати, технічно обслуговувати, контролювати і координувати ремонт приладів, обладнання та системи для профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що використовується в лікарнях і науково-дослідних інститутах.

ФК 9 - Здатність ідентифікувати, формулювати і вирішувати інженерні проблеми, пов’язані з взаємодією між живими і неживими системами.

ФК 12 - Здатність розробляти, планувати і застосовувати математичні методи в аналізі, моделюванні функціонування живих організмів, систем і процесів в біології та медицині.

ФК 14 - Здатність проводити експерименти за заданими технічними та медичними методиками, виконувати комп’ютерну обробку, аналіз і синтез отриманих результатів.

 

Програмними результатами навчання є (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/89/2021 від 19.04.2021 р.):

 

ПРН 2 - Володіння інженерними методами розрахунку елементів приладів і систем медичного призначення та вибору класичних і новітніх конструкційних матеріалів.

ПРН 3 -  Знання засобів проектування пристроїв, приладів і систем медико-біологічного призначення.

ПРН 4 - Знання методів проектування цифрових та мікропроцесорних систем медичного призначення.

ПРН 5 - Знання методів і способів досліджень, що використовуються при проектуванні медичного обладнання.

ПРН 6 - Знання методів дослідження об’єктів, аналізу і обробки експериментальних даних.

ПРН 7 - Розуміння науково-технічних принципів, які покладено в основу новітніх досягнень в галузі біомедичної інженерії.

ПРН 10 - Знання основних фізичних і фізико-хімічних закономірностей функціонування біологічних об’єктів.

ПРН 13 - Використання методів і засобів систематизації та обробки експериментальної інформації.

ПРН 22 - Використання методів статистичної обробки, моделювання та симуляції процесів і систем фізичної та біологічної природи у біомедичній інженерії.

ПРН 28 - Використання баз даних, математичного і програмного забезпечення для обробки даних та комп’ютерного моделювання біотехнічних систем.

ПРН 31 - Розуміння теоретичних та практичних підходів до створення та керування медичним обладнанням та медичною технікою.

ПРН 36 - Аналіз сигналів, які передаються від органів на прилади, та отримання і оброблення діагностичної інформації.

 

Предмет дисципліни.

     Навчальна дисципліна належить до циклу обов’язкових (нормативних) компонент Освітньої Програми  циклу професійної підготовки фахівця зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія» за спеціалізацією «Медична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня бакалавра, який забезпечує процес навчання і підготовку фахівців з вищою освітою з знанням основних сучасних  лабораторних методів дослідження захворювань людини, які застосовуються в лабораторній аналітичній техніці, що дозволить проектувати та експлуатувати високоефективні діагностичні оптоелектронні прилади , виконувати їх ремонт та обслуговування, проводити наукові дослідження впливу різних  шкідливих зовнішніх факторів на організм людини. Практична частина спрямована на безпосереднє ознайомлення з медичними діагностичними технологіями і відповідною сучасною медичною технікою безпосередньо в лікувальних закладах:   науково-аналітичний огляд,проектування, конструювання, дослідження, випробування, експлуатація і технічна експертиза, інженерно-інформаційний супровід лабораторної аналітичної техніки і технологій,  комп’ютерна обробка експериментальної медичної інформації і сигналів для ідентифікації наявності патологічних зон, органів та тканин.

     Під час навчання застосовуються:

-   стратегії активного і колективного навчання;

-   особистісно-орієнтовані   розвиваючі   технології,   засновані   на   активних   формах   і

методах навчання (командна робота (team-based learning), парна робота (think-pair-share),

метод мозкового штурму, метод кейс-стаді, ділові ігри, дискусія тощо);

-   евристичні методи (методи створення ідей, методи вирішення творчих завдань, методи

активізації творчого мислення);

-   метод проблемно-орієнтованого навчання.

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння  матеріалу  використовується електронна пошта та месенджер WhatsApp, Skype,  платформа https://do.ipo.kpi.ua    за  допомогою якої:

-   спрощується розміщення та обмін навчальним матеріалом;

-   здійснюється  надання  зворотного  зв’язку  студентам  стосовно  навчальних  завдань  та

змісту навчальної дисципліни;

-   оцінюються навчальні завдання студентів;

-   ведеться облік виконання студентами плану навчальної дисципліни, графіку виконання

навчальних завдань та оцінювання студентів.

Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань типу ZOOM i Cisco Webex Meetings, а також обладнання (проектор та електронні презентації для лекційних та практичних занять).

Предметом навчальної дисципліни «Дипломне проектування» є дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою « Медична інженерія »

спеціальності 163 « Біомедична інженерія ».

.

 Програмні результати навчання:

 В результаті вивчення навчальної  дисципліни «Дипломне проектування»  студенти зможуть:

      1. Обирати основні і допоміжні матеріали, методи та інструментальні засоби для реалізації технічних проектів, застосовувати сучасні методи і способи моделювання при проектуванні медичного обладнання та виробів медичного призначення.

      2. Використовувати методи та засоби кількісної оцінки функціонування фізіологічних систем в практичній інженерній діяльності.

     3. Втілювати у життя сучасні діагностичні та лікувальні методи, пов’язані з використанням біотехнологій, комп’ютерних і нанотехнологій.

     4. Проводити експерименти за заданими технічними та медичними методиками, виконувати комп’ютерну обробку, аналіз і синтез отриманих результатів   

     5. Втілювати у життя сучасні діагностичні та лікувальні методи, пов’язані з використанням біотехнологій, комп’ютерних і нанотехнологій.

     6. Удосконалювати технічні елементи медичних приладів і систем та виробів медичного призначення в процесі професійної діяльності.

     7. Застосовувати методи і засоби прогнозування та моделювання для вивчення поведінки та властивостей біологічних систем.

    8. Працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для рішення наукових і професійних завдань

 

Відповідність результатів навчання до компетентностей у стандарті вищої освіти можна переглянути у Додатку 1 «Програмні результати навчання (розширена форма)».

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

     Дисципліна «Дипломне проектування» має міждисциплінарний характер.    Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших освітніх   і   наукових   галузей, в структурно-логічної схемі програми підготовки фахівця  забезпечує  наступні навчальні дисципліни та кредитні модулі: 1). Математичне моделювання і симуляція біомедичних систем; 2).Моделювання біофізичних систем і процесів у медицині; 3). Математичні методи оптимізації біомедичних сигналів і зображень; 4).Методи ідентифікації, обробки і оптимізації медичної інформації; 5).Кількісна фізіологія; 6).Інструментальні методи діагностики здоров’я людини, а також дисциплінами блоку мовно-практичної підготовки.

     Дисципліна «Дипломне проектування» є основою для підготовки бакалаврських дипломних робіт за спеціальністю та в подальшій практичній роботі за фахом.

- з вибіркових дисциплін (освітньо-професійна програма «Біомедична інженерія»): «Лікувальна медична техніка», «Протезування та штучні органи», «Біомедичні прилади та системи».

Пререквізити: мати знання з дисциплін навчального плану освітнього ступеня бакалавра.

Постреквізити: проектування та реалізація біомедичних систем, створення відповідної документації у вигляді пояснювальної записки та графічного матеріалу до дипломної роботи.

Необхідні навички:

1.  Знання і уміння користуватись  Microsoft Word, Microsoft PowerPoint.

2.    Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу новітніх технологій з використання      сучасних фізіотерапевтичних методик,  медичних протоколів та лікувальних  апаратів.

3.    Здатність до пошуку, оброблення ,  аналізу науково-технічної інформації з різних джерел для оптимального використання та реалізації медико-технічних вимог зі застосування сучасних медичних технологій лікування.

4.    Знання іноземної мови.

5.    Здатність працювати в команді однодумців і фахівців з різних галузей знань.

6.    Здатність працювати в міжнародному контексті для участі у всебічній апробації і рекламуванні досягнень науково-дослідних робіт з впровадження сучасних фізіотерапевтичних технологій лікування.

7.    Здатність аналізувати складні медико-інженерні і біоінженерні проблеми та задачі, здійснювати їх формалізацію для знаходження кількісних рішень із застосуванням сучасних статистичних математичних методів та мікрокомп’ютерних інформаційних технологій.

8.    Здатність досліджувати біологічні і технічні аспекти функціонування та взаємодії штучних  біологічних нейронних мереж  і біотехнічних систем.

3. Зміст навчальної дисципліни

Програмні результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються студентам на першому занятті.

№ з/п

 

Тема

Програмні результати навчання

Основні завдання

Контрольний

захід

Термін

виконання

1.

Загальні поняття про розробку медичних приладів

ПРН 2 ПРН 5

ПРН 10

Самостійна робота 1-2

1-2-ий тиждень

2.

 Основні медико-технічні вимоги щодо розробки медичних приладів

ПРН 4

ПРН 5

ПРН 6

ПРН 13

Самостійна робота 3-4

3-4-ий тиждень

3.

 Системний аналіз проектування біомедичної апаратури.

ПРН 6

ПРН 7

ПРН 10

Самостійна робота 5-8

5-6

тиждень

4.

Технічне забезпечення розробки медичних приладів.

ПРН3

ПРН 22

ПРН 28

Самостійна робота 9-10

7-8

тиждень

5.

Математичне забезпечення для проектування БМ РЕА.

ПРН 6

ПРН 7

ПРН 10

Самостійна робота 11-12

9-10

тиждень

6.

Комплекс засобів автоматизованого проектування біомедичної апаратури.

ПРН 4

ПРН 22

ПРН 31

Самостійна робота 13-14

11-12

тиждень

      7.

Науково-методологічні засади проектування біомедичної  апаратури.

ПРН 2 ПРН 5

ПРН 10

Самостійна робота 15-18

13-14

тиждень

8.

Основні вимоги щодо безпеки при проектуванні медичних приладів.

ПРН 3

ПРН 5

 ПРН 10

Самостійна робота 

15-16

тиждень

9.

Перелік нормативних документів щодо впровадження і експлуатації медичної апаратури.

ПРН 4 ПРН 28 ПРН 36

Захист дипломної роботи

17-18

тиждень

Основні завдання дипломного проектування:

– систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньою програмою бакалавра, та їх практичне використання при вирішенні конкретних інженерних, наукових, економіко-соціальних і виробничих питань у певній галузі професійної діяльності;

– розвиток досвіду самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень та експериментування, фізичного або математичного моделювання, використання сучасних комп’ютерних технологій у процесі розробки та проектування сучасної біомедичної апаратури, які передбачені завданням на атестаційну роботу;

– визначення відповідності рівня підготовки здобувача вищої освіти вимогам освітньої програми, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.

Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра повинна бути заснована на знаннях і навичках, отриманих при вивченні дисциплін за весь період навчання, і може частково базуватися на результатах курсового проектування.

4. Навчальні матеріали та ресурси

            Базова література:

 1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про вищу освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, №37-38, ст.2004) Редакція від 02.09.20120 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 2. ПОЛОЖЕННЯ про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського/ Уклад.: В.П.Головенкін, В.Ю.Угольніков. – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 100 с. https://kpi.ua/files/n7437.pdf
 3. Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського - https://document.kpi.ua/files/2020\_7-124.pdf
 4. Оформлення текстових документів у навчальному процесі. Стандарт організації (кафедри) СОУ АУТС 01-15. Для студентів кафедри аавтоматики та управління в технічних системах [ / Уклад.: Я.Ю. Дорогий, Н.Б. Репнікова, О.І. Ролік, Л.Ю. Юрчук – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 27 с. (Редакція 2018 р.)

Допоміжна література:

 1. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 17 с. (Інформація та документація).
 2. ДСТУ 3582:2013. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила. Київ, 2014. 14 с.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Організаційно процес виконання атестаційних робіт складається з наступних етапів:

– підготовчого, який починається з вибору студентом теми та отримання індивідуального завдання від керівника щодо питань, які необхідно вирішити під час переддипломної практики за обраною темою (ознайомлення зі станом проблеми, збирання фактичних матеріалів, проведення необхідних спостережень, експериментів, досліджень тощо), включає освоєння програми переддипломної практики і завершується складанням та захистом звіту про її проходження;

– основного, який починається одразу після захисту звіту про практику й завершується орієнтовно за два тижні до захисту дипломної роботи,коли дипломна робота представляється для попереднього захисту. На цьому етапі атестаційна робота має бути повністю виконаною, перевіреною керівником та консультантами;

– заключного, який включає отримання відгуку керівника та рецензії. Виконані атестаційні роботи з відгуком керівника подаються студентами на випускову кафедру не пізніше десяти днів до дня захисту в екзаменаційну комісію (ЕК). Завідувач кафедри за результатами співбесіди зі студентом та ознайомленням з поданими матеріалами приймає рішення про допуск до захисту та ставить візу на титульній сторінці атестаційної роботи студента. Рішення завідувача кафедри оформлюється відповідним протоколом засідання кафедри.

Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра складається з текстової частини та графічної частини. Текстова частина роботи має у стислій та чіткій формі розкривати творчий задум роботи, містити аналіз сучасного стану проблеми, методів вирішення завдань роботи, обґрунтування їх оптимальності, методики та результати розрахунків, опис проведених експериментів, аналіз їх результатів і висновки з них; містити необхідні ілюстрації, ескізи, графіки, діаграми, таблиці, схеми, рисунки та ін. В ній мають бути відсутні загальновідомі положення, зайві описи, виведення складних формул тощо. Графічна частина містить презентацію основних результатів роботи та їх апробацію (схеми, діаграми тощо).

Заключний етап — підготовка до виступу на засіданні екзаменаційної комісії та сама процедура захисту дипломної роботи.

В структурному відношенні доповідь студента на засіданні ЕК можна розділити на три частини, кожна з котрих представляє самостійний змістовний блок, однак в цілому вони логічно пов’язані і характеризують зміст проведеного дослідження.

В першій частині доповіді необхідно представити тему роботи, охарактеризувати актуальність обраної теми, дати опис проблеми, а також сформулювати мету та завдання роботи.

Друга, найбільша по обсягу частина, в послідовності, установленою логікою проведеного дослідження, характеризує кожен розділ роботи. При цьому особливу увагу приділяють методам, за допомогою яких отримано фактичний матеріал та підсумковим результатам.

Закінчується доповідь заключною частиною, де представляються загальні висновки.

 

 

Платформа дистанційного навчання:

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни  «Дипломне проектування» і засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, платформа дистанційного навчання "Сікорський" на основі системи Moodle КПІ-Телеком та сервіс для проведення онлайн-нарад Zoom, за допомогою яких:

 - спрощується розміщення та обмін навчальним матеріалом;

- здійснюється надання зворотного зв’язку зі студентами стосовно навчальних завдань та змісту навчальної дисципліни;

- оцінюються навчальні завдання студентів;

- ведеться облік виконання студентами плану навчальної дисципліни, графіку виконання навчальних завдань та їх оцінювання.

6. Самостійна робота студента

Самостійна робота

з/п

Назви тем і питань, що виноситься на самостійне опрацювання та посилання на навчальну літературу

Кількість годин СРС

1

Огляд та аналіз існуючих рішень за тематикою завдання дипломної

роботи

25

2

Опис предметного середовища. Визначення предмету та задач дипломного проектування.

35

3

Визначення вхідних та вихідних даних. Визначення методів та засобів для вирішення задач дипломного проектування

20

4

Опис структури бази даних. Розробка системи або підсистеми. Розробка інформаційної бази. Детальне проектування елементів системи.

25

5

Створення програмного забезпечення системи. Створення графічних матеріалів до дипломної роботи

25

6

Написання та оформлення пояснювальної записки до дипломної роботи.

25

7

Підготовка доповіді  та презентації для захисту дипломної роботи

25

ВСЬОГО

180

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Навчання іноземною мовою

      Використання іноземної літератури, вивчення навчального матеріалу, термінів, стандартів, документів тощо на іноземних мовах можливе при вивченні новітніх фізіотерапевтичних лікувальних технологій , а також відео і **ppt демонстраціях у тих випадках, коли відсутні вітчизняні інформаційні джерела. Враховуючи студентоцентрований підхід, за бажанням студентів, допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за тематикою, яка відповідає тематиці конкретних лекційних та практичних занять.

Студент зобов’язаний:

 • своєчасно вибрати тему дипломної роботи та отримати попереднє завдання на ДП та рекомендації від керівника щодо підбору та опрацювання матеріалів під час проведення переддипломної практики;
 • регулярно, не менше одного разу на тиждень, інформувати керівника про стан виконання дипломної роботи відповідно до календарного плану, надавати на його вимогу необхідні матеріали для перевірки;
 • самостійно виконувати індивідуальну дипломну роботу або індивідуальну частину комплексної роботи;
 • при розробленні питань враховувати сучасні досягнення мікрокомп’ютерної  науки і техніки, використовувати передові методики наукових та експериментальних досліджень, приймати обґрунтовані й оптимальні рішення із застосуванням системного підходу;
 • відповідати за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків, якість оформлення текстового та графічного матеріалу, їх відповідність методичним рекомендаціям випускової кафедри щодо виконання атестаційних робіт, існуючим нормативним документам та стандартам вищої освіти;
 • дотримуватися календарного плану виконання дипломної роботи, встановлених правил поведінки в наукових лабораторіях і аудиторіях, своєчасно та адекватно реагувати на зауваження та рекомендації керівника і консультантів ДП;
 • у встановлений термін подати дипломну роботу для перевірки керівнику та консультантам і після усунення їх зауважень повернути керівнику для отримання його відгуку;
 • отримати всі необхідні підписи на титульному листі роботи, а також резолюцію завідувача випускової кафедри про допуск до захисту;
 • особисто подати дипломну роботу, допущену до захисту, рецензенту; на його вимогу надати необхідні пояснення з питань, які розроблялися;
 • ознайомитися зі змістом відгуку керівника і рецензії та підготувати (у разі необхідності) аргументовані відповіді на їх зауваження при захисті дипломної роботи у екзаменаційній комісії (ЕК). Вносити будь-які зміни або виправлення в атестаційну роботу після отримання відгуку керівника та рецензії забороняється;
 • пройти попередній захист на кафедрі;
 • надати на кафедру підготовлений та допущений до захисту дипломну роботу з відгуком керівника і рецензією не менш ніж за десять днів до його захисту в екзаменаційній комісії;
 • своєчасно прибути на захист дипломної роботи або попередити завідувача випускової кафедри та голову ЕК (через секретаря ЕК) про неможливість присутності на захисті із зазначенням причин цього та наступним наданням документів, які засвідчують поважність причин. У разі відсутності таких документів ЕК може бути прийнято рішення про неатестацію його як такого, що не з’явився на захист дипломної роботи без поважних причин, з подальшим відрахуванням з університету. Якщо студент не мав змоги заздалегідь попередити про неможливість своєї присутності на захисті, але в період роботи ЕК надав необхідні виправдні документи, ЕК може перенести дату захисту.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Рейтинг студента з захисту дипломної роботи на здобуття ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою « Медична інженерія » спеціальності 163 « Біомедична інженерія » складається з балів, що він отримує за:

 

Критерії оцінки якості дипломної роботи:

1.

Апробація роботи та її практична цінність

2.

Обґрунтованість мети та  вибору методів дослідження

3.

Сучасність та оригінальність прийнятих рішень

4.

Рівень використання інформаційних технологій

5.

Рівень експериментальної перевірки прийнятих рішень

6.

Рівень виконання додаткових розділів

7.

Якість оформлення роботи

 

Критерії оцінки захисту дипломної роботи:

8.

Якість презентації доповіді

9.

Якість доповіді

10.

Уміння вести наукову дискусію

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

 

Критерії оцінки якості дипломної роботи

1.

Апробація роботи та її практична цінність

 

Ваговий бал - 10

 

Критерій оцінювання  з визначенням чотирьох рівнів

«Відмінно»

Роботу виконано за інтересами або результати впроваджені в навчальний процес кафедри АБО Опубліковано декілька наукових статей та/чи тез доповідей на наукових конференціях чи семінарах. Подано результати дипломної роботи на Інноваційну екосистему Sikorsky Challenge.Опубліковані роботи стосуються виконаної дипломної роботи.

10 балів

«Добре»

Роботу виконано на підставі реальних вихідних даних АБО Опубліковано одну наукову статю та/чи тези доповіді на наукових конференціях чи семінарах. Опублікована робота стосується виконаної дипломної роботи.

9-8 балів

«Задовільно»

Робота носить суто навчальний характер АБО отримано рекомендацію ЕК щодо впровадження або опублікування результатів

7-6 балів

«Не задовільно»

Будь-яка практична спрямованість та впровадження результатів роботи відсутні.

0 балів

         

 

2.

Обґрунтованість мети та  вибору методів дослідження

 

Ваговий бал - 10

 

Критерій оцінювання  з визначенням чотирьох рівнів

«Відмінно»

Мета дослідження актуальна та аргументовано обґрунтована. Глибоко, за багатьма критеріями, розглянуті припустимі методи дослідження. Вибір теоретичних і експериментальних методів дослідження здійснено на підставі чітко визначених завдань роботи та системного підходу.

10 балів

«Добре»

Мета дослідження актуальна але аргументована недостатньо. Розглянуто декілька можливих теоретичних та/або  експериментальних методів дослідження. На підставі одного з критеріїв здійснено вибір кращого методу..

9-8 балів

«Задовільно»

Мета та завдання дослідження не аргументовані. Вибір методу дослідження здійснено без достатнього обґрунтування.

7-6 балів

«Не задовільно»

Не відповідає критерію «Задовільно»

0 балів

           

 

3.

Сучасність та оригінальність прийнятих рішень

 

Ваговий бал - 10

 

Критерій оцінювання  з визначенням чотирьох рівнів

«Відмінно»

Рішення прийнято на підставі аналізу новітньої вітчизняної та зарубіжної (дальнього зарубіжжя) наукової, науково-технічної та патентної літератури

10 балів

«Добре»

Рішення прийнято на підставі аналізу вітчизняної (та/чи однієї з країн ближнього зарубіжжя)наукової, науково-технічної та патентної літератури.

9-8 балів

«Задовільно»

Основні рішення прийнято без достатнього аналізу сучасного стану питання.

7-6 балів

«Не задовільно»

Не відповідає критерію «Задовільно»

0 балів

           

 

4.

Рівень використання інформаційних технологій

 

 

Ваговий бал - 10

 

 

Критерій оцінювання  з визначенням чотирьох   рівнів

 

«Відмінно»

Рішення завдань дослідження здійснено на основі використання декількох сучасних програм (CAD / CAM / CAE / MatCAD / MatLab / Mathematical / Statistica / SPSS / Stat graphics Plus та інші) АБО інших прикладних програмних пакетів високого рівня АБО рішення завдань дослідження здійснене за рахунок самостійної розробки програмних продуктів. Вибір програм обґрунтовано.

10 балів

«Добре»

Рішення завдань дослідження  здійснено на основі використання тільки одного з програмних пакетів вирішення інженерних та наукових задач.

Вибір програми обґрунтовано.

9-8 балів

«Задовільно»

Інформаційні технології застосовується для виконання основних розрахунків та на рівні використання офісних програм.

7-6 балів

«Не задовільно»

Не відповідає критерію «Задовільно»

0 балів

               

 

5.

Рівень експериментальної перевірки прийнятих рішень

 

Ваговий бал - 10

 

Критерій оцінювання  з визначенням чотирьох  рівнів

«Відмінно»

Розроблено оригінальну методику натурного або віртуального експерименту на основі реальних даних АБО створено експериментальну установку. Дослідження проведено на сучасному технічному та методичному рівні. Здійснено порівняльний аналіз теоретичних і експериментальних результатів. 

10 балів

«Добре»

Вибір методу натурного або віртуального експериментального дослідження із використанням теоретичних даних достатньо обґрунтовано. Дослідження проведено на сучасному технічному та методичному рівні. Здійснено аналіз результатів і зроблено висновки.

9-8 балів

«Задовільно»

 

7-6 балів

«Не задовільно»

Не відповідає критерію «Задовільно»

0 балів

         

 

6.

Рівень виконання додаткових розділів

 

Ваговий бал - 10

 

Критерій оцінювання  з визначенням чотирьох  рівнів

«Відмінно»

При проектуванні об’єкта (пристрою, технології) вирішені вимоги техніки безпеки та охорони праці  у вигляді конкретних технічних рішень, які підкріплені відповідними розрахунками.

10 балів

«Добре»

У додаткових розділах матеріал має інформаційний характер. Основні вимоги  частково реалізовані в основній частині проекту.

9-8 балів

«Задовільно»

Додаткові розділи виконані формально, їх зміст слабко пов’язаний з основною частиною проекту.

7-6 балів

«Не задовільно»

Не відповідає критерію «Задовільно»

0 балів

         

 

7.

Якість оформлення роботи

 

Ваговий бал - 10

 

Критерій оцінювання  з визначенням чотирьох  рівнів

«Відмінно»

Матеріал викладений чітко, стисло, ясно, оформлення роботи повністю відповідає вимогам методичних рекомендації до дипломного проектування розроблених згідно ДСТУ 3008:2015.

10 балів

«Добре»

Матеріал викладений чітко, стисло, але є стилістичні погрішності. Оформлення з незначними відхиленнями від вимог методичних рекомендації до дипломного проектування розроблених згідно ДСТУ 3008:2015.

9-8 балів

«Задовільно»

Нечітке викладення матеріалу, є граматичні помилки. Оформлення з порушеннями вимог методичних рекомендації до дипломного проектування розроблених згідно ДСТУ 3008:2015.

7-6 балів

«Не задовільно»

Не відповідає критерію «Задовільно»

0 балів

         

Критерії оцінки захисту дипломної роботи

8.

Якість презентації доповіді

 

Ваговий бал - 10

 

Критерій оцінювання  з визначенням чотирьох  рівнів

«Відмінно»

Презентація повністю, з високою наочністю, розкриває основні положення роботи, що виносяться на захист. Матеріал викладено чітко, стисло, грамотною українською мовою. Презентацію виконано за допомогою сучасних графічних пакетів із дотриманням вимог нормативних документів.

10 балів

«Добре»

Презентація повністю, але з недостатньою наочністю, розкриває основні положення роботи. Матеріал викладено чітко, стисло, але є стилістичні вади. Презентацію виконано за допомогою сучасних графічних пакетів, є незначні відхилення від вимог нормативних документів.

9-8 балів

«Задовільно»

Презентація не повністю та з недостатньою наочністю розкриває основні положення. Матеріал викладено нечітко, є граматичні помилки.

7-6 балів

«Не задовільно»

Не відповідає критерію «Задовільно»

0 балів

           

 

9.

Якість доповіді

 

 

Ваговий бал - 10

 

 

Критерій оцінювання  з визначенням чотирьох  рівнів

 

«Відмінно»

Студент чітко і повно розкрив мету роботи, шляхи її досягнення, глибоко аргументує прийняті рішення.

10 балів

«Добре»

Студент чітко і повно розкрив мету роботи, шляхи її досягнення, глибоко аргументує прийняті рішення, але припускається неістотних помилок і неточностей.

9-8 балів

 

«Задовільно»

Доповідь про виконану роботу по сутності є вірною, але побудованою нелогічно, нечітко, має багато неточностей.

7-6 балів

 

«Не задовільно»

Не відповідає критерію «Задовільно»

0 балів

 

               

 

10

Уміння вести наукову дискусію

 

Ваговий бал - 10

 

Критерій оцінювання  з визначенням чотирьох  рівнів

«Відмінно»

Відповіді на запитання демонструють уміння студента професійно відстоювати власну точку зору, а також і те, що він володіє професійними знаннями на сучасному рівні.

10 балів

«Добре»

Студент може професійно відстоювати власну точку зору. Відповіді на запитання є вірними по сутності, але не завжди достатньо повні і  аргументовані.

9-8 балів

«Задовільно»

Відповіді на запитання неповні, припущені істотні неточності в аргументуванні прийнятих рішень.

7-6 балів

«Не задовільно»

Не відповідає критерію «Задовільно»

0 балів

           

Розрахунок шкали (R)  рейтингу:

Сума   вагових  балів:

RС = 10+10+10+10+10+10+10 = 70 балів.

Захист роботи

Rзах = 10+10+10 = 30 балів.

Таким чином, рейтингова шкала з захисту дипломної роботи складає

RD = RС + Rзах = 70+30 = 100 балів.

 Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS  та традиційних) його рейтингова оцінка   RD переводиться згідно з таблицею:

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Додаток 1. Програмні результати навчання (розширена форма)

В результаті вивчення навчальної  дисципліни «Дипломне проектування» студенти зможуть:

 

 

Результати навчання

Відповідність результатів навчання

до компетентностей у СВО 6

Загальні

компетентності (soft skills)

Спеціальні

компетентності (фахові)

1.

Планувати і виконувати теоретичні дослідження з біомедичної інженерії та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми

Здатність проводити експерименти за заданими технічними та медичними методиками, виконувати комп’ютерну обробку, аналіз і синтез отриманих результатів

Здатність втілювати у життя сучасні діагностичні та лікувальні методи, пов’язані з використанням біотехнологій, комп’ютерних і нанотехнологій

2.

Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність формувати і обґрунтовувати медико-технічні вимоги до виробів медичного призначення

3

Досліджувати, розробляти, застосовувати, вдосконалювати та впроваджувати рішення, засоби та методи інженерних і точних наук, а також методи та технології медичної та біоінженерії для вирішення проблем, пов’язаних зі здоров’ям та якістю життя людини.

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері біомедичної інженерії, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у біомедичній інженерії та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з біомедичної інженерії, біоінженерії, медицини та суміжних галузей.

4

Вирішувати завдання і проблеми біоінженерії для штучного створення або заміни клітин, тканин та органів людського тіла, для штучного вдосконалення і корекції їх функцій, розробки на цій основі лікувальних і діагностичних технологій, засобів і систем.

Здатність працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для рішення наукових і професійних завдань

Здатність втілювати у життя сучасні діагностичні та лікувальні методи, пов’язані з використанням біотехнологій, комп’ютерних і нанотехнологій

5

Розробляти та реалізовувати і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми біомедичної інженерії з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів.

Здатність обґрунтовувати та захищати використані стратегії, проведені експерименти та застосовані методи інженерних і точних наук для вирішення проблем в біології, медицині, медичній та біоінженерії

Здатність удосконалювати технічні елементи медичних приладів і систем та виробів медичного призначення в процесі професійної діяльності

6

Обирати основні і допоміжні матеріали, методи та інструментальні засоби для реалізації технічних проектів, застосовувати сучасні методи і способи моделювання при проектуванні медичного обладнання та виробів медичного призначення

Здатність до перегляду існуючих концепцій біомедичної інженерії, біоінженерії та охорони здоров’я з позицій критичного осмислення і адаптації новостворених технологій, шляхом генерування оригінальних гіпотез..

Здатність застосовувати методи і засоби прогнозування та моделювання для вивчення поведінки та властивостей біологічних систем

6 Наказ Міністерства освіти і науки України № 1264 від 19.11.2018 року «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 163 Біомедична інженерія» для третього рівня вищої освіти».

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

-
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Богомолов М. Ф.;
Ухвалено кафедрою БМІ (протокол № 1 від 31.08.2023р. )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 1 від 01.09.2023р. )