Кафедра прикладної радіоелектроніки

[RE-197] Ультразвукова техніка та технології

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програмаВсі ОП
Статус дисципліниВибіркова (Ф-каталог)
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестрДоступно для вибору починаючи з 2-го курсу, осінній семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. 18 год, Практ. год, Лаб. 36 год, СРС. 66 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Мовчанюк А. В.,
Лаб.: Мовчанюк А. В.,
СРС.: Мовчанюк А. В.
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Дисципліна охоплює питання застосування ультразвукових акустичних коливань в різних галузях. Зокрема, розглядаються застосування ультразвуку для діагностики, неруйнівного контролю та вимірювання відстаней, медичні застосування, потужна ультразвукова обробка рідких та твердих серебовищ. Аналізуються забачі, які ставляться та вирішуються при реалізації зазначених технологій. Також вивчаються принципи побудови ультразвукового обладнання: випромінювачів УЗ енеркії, генераторів, ультразвукових датчиків, пристроїв обробки сигналів з УЗ датчиків.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Дисципліна базується на знаннях загальної фізики, основ теорії кіл, аналогової та цифрової схемотехніки. 

3. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Вступ. Акустичні коливання, їх математичній опис та параметри

Тема 2. Галузі застосування УЗ коливань та технологічні процеси.

Тема 3. Джерела УЗ коливань. 

Тема 4. П'єзоелектричні випромінювачі

Тема 5. Робочі ємності та кавітаційні камери для обробки рідких середовищ

Тема 6. Електричні генератори для збудження п'єзоелектричних випромінювачів.

Тема 7. Датчики УЗ коливань для різних технологічних процесів

Тема 8. Схеми обробки сигналів з датчиків УЗ коливань.

4. Навчальні матеріали та ресурси

  1. Апаратне забезпечення ультразвукових кавітаційних технологій [Електронний ресурс] : монографія / О. Ф. Луговський, А. В. Мовчанюк, І. М. Берник, А. В. Шульга, І. А. Гришко. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,08 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 216 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/44220
  2. Ультразвукові кавітаційні технології. Знезараження та фільтрування [Електронний ресурс] : монографія / О. Ф. Луговський, І. А. Гришко, А. І. Зілінський, А. В. Шульга, А. В. Мовчанюк, І. М. Берник ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,38 Мбайт). – Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю.В., 2022. – 268 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47461
  3. Ультразвукові технологічні процеси. Розпилення та екстрагування [Електронний ресурс] : монографія / О. Ф. Луговський, А. В. Шульга, І. М. Берник, І. А. Гришко, А. В. Мовчанюк, А. І. Зілінський ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 17,25 Мбайт). – Вінниця : ФОП Кушнір Ю.В., 2022. – 288 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47459

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

...

6. Самостійна робота студента

...

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

...

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

...
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

...
Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

В наявності є обладнання для  демонстрації фізичних ефектів, що супроводжують розповсюдження ультразвукових коливань великої інтенсивності. Частина лабораторних відбувається у вигляді комп’ютерного практикуму.
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Мовчанюк А. В.;
Ухвалено кафедрою ПРЕ (протокол № від )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № ______ від ______)