Кафедра біомедичної інженерії

[BM 21mp] Практика

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиДругий (магістерський)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програма163Мп МІ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 28922)163Мп МІ+ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 58775)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр2 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. год, Практ. год, Лаб. год, СРС. год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська / Англійська
Інформація про керівника курсу / викладачів
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Практична підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Університету є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми «Медична інженерія» підготовки фахівців зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія» і має на меті набуття здобувачем професійних навичок та вмінь в організаціях, установах з галузі 16  «Хімічна та біоінженерія» в тому числі і в організаціях з охорони здоров’я.

Метою практики є: підготовка атестаційної роботи (магістерської дисертації, далі – МД) для успішного завершення навчання за спеціальністю.

Практика здійснюється на основі сучасної стратегії взаємодії керівника / консультанта та здобувача в електронному просторі з метою володіння спеціальними (фаховими) компетентностями, загальними компетентностями та отримати програмні результати навчання  згідно ОПП відповідного року набору здобувачів (https://osvita.kpi.ua/163_OPPM_MI ).

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується платформ: https://classroom.google.com/ за допомогою чого:

 • спрощується розміщення та обмін навчальним матеріалом;
 • здійснюється надання зворотного зв’язку здобувачам стосовно завдань та документації;
 • оцінюються навчальні завдання здобувачів;
 • ведеться облік виконання здобувачами плану практики, графіку виконання індивідуальних завдань та оцінювання здобувачів.

 

Інтегральна компетентність (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/75/2022 від 15.02.2022 р.):

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у біомедичній інженерії або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

 

Загальні компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/75/2022 від 15.02.2022 р.):

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 3 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 4 Здатність працювати в команді.

ЗК 5 Здатність працювати в міжнародному контексті.

 

Спеціальні (фахові) компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/75/2022 від 15.02.2022 р.):

ФК 1 Здатність вирішувати комплексні проблеми біомедичної інженерії із застосовуванням методів математики, природничих та інженерних наук.

ФК 2 Здатність розробляти робочу гіпотезу, планувати і ставити експерименти для перевірки гіпотези і досягнення інженерної мети за допомогою відповідних технологій, технічних засобів та інструментів.

ФК 3 Здатність аналізувати складні медико-інженерні та біоінженерні проблеми та здійснювати їх формалізацію для знаходження кількісних рішень із застосуванням сучасних математичних методів та інформаційних технологій.

ФК 4 Здатність створювати і вдосконалювати засоби, методи та технології біомедичної інженерії для дослідження і розробки біоінженерних об’єктів та систем медико-технічного призначення.

ФК 5 Здатність розробляти технічні завдання на створення, а також моделювати, оцінювати, проектувати та конструювати складні біоінженерні та медикоінженерні системи і технології.

ФК 6 Здатність досліджувати біологічні та технічні аспекти функціонування та взаємодії штучних біологічних і біотехнічних систем.

ФК 7 Здатність працювати в багатопрофільному колективі.

ФК 9 Здатність до створення інструментів та методологій наукової діяльності, оцінювання та впровадження результатів сучасних розробок, рішень та досягнень інженерних і точних наук в медицину і біологію.

ФК 12 Здатність проводити дослідження та спостереження щодо взаємодії біологічних, природних та штучних систем (протези, штучні органи та ін.), планувати біотехнічні випробування штучних протезів та систем.

 

Програмними результатами навчання після вивчення дисципліни «Практика» є (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/89/2021 від 19.04.2021 р.):

ПРН 1 Вміти аналізувати, розробляти та застосовувати технології та обладнання для дослідження фізіологічних і патологічних процесів людини, засобів сучасної діагностичної апаратури та систем відображення біомедичної інформації, відповідного програмного забезпечення, обґрунтовувати адекватні теоретичні моделі

ПРН 2 Застосування методів розрахунку та вибору класичних та новітніх конструкцій біоматеріалів, елементів приладів і систем медичного призначення.

ПРН 4 Володіння методами проектування цифрових мікропроцесорних і біотехнічних систем медичного призначення.

ПРН 5 Володіння методами дослідження, проектування і конструювання об’єктів біомедичної техніки, аналіз і обробку експериментальних даних.

ПРН 6 Знання загальних вимог до умов виконання інженерних, технологічних та наукових проектів.

ПРН 7 Знання принципів розвитку і сучасних проблем створення біосумісних матеріалів в медичній практиці.

ПРН 8 Аналізувати і враховувати у професійній діяльності тенденції науковотехнічного розвитку галузі біомедичної інженерії та на стику різних галузей. Розуміти та застосовувати принципи інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи, володіти навичками адаптації в ситуаціях, пов’язаних з роботою за фахом

ПРН 10 Володіння іноземною мовою в обсязі, достатньому для загального та професійного спілкування

ПРН 11 Володіння основними положеннями концепції сталого розвитку, принципів побудови безпечного існування людства з урахуванням економічних, соціальних та екологічних аспектів.

ПРН 12 Проектувати, конструювати вдосконалювати та застосовувати медико-технічні та біоінженерні вироби, прилади, апарати і системи з дотриманням технічних вимог, а також супроводжувати їх експлуатацію

ПРН 13 Аналізувати і вирішувати складні медико-інженерні та біоінженерні проблеми із застосуванням математичних методів та інформаційних технологій

ПРН 14 Створювати і вдосконалювати засоби, методи та технології біомедичної інженерії для всебічного дослідження і розробки біоінженерних об’єктів та систем медико-технічного призначення

ПРН 15 Розробляти, планувати, виконувати та обґрунтовувати інноваційні проекти біоінженерних об’єктів та систем медико-технічного призначення з урахуванням інженерних, медичних, правових, економічних, екологічних та соціальних аспектів, здійснювати їх інформаційне та методичне забезпечення

ПРН 17 Вирішувати у практичній діяльності завдання біомедичної інженерії з усвідомленням власної етичної та соціальної відповідальності в особистій діяльності та/або в команді

ПРН 18 Презентувати результати досліджень і розробок державною та іноземною мовами у вигляді заявок на винахід, наукових публікацій, доповідей на науковотехнічних заходах

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Дисципліна має міждисциплінарний характер. Вона є фундаментом для підготовка атестаційної роботи для успішного завершення навчання за спеціальністю.

Необхідні навички

1.            Успішне виконання індивідуального плану навчання.

3. Зміст навчальної дисципліни

Основні розділи та теми, що розглядатимуться в процесі вивчення курсу:

Згідно із індивідуальним календарним планом для підготовки атестаційної роботи та робочою програмою.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література

 1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 163 Біомедична інженерія / Мін-ство освіти і науки України, НТУУ «КПІ». Київ, 2020. – 18 с. // http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/09/163-biomedichnainzheneriya-bakalavr.pdf
 2. Освітньо-професійні програми другого (магистерского) рівня вищої освіти: Медична інженерія / Мін-ство освіти і науки України, НТУУ «КПІ». Київ, 2022. –15 с. // https://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2022/07/163_OPPM_MI_2022.pdf
 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО / Мін-ство освіти і науки України, НТУУ «КПІ». Київ, 2020. – 17с. // https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf
 4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО / Мін-ство освіти і науки України, НТУУ «КПІ». Київ, 2020. – 16 с. https://document.kpi.ua/files/2020_7-172.pdf

Допоміжна література

 1.  Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі. Детальніше: https://osvita.kpi.ua/node/148
 2. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації: наказ М-ва освіти і науки України від 12 січн. 2017р. №40 (із змінами внесеними згідно з наказом М-ва освіти і науки України від 31 трав. 2019р. №759). Детальніше:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

Інформаційні ресурси

 1. Google-клас «Практика» (код курсу kdyy5me)
 2. Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/ та  osvita.kpi.ua 
 3. Факультет біомедичної інженерії https://fbmi.kpi.ua

В переліку інформаційних ресурсів наведено джерела їх отримання.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

№ з/п

 

Тема

ПРН

Основні завдання

Контрольний

захід

Термін

виконання

 1.  

До початку практики:

 

Індивідуальні консультації

 

 

Узгодити з кафедрою (керівником практики від кафедри) місце практики (базу практики);

 

Індивідуальні консультації

Не пізніше ніж за два місяці до початку практики

 

Узгодити з керівником  магістерської дисертації (надалі – МД) завдання за відповідною тематикою.

 

Індивідуальні консультації

Не пізніше ніж за два тижні до початку практики

 1.  

Прибуття здобувача на практику, оформлення і отримання перепусток.

 

Індивідуальні консультації

1-2 дні

1 тиждень[1]

 1.  

Проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці тощо.

 

 1.  

Проведення індивідуальних організаційних заходів :

 • ознайомлення із обсягом практики, знань, умінь та навичок здобувача за період практики;
 • із змістом і технологією проходження практики;
 • із особливостями пошуку, збирання та відбору потрібних науково-практичних джерел і літератури;
 • вимогами до звіту про виконання здобувачем програми практики, індивідуального завдання.

 

 1.  

Ознайомлення із об’єктами практики

 

 1.  

Ознайомлення з особливостями проведення практики в:

- науково-дослідних закладах тощо;

- діагностичних та у науково-медичних закладах тощо;

- державних і приватних закладах та установах

 

 1.  

Проведення екскурсій по установі / організації, ознайомлення з місцем роботи

 

 1.  

Розробка плану звіту, вступу за темою МД на практику

 

Індивідуальні консультації

1-2 дні

1 тиждень

 1.  

Ознайомлення на базі практики переліком літератури: нормативними матеріалами, описами, наглядними посібниками тощо.

 

Індивідуальні консультації

1-2 тиждень

 1.  

Виконання програми практики і індивідуального завдання з щотижневим звітуванням виконання календарного плану через щотижневі звіти завірені керівником МД.

 

Індивідуальні консультації

Протягом всієї практики

 1.  

За призначенням оформити додаткові розділи (за потреби)

 

Індивідуальні консультації

Протягом всієї практики

 1.  

Оформлення щоденника за 1 тиждень

 

Індивідуальні консультації

1 тиждень

 1.  

Оформлення щоденника за 2 тиждень

 

Індивідуальні консультації

2  тиждень

 1.  

Оформлення щоденника за 3 тиждень

 

Індивідуальні консультації

3 тиждень

 1.  

Оформлення щоденника за 4 тиждень

 

Індивідуальні консультації

4 тиждень

 1.  

Оформлення щоденника за 5 тиждень

 

Індивідуальні консультації

5 тиждень

 1.  

Оформлення щоденника за 6 тиждень

 

Індивідуальні консультації

6 тиждень

 1.  

Оформлення щоденника за 7 тиждень

 

Індивідуальні консультації

7 тиждень

 1.  

Підготовка звіту з практики. Надання його:

 • на перевірку НПП з додаткового розділу (запотреби);
 • керівнику МД на перевірку змістовного тексту звіту та відповідності його вимогам оформлення ухваленим на кафедрі.

 

Індивідуальні консультації

7 тиждень

 1.  

Отримання відгуку з проведення практики у керівника бази практики. Оформити щоденник на базі практики (підписи, печатки, тощо)

 

Індивідуальні консультації

 1.  

Ухвалити з керівником МД план захисту практики. Підготовка презентації по захисту практики та узгодити її з керівником.

 

Залік

 1.  

Надання пакету документів з практики відповідальним за практику на кафедрі в паперовому та е-вигляді (оформлений щоденник на базі практики, звіт з практики тощо. Додатково надаються в е-вигляді: план публікацій за темою МД або впровадження (за наявності) та презентацію до захисту практики.

 

 

 1.  

Захист практики здобувачем на комісії яка призначена  завідуючим кафедрою (предметною або цикловою комісією)

 

 

8 тиждень[2]

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики студентів покладається на завідувача випускової кафедри БМІ. Безпосереднє керівництво практикою кожного студента покладається на викладача (керівника МД) та керівника практики від кафедри, які призначаються та ухвалюються на засіданні кафедри завідувачем кафедри. Закріплення за студентом керівників МД та приблизну тему завдання на практику ухвалюється на засіданні кафедри в серпні місяці поточного року. До 01 вересня поточного року керівник МД повинен ухвалити у завідувача кафедри індивідуальне завдання та календарний план виконання індивідуального завдання практики закріпленого(них) за ним студента(тів).

   Відповідальний по практиці від кафедри щотижнево контролює, за допомогою керівників МД, виконання студентами індивідуальних календарних планів та доповідає пор це завідувачу кафедри

Не менше одного разу на місяць (на засіданні кафедри) керівники дипломної роботи та відповідальний за практику від кафедри доповідають про виконання студентами на практиці їх індивідуальних завдань.

У разі невиконання студентом своєчасно ухваленого календарного плану (без поважної причини) на засіданні кафедри може прийматись рішення про недопуск студента до захисту практики та його подальше відрахування з університету.

Платформа дистанційного навчання:

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни «Практика» і засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, телеграм-канал, платформа дистанційного навчання "Сікорський" на основі системи Moodle КПІ-Телеком та сервіс для проведення онлайн-нарад Zoom, за допомогою яких:

 • підвищується оперативність спілкування зі студентами, забезпечується зручний зворотній зв’язок;
 • спрощується розміщення, доступ та обмін навчальним матеріалом;
 • оцінюються навчальні завдання студентів;
 • аналізується активність студентів.

 


[1] за графіком навчального процесу на поточний навчальний рік

[2] Протягом 10 календарних днів від дати завершення практики

6. Самостійна робота студента

Заплановано наступні види самостійної роботи: за темою атестаційної роботи, підготовка та оформлення звіту та супутніх документів, підготовка до заліку. Всього на самостійну роботу заплановано 420 годин.

Одним з основних видів семестрового контролю під час опанування навчальної дисципліни «Практика» є виконання звіту. Звіт виконується згідно з вимогами, у термін, зазначений викладачем.

Має на меті опанування уміннями визначати актуальні проблеми; додаткове, поглиблене вивчення та практичне усвідомлення окремих розділів навчальної програми; розвинення навичок самостійної роботи з науковою літературою.

Основна ціль звіту – вирішення практичної задачі з використанням теоретичного матеріалу та практичних навичок засвоєних під час навчання за програмою підготовки бакалавра біомедичної інженерії.

Студент може писати звіт тільки на погоджену з викладачем тему.

Приблизна тематика роботи:

 1. Згідно з темою атестаційної роботи.

Детальні вимоги до виконання і оформлення звіту та супровідної документації наведені у методичних рекомендаціях до дисципліни.

Титульний аркуш звіту повинен мати такий зміст: назва університету; назва факультету; назва кафедри; шифр та назва спеціальності; шифр та назва освітньо-професійної програми;, назва навчальної дисципліни; тема звіту; курс, номер академічної групи; прізвище та ім’я студента; прізвище та ім’я керівника МД; прізвище та ім’я НПП відповідального за додатковий розділ (за потреби); прізвище та ім’я консультанта МД (за потреби); засвідчення студента, що у звіті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань;  рік.

За титульним аркушем слідує план (зміст) звіту, в якому треба виділити наступні розділи: вступ; розділи основного змісту практики та загальні висновки до кожного із них; загальні висновки; список використаних джерел; додаток. У змісті праворуч позначаються номери сторінок початку кожного розділу. Кожен розділ починається з нової сторінки.

Загальний обсяг звіту (від титульного аркуша і до списку використаних джерел, без урахування додатків) в залежності від обраної теми може варіюватися від 18  до 20 сторінок. Обсяг звіту визначається вмінням студента стисло і водночас в цілому розкрити тему: актуальність теми, що розглядається, сучасні тенденції та проблеми, проаналізувати кращі зарубіжні та українські технології, зробити висновки та обґрунтувати власні пропозиції та рекомендації.

До звіту надається анотація двома мовами – українською та англійською, із зазначенням ключових слів.

Обов’язкова вимога: чітке посилання на джерела інформації. Всі цифри, факти, думки вчених, цитати, формули повинні мати посилання у вигляді [2] (цифра означає номер джерела у наведеному в кінці творчої роботи списку літератури). Бажано використовувати таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо. Список використаних джерел (не менше 20 джерел) оформляється згідно з діючими правилами з обов’язковим наданням URL коду . Якщо інформація взята з мережі Інтернет, потрібно, як і для звичайної літератури, вказати автора, назву статті, а потім навести URL код або адресу сайту в Інтернет.

Звіт оцінюється за критеріями: логічності плану; повноти й глибини розкриття теми; достовірності отриманих даних; відображення практичних матеріалів та результатів розрахунків; наявності ілюстрацій (таблиці, рисунки, схеми тощо); чіткості посилань на джерела; оформлення; обґрунтування власної думки студента у вигляді висновків в кінці кожного основного розділу та загальних висновків зі звіту.

Звіт не перевіряється на схожість тексту (плагіат)  за допомогою публічних ресурсів, але при цьому повинен відповідати вимогам академічної доброчесності. У разі виявлення академічної не доброчесності, робота анулюється і не перевіряється.

Щоденник

Щоденник  є  основним .документом  здобувача  вищої  освіти  під  час проходження практики і повинен мати розділи:

 • розпорядження на проходження практики;
 • пам'ятка  з  положеннями  з  проходження  практики  та  ведення щоденника;
 • календарний план проходження практики з індивідуальним завданням;
 • зауваження  керівників  в  період  практики,  відгук  керівника  від підприємства про проходження практики здобувачем вищої освіти;
 • висновок керівника від кафедри про практику здобувача вищої освіти із  заліковою оцінкою практики

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування занять

Відвідування  лекцій та  практичних  занять не передбачено. Однак, студентам   рекомендується   відвідувати   індивідуальні консультації.  Система  оцінювання  орієнтована  на  отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні  уміння та навички. 

Пропущені консультації не відпрацьовуються.

Пропущені контрольні заходи

Пропущення контрольні заходи не відпрацьовуються.

У разі виявлення академічної не доброчесності, робота анулюється і не перевіряється.

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Заохочувальні бали

Штрафні бали*

Критерій

Ваговий бал

Критерій

Ваговий бал

виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни

+1 бал

 

Порушення термінів контрольних заходів (за кожну контрольний захід)

-1 бал за кожен тиждень

 

участь в науковій та науково-інноваційній діяльності (із наданням відповідних документів)

+10 балів

Несвоєчасне виконання та здача звіту

Від -2 балів до -10 балів (залежить від терміну здачі)

* якщо контрольний захід був пропущений з поважної причини (хвороба, яка підтверджена довідкою встановленого зразку) – штрафні бали не нараховуються.

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно  буде  розглянуто  згідно  із  наперед  визначеними процедурами.

Студент має право оскаржити результати контрольного заходу згідно затвердженого положення Про апеляції в КПІ імені Ігоря Сікорського (затверджено наказом №НОН/128/2021 від 20.05.2021 р.) - https://osvita.kpi.ua/index.php/node/182

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна «Практика» може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів.

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання відбувається через Платформу дистанційного навчання «Сікорський».

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою не допускається.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Виконання контрольних заходів може здійснюється під час самостійної роботи студентів у дистанційному режимі (з можливістю консультування з викладачем через електронну пошту, соціальні мережі).

Навчання іноземною мовою

Навчання англійською мовою здійснюється лише для студентів-іноземців.

За бажанням студентів, допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за тематикою, яка відповідає тематиці конкретних занять.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Оцінювання результатів практики проводиться за 100-бальною шкалою з обов’язковим переведення бальних оцінок до університетської шкали (з виставленням оцінок «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно», «достатньо» чи «незадовільно»).

У відповідності з рейтинговою системою оцінювання результатів навчання студентів 100 бальна шкала оцінок за практику розподіляються на два етапи:

І етап – стартові бали здобувача (робота здобувача протягом практики) та становить 40 балів;

ІІ етап – захист практики та становить  60  балів.

Розрахунок стартових балів студента(І етап)

Стартові бали розподіляться за наступними критеріями

№ п/п

Вид роботи

Кількість балів

1

Оцінювання проходження практики та виконання календарного плану здобувачами: Щотижневі звіти (за 7 тижнів)

Ваговий бал звіту 1 бали. Всього 1 бал х 7 звітів= 7 балів

7

2

Оцінка своєчасності та повноти оформлення супровідних документів

3

3

Оцінювання письмового звіту

30-28 балів «Відмінно», (не менше 95% потрібної інформації)

27-25 балів «Дуже добре», (не менше 85% потрібної інформації)

24-22 бали «Добре», (не менше 75% потрібної інформації)

21-19 бали «Задовільно», (не менше 65% потрібної інформації)

18 балів «Задовільно», (не менше 60% потрібної інформації)

0 балів «Незадовільно», (не відповідає вимогам «Задовільно»)

30

Всього стартових балів

40

 

Розрахунок балів з захисту практики (ІІ етап)

Бали за захист практики нараховуються за наступним критерієм

Оцінка

Критерій оцінювання

Бали

«Відмінно»

Здобувач чітко і повно розкрив мету практики, шляхи її досягнення, глибоко аргументує прийняті рішення. Відповіді на запитання демонструють уміння здобувача професійно відстоювати власну точку зору, а також і те, що він володіє професійними знаннями на сучасному рівні.

Ілюстративний матеріал (презентація) повністю, з високою наочністю, розкриває основні положення роботи, що виносяться на захист. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів із дотриманням вимог нормативних документів.

60-56 балів

«Дуже добре»

Здобувач чітко і повно розкрив мету практики, шляхи її досягнення, глибоко аргументує прийняті рішення, але припускається неістотних помилок та припущень.

Здобувач може професійно відстоювати власну точку зору. Відповіді на запитання є вірними по сутності, але не завжди достатньо повні і  аргументовані.

Ілюстративний матеріал (презентація) повністю, але з недостатньою наочністю, розкриває основні положення роботи. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів, є незначні відхилення від вимог нормативних документів.

55-51 бали

«Добре»

Здобувач чітко і повно розкрив мету практики, шляхи її досягнення, глибоко аргументує прийняті рішення, але припускається помилок та припущень.

Здобувач може професійно відстоювати власну точку зору. Відповіді на запитання є вірними по сутності, але не достатньо повні і  аргументовані.

Ілюстративний матеріал (презентація) повністю, але з недостатньою наочністю, розкриває основні положення роботи. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів, є відхилення від вимог нормативних документів.

50-46 бали

«Задовільно»

Доповідь про практику по сутності є вірною, але побудованою нелогічно, нечітко.

Відповіді на запитання неповні, припущені неточності в аргументуванні прийнятих рішень.

Ілюстративний матеріал (презентація) не повністю та з недостатньою наочністю розкриває основні положення роботи. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів, є значні відхилення від вимог нормативних документів.

45-41 балів

«Достатньо»

Доповідь про практику по сутності є вірною, але побудованою нелогічно, нечітко, має багато упущень.

Відповіді на запитання неповні, припущені істотні неточності в аргументуванні прийнятих рішень.

Ілюстративний матеріал (презентація) не повністю та з недостатньою наочністю розкриває основні положення роботи. Матеріал не виконано за допомогою сучасних графічних пакетів, є значні відхилення від вимог нормативних документів.

40-36 балів

«Не задовільно»

Не відповідає критерію «Задовільно»

0 балів

       

 

Оцінювання проводиться згідно Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (Затверджено та уведено в дію наказом № 1/273 від 14.09.2020 р.,) https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Pologennia_RSO_2022.pdf

Результати оголошуються кожному студенту окремо у присутності на контрольному заході або в дистанційній формі (е-поштою, в системі «Сікорський»). Також фіксуються в системі «Електронний кампус».

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Заохочувальні бали: участь в науковій та науково-інноваційній діяльності (із наданням відповідних документів) або виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни до 10 балів.

Штрафні бали: без поважних причин порушення термінів контрольних заходів (за кожну контрольний захід); несвоєчасне виконання та здача звіту (2 балів за кожен день) до 10 балів.

Умови допуску до семестрового контролю (заліку): Наявність супровідних документів та наявність позитивної оцінки за звіт не менше 18 балів.

Необов’язкові умови допуску до заліку: відсутні

 

Підсумкові бали з захисту практики сумуються та виставляються у відомість відповідно до табл. 4 відповідності рейтингових балів за університетською шкалою

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Детальні вимоги до виконання і оформлення звіту та супровідної документації наведені у методичних рекомендаціях до дисципліни.

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Платформа дистанційного навчання:

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни «Практика» і засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, телеграм-канал, платформа дистанційного навчання "Сікорський" на основі системи Moodle КПІ-Телеком та сервіс для проведення онлайн-нарад Zoom, за допомогою яких:

підвищується оперативність спілкування зі студентами, забезпечується зручний зворотній зв’язок;

спрощується розміщення, доступ та обмін навчальним матеріалом;

оцінюються навчальні завдання студентів;

аналізується активність студентів.
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Овчаренко Г. Р.;
Ухвалено кафедрою БМІ (протокол № 1 від 31.08.2023р. )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 1 від 01.09.2023р. )