Кафедра біомедичної інженерії

[BM12] Експертиза та інженерний супровід медичного обладнання

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програма163Б МІ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 28920)163Б МІ+ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 58753)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр4 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. год, Практ. год, Лаб. год, СРС. год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська / Англійська
Інформація про керівника курсу / викладачів
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Основною метою навчальної дисципліни «Основи  клінічної інженерії та радіології – 2. Експертиза та інженерний супровід медичного обладнання» є формування у студентів розуміння принципів, вмінь та практичних навичок при проведенні експертизи та інженерного супроводу медичного обладнання.

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань та формування у них практичних умінь і навичок щодо здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми створення, експлуатації  та випробування медичних приладів, апаратів та комплексів для хірургії, терапії та діагностики, проектуванню схем, розрахунку та моделюванню основних вузлів медичної техніки, розробці та моделюванні сучасних медичних технологій.

 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

 • засвоєння загальних принципів використання нормативно-правових актів, що регулюють обіг медичних виробів;

 • оволодіння процедурою та порядком проведення основних етапів реєстрації медичної техніки чи виробу медичного призначення;

 • оволодіння процедурою та порядком проведення експертиз та випробувань медичних виробів;

 • оволодіння знаннями щодо надійності медичної техніки;

 • оволодіння знаннями щодо технічного обслуговування та ремонту медичної техніки.

 •  

Методи навчання

Інтерактивні методи навчання, метод дискусії, метод “Case Studies” (аналіз проблем), мозковий штурм, публічний виступ, робота в групах.

 

Інтегральна компетентність

ІК - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у біомедичній інженерії або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів хімічної, біологічної та медичної інженерії, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Спеціальні (фахові) компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/89/2021 від 19.04.2021 р.): 

ФК 2 - Здатність забезпечувати інженерно-технічну експертизу в процесі планування, розробці, оцінці та специфікації медичного обладнання.

ФК 4 - Здатність забезпечувати технічні та функціональні характеристики систем і засобів, що використовуються в медицині та біології (при профілактиці, діагностиці, лікуванні та реабілітації).

ФК 7 - Здатність планувати, проектувати, розробляти, встановлювати, експлуатувати, підтримувати, технічно обслуговувати, контролювати і координувати ремонт приладів, обладнання та системи для профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що використовується в лікарнях і науково-дослідних інститутах.

ФК 8 - Здатність проводити дослідження та спостереження щодо взаємодії біологічних, природних та штучних систем (протези, штучні органи та ін.).

ФК 13 - Здатність забезпечувати та контролювати дотримання безпеки та біомедичної етики  при роботі з медичним обладнанням.

 

Програмними результатами навчання після вивчення дисципліни «Основи  клінічної інженерії та радіології – 2. Експертиза та інженерний супровід медичного обладнання» є (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/89/2021 від 19.04.2021 р):

ПРН 2 - Формулювати логічні висновки та обґрунтовані рекомендацій щодо оцінки, експлуатації та впровадженні біотехнічних, медико-технічних та біоінженерних засобів і методів.

ПРН 3 - Управляти комплексними діями або проєктами, нести відповідальність за прийняття інженерних рішень у непередбачуваних умовах, проводити техніко-економічну та безпекову оцінку проєктів.

ПРН 4 - Застосовувати положення нормативно-технічних документів, що регламентують порядок проведення сертифікації продукції, атестації виробництва.

ПРН 7 - Здійснювати інженерний супровід, сервісне та технічне обслуговування при експлуатації лабораторно-аналітичної техніки, медичних діагностичних і терапевтичних комплексів та систем, а також оформляти типову документацію за видами робіт згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів.

ПРН 10 - Вміти планувати, організовувати, направляти і контролювати медико-технічні та біоінженерні системи і процеси.

ПРН 11 - Здійснювати контроль якості та умов експлуатації медичної техніки та матеріалів медичного призначення, штучних органів та протезів.

ПРН 12 - Надавати рекомендації щодо вибору обладнання для забезпечення проведення діагностики та лікування.

ПРН 14 - Вміти аналізувати рівень відповідності сучасним світовим стандартам, а також оцінювати рішення і складати завдання на розробку автоматизованих систем управління з урахуванням можливостей сучасних технічних і програмних засобів автоматизації медичного обладнання.

ПРН 16 - Вміти використовувати системи автоматизованого конструювання та проектування для розробки технологічної та апаратної схеми медичних приладів та систем, з урахуванням особливості їх складових.

ПРН 19 - Володіння інженерними методами розрахунку елементів приладів і систем медичного призначення та вибору класичних і новітніх конструкційних матеріалів, а також засобів проектування пристроїв, приладів і систем медико-біологічного призначення.

ПРН 23 - Експлуатація та обслуговування діагностичних та терапевтичних систем, медичних комплексів та систем відповідно до правил, які встановлені технічною документацією та нормативними документами, що регламентують порядок введення в експлуатацію, застосування та ремонт медичного обладнання.

ПРН 28 - Володіння сучасними методами перевірки на експериментальну цілісність і працездатність біотехнічних систем та визначення їх характеристик.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Навчальна дисципліна «Основи  клінічної інженерії та радіології – 2. Експертиза та інженерний супровід медичного обладнання» належить до циклу професійної підготовки та має міждисциплінарний характер. Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших навчальних дисциплін: Електротехніка та електроніка; Аналогова та цифрова схемотехніка; Біомедичні прилади, апарати і комплекси. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дисципліна «Основи  клінічної інженерії та радіології – 2. Експертиза та інженерний супровід медичного обладнання» тісно пов’язана з іншими дисциплінами за сучасними науковими дослідженнями із спеціальності, зокрема з  дисциплінами:   Прилади контролю фізіологічних параметрів людини; Переддипломна практика.

 

3. Зміст навчальної дисципліни

Основні розділи та теми, що розглядатимуться в процесі вивчення курсу:

Розділ 1. Державне регулювання обігу медичних виробів

Тема 1.1.  Основні нормативно-правові акти.

Тема 1.2 Акредитація органів з оцінки відповідності.

Тема 1.3. Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.

Тема 1.4. Дозвільна система у сфері господарської діяльності.

 

Розділ 2. Основні вимоги до метрології, стандартизації та сертифікації медичних виробів. 

Тема 2.1. Метрологічна служба і метрологічна система в Україні.

Тема 2.2. Теоретичні та правові основи стандартизації.

Тема 2.3 Технічні умови України. Настанови щодо розробляння. 

Тема 2.4 Сутність та завдання сертифікації.

 

Розділ 3. Технічні регламенти щодо медичних виробів.

Тема 3.1. Система оцінки відповідності медичної  техніки вимогам Технічних регламентів.

Тема 3.2. Класифікація медичних виробів.

Тема 3.3.Самодекларування Технічним регламентам. Оцінка відповідності в призначеному органі.

Тема 3.4.Отримання сертифікату на партію. Визнання сертифікатів ЕС  в Україні.

Тема 3.5.Засоби вимірювальної техніки (Регламент №94).  Обмеження використання небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Регламент №139).

Тема 3.6. Формування технічного файлу.

 Тема 3.7. Розробка та впровадження системи менеджменту якості ISO 13485.

Тема 3.8. Маркування упаковки медичних виробів.

Тема 3.9. Експертиза медичного обладнання. Експертні установи для проведення експертиз та випробування медичного обладнання.

Тема 3.10. Клінічні випробування медичного обладнання. Біоетична експертиза.

 

Розділ 4. Захист інтелектуальної власності

Тема.4.1. Об’єкти авторського права. Винаходи. Корисні моделі. Промислові зразки. Торгова марка лікарського засобу або медичного виробу.

Тема.4.2.  Реєстрація торгової марки: попередній пошук та підготовка до реєстрації.

 

Розділ 5. Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів.

Тема 5.1. Загальні положення. Вимоги до проведення стерилізації.

Тема 5.2. Стерилізація, методи здійснення, контроль ефективності.

Тема 5.3. Технологічний процес стерилізації.

 

Розділ 6. Обслуговування та ремонт медичної техніки.

Тема 6.1. Основні поняття надійності. Життєвий цикл об’єкту. Відмови медичної техніки.

Тема 6.2. Моніторинг безпечності медичних приладів.

Тема 6.3.Етапи та зміст комплексного технічого обслуговування медичної техніки.

Тема 6.4. Ремонт виробів медичної техніки.

Тема 6.5. Електробезпека електронних медичних виробів.

 

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література:

 1. Закон  України. Про технічні регламенти та оцінку відповідності. Документ 124-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.07.2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19.

 2. Класифікатор медичних виробів. НК 024:2019. Київ. Державне українське об’єднання «Політехмед». 2019 . 3004 с.

 3. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навчальний посібник / В. Г. Кнігавко, О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко та ін. : за ред. проф. В. Г. Кнігавка. – Харків : ХНМУ, 2019. – 176 с.

 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Експертиза та інженерний супровід медичного обладнання» для напряму підготовки 6.051402 – «Біомедична інженерія»  [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. В. Лебедєв, А. Г. Дубко, Н.А. Чвертко. – Електронні текстові данні . – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 93 с.

 5. Фiзичнi основи надiйностi медичних приладiв та систем: конспект лекцiй для студентів усіх форм навчання приладобудівних спеціальностей / Укл.:Т.Ю.Кісіль, Р.В.Трембовецька, В.В. Тичков - Черкаси: ЧДТУ, 2016 – 55 с.

 6. ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ. Навчальний посібник для аспірантів та клінічних ординаторів. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (протокол №2 від 02.06.2017)/ Голованова І.А., Бєлікова І.В., Ляхова Н.О.  Полтава- 2017. – 113 с.

 7. Шадріна Г.М. Паляниця Ю.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Основи конструювання біомедичної апаратури» для студентів за напрямом підготовки 6.050402 «Біомедична інженерія» // Г.М. Шадріна, Ю.Б. Паляниця – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 198 с.

 

Додаткова література:

 1. Закон  України. Про стандартизацію. Документ 1315-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.12.2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18.

 2. Закон  України. Про метрологію та метрологічну діяльність. Документ 1314-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.05.2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18.

 3. Закон  України. Про акредитацію органів з оцінки відповідності. Документ 2407-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2021. Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:  // zakon.rada.gov.ua/laws/show/2407-14.

 4. Закон  України. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Документ 877-V, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.05.2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16.

 5. Закон  України. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. Документ 2806-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.03.2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15..

 6. Закон  України. Основи законодавства України про охорону здоров'я. Документ 2801-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.04.2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

 7. Наказ  МОЗ від 11.08.2014 № 552 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Дезинфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я».https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1067-14.

 8. Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування: навчальний посібник / [Злепко С.М., Павлов С.В., Коваль Л.Г. та ін  ] – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 133 с.

 9. Салухіна Н. Г., Язвінська О. М. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 336 с.

 10. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Метрологія, стандартизація і сертифікація. Підручник /За заг.ред. В.В.Тарасової. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

 11. Л.Е. Патіота, Т.Ф. Харченко, , В.М. Левицька, О.А. Харченко, Т.В. Юрченко, Г.О Денисенко. Сучасні вимоги до сертифікації медичних виробів // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки №1, 2 – 2014. С. 80-83.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

 1.  

№ з/п

Тема

Програмні результати навчання

Основні завдання

Контрольний

захід

Термін

виконання

1.

Основні нормативно-правові акти.  Рекомендації щодо оцінки, експлуатації та впровадження біотехнічних , медико-технічних та біоінженерних засобів та методів.  

ПРН  2

ПРН  3

ПРН  4

ПРН  7

ІК

Практична робота 1

1-2-й тиждень

2.

Застосовування положень нормативно-технічних документів, що регламентують порядок проведення сертифікації продукції, атестації виробництва. 

ПРН  2

ПРН  3

ПРН  4

ПРН  7

Практична робота 2

3-4-й тиждень

3.

Інженерний супровід , сервісне  та технічне обслуговування при експлуатації  лабораторно-аналітичної техніки, медичних діагностичних і терапевтичних  комплексів та систем . Оформлення типової документації за видми робіт згідно Технічним регламентом щодо медичних виробів.

ПРН  4

ПРН  7


 

Практична робота 3

5-6-й тиждень

4.

Контроль якості та умов експлуатації медичної техніки та матеріалів  медичного призначення, штучних органів та протезів.  Рекомендації щодо вибору обладнання для забезпечення проведення діагностики та лікування.

ПРН  10

ПРН  11

ПРН  12

 

Практична робота 4

7-8-й тиждень

5.

Аналіз відповідності  сучасним світовим стандартам, оцінювання рішень і складання завдання на розробку автоматизованих систем управління з урахуванням сучасних технічних і програмних  засобів автоматизації медичного обладнання. 

Інженерні методи розрахунку елементів приладів і систем медико-біологічного призначення.

ІК 

ПРН  14

ПРН  16

ПРН  19


 

Практична робота 5

9-10-й тиждень

6.

Експлуатація та обслуговування діагностичних та терапевтичних систем, медичних комплексів  відповідно до правил, які встановлені технічню документацією та нормативними документами, що регламентують порядок введення в експлуатацію, застосування та ремонт медичного обладнання.

ПРН  23

ПРН  28

 

Практична робота 6

11-й тиждень

7.

Сучасні методи перевірки на експериментальну цілісність і працездатність біотехнічних систем та визначення їх характеристик

ПРН  28

Практична робота 7

12-13-й тиждень

8.

Модульна контрольна робота.

ПРН  2

ПРН  10

ПРН  16

ПРН  28

ІК

Написання МКР

14-й тиждень

9.

Реферат.

ПРН  2

ПРН  10

ПРН  16

ПРН  28

ІК

Оформлення та надсилання роботи

15-16-й тиждень

 

6. Самостійна робота студента

Одним з основних видів семестрового контролю під час опанування навчальної дисципліни «Основи  клінічної інженерії та радіології – 2. Експертиза та інженерний супровід медичного обладнання»  є виконання реферату. Реферат виконується згідно з вимогами, у термін, зазначений викладачем. 

Основна ціль реферату – вирішення теоретичної задачі з використанням засвоєного на лекціях та самостійно теоретичного матеріалу. Студент може писати реферат  тільки на погоджену з викладачем тему.

 

Приблизна тематика реферату:

№1

Організація контролю якості  та безпеки медичних виробів.

№2

Ввезення та територію України медичних виробів.

№3

Біомедичне клінічне дослідження  виробу медичного призначення.

№4

Біоетична експертиза медичних виробів.

№5

Міжгалузеві системи стандартів.

№6

Медико-технічні вимоги до медичних виробів.

 

Титульний аркуш реферату повинен мати такий зміст: назва університету; назва факультету; назва кафедри; назва спеціальності, назва освітньо-професійної програми, назва навчальної дисципліни; тема реферату; прізвище та ім’я студента, курс, номер академічної групи, рік. 

За титульним аркушем слідує детальний план (зміст) реферату, в якому треба виділити вступ, розділи основного змісту (основні теми, що вивчалися), їх підрозділи (за потребою), висновок, список використаних джерел. У змісті праворуч позначаються номери сторінок початку кожного питання. Кожен розділ починається з нової сторінки.

Загальний обсяг реферату в залежності від обраної теми може варіюватися від 15 до 25 сторінок основного тексту (за узгодженням з викладачем). Обсяг реферату визначається вмінням студента стисло і водночас вичерпно пояснити отримані результати.

Обов’язкова вимога: чітке посилання на джерела інформації. Всі цифри, факти, думки вчених, цитати, формули повинні мати посилання у вигляді [2, с. 54] (перша цифра означає номер джерела у наведеному в кінці творчої роботи списку літератури, а друга цифра – номер сторінки у цьому джерелі). Бажано використовувати таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо. Список використаних джерел (не менше 10 джерел) оформляється згідно з діючими правилами. Якщо інформація взята з мережі Інтернет, потрібно, як і для звичайної літератури, вказати автора, назву статті, а потім навести адресу сайту в Інтернет.

Реферат оцінюється за критеріями: логічності плану; повноти й глибини розкриття теми; достовірності отриманих даних; відображення практичних матеріалів та результатів розрахунків; правильності формулювання заключень отриманих результатів та висновків; оформлення; обґрунтування власної думки студента з цього питання у вигляді висновку. 

Граничний термін подання реферату на перевірку: 16-й тиждень навчання.

Реферат не перевіряється на плагіат, але повинен відповідати вимогам академічної доброчесності. У разі виявлення академічної не доброчесності, робота анулюється і не перевіряється.

 

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування занять

Відвідування лекційних занять не є обов’язковим. Відвідування практичних занять є бажаним, оскільки на них відбувається написання експрес-контрольних робіт / тестових завдань, а також відбувається пояснення виконання наступних практичних робіт та їх здача.

Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.

 

Пропущені контрольні заходи

Пропущені контрольні заходи (захист практичних робіт) обов’язково відпрацьовуються на наступних заняттях за умови виконання завдання, яке заплановано на поточному занятті, або на консультаціях. 

Пропущення написання модульної контрольної роботи та експрес-контрольних не відпрацьовуються. 

Реферат, який подається на перевірку з порушенням терміну виконання оцінюється зі зменшенням кількості вагових балів.

 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Заохочувальні бали

Штрафні бали*

Критерій

Ваговий бал

Критерій

Ваговий бал

Вдосконалення практичних робіт

1 бал 

(за кожну практичну роботу)

Несвоєчасне виконання та захист практичної роботи

Від -0,5 бали до -3 балів

(залежить від терміну здачі) 

Проходження дистанційних курсів за темами, які узгоджені з викладачем

5 балів

Несвоєчасне виконання та здача ДКР

Від -2 балів до -10 балів (залежить від терміну здачі)

Оформлення наукової роботи для участі у конкурсі студентських наукових робіт

10 балів

   

Написання тез, статті, участь у міжнародних, всеукраїнських та/або інших заходах або конкурсах за тематикою навчальної дисципліни

5 балів

   

 

* якщо контрольний захід був пропущений з поважної причини (хвороба, яка підтверджена довідкою встановленого зразку) – штрафні бали не нараховуються.


 

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

 

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно  буде  розглянуто  згідно  із  наперед  визначеними процедурами.

Студент має право оскаржити результати контрольного заходу згідно затвердженого положення Про апеляції в КПІ імені Ігоря Сікорського (затверджено наказом №НОН/128/2021 від 20.05.2021 р.) - https://osvita.kpi.ua/index.php/node/182

 

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна «Основи  клінічної інженерії та радіології – 2. Експертиза та інженерний супровід медичного обладнання» може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів.

 

Дистанційне навчання 

Дистанційне навчання відбувається через Платформу дистанційного навчання «Сікорський».

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (експрес-контрольні / тестові завдання, практичні роботи).

Виконання практичних робіт, а також виконання домашньої контрольної роботи, здійснюється під час самостійної роботи студентів у дистанційному режимі (з можливістю консультування з викладачем через електронну пошту, соціальні мережі).


 

Навчання іноземною мовою 

Навчання англійською мовою здійснюється лише для студентів-іноземців.

За бажанням студентів, допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за тематикою, яка відповідає тематиці конкретних занять.

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Система оцінювання (поточний контроль):

з/п

Контрольний захід

%

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

Експрес-контрольні роботи / тестові завдання

21

1,5

14

21

2.

Виконання та захист практичних робіт

21

3

7

21

3.

Модульна контрольна робота

8

8

1

8

4.

Реферат

10

10

1

10

5.

Екзамен

40

40

1

40

 

Всього

100

 

Календарний контроль(КК) - провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Метою проведення календарного контролю є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу студентами.

 

Критерій

Перший КК

Другий КК

Термін календарних контролів

8-ий тиждень

14-ий тиждень

 

Умови отримання позитивного результату з календарного контролю

Поточний рейтинг

≥ 12 балів

≥ 24 бали

Виконання практичних робіт

ПР №№1-4

+

+

ПР №№5-7

-

+

Експрес-контрольні роботи / тестові завдання

Мінімум по 4 будь-яким лекціям

+

-

Мінімум по 10

будь-яким лекціям

-

+

Модульна контрольна робота

Оцінена МКР

-

+

Реферат

Оцінена Р

-

-

 

У разі виявлення академічної не доброчесності під час навчання – контрольний захід не зараховується.

 

Семестрова атестація студентів

Обов’язкова умова допуску до заліку

Критерій

1

Поточний рейтинг

RD ≥ 30

2

Отримання позитивної оцінки за виконаний реферат  

Більше 6 балів

3

Захищено всі практичні роботи

Більше 6 балів

4

Написання не менше 6 експрес-контрольних робіт / тестових завдань

Більше 6 балів

 

Результати оголошуються кожному студенту окремо у присутності на контрольному заході або в дистанційній формі (е-поштою). Також фіксуються в системі «Електронний кампус».

 

Обов’язкові умови допуску до заліку:

 1. Активність на практичних заняттях.

 2. Позитивний результат першої атестації та другої атестації.

 3. Відвідування лекційних занять.

 

Залік проводиться в усній формі.

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Перелік запитань для підготовки до модульної контрольної роботи, а також для підготовки до екзамену  наведено у додатку 1.

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (експрес-контрольні / тестові завдання, практичні роботи).

 

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

-
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено
Ухвалено кафедрою БМІ (протокол № 1 від 31.08.2023р. )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 1 від 01.09.2023р. )