Кафедра радіоінженерії

[TS-11] Спецкурс радіосистем спеціального призначення

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиТретій (освітньо-науковий)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програмаВсі ОП
Статус дисципліниВибіркова (Ф-каталог)
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестрДоступно для вибору починаючи з 2-го курсу, весняний семестр
Обсяг дисципліни5 кред. (Лекц. 18 год, Практ. 18 год, Лаб. год, СРС. 54 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська / Англійська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Сушко О. Ю.,
Практ.: Сушко О. Ю.,
СРС.: Сушко О. Ю.
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Дана дисципліна є заключною для освітньої програми ступеня ВО «доктор філософії» та є вихідною для продовження освіти в докторантурі та/або участі в постдокторських програмах

В межах дисципліни будуть вивчатися поглиблено аспекти розробки та функціонування радарних систем. Будуть детально розглянуті принципи побудови та моделювання радарних систем різного призначення

Актуальність радарних систем зумовлена їх спектром застосувань, що постійно розширюється, в тому числі в автомобільній промисловості, безпеці/охороні (моніторинг натовпів), відслідковування літальних апаратів,  моніторинг ознак життєдіяльності під завалами/через перешкоди і т.д.   В курсі розглядаються саме актуальні системи із конкретними прикладами застосування та підходами до розробки таких систем..

Чому можна навчитися? 

Аспіранти ознайомляться із практичними навиками проектування та проведуть базові вимірювання двох типів радарів, а саме ультра-широкосмугового радару для виявлення та ідентифікації прихованих об’єктів; і частотно модульованго радару неперервної дії для визначення швидкості та відстані до об’єкту. На основі порівняльного аналізу отриманих вимірювань та результатів моделювання будуть зроблені висновки щодо технічних можливостей та обмежень радарів заданих конфігурацій

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями?

В результаті вивчення курсу слухачі зможуть на практиці користуватися набутими знаннями і уміннями при проведенні власних дисертаційних досліджень та роботою на іншими проектами пов’язаними із розробкою радіосистем.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

«Цифрове оброблення сигналів», «Радіосистеми різного призначення», «Автоматизоване комп’ютерне проектування», «Антенні системи»

3. Зміст навчальної дисципліни

1. Системний підхід до проектування складних радіоелектронних систем.
2. Основні функціональні блоки радіоелектронних систем та їх характеристики
3. Основи та принципи дії радарів неперервної дії з частотною модуляцією
4. Перспективні розробки на приклади застосування радарів FMCW
5. Основи та принципи дії ультра широкосмугових радарів 
6. Радари із синтезуванням апертури. Принципи дії та приклади застосування.
7. Радари із синтезуванням апертури. Перспективні напрямки (поляриметрія, цифрове формування ДС, багаточастотність)
8. Застосування МІМО в радарних системах
9. Імпульсні радари. Принципи дії та приклади застосування.

4. Навчальні матеріали та ресурси

1. Telecommucation system engineering, 4th edition, R.L. Freeman, Wiley, 2004
2. Practical RF system design, W.F. Egan, Wiley, 2003
3. FMCW Radar Design,  M. Jankiraman, 2018

+ підбірка статей, вебінарів та ін.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Кожна із привелених нижче тем супроводжується відповідним практичним занняттям, на якому проводиться аналіз практичних аспектів та інженерних рішень розглянутих радарних систем. Окремі практичні заняття супроводжуються тематичними вебінарами. Матеріали представлені в зручному і послідовному вигляді в різній формі - розділи книг, окремі наукові статті, презентації, вебінари.

1. Системний підхід до проектування складних радіоелектронних систем.
2. Основні функціональні блоки радіоелектронних систем та їх характеристики
3. Основи та принципи дії радарів неперервної дії з частотною модуляцією
4. Перспективні розробки на приклади застосування радарів FMCW
5. Основи та принципи дії ультра широкосмугових радарів 
6. Радари із синтезуванням апертури. Принципи дії та приклади застосування.
7. Радари із синтезуванням апертури. Перспективні напрямки (поляриметрія, цифрове формування ДС, багаточастотність)
8. Застосування МІМО в радарних системах
9. Імпульсні радари. Принципи дії та приклади застосування.

6. Самостійна робота студента

Курс включає 54 голини самостійної роботи студента (СРС). СРС рівномірно розподілена між темами курсу, тобто по 6 годин на тему. Переважно СРС це вивчення наукових публікацій по темі. Підбірка публікацій - сучасні статті 2015 - 2021 років із міжнародних конференцій (EuRAD, EuSAR, EuCAP) та високорейтингових міжнародних журналів (IEEE, Willey, etc.)
Також деякі теми в якості СРС включають проведення системних та інженерних розрахунків основних характеристик розглянутих радарних систем.
На основі проведеної СРС аспіранти готують короткі 5-10хв презентації по засвоєному матеріалу і презентують їх аудиторії.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Основними вимогами є:
- відвідування занять,
- ретельне виконання СРС
- активна участь в навчальному процесі, обговореннях
- акцент на розуміння студентом навчальних матеріалів
- заохочувальні бали можуть надаватися за підготовку і висвітлення матеріалів, що дотичні до курсу, але включені викладачем в матеріали для підготовки
- аспіранти можуть користуватися будь-якими засобами пошуку інформації та джерелами

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Студенти можуть набрати максимум 60 балів протягом семестру і 40 балів на заліку.
8 презентацій по 5 балів кожна = 40 балів
4 опитування по 3 балів кожне = 12 балів
заохочувальні бали за активну участь в навчальному процесі, підготовка нових матеріалів - 10 балів.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

...
Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Всі матеріали надаються слухачам в електронному вигляді: презентаційні матеріали, наукові статті та інша технічна література. Для вивчення дисципліни використовується сучасне обладнання розміщене на площах кафедри ТОР
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Сушко О. Ю.;
Ухвалено кафедрою РІ (протокол № 07/2020 від 01.07.2020 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № ______ від ______)