Кафедра прикладної радіоелектроніки

[RE-202] Комбіновані аналогово-цифрові системи

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань17 - Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Спеціальність172 - Електронні комунікації та радіотехніка
Освітня програмаВсі ОП
Статус дисципліниВибіркова (Ф-каталог)
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестрДоступно для вибору починаючи з 4-го курсу, осінній семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. 18 год, Практ. год, Лаб. 36 год, СРС. 66 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Титенко О. Т.,
Лаб.: Титенко О. Т.,
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Програму навчальної дисципліни Комбіновані аналого-цифрові системи (КАЦС) складено відповідно до освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікація та радіотехніка.

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предмет навчальної дисципліни: дисципліна належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки студентів.

Фахівцю з радіотехніки необхідні знання побудови комбінованих аналого-цифрових систем, методи підключення датчиків сигналів, їх аналого-цифрове перетворення, принципи проєктування аналого-цифрової апаратури.

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

У навчальному курсі значну увагу приділено особливостям застосування аналого-цифрових перетворювачів, узгодженню роботи АЦП та ОП (операційних підсилювачів), застосуванню програм моделювання, орієнтованих на використання інтегральних схем (SPICE)

Окремо розглядаються типи аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) та особливості застосування операційних підсилювачів (ОП) при взаємодії (разом) з АЦП

Практичні роботи направлені на набуття студентами навичок проєктування (розробки) вузлів аналого-цифрової апаратури.

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

розуміти принципи роботи і відмінності різних типів аналого-цифрових перетворювачів;

розуміти принципи роботи цифро-аналогових перетворювачів;

розробляти технічне завдання на розробку радіоелектронних пристроїв;

проєктувати (розробляти) вузли комбінованих аналого-цифрових систем та телекомунікаційної апаратури.

знання:

принципів роботи і відмінності різних типів аналого-цифрових перетворювачів;

принципів роботи цифро-аналогових перетворювачів;

принципів побудови вузлів аналого-цифрової апаратури;

принципів проєктування комбінованих аналого-цифрових систем.

уміння:

створювати проекти в середовищі програм моделювання, орієнтованих на використання інтегральних схем;

проєктувати (розробляти) вузли аналого-цифрової апаратури.

досвід:

проєктування вузлів аналого-цифрової апаратури;

проєктування комбінованих аналого-цифрових систем.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Перед початком вивчення курсу бажаним є проходження дисциплін "Аналоговаова схемотехніка" та "Цифрові пристрої" або "Цифрова схемотехніка". ...

3. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Вступ. Загальні відомості про комбіновані аналого-цифрові системи. Основні відмінності аналогової і цифрової схемотехніки. Організаційні аспекти проектування. Напрямки застосування.

Тема 2. Аналого-цифрові-перетворювачі. Основні параметри АЦП. Класифікація аналого-цифрових перетворювачів. Цифровий фільтр нижніх частот.

Тема 3. Застосування аналого-цифрових-перетворювачів в системах автоматики. Використання АЦП з датчиками тиску, температури, пожежної сигналізації та фотодатчиками.

Тема 4. Фільтрація сигналів. Основні параметри аналогового ФНЧ. Основні параметри аналогового ФНЧ. Реалізація аналогових фільтрів.

Тема 5. Застосування операційних підсилювачів при роботі з АЦП. Застосування базових схем включення ОУ. Основи роботи ОУ на постійному струмі.

Тема 6. Цифрова обробка аналогових сигналів. Цифро-аналогові перетворювачі. Класифікація схем ЦАП. Широтно-імпульсний модулятор в якості цифро-аналогового перетворювача. Параметри аналогового ФНЧ для ЦАП на основі ШІМ. 

Тема 7. Проєктування комбінованих аналого-цифрових систем. Джерела живлення. Перетворення напруги. Шум компонентів. Розводка друкованих плат. Шар землі в цифрових і аналогових схемах. Вплив паразитних параметрів.

Практичні роботи

Дисципліна «Комбіновані аналого-цифрові системи» належить до дисциплін, в яких значна увага приділяється практичній складовій навчання. Основною метою практичних занять є перевірка теоретичних знань, набуття навиків проектування.

 

Приблизна тематика практичних занять:

1. Аналого-цифровий перетворювач: параметри, визначення і формули.

2. АЦП послідовного наближення.

3. Сигма дельта перетворювачі.

4. Вибір АЦП.

5. Фільтрація сигналів.

6. Параметри, визначення та розрахункові формули для операційних підсилювачів.

7. Операційні підсилювачі в схемах з АЦП.

8. Особливості розведення друкованих плат аналогових і цифрових схем.

9. SPICE-моделювання (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis – програма Моделювання з акцентом на інтегральній схемі).

4. Навчальні матеріали та ресурси

1. О. М. Воробйова, В. Д. Іванченко. Основи схемотехніки: підручник. –[2-е вид.]. – Одеса: Фенікс, 2009. – 388 с. . – Библиогр. : ISBN 978-966-438-204-

2. Baker, Bonnie. A Baker’s dozen : real-world analog solutions for digital designers / by Bonnie Baker. ISBN 0-7506-7819-4

3. Walt Kester, Editor with the technical staff of Analog Devices. Data Conversion Handbook.

 

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Лекційні заняття

№ з/п

Назва теми лекції та перелік основних питань(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)

1

Тема: «Вступ»

Загальні відомості про комбіновані аналого-цифрові системи;

Основні відмінності аналогової і цифрової схемотехніки;

Література:

Завдання на СРС:

2

Тема: «Вступ» (продовження) 

Основні відмінності аналогової і цифрової схемотехніки;

Організаційні аспекти проектування;

Напрямки застосування.

Література:

Завдання на СРС:

3

Тема: «Аналого-цифрові-перетворювачі» 

Класифікація аналого-цифрових перетворювачів;

Основні параметри АЦП

Література:

Завдання на СРС:

4

Тема: «Аналого-цифрові-перетворювачі» (продовження) 

АЦП послідовного наближення.

Література:

Завдання на СРС:

5

Тема: «Аналого-цифрові-перетворювачі» (продовження) 

Сигма дельта АЦП;

Цифровий фільтр нижніх частот.

Література:

Завдання на СРС:

6

 

Тема: «Аналого-цифрові-перетворювачі» (продовження) 

Інтегруючи АЦП (АЦП з частотно-імпульсним перетворенням;)

Література:

Завдання на СРС:

7

Тема: «Застосування аналого-цифрових-перетворювачів в системах автоматики.»

Типи вхідних сигналів;

Використання АЦП з давачами температури;

Література:

Завдання на СРС:

8

Тема: «Застосування аналого-цифрових-перетворювачів в системах автоматики.» (продовження) 

Використання АЦП з давачами тиску;

Використання АЦП з фотодавачами;

Література:

Завдання на СРС:

9

Тема: «Фільтрація сигналів» 

Основні параметри аналогового ФНЧ;

Література:

Завдання на СРС:

10

Тема: «Фільтрація сигналів» (продовження) 

Теорія фільтрів, що усувають ефект накладення спектрів;

Реалізація аналогового фільтра;

Операційний підсилювач для фільтра.;

Література:

Завдання на СРС:
11

Тема: «Застосування операційних підсилювачів при роботі з АЦП»

Параметри та визначення для операційних підсилювачів;

Базові схеми включення ОП;

Застосування базових схем включення ОП.

Література:

Завдання на СРС:
12

Тема: «Застосування операційних підсилювачів при роботі з АЦП» (продовження) 

Операційний підсилювач в лінійній системі.

Література:

Завдання на СРС:
13

Тема: «Застосування операційних підсилювачів при роботі з АЦП» (продовження) (стор.151)

Особливості роботи ОУ на постійному струмі;

Визначення стійкості системи.

Література:

Завдання на СРС

14

Тема: «Цифрова обробка аналогових сигналів»

Цифро-аналогові перетворювачі;

Класифікація схем ЦАП;

Базові схеми ЦАП.

Література:

Завдання на СРС:
15

Тема: «Цифрова обробка аналогових сигналів» (продовження)

Методи практичної реалізації ЦАП;

ЦАП із підсумовуванням зважених струмів;

ЦАП на основі резистивної матриці типу R-2R.

Література:

Завдання на СРС:
16

Тема: «Цифрова обробка аналогових сигналів» (продовження)

Широтно-імпульсний модулятор в якості цифро-аналогового перетворювача;

Параметри аналогового ФНЧ для ЦАП на основі ШІМ.

Література:

Завдання на СРС:
17

Тема: «Проєктування комбінованих аналого-цифрових систем» 

Джерела живлення;

Перетворення напруги;

Шум компонентів;

Література:

Завдання на СРС:
18

Тема: «Проєктування комбінованих аналого-цифрових систем» (продовження)

Розводка друкованих плат;

Шар землі в цифрових і аналогових схемах;

Вплив паразитних параметрів.

Література:

Завдання на СРС:

5 Практичні (лабораторні) заняття

Основні завдання циклу практичних (лабораторних) занять формування у студентів відповідних умінь та досвіду.

№ з/п

Назва теми заняття та перелік основних питань

1

Аналого-цифровий перетворювач: параметри, визначення і формули.

2

АЦП послідовного наближення.

3

Сигма дельта перетворювачі.

4

Вибір АЦП.

5

Фільтрація сигналів.

6

Параметри, визначення та розрахункові формули для операційних підсилювачів.

7

Операційні підсилювачі в схемах з АЦП.

8

Особливості розведення друкованих плат аналогових і цифрових схем.

9

Застосування аналого-цифрових перетворювачів в телекомунікаційних та мультимедійних системах. Перетворення мовних сигналів. Перетворення сигналів зображення.

..

6. Самостійна робота студента

...

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Обов'язковим є відвідування лекцій та практичних занять....

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Рейтингова система оцінювання

  • Лекції / Вебінари - 18 год; (1МКР х 25 балів)
  • СРС (2 завд х 5 балів)
  • Практичні роботи / Тренінги - 18 год; (9 завдань х 5 балів)
  • Домашня контрольна робота (1 проект х 20 балів)
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

...

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

-
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Титенко О. Т.;
Ухвалено кафедрою ПРЕ (протокол № 06/2023 від 2023-06-28 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 06-2023 від 2023-06-29 )