Кафедра біомедичної інженерії

[BM06] Об'єктно-орієнтоване програмування

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань16 - Хімічна та біоінженерія
Спеціальність163 - Біомедична інженерія
Освітня програма163Б МІ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 28920)163Б МІ+ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 58753)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр2 курс, весняний семестр
Обсяг дисципліни4.5 кред. (Лекц. 36 год, Практ. 36 год, Лаб. год, СРС. 63 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська / Англійська
Інформація про керівника курсу / викладачів
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Основною метою навчальної дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» є вивчення сучасного підходу до розробки програмного забезпечення на основі об’єктно-орієнтованих парадигм і технології, набуття студентами знань про об’єктно-орієнтований підхід у програмуванні, засвоєння концепції об'єктно-орієнтованого підходу та його практичне застосування, освоєння можливостей мови С++ з акцентуванням уваги на вирішенні об’єктно-орієнтованих проблем проектування сучасних програмних систем.

Навчання з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування»  здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії викладача та студента  з метою засвоєння студентами матеріалу та розвитку у них практичних навичок.

Навчальна дисципліна «Об'єктно-орієнтоване програмування» вивчає концепцію об’єктно- орієнтованого програмування, методи і засоби її реалізації в середовищі візуального

програмування.

Загальні компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/89/2021 від 19.04.2021 р.):

ЗК 1 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 2 - Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 3 - Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4 - Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 5 - Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 6 - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7 - Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 8 - Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 9 - Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 10 - Навички здійснення безпечної діяльності.

ЗК 11 - Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові) компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/89/2021 від 19.04.2021 р.):

ФК 5 - Здатність застосовувати фізичні, хімічні, біологічні та математичні методи в аналізі, моделюванні функціонування живих організмів та біотехнічних систем.

ФК 6 - Здатність ефективно використовувати інструменти та методи для аналізу, проектування, розрахунку та випробувань при розробці біомедичних продуктів і послуг.

Програмними результатами навчання після вивчення дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» є (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/89/2021 від 19.04.2021 р.):

ПРН 1- Розуміння фундаментально-прикладних, медико-фізичних та біоінженерних основ технологій та обладнання для дослідження процесів організму людини.

ПРН 6 - Знання методів дослідження об’єктів, аналізу і обробки експериментальних даних.

ПРН 24 - Застосовувати знання основ математики, фізики та біофізики, біоінженерії, хімії, інженерної графіки, механіки, опору та міцності матеріалів, властивості газів і рідин, електроніки, інформатики, отримання та аналізу сигналів і зображень, автоматичного управління, системного аналізу та методів прийняття рішень на рівні, необхідному для вирішення задач біомедичної інженерії.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Навчальна дисципліна «Об'єктно-орієнтоване програмування» належить до циклу професійної підготовки та має міждисциплінарний характер. Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших навчальних дисциплін: Вища математика, Основи інформатики, Основи дискретної математики. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дисципліна «Об'єктно-орієнтоване програмування» тісно пов’язана з іншими дисциплінами професійної підготовки: Телемедицина та комп’ютерні мережі, Системи автоматизованого проектування.

3. Зміст навчальної дисципліни

Основні розділи та теми, що розглядатимуться в процесі вивчення курсу:

Розділ 1. Вступ. Технологія програмування

Тема 1.1. Історія та призначення мови С++

Тема 1.2. Імена, змінні та константи

Розділ 2. Програмне середовище розробника

Тема 2.1. Операції та вирази

Тема 2.2. Оператори

Тема 2.3. Цикли в С++.

Розділ 3. Базові поняття програмування мови ООП

Тема 3.1. Одновимірні масиви в С++.

Тема 3.2. Двовимірні масиви в С++.

Тема 3.3. Функції

Тема 3.4. Рекурсія

Тема 3.5. Методи сортування.

Тема 3.6. Структури  в С++.

Розділ 4. Об’єктно-орієнтоване програмування

Тема 4.1. Вбудовані типи даних

Тема 4.2. Класи

Тема 4.3. Наслідування. Інкапсуляція

Тема 4.4. Поліморфізм.  Перевантаження операторів.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література:

1.  А. Л. Фридман. Язык программирования С++ (2-е изд.). – М. : НОУ «Интуит», 2016. – 218 с.

2.  Б. Л. Голуб, Є. М. Шукайло. Методичний посібник до вивчення дисципліни «Програмування та алгоритмічні мови». Методичний посібник. – Видавничий центр НАУ, 2003. – 64 с.

3.  Б. Керниган, Д. Ритчи. Язык программирования С. – Санкт-Петербург, 2001. – 300 с.

4.  Х. М. Дейтел, П. Дж. Дейтел. Как программировать на С/C++. – М. : «Бином», 2000. – 1005 c.

Додаткова література (електронні ресурси):

1.  http://www.cplusplus.com/ - Сайт з довідкою по С++

2. http://cppstudio.com - Сайт з ресурсами по вивченню С++

3. https://msdn.microsoft.com/ru-RU/ - керівництво по продуктам Microsoft

4. https://msdn.microsoft.com/ru-RU/library/60k1461a.aspx - зокрема Visual Studio 2013 C++

5. http://cppstudio.com – сайт присвячений програмуванню на С++

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

 

№ з/п

 

Тема

Програмні результати навчання

Основні завдання

Контрольний

захід

Термін

виконання

1.

Історія та призначення мови С++.

ПРН 24

 

-

1-й тиждень

2.

Типи даних. Змінні та константи.

ПРН 24

Практична робота 1

 

2-й тиждень

3.

Арифметичні операції.

ПРН 24

Практична робота 2

3-й тиждень

4.

Влаштування пам’яті та збереження інформації.

ПРН 24

Практична робота 3

 

4-й тиждень

5.

Організація введення-виведення даних.

ПРН 24

Практична робота 4

5-й тиждень

6.

Оператори порівняння. Логічні операції об’єднання.

ПРН 1

ПРН 6

ПРН 24

Практична робота 5

 

6-й тиждень

7.

Оператори вибору.

ПРН 6

ПРН 24

Практична робота 6

7-й тиждень

8.

Цикли в С++.

ПРН 6

ПРН 24

Практична робота 7

8-й тиждень

9.

Одновимірні масиви в С++.

ПРН 6

ПРН 24

Практична робота 8

9-й тиждень

10.

Двовимірні масиви в С++.

ПРН 6

ПРН 24

Практична робота 9

10-й тиждень

11.

Застосування функцій.

ПРН 1

ПРН 6

ПРН 24

Практична робота 10

11-й тиждень

12.

Властивості рекурсії..

ПРН 6

ПРН 24

Практична робота 11

12-й тиждень

13.

Методи сортування

ПРН 1

ПРН 6

ПРН 24

Практична робота 12

13-й тиждень

14.

Структури  в С++.

ПРН 6

ПРН 24

Практична робота 13

14-й тиждень

15.

Класи в С++.

ПРН 6

ПРН 24

Практична робота 14,15

15-й тиждень

16.

Модульна контрольна робота

ПРН 1

ПРН 6

    ПРН 24

МКР

16-й тиждень

17.

Розрахунково-графічна

робота

ПРН 1

ПРН 6

    ПРН 24

Оформлення та надсилання роботи , захист РГР

16-17-й тиждень

18.

Залік

ПРН 1

ПРН 6

   ПРН 24

Отримання заліку «автоматом» або залікова контрольна робота

18-й тиждень

6. Самостійна робота студента

Одним з основних видів семестрового контролю під час опанування навчальної дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування»  є виконання розрахунково-графічної роботи. Розрахунково-графічна робота виконується згідно з вимогами, у термін, зазначений викладачем.

Основна ціль розрахунково-графічної роботи – вирішення практичної задачі з використанням засвоєного на лекціях та самостійно теоретичного матеріалу, та практичних навичок, отриманих на практичних роботах. Студент може розрахунково-графічну роботу тільки на погоджену з викладачем тему.

 

Приблизна тематика розрахунково-графічної роботи:

1.  Реалізувати merge sorting одновимірного масиву заданого розміру.

2.  Створити програму, яка реалізує сортування масиву методом Шелла (Shell Sort) двомірного масиву даних розмірністю n (i; j) = n [10; 10]. 

3.  Написати програму, яка порівнює значення норми та відхилення від норми показників крові людини.

4.  Розробити чотири масива даних (норма, підвищений та занижений показники, невідоме значення), куди будуть відсортовуватись фізіологічні показники серцево-судинної системи, що фіксуються користувачем.

5.  Створити програму, яка виконує функцію ранжування студентів групи за двома показниками методом сортування «бульбашки».

6.  Створити програму, яка виконує функцію ранжування студентів, що збираються на загальні збори. Сортування виконати будь-яким методом. Зріст учнів у масив даних вносилися автоматично методом автозаповнення одномірного масиву даних.

Вимоги до розрахунково-графічної роботи:

РГР включає: титульний аркуш, вступ, зміст, основну частину, висновки, список використаних джерел.

Титульний аркуш РГР повинен містити наступну інформацію: назва університету; назва

факультету; назва кафедри; назва навчальної дисципліни; назва контрольного заходу; рівень вищої освіти; шифр і назва спеціальності; назва освітньо-професійної програми; варіант завдання, прізвище та ім’я студента, курс, номер академічної групи; ПІБ керівника; результат захисту; рік.

У вступі мають бути обґрунтовані  актуальність та практичне значення теми РГР, визначені мета та завдання роботи.

Основна частина - розкривається тема РГР шляхом висвітлення основних питань, викладення повинно бути чітким, конкретним, супроводжуватися необхідними поясненнями з посиланням на джерела інформації.

Посилання слід зазначати порядковим номером за списком використаних джерел у квадратних дужках, наприклад, «…у збірнику завдань [3, с.34] ...».

У висновку зазначається отриманий досвід при виконанні завдання РГР.

Список використаних джерел (не менше 10 джерел) оформляється згідно з діючими правилами.

Якщо інформація взята з мережі Інтернет, потрібно, як і для звичайної літератури, вказати автора, назву статті, а потім навести адресу сайту в Інтернет.

Загальний обсяг РГР може варіюватися від 15 до 20 сторінок основного тексту, що залежить від вмінням студента стисло і водночас вичерпно розкрити тему.

Розрахунково-графічна робота оцінюється за критеріями: повноти й глибини розкриття теми; правильності розрахунків; володіння теоретичним матеріалом; наявності ілюстрацій (діаграми, таблиці, рисунки, схеми тощо); чіткості посилань на джерела інформації; якості оформлення РГР; обґрунтування власної думки студента у вигляді висновку.

Граничний термін подання розрахунково-графічної роботи на перевірку: за 10 днів до початку залікової сесії.

Розрахунково-графічна робота не перевіряється на плагіат, але повинна відповідати вимогам академічної доброчесності. У разі виявлення академічної недоброчесності, робота анулюється і не перевіряється.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування занять

Відвідування лекційних занять не є обов’язковим. Відвідування практичних занять є бажаним, оскільки на них відбувається захист практичних робіт.

Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.

Пропущені контрольні заходи

Пропущені контрольні заходи (захист практичних робіт) обов’язково відпрацьовуються на наступних заняттях за умови виконання завдання, яке заплановано на поточному занятті, або на консультаціях.

Пропущення написання модульної контрольної роботи не відпрацьовуються.

Розрахунково-графічна робота, яка подається на перевірку з порушенням терміну виконання оцінюється зі зменшенням кількості вагових балів.

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Заохочувальні бали

Штрафні бали*

Критерій

Ваговий бал

Критерій

Ваговий бал

Вдосконалення практичних робіт

1 бал

(за кожну практичну роботу)

Несвоєчасне виконання та захист практичної роботи

Від -0,5 бали до    -3 балів

(залежить від терміну здачі)

Проходження дистанційних курсів за темами, які узгоджені з викладачами

5 балів

Несвоєчасне виконання та здача РГР

Від -2 балів до -16 балів (залежить від терміну здачі)

Оформлення наукової роботи для участі у конкурсі студентських наукових робіт

10 балів

 

 

Написання тез, статті, участь у міжнародних, всеукраїнських та/або інших заходах або конкурсах за тематикою навчальної дисципліни

5 балів

 

 

* якщо контрольний захід був пропущений з поважної причини (хвороба, яка підтверджена довідкою встановленого зразку) – штрафні бали не нараховуються.

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно  буде  розглянуто  згідно  із  наперед  визначеними процедурами.

Студент має право оскаржити результати контрольного заходу згідно затвердженого положення Про апеляції в КПІ імені Ігоря Сікорського (затверджено наказом №НОН/128/2021 від 20.05.2021 р.) - https://osvita.kpi.ua/index.php/node/182

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна «Об'єктно-орієнтоване програмування» може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів.

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання відбувається через Платформу дистанційного навчання «Сікорський».

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (практичні роботи).

Виконання практичних робіт, а також виконання розрахунково-графічної роботи, здійснюється під час самостійної роботи студентів у дистанційному режимі (з можливістю консультування з викладачем через електронну пошту, соціальні мережі).

Навчання іноземною мовою

Навчання англійською мовою здійснюється лише для студентів-іноземців.

За бажанням студентів, допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за тематикою, яка відповідає тематиці конкретних занять.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Система оцінювання (поточний контроль):

з/п

Контрольний захід

%

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

Виконання та захист практичних робіт

60

4

15

60

2.

Модульна контрольна робота

20

20

1

20

3.

Розрахунково-графічна робота

20

20

1

20

4.

Залікова робота1

80

80

1

80

Всього

100

1Враховується в суму рейтингу разом з оцінкою за РГР у разі, якщо студент не набрав 60 балів за семестр або він хоче покращити свою оцінку.

 

Здобувач отримує позитивну залікову оцінку за результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО.

Зі здобувачами, які виконали всі умови допуску до заліку та мають рейтингову оцінку менше 60 балів, а також з тими здобувачами, хто бажає підвищити свою рейтингову оцінку, на останньому за розкладом занятті з дисципліни в семестрі викладач проводить семестровий контроль у вигляді залікової контрольної роботи або співбесіди.

Після виконання залікової контрольної роботи, якщо оцінка за залікову контрольну роботу більша ніж за рейтингом, здобувач отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи.

Якщо оцінка за залікову контрольну роботу менша ніж за рейтингом, застосовується «жорстка» РСО – попередній рейтинг здобувача (за винятком балів за семестрове індивідуальне завдання) скасовується і він отримує оцінку з урахуванням результатів залікової контрольної роботи. Цей варіант формує відповідальне ставлення здобувача до прийняття рішення про виконання залікової контрольної роботи, змушує його критично оцінити рівень своєї підготовки та ретельно готуватися до заліку.

Календарний контроль (КК) - провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Метою проведення календарного контролю є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу студентами.

Критерії

Перша

атестація

Друга

атестація

Термін календарних контролів

8-ий тиждень

14-ий тиждень

 

Умови отримання позитивного результату з календарного контролю

Поточний рейтинг

≥ 15 балів

≥ 40 балів

Виконання практичних робіт

Практична робота № 1-7

+

+

Практична робота № 8-15

-

+

Виконання модульної контрольної роботи,

розрахунково-графічної роботи

Модульна контрольна робота

-

+

Розрахунково-графічна

робота

-

-

 

У разі виявлення академічної не доброчесності під час навчання – контрольний захід не зараховується.

Семестрова атестація студентів

Обов’язкова умова допуску до заліку

Критерій

1

Поточний рейтинг

RD ≥ 42

2

Отримання позитивної оцінки за виконану розрахунково-графічну роботу 

не менше 60 % від максимального балу

3

Захищено всі практичні роботи

Більше 14 балів

4

Написання МКР

не менше 60 % від максимального балу

 

Результати оголошуються кожному студенту окремо у присутності або в дистанційній
формі (е-поштою). Також фіксуються в системі «Електронний кампус»

Необов’язкові умови допуску до заліку:

  1. Активність на практичних заняттях.
  2. Позитивний результат першої атестації та другої атестації.
  3. Відвідування лекційних занять.
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Перелік запитань для підготовки до модульної контрольної роботи, а також для підготовки до заліку наведено у додатку 1.

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (практичні роботи).

Додаток 1 до силабусу дисципліни

«Об'єктно-орієнтоване програмування»

 

Перелік запитань для підготовки до модульної контрольної роботи,

а також для підготовки до заліку

1.    Відмінності процедурного, об’єктного та об’єктно-орієнтованого програмування.

2.    Для чого використовують умовний оператор?

3.    Назвіть дві форми умовного оператора?

4.    Наведіть приклад з використанням розгалуження?

5.    Назвіть операції порівняння в С++?

6.    Для чого використовують ключове слово «else»?

Структури повторення (цикли)

7.    Що таке цикл?

8.    Які оператори називають операторами повторення (циклу)?

9.    Назвіть оператори повторення (циклу) С++.

10.  Наведіть загальний синтаксис циклу for.

11.  Яку змінну називають лічильником циклу?

12.  Який цикл називають циклом з передумовою? Поясніть.

13.  Наведіть загальний синтаксис циклу while.

14.  Який цикл називають циклом з постумовою? Поясніть.

15.  Наведіть загальний синтаксис циклу do while.

16.  Яка різниця між циклом, що керується лічильником і циклом, що керується контрольним значенням?

17.  Яке призначення оператору break?

18.  Яке призначення оператору goto?

19.  Яке призначення оператору continue?

20.  Що називають вкладеним циклом?

21.  Як змінюються параметри зовнішнього та внутрішнього циклів?

Багатомірні масиви

22.  Що називають масивом?

23.  Наведіть синтаксис оголошення двомірного масиву.

24.  Що називають індексом елемента масиву?

25.  Як можна отримати доступ до елементів масиву?

26.  Наведіть синтаксис звернення до певного елемента двомірного масиву.

27.  В який спосіб можна задавати початкові значення елементам масиву?

28.  Як ініціалізувати двомірний масив за допомогою списку ініціалізації?

29.  Як ініціалізувати двомірний масив за допомогою циклу for?

30.  Якими значеннями ініціалізуються елементи масиву, якщо початкових значень менше, ніж елементів масиву?

31.  Які початкові значення отримають елементи двомірного масиву у наступному випадку ініціалізації: array[2][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};

32.  Які початкові значення отримають елементи двомірного масиву у наступному випадку ініціалізації: array[2][3]= {{1, 2}, {4}};

33.  Чим визначається обсяг пам’яті, що виділяється для багатомірного масиву?

Функції

34.  Що таке функція?

35.  У чому полягає причина побудови програм на основі функцій?

36.  Як оголошувати функції?

37.  Як визначати функції?

38.  Що називають тілом функції?

39.  Що називають списком параметрів функції?

40.  Які параметри називають фактичними?

41.  Які параметри називають формальними?

42.  Які змінні називають локальними змінними?

43.  Що називають прототипом функції?

44.  Що таке тип значення, що повертається?

45.  Як повертати значення функції?

46.  Як треба оголосити функцію, що не повертає значення?

47.  Яке призначення оператора return?

Структури

48.  Що таке структура?

49.  Як називають змінні, що входять до складу структури?

50.  Яке ключове слово використовують для визначення структури?

51.  Наведіть загальний формат оголошення структури.

52.  Як отримати доступ до елементів структури?

53.  Для чого використовують тег (ім’я-етикетку) структури?

54.  Як оголосити структурну змінну?

55.  Як ініціалізувати структурну змінну?

Класи

56.  Що представляє собою клас?

57.  Чим клас відрізняється від структури?

58.  Як визначити новий клас?

59.  Наведіть загальний формат оголошення класу.

60.  Поясніть принцип інкапсуляції даних.

61.  Які рівні доступу до членів класу Вам відомі?

62.  У чому відмінність між відкритими і закритими членами класу?

63.  Як визначити об’єкти класу?

64.  Що таке конструктор класу?

65.  Назвіть особливості конструктора.

66.  Як і коли викликається конструктор класу?

67.  Чи може клас мати більше одного конструктора?

68.  Що таке деструктор?

69.  Назвіть особливості деструктора.

Наслідування

70.  У чому полягає механізм наслідування?

71.  Як породити один клас від іншого?

72.  Як називають клас, що породжує інші класи?

73.  Як називають клас, що є нащадком іншого класу?

74.  Які рівні наслідування базового класу Вам відомі?

75.  Наведіть загальний формат оголошення похідного класу.

76.  Як змінюється базовий клас при наслідуванні?

77.  Як називають випадок створення класу на основі двох чи більше класів?

Перевантаження операторів

78.  Що таке перевантаження?

79.  Для чого використовують перевантаження операторів?

80.  Як реалізувати перевантаження оператору?

81.  Які існують обмеження на перевантаження операторів?

82.  Скільки параметрів має операторна функція для реалізації бінарного оператора?

83.  Скільки аргументів необхідно для перевантаження унарної операції?

84.  Яке призначення ключового слова operator?

85.  Назвіть оператори, перевантаження яких заборонено.

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

-
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Шликов В. В.;
Ухвалено кафедрою БМІ (протокол № 1 від 31.08.2023р. )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 1 від 01.09.2023р. )