Кафедра біомедичної інженерії

[BMm 08] Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиДругий (магістерський)
Галузь знань16 - Хімічна та біоінженерія
Спеціальність163 - Біомедична інженерія
Освітня програма163Мп МІ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 28922)163Мп МІ+ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 58775)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр1 курс, весняний семестр
Обсяг дисципліни2 кред. (Лекц. год, Практ. 18 год, Лаб. год, СРС. 42 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська / Англійська
Інформація про керівника курсу / викладачів Практ.: Максименко В. Б.,
СРС.: Максименко В. Б.
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Навчальна дисципліна «Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації» покликана сформувати у студентів навички, необхідні для створення технічної документації, наукових публікацій, виконання індивідуального плану магістра, що є основою до написання магістерської дисертації.

Основною метою навчальної дисципліни є набуття вмінь і досвіду планувати і реалізовувати заходи щодо визначення рівня новизни технічних і технологічних рішень, створення теоретичних моделей об’єкта досліджень, проведення експериментальних досліджень в рамках біомедичних завдань.

Вивчення дисципліни грунтується на партнерській співпраці викладача і студента, особистісно- орієнтованому підході, принципі систематичності та послідовності в освіті, професійно спрямованій діяльності студента. Під час навчання з дисципліни «Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації» застосовуються:

−   метод проблемно-орієнтованого навчання;

− особистісно-орієнтовані розвиваючі технології, засновані на активних формах і методах навчання (командна робота (team-based learning), парна робота (think-pair-share), метод мозкового штурму, тощо);

− евристичні методи (методи створення ідей, методи вирішення творчих завдань, методи активізації творчого мислення).

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни

«Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації» і засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, платформа дистанційного навчання Google Classroom, за допомогою яких:

−     спрощується розміщення та обмін навчальним матеріалом;

−     здійснюється надання зворотного зв’язку студентам стосовно навчальних завдань та змісту навчальної дисципліни;

−     оцінюються навчальні завдання студентів;

−     ведеться облік виконання студентами плану навчальної дисципліни, графіку виконання навчальних завдань та оцінювання студентів.

Необхідні навички

  1. Здатність до пошуку наукової та технічної інформації;
  2. Здатність до вирішення технічного завдання із використанням професійно-профільованих знань.

   Програмні результати навчання     

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації» студенти зможуть:

  1. Проводити вибір методів аналізу даних відповідно до поставленої задачі.
  2. Проводити пошук та аналіз наукової та технічної інформації.
  3. Визначати мету, об’єкт, предмет дослідження.
  4. Ставити задачі наукового дослідження.
  5. Відображати результати досліджень у формі звітів, статей.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Дисципліна «Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації» є фундаментом для подальшого проходження переддипломної практики та підготовки магістерської дисертації.

3. Зміст навчальної дисципліни

Програмні результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються студентам на першому занятті.

№ з/п

 

Тема

Програмні результати навчання

Основні завдання

Контрольний

захід

Термін

виконання

1.

Аналітичний              огляд

літератури

№ 1, 2

Практична робота 1-2

7-й тиждень

2.

Мета,     об’єкт,               предмет дослідження

№ 3

Практична робота 3

5-й тиждень

3.

Календарний план МД

№ 4

Практична робота 4

9-й тиждень

4.

Стартап за темою МД

№ 1, 5

Практична робота 5

13-й тиждень

5.

Результати дослідження

№ 1, 5

Практична робота 6-8

17-й тиждень

6.

Проведення заліку

 

Отримання заліку

«автоматом»

18-й тиждень

 

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базові ресурси

Мудл:  https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1373

1.  Bronzino J. Medical Devices and Systems: http://brainmaster.com/software/pubs /brain/The_Biomedical_Engineering_Handbook_.pdf.

2.  Dyro J. The Clinical Engineering Handbook. - M. : Academic Press, 1st Edition, 2004.  - 696 с. // http://www.unimasr.net/ums/upload/files/2011/May/ UniMasr.com_14ab3dd34c5b89a8eedfe9a1f60900d8.pdf

3. Bronzino J. D. Biomedical Engineering Handbook / J. D. Bronzino. – USA, 2000. – 3189 с.

4. A Handbook for Clinical and Biomedical Engineers. Chapter 7 - The Role of Clinical Engineers in Hospitals: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ B978012396961300007X

5.Saltzman W.M. – Biomedical Engineering Brodging Medicine and Technology (2009) https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=32281

Допоміжні ресурси

1. Enderle J. D. Introduction to Biomedical Engineering / John D. Enderle., 2005. – 1118 с.

2.  Naik G. Recent Advances in Biomedical Engineering / Ganesh Naik. – India, 2009. – 659 с.

3. Campolo D. New Developments in Biomedical Engineering / Domenico Campolo. – India, 2010. – 710 с.

4. J.D. Enderle, S.M. Blanchard, and J.D. Bronzino. Introduction to Biomedical Engineering. Elsevier, Amsterdam, second edition, 2005, 1118 pp.

5.   Roger van den He–vel (KPMG in the US), Anuj Kapadia (KPMG in the US), Chris Stirling (KPMG in the UK), Jia Zhou(KPMG in China) Medical devices - 230       https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=32286

6.  The European Medical Technology Industry – in figures 2019  https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=32287

7.      Richard Kortum R. – Biomedical Engineering in Global Health (2009) https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=32292

8. УДК 616.1–616.7 АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ В УКРАЇНІ Максименко В.Б., Білошицька О.К., Овчаренко Г.Р., Юр’єва К.О., https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=32285

9. ОГЛЯД СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО МЕДИКО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ © Чабан О., Бойко О., 2013 https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=32666

10.  ТЕМА 1. ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ 1.1. Основні поняття загальної теорії систем та системного аналізу. https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=32919

 11.    М.І.Гиль,  Біотехнологія. Навчальний посібник 2012.  https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=59095

 12.   О.В.Карпов, С.В.Демидов, С.С.Кир’яченко, Клітинна та генна інженерія. Підручник Київ, 2010.

https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=59093

13. В.А.Опрітов, Ентропія біосистем. https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=59164

14.  Л.А.Блюмнфельд, Інформація, термодинаміка і конструкція біосистем.  https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=59173

15.      Welty Wicks, Wilson Rorrer Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 2017 https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=59177

16. В.П.Олейник, Основы взаимодействия физических полей с биологическим объектом, учебное пособие 2006. https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=64958

17.  О.М.Игнатова, Трансляционная медицина – путь от фундаментальной биомедицинской науки в здравоохранение. https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=65002

18. Е.П.Михайлова, А.Н.Бортко Биомедицинская этика: теория, принципы, поблемы. 1996

https://do.ipo.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=64999

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

    Навчання  здійснюється  на  основі  сучасної стратегії  взаємодії викладача  та  студента в електронному просторі  з  метою  засвоєння  студентами  матеріалу  та  розвитку  у  них практичних навичок.  Під час навчання застосовуються:

-   стратегії активного і колективного навчання;

-   особистісно-орієнтовані   розвиваючі   технології,   засновані   на   активних   формах   і

методах навчання (командна робота (team-based learning), парна робота (think-pair-share),

метод мозкового штурму, метод кейс-стаді, ділові ігри, дискусія тощо);

-   евристичні методи (методи створення ідей, методи вирішення творчих завдань, методи

активізації творчого мислення);

-   метод проблемно-орієнтованого навчання.

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та

            засвоєння  матеріалу  використовується  платформа https://do.ipo.kpi.ua    за  допомогою якої:

-   спрощується розміщення та обмін навчальним матеріалом;

-   здійснюється  надання  зворотного  зв’язку  студентам  стосовно  навчальних  завдань  та

змісту навчальної дисципліни;

-   оцінюються навчальні завдання студентів;

-   ведеться облік виконання студентами плану навчальної дисципліни, графіку виконання

6. Самостійна робота студента

Види самостійної роботи: підготовка до аудиторних занять здійснюється відповідно до планку дисципліни за наведеними в ньому посиланнями на платформу MOODLE, проведення розрахунків за первинними даними, отриманими на лабораторних заняттях, розв’язок задач, написання реферату, виконання розрахункової роботи, виконання домашньої контрольної роботи тощо надсилається викладачу в електронному вигляді через систему MOODLE та в терміни часу вказаний у системі поточного оцінювання.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Заохочувальні бали

Штрафні бали

Критерій

Ваговий бал

Критерій

Ваговий бал

Активна аудиторна робота

+2 бал

Порушення термінів виконання практичної роботи (за кожну таку роботу)

- 5 балів

Написання тез, статті, участь у міжнародних, всеукраїнських та/або інших заходах або конкурсах за тематикою навчальної дисципліни

+ 5 балів

 

 

Сумарна кількість як заохочувальних, так і штрафних балів не може перевищувати 10.

Відвідування занять

      Відвідування  лекцій,  практичних  та  виїзних  занять не оцінюється.  Студентам   рекомендується   відвідувати   заняття,   оскільки   на   них викладається  теоретичний  матеріал  та  розвиваються  навички,  необхідні  для  виконання семестрового  індивідуального  завдання.  Система  оцінювання  орієнтована  на  отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні  уміння та навички. 

      Пропущені контрольні заходи можна перескласти до завершення атестаційного тижня.

      Тематичне завдання, яке подається на перевірку з порушенням терміну виконання – не оцінюється. 

Календарний рубіжний контроль

Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. Метою проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу студентами 3.

Критерій

Перша

атестація

Друга

атестація

Термін атестації 4

8-ий тиждень

14-ий тиждень

Умови отримання атестації

Поточний рейтинг 5

≥ 13 балів

≥ 30 балів

Виконання практичних робіт

Практична робота

+

+

         

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти   мають   можливість   підняти   будь-яке   питання,   яке   стосується   процедури контрольних   заходів   та   очікувати,   що   воно   буде   розглянуто   згідно   із   наперед

визначеними процедурами.  Студенти   мають   право   оскаржити   результати   контрольних   заходів,   але   обов’язково аргументовано, пояснивши з яким критерієм  не погоджуються відповідно до оціночного листа та/або зауважень.

Дистанційне навчання (необов’язковий пункт)

Дистанційне    навчання    через    проходження    онлайн-курсів    за    певною    тематикою допускається   за   умови   погодження   зі   студентами.   У   разі,   якщо   невелика   кількість студентів має бажання пройти онлайн-курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою  таких  курсів  допускається,  але  студенти  повинні  виконати  всі  завдання,  які передбачені у навчальній дисципліні. Може здійснюватися виставлення оцінки за контрольні заходи шляхом перенесення результатів проходження онлайн-курсів. Можливе здійснення контрольних заходів і атестації дистанційно в онлайн режимі, за умови персональної ідентифікації студентів.

Навчання іноземною мовою (необов’язковий пункт)

      Використання іноземної літератури, вивчення навчального матеріалу, термінів, стандартів, документів тощо на іноземних мовах можливе при вивченні новітніх технологій , а також відео і *.ppt демонстраціях у тих випадках, коли відсутні вітчизняні інформаційні джерела.

   Англомовним групам іноземних студентів можливе викладання англійською мовою.

Позааудиторні заняття (необов’язковий пункт)

         В межах вивчення дисципліни обов’язковим є проведення 50% практичних занять на клінічних базах серцево-судинної хірургії міста Києва, згідно угод про академічну співпрацю.

  

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

 

з/п

Контрольний захід

%

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

 Практична робота

     32

4

     8

32

2.

 Тематичні завдання

8

2

     4

8

3.

 Дистанційне навчання/Наукова діяльність

20

20

     1

20

5.

Залік

40

40

     1

40

 

Всього

100

 


 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

  • Перелік питань, що виносяться на сместровий контроль (https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1373):
  • можливе зарахування сертифікатів проходження дистанційних чи онлайн курсів за відповідною тематикою;
  • інша інформація для студентів/аспірантів щодо особливостей опанування навчальної дисципліни.
Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

-
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Максименко В. Б.;
Ухвалено кафедрою БМІ (протокол № 1 від 31.08.2023 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 1 від 01.09.2023 )