Кафедра біомедичної інженерії

[BM08] Радіаційна безпека і дозиметрія

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програма163Б МІ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 28920)163Б МІ+ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 58753)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр3 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. год, Практ. год, Лаб. год, СРС. год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська / Англійська
Інформація про керівника курсу / викладачів
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Основною метою навчальної дисципліни «Основи клінічної інженерії та радіології-3. Радіаційна безпека і дозиметрія» (далі «Радіаційна безпека») є формування у студентів здатності розв’язувати фундаментальні задачі й практичні проблеми медико-фізичних та фізико-хімічних властивостей стосовно біології та медицині з застосуванням базових теорій,  фізичних, фізико-хімічних та фізико-математичних методів і комп`ютерних технологій.

Предметом вивчення «Радіаційної безпеки» є основи радіаційної фізики та радіобіології, дозиметричних величин та одиниць їхнього вимірювання для оцінки небезпеки дії іонізуючого випромінювання під час організації радіаційної безпеки в медичних закладах , наукових установах,  підприємствах та пунктах поховання радіоактивних відходів.

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної   дисципліни «Радіаційна безпека» можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін:

- з циклу професійної підготовки (освітньо-професійна програма «Медична інженерія»): «Біомедичні прилади, апарати і комплекси»;

- з вибіркових дисциплін (освітньо-професійна програма «Медична інженерія»): «Лікувальна медична техніка», «Розробка та експлуатація фізіотерапевтичних медичних приладів», «Лікувально-діагностичні комплекси на основі біофотонних перетворювачів».

Оскільки дисципліна є обов’язковою, то для її вивчення необхідні:

−      навички: знання базових основ фізики, біофізики, схемотехніки, методів статистичного  аналізу отриманих результатів дозиметрії іонізуючого та неіонізуючого випромінювання;

−      вміння: застосовувати статистичні методи аналізу зв’язку та динаміки явищ; збирати, обробляти та аналізувати вихідні дані, які необхідні для розрахунку дозиметричних показників, які характеризують здоров’я населення та діяльність закладів охорони здоров’я; аналізувати та інтерпретувати дані статистики медико-біологічних процесів та явищ, виявляти тенденції змін показників іонізуючого та неіонізуючого випромінювання; використовувати бази дозиметричних характеристик даних; математичне і програмне забезпечення для обробки даних та комп’ютерного моделювання для запобіганню ненормованого опромінюванням людини.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Навчальна дисципліна «Радіаційна безпека» має міждисциплінарний прикладний характер. Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших навчальних дисциплін: фізики, біофізики, вищої математики, анатомії та фізіології людини тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дисципліна «Радіаційна безпека» тісно пов’язана з іншими дисциплінами загальної та професійної підготовки: «Біофізика», «Основи клінічної інженерії та радіології». Їй безпосередньо передує дисципліна «Основи клінічної інженерії та радіології».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни «Радіаційна безпека» можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін:

- з циклу професійної підготовки (освітньо-професійна програма «Медична інженерія»): «Біомедичні прилади, апарати і комплекси»;

- з вибіркових дисциплін (освітньо-професійна програма «Медична інженерія»): «Лікувальна медична техніка», «Розробка та експлуатація фізіотерапевтичних медичних приладів», «Лікувально-діагностичні комплекси на основі біофотонних перетворювачів».

 

3. Зміст навчальної дисципліни

Основні теми, що розглядатимуться в процесі вивчення курсу:

Тема 1. Фізико-технічні основи іонізуючого випромінювання.

Тема 2. Медико-фізичні аспекти взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною.

Тема 3. Дози та одиниці вимірювання  іонізуючого випромінювання та аналіз відповідно до рекомендацій НРБУ-97.

Тема 4. Інженерні методи та прилади дозиметрії іонізуючого випромінювання.

Тема 5. Клітинні та органні ефекти впливу дії іонізуючого випромінювання.

Тема 6. Дозові навантаження та максимально допустимі  рівні опромінення у медицині.

Тема 7. Нормативно-правові документи в галузі радіаційної безпеки згідно зі стандартами.

Тема 8. Володіння фізико-технічними принципами обладнання та радіаційна безпека для променевої діагностики та терапії.

Тема 9. Модульна контрольна робота

Тема 10. Розрахункова робота

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література:

1. Гудков І.М. Радіобіологія. - К. : НУБіП України, 2016. – 485 с.

2. Кобушкін, О. П. Атомна фізика/ О. П. Кобушкін ; КПI ім. Ігоря Сікорського.– Київ : КПI ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 310 с.

3. Заболотний О.І., Балабак А.В., Радіобіологія і радіоекологія: опорний конспект лекцій. Умань. 2016. – 51 с.

4. Руссу І. З. Експериментальні підходи у вивченні біологічної дії іонізуючого випромінювання : навчально-методичний посібник / Ірина Руссу ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 2020. – 82 c.

5. Вовчук С.Г., Павлюк В.В., Організація радіаційного та хімічного захисту населення:

навчальний посібник / Рівне: Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області, 2018. - 217 с.

 

Додаткова література (електроні ресурси):

1. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources : International Basic Safety

Standards // IAEA Safety Standards Series No. GSR. Part 3. – Vienna : IAEA, 2011. – 303 p.

2. Барабой В.А., Орел В.Э., Карнаух И.М. Перекисное окисление и радиация. – К.: Наукова Думка, 1991. – 256 c.

3. Мурашко В. О., Мечев Д. С., Бардов В. Г., Омельчук С. Т., Рущак Л. В., Ластков Д. О. Радіаційна гігієна: підручник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів. Вінниця .Нова книга. 2013. – 376 с. 5. Радіаційна безпека населення // Словник – довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2013. — С. 150.

4. Ключников О.О., Носовський А.В. Основи дозиметрії іонізуючих випромінювань: Навчальний посібник. – К.: Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, 2007. – 256с.

5. Давиденко В. М. Радіобіологія / В. М. Давиденко. – Миколаїв: Видав. МДАУ, 2011. – 265 с.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

№ з/п

Тема

Програмні результати навчання

Основні завдання

Контрольний

захід

Термін

виконання

1.

Фізико-технічні основи іонізуючого випромінювання.

 

ПРН 3

ПРН 7

ПРН 14

ПРН 18

ПРН 19

Практична робота 1

 

3-й тиждень

2.

Медико-фізичні аспекти взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною.

ПРН 4

ПРН 7

ПРН 14

ПРН 18

ПРН 19

Практична робота 2

 

 

4-й тиждень

3.

Дози та одиниці вимірювання  іонізуючого випромінювання та аналіз відповідно до рекомендацій НРБУ-97.

 

ПРН 7

ПРН 12

ПРН 14

ПРН 18

ПРН 19

Практична робота 3

5-й тиждень

4.

 Інженерні методи та прилади дозиметрії іонізуючого випромінювання.

 

ПРН 4

ПРН 7

ПРН 14

ПРН 18

ПРН 19

ПРН 30

Практична робота 4

6-й тиждень

5.

Клітинні та органні ефекти впливу дії іонізуючого випромінювання.

 

ПРН 7

ПРН 14

ПРН 18

ПРН 19

Практична робота 5

7-й тиждень

6.

Дозові навантаження та максимально допустимі  рівні опромінення у медицині.

 

ПРН 3

ПРН 7

ПРН 14

ПРН 18

ПРН 19

Практична робота 6

8-й тиждень

7.

Нормативно-правові документи в галузі радіаційної безпеки згідно зі стандартами.

 

ПРН 7

ПРН 14

ПРН 18

ПРН 19

Практична робота 7

9-й тиждень

8.

Володіння фізико-технічними принципами обладнання та радіаційна безпека для променевої діагностики та терапії.

 

ПРН 7

ПРН 14

ПРН 18

ПРН 19

Практична робота 8

10-й тиждень

9.

Модульна контрольна робота

 

ІК

ПРН 19

ПРН 21

ПРН 30

Написання МКР

 

11-й тиждень

10.

Розрахунково-графічна робота

 

ІК

ПРН 14

ПРН 18

ПРН 19

ПРН 21

ПРН 30

Оформлення та надсилання роботи

 

12-13-й тиждень

6. Самостійна робота студента

Одним з основних видів семестрового контролю під час опанування навчальної дисципліни «Радіаційна безпека»  є виконання розрахунково-графічної роботи. Розрахунково-графічна робота виконується згідно з вимогами, у термін, зазначений викладачем.

Основна ціль розрахунково-графічної роботи – вирішення практичної задачі з використанням засвоєного на лекціях та самостійно теоретичного матеріалу, та практичних навичок, отриманих на практичних роботах. Студент може писати домашню контрольну роботу тільки на погоджену з викладачем тему.

Приблизна тематика розрахунково-графічної роботи:

№1  Фізико-технічні принципи термолюмінесцентної дозиметрії.

№2   Індивідуальна дозиметрія в медичних закладах.

№3  Методи мікро- та нанодозиметрії.

№4  Методи виміру радіоактивних аерозолей та газів.

№5  Конструкція клінічних дозиметрів.

№6 Конструкція індивідуальних дозиметрів.

№7  Повірка та градуіровка дозиметрів.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування занять

Відвідування лекційних занять не є обов’язковим. Відвідування практичних занять є бажаним, оскільки на них відбувається написання експрес-контрольних робіт / тестових завдань, а також відбувається захист практичних робіт.

Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.

Пропущені контрольні заходи

ропущені контрольні заходи (захист практичних робіт) обов’язково відпрацьовуються на наступних заняттях за умови виконання завдання, яке заплановано на поточному занятті, або на консультаціях.

Пропущення написання модульної контрольної роботи та експрес-контрольних не відпрацьовуються.

Розрахунково-графічна робота, яка подається на перевірку з порушенням терміну виконання оцінюється зі зменшенням кількості вагових балів.

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Заохочувальні бали

Штрафні бали*

Критерій

Ваговий бал

Критерій

Ваговий бал

Вдосконалення практичних робіт

1 бал

(за кожну практичну роботу)

Несвоєчасне виконання та захист практичної роботи

Від -0,5 бали до    -5 балів

(залежить від терміну здачі)

Проходження дистанційних курсів за темами, які узгоджені з викладачами

5 балів

Несвоєчасне виконання та здача РГР

Від -2 балів до -20 балів (залежить від терміну здачі)

Оформлення наукової роботи для участі у конкурсі студентських наукових робіт

10 балів

 

 

Написання тез, статті, участь у міжнародних, всеукраїнських та/або інших заходах або конкурсах за тематикою навчальної дисципліни

5 балів

 

 

* якщо контрольний захід був пропущений з поважної причини (хвороба, яка підтверджена довідкою встановленого зразку) – штрафні бали не нараховуються.

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно  буде  розглянуто  згідно  із  наперед  визначеними процедурами.

Студент має право оскаржити результати контрольного заходу згідно затвердженого положення Про апеляції в КПІ імені Ігоря Сікорського (затверджено наказом №НОН/128/2021 від 20.05.2021 р.) - https://osvita.kpi.ua/index.php/node/182

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна «Математичне моделювання біомедичних систем» може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів.

Дистанційне навчання

 Дистанційне навчання відбувається через Платформу дистанційного навчання «Сікорський».

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (експрес-контрольні / тестові завдання, практичні роботи).

Виконання практичних робіт, а також виконання розрахунково-графічної роботи, здійснюється під час самостійної роботи студентів у дистанційному режимі (з можливістю консультування з викладачем через електронну пошту, соціальні мережі).

Навчання іноземною мовою

Навчання англійською мовою здійснюється лише для студентів-іноземців.

За бажанням студентів, допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за тематикою, яка відповідає тематиці конкретних занять.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

з/п

Контрольний захід

%

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

Експрес-контрольні роботи / тестові завдання

28

2

14

28

2.

Виконання та захист практичних робіт

40

5

8

40

3.

Модульна контрольна робота

12

12

1

12

4.

Розрахунково-графічна робота

20

20

1

20

5.

Залікова робота[1]

80

80

1

80

 

Всього

100

 

Враховується в суму рейтингу разом з оцінкою за РГР у разі, якщо студент не набрав 60 балів за семестр або він хоче покращити свою оцінку.

Здобувач отримує позитивну залікову оцінку за результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО.

Зі здобувачами, які виконали всі умови допуску до заліку та мають рейтингову оцінку менше 60 балів, а також з тими здобувачами, хто бажає підвищити свою рейтингову оцінку, на останньому за розкладом занятті з дисципліни в семестрі викладач проводить семестровий контроль у вигляді залікової контрольної роботи або співбесіди.

Після виконання залікової контрольної роботи, якщо оцінка за залікову контрольну роботу більша ніж за рейтингом, здобувач отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи.

Якщо оцінка за залікову контрольну роботу менша ніж за рейтингом, застосовується «жорстка» РСО – попередній рейтинг здобувача (за винятком балів за семестрове індивідуальне завдання) скасовується і він отримує оцінку з урахуванням результатів залікової контрольної роботи. Цей варіант формує відповідальне ставлення здобувача до прийняття рішення про виконання залікової контрольної роботи, змушує його критично оцінити рівень своєї підготовки та ретельно готуватися до заліку.

 

Календарний контроль (КК) - провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Метою проведення календарного контролю є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу студентами.

 


[1] Враховується в суму рейтингу разом з оцінкою за РГР у разі, якщо студент не набрав 60 балів за семестр або він хоче покращити свою оцінку.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Перелік запитань для підготовки до модульної контрольної роботи, а також для підготовки до заліку наведено у додатку 1.

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (експрес-контрольні / тестові завдання, практичні роботи).

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Основними методами є бесіда, самостійна робота та робота в групах, наочні методи навчання, практичне виконання вправ. Для активізації пізнавальної діяльності використовуються методи проблемного навчання, завдання-пастки, дискусії, ігрові та інтерактивні методи, метод проектів та інші. Актуальними є індивідуальні, парні та групові форми навчання, а також ігрові форми проведення занять.
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Орел В. Е.; Орел В. Б.;
Ухвалено кафедрою БМІ (протокол № 1 від 31.08.2023р. )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 1 від 01.09.2023р. )