Кафедра біомедичної інженерії

[BMm 07] Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиДругий (магістерський)
Галузь знань16 - Хімічна та біоінженерія
Спеціальність163 - Біомедична інженерія
Освітня програма163Мп МІ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 28922)163Мп МІ+ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 58775)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр1 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни2 кред. (Лекц. 9 год, Практ. 18 год, Лаб. - год, СРС. 33 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська / Англійська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Калашнікова Л. Є.,
Практ.: Калашнікова Л. Є.,
СРС.: Калашнікова Л. Є.
Розміщення курсуhttps://do.ipo.kpi.ua

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

...

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Загальні компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р.):

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 3 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 4 Здатність працювати в команді.

ЗК 5 Здатність працювати в міжнародному контексті

 

Спеціальні (фахові) компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р.):

ФК 1 - Здатність вирішувати комплексні проблеми біомедичної інженерії із застосовуванням методів математики, природничих та інженерних наук

ФК 2   -  Здатність розробляти робочу гіпотезу, планувати і ставити експерименти для перевірки гіпотези і досягнення інженерної мети за допомогою відповідних технологій, технічних засобів та інструментів

 ФК 3 - Здатність аналізувати складні медико-інженерні та біоінженерні проблеми та здійснювати їх формалізацію для знаходження кількісних рішень із застосуванням сучасних математичних методів та інформаційних технологій

ФК 4 - Здатність створювати і вдосконалювати засоби, методи та технології біомедичної інженерії для дослідження і розробки біоінженерних об’єктів та систем медико-технічного призначення

ФК 5 - Здатність розробляти технічні завдання на створення, а також моделювати, оцінювати, проектувати та конструювати складні біоінженерні та медико-інженерні системи і технології

ФК 6 - Здатність досліджувати біологічні та технічні аспекти функціонування та взаємодії штучних біологічних і біотехнічних систем.

ФК 7 -  Здатність працювати в багатопрофільному колективі.

 

 

 

 

 

 

Програмними результатами навчання після вивчення дисципліни «Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукової рботи» є (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р.):

 

ПРН 1Вміти аналізувати, розробляти та застосовувати технології та обладнання для дослідження фізіологічних і патологічних процесів людини, засобів сучасної діагностичної апаратури та систем відображення біомедичної інформації, відповідного програмного забезпечення, обґрунтовувати адекватні теоретичні моделі

ПРН 2-  Застосування методів розрахунку та вибору класичних та новітніх конструкцій біоматеріалів, елементів приладів і систем медичного призначення..

ПРН 6 - Знання загальних вимог до умов виконання інженерних, технологічних та наукових проектів.

ПРН 8 - Аналізувати і враховувати у професійній діяльності тенденції науково технічного розвитку галузі біомедичної інженерії та на стику різних галузей. Розуміти та застосовувати принципи інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи, володіти навичками адаптації в ситуаціях, пов’язаних з роботою за фахом

ПРН 9  - Розуміння етичних, екологічних і комерційних обмежень в інженерній практиці

ПРН 10 - Знання в самих передових галузях навчання й професійної діяльності та на стику різних галузей

ПРН 12 - Проектувати, конструювати вдосконалювати та застосовувати медико-технічні та біоінженерні вироби, прилади, апарати і системи з дотриманням технічних вимог, а також супроводжувати їх експлуатацію Аналізувати і вирішувати складні медико-інженерні та біоінженерні проблеми із застосуванням математичних методів та інформаційних технологій

ПРН 14 - Створювати і вдосконалювати засоби, методи та технології біомедичної інженерії для всебічного дослідження і розробки біоінженерних об’єктів та систем медико-технічного призначення

ПРН 15 - Розробляти, планувати, виконувати та обґрунтовувати інноваційні проекти біоінженерних об’єктів та систем медико-технічного призначення з урахуванням інженерних, медичних, правових, економічних, екологічних та соціальних аспектів, здійснювати їх інформаційне та методичне забезпечення

ПРН 16 - Оцінювати біологічні і технічні аспекти та наслідки взаємодії інженернотехнічних і біоінженерних об’єктів з біологічними системами, передбачувати їх взаємний вплив, правові, деонтологічні і морально-етичні наслідки використання

ПРН 18  - Презентувати результати досліджень і розробок державною та іноземною мовами у вигляді заявок на винахід, наукових публікацій, доповідей на науковотехнічних заходах

1.Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Дисципліна ««Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукової роботи» належить до циклу професійної підготовки та має міждисциплінарний характер Дисципліна дає майбутнім фахівцям систематизоване уявлення про теоретичне і практичне підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень, ознайомити студентів із методологією і методами дослідження, інформаційним забезпеченням науково-дослідної роботи, основними вимогами щодо оформлення наукових результатів, ввести елементи наукової творчості у професійно орієнтовані дисципліни, сформувати наукову культуру студентів.

Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших навчальних дисциплін: зміст дисципліни «Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукової роботи» базується на знаннях, отриманих студентами на попередньому курсі з основ економіки, філософії, математики, інформатики, статистики.

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни «Наукова робота за темою магістерської дисертації-1 Основи наукової роботи»  можна використовувати в подальшому при  проходження переддипломної практики та підготовки магістерської дисертації.

3. Зміст навчальної дисципліни

Основні розділи та теми, що розглядатимуться в процесі вивчення курсу:

 

Тема 1. Визначення науки, її значимість для людства. Організація науково-дослідної діяльності в Україні. Інтеграція освітнього і наукового простору України  в єдине світове освітнє співтовариство. Академічна мобільність студентів - як рушійна сила інтернаціоналізації освіти і розширення міжнародних контактів з іноземними університетами

Тема 2. Класифікація наук. Функції науки. Класифікація наукових досліджень. Категоріальний апарат науки. Методи наукових досліджень

Тема 3.Етапи наукових досліджень. Визначення предмета, об’єкта, мети та завдання дослідження. Формулювання теми дослідження. Види, етапи та обґрунтування доцільності проведення наукового дослідження. Етапи науково-дослідної роботи.

Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень Поняття про наукову інформацію та її роль в проведенні наукових досліджень. Види джерел інформації. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Правила складання бібліографічного опису для списку літературних джерел. Правила наведення цитат та бібліографічних посилань у текстах наукових робіт. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Тема 5. Етика наукової діяльності. Принципи і правила наукової етики.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Навчальні матеріали та ресурси

Базова література:

 1. Марта Мальська, Наталія Паньків Основи наукових досліджень : навчальний посібник / Марта Мальська, Наталія Паньків. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. - 226 с.

Режим доступу:

https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Osnovy-naukovykh-doslidzhen-Pan-kiv-Malska.pdf

2. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Г. Г. Стрелкова, М. М. Федосенко, А. І. Замулко, О. С. Іщенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 500 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 120 с.

Режим доступу:

ttps://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/30605/3/naukovi_doslidzhennia.pdf

3.Основи наукових досліджень [Електронний ресурс]: навч. посіб.: Укладач: Туйланд В..-Ужгород: Ужгородський національний університет. 2017.- 105 с.

4.Основи наукових досліджень: навчальний посібник /Сінчук О.М., Берідзе Т.М., Барановська М.Л., Данілін О.В., Кальмус Д.О.- Кременчук: ПП Щербатих О.В.-2022-196 с.

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/47228/1/OND-2022.pdf

Додаткова література:

 1. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень. [текст] : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю.Г. Бургу– К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.

Режим доступу:

https://shron1.chtyvo.org.ua/Burhu_Yurii/Metodolohiia_i_orhanizatsiia_naukovykh_doslidzhen.pdf

2.Каламбет С.В. Методолія наукових досліджень: Навч. посіб. / С.В. Каламбет, С.І. Іванов, Ю.В. Півняк Ю.В. – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2015. – 191 с.

Режим доступу:

https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2017/10/3-1.pdf

2. Мєлков Ю. О. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для бакалаврів). – К. : МАУП, 2016. – 17 с.

Режим доступу:

https://maup.com.ua/assets/files/lib/metod/7330.pdf

3. Основи наукових досліджень: Організація наукових досліджень: Конспект лекцій для студентів – магістрантів приладобудівного факультету / Уклад. Н.І. Бурау. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 33

Режим доступу:

https://kafpson.kpi.ua/Arhiv/Burau/lecture_ond.pdf

4.Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Гончарук. — Тернопіль, 2014. — 272 с.

Режим доступу:

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4874/3/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9E%D0%9D%D0%94%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA.pdf

5.Тушева В. В. Т92 Основи наукових досліджень: Навчальний посібник/ В. В. Тушева, УМО НАПН України. — Харків: «Федорко», 2014. — 408 с. ISBN 978-966-2785-82-

Режим доступу:

https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1356/1/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%20%D0%92.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20.pdf

 

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

1.Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

№ з/п

Тема

Програмні результати навчання

Основні завдання

Контрольний

захід

Термін

виконання

Осінній семестр, 2 кредит2 ЄКТС / 60 годин

1.

Організаія наукової роботи в Україні. Інтеграція української студентської спільноти у міжнародний  освітній простір. Поняття і сутність академічної мобільності студентів.

ПРН 8

 

ПРН 10

ПРН 15

ПРН 16

 

Практичне заняття 1

1-ий тиждень

2.

Поняття науки та наукового дослідження. Класифікація наукового дослідження. Понятійний аппарат науки.

ПРН 8

ПРН 10

ПРН 15

ПРН 16

 

Практичне заняття 2

3-ий тиждень

3.

Поняття та загальна характеристика методів наукового дослідження.  Системний аналіз як метод наукового пізнання

ПРН 2

ПРН 10

ПРН 14

 

Практичне заняття 3

5-ий тиждень

4.

Організація наукових досліджень. Організація стартап проектів.

Формулювання теми наукової роботи. Визначення предмета та об’єкта дослідження.  Вибор методу дослідження.

ПРН 2

ПРН 8

ПРН 10

 

Практичне заняття 4

7-ий тиждень

5.

Інформаційні джерела в науково-дослідницькій роботі. Джерела інформації. Види джерел інформації.

Класифікація наукових видань.

 ПРН 8

ПРН 10

ПРН 16

Практичне заняття 5

9-ий тиждень

6.

Етичні норми  наукової роботи

Проблема етично–правового регулювання дослідницької діяльності у біомедичних дослідженнях

ПРН 9

ПРН 10  

ПРН 12

ПРН 16

Практичне заняття 6

11-ий тиждень

7

Робота над написанням наукових статей, наукових доповідей і повідомлень. Етапи наукового дослідження. Формулювання актуальності та новизни дослідження.

Визначення мети та завдань дослідження

 ПРН 1

ПРН 6

ПРН 12

ПРН 14

ПРН 15

ПРН 16

ПРН 18

 

Практичне заняття 7

13-ий тиждень

8

МКР

ПРН 12

ПРН 16

 

Практичне заняття 8

15-ий тиждень

9

 Залік

 

Практичне заняття 9

18-ий тиждень

 

6. Самостійна робота студента

1.Самостійна робота студента

Одним з основних видів семестрового контролю під час опанування навчальної дисципліни «Наукова робота за темою магістерської дисертації-1 Основи наукової роботи» є виконання творчих наукових завдань за темою кваліфікаційної роботи.  Робота виконується згідно з вимогами, у термін, зазначений викладачем.

Основна мета  творчих завдань є вирішення практичної задачі з використанням засвоєного на лекціях та самостійно теоретичного матеріалу, та опанування практичних навичок, необхідних для дослідницької діяльності і підготовки магістерської дисертації.

 

Приблизна тематика творчих завдань:

1.       Сформулювати мету та завдання наукової роботи, предмет та об’єкт дослідження

2.       Сформулювати анотацію до наукової роботи

3.       Визначити та пояснити   предмет та об’єкт дослідження

4.       Сформулювати актуальність та новизну  наукової роботи

5.       Визначити інженерний, творчій та  науковий  компонент наукової роботи

6.       Написати тези доповіді

7.       Написати рецензію на  наукову статтю

8.       Зробити доповідь (5 хвилин)

9.       Провести дискусію за науковою тезою

10      Провести полеміку за науковою тезою

11.     Провести диспут за науковою тезою

12.     Провести дебати за науковою тезою

13.    Класифікувати  літературу списку використаних джерел відповідно до стандартів

14.   Виконання етичних норм у особистому дослідженні

 

Граничний термін подання творчих завдань на перевірку: 13-14-й тиждень навчання.

Творча  робота не перевіряється на плагіат, але повинна відповідати вимогам академічної доброчесності. У разі виявлення академічної не доброчесності, робота анулюється і не перевіряється.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

1.Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування занять

Відвідування лекційних занять не є обов’язковим. Відвідування практичних занять є бажаним, оскільки на них відбувається написання експрес-контрольних робіт, а також відбувається захист творчих  робіт.

Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.

 

Пропущені контрольні заходи

Пропущені контрольні заходи (захист творчих  робіт) обов’язково відпрацьовуються на наступних заняттях за умови виконання завдання, яке заплановано на поточному занятті, або на консультаціях.

Пропущення написання модульної контрольної роботи та експрес-контрольних не відпрацьовуються.

Творча робота, яка подається на перевірку з порушенням терміну виконання оцінюється зі зменшенням кількості вагових балів.

 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

 

Заохочувальні бали

Штрафні бали*

Критерій

Ваговий бал

Критерій

Ваговий бал

Вдосконалення творчих робіт

2 бали

(за кожну практичну роботу)

Несвоєчасне виконання та захист творчих завдань

Від -0,5 бали до    -5 балів

(залежить від терміну здачі)

Оформлення наукової роботи для участі у конкурсі студентських наукових робіт

5балів

 

 

Активна аудиторна робота

2 бали

 

 

* якщо контрольний захід був пропущений з поважної причини (хвороба, яка підтверджена довідкою встановленого зразку) – штрафні бали не нараховуються.

 

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

 

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно  буде  розглянуто  згідно  із  наперед  визначеними процедурами.

Студент має право оскаржити результати контрольного заходу згідно затвердженого положення Про апеляції в КПІ імені Ігоря Сікорського (затверджено наказом №НОН/128/2021 від 20.05.2021 р.) - https://osvita.kpi.ua/index.php/node/182

 

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації» може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів.

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання відбувається через Платформу дистанційного навчання «Сікорський».

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (експрес-контрольні / тестові завдання, практичні роботи).

Виконання практичних робіт, а також виконання творчих  завдань, здійснюється під час самостійної роботи студентів у дистанційному режимі (з можливістю консультування з викладачем через електронну пошту, соціальні мережі).

 

 

Навчання іноземною мовою

Навчання англійською мовою здійснюється лише для студентів-іноземців.

За бажанням студентів, допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за тематикою, яка відповідає тематиці конкретних занять.

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Система оцінювання (поточний контроль):

 1. Осінній семестр, 2  кредитів ЄКТС / 60 годин

з/п

Контрольний захід

%

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

Експрес-контрольні роботи

 

5

2

10

2.

Виконання та захист творчих завдань

 

4

14

56

3.

Відповіді на практичних заняттях

 

3

3

9

3.

Модульна контрольна робота

 

25

1

25

6.

Залікова робота[1]

100

100

1

100

 

Всього

100

 

Здобувач отримує позитивну залікову оцінку за результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО.

Зі здобувачами, які виконали всі умови допуску до заліку та мають рейтингову оцінку менше 60 балів, а також з тими здобувачами, хто бажає підвищити свою рейтингову оцінку, на останньому за розкладом занятті з дисципліни в семестрі викладач проводить семестровий контроль у вигляді залікової контрольної роботи або співбесіди.

Після виконання залікової контрольної роботи, якщо оцінка за залікову контрольну роботу більша ніж за рейтингом, здобувач отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи.

Якщо оцінка за залікову контрольну роботу менша ніж за рейтингом, застосовується «жорстка» РСО – попередній рейтинг здобувача (за винятком балів за семестрове індивідуальне завдання) скасовується і він отримує оцінку з урахуванням результатів залікової контрольної роботи. Цей варіант формує відповідальне ставлення здобувача до прийняття рішення про виконання залікової контрольної роботи, змушує його критично оцінити рівень своєї підготовки та ретельно готуватися до заліку.

Календарний контроль (КК) - провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Метою проведення календарного контролю є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу студентами.

 

Критерій

Перший КК

Другий КК

Термін календарних контролів

8-ий тиждень

14-ий тиждень

Умови отримання позитивного результату з календарного контролю

Поточний рейтинг

≥ 24 балів

40 балів

Виконання творчих робіт робіт

№ 1- 5

+

+

№ 5-10

-

+

Виконання практичних робіт

№ 1- 2

+

-

№ 5- 7

-

+

Експрес-контрольні роботи

Мінімум по 3 будь-яким лекціям

+

-

Мінімум по 5 будь-яким лекціям

-

+

Модульна контрольна робота

Оцінена МКР

-

+

 

У разі виявлення академічної не доброчесності під час навчання – контрольний захід не зараховується.

Семестрова атестація студентів

Обов’язкова умова допуску до заліку

Критерій

1

Поточний рейтинг

RD ≥ 42

2

Отримання позитивної оцінки за виконану МКР 

Більше 12 балів

3

Захищено всі творчі  роботи

Більше 24 балів

3

Написання не менше 5 експрес-контрольних робіт

Більше 5 балів

4

Виконання не меньше 6 практичних робіт

Більше 40 балів

 

Результати оголошуються кожному студенту окремо у присутності або в дистанційній
формі (е-поштою). Також фіксуються в системі «Електронний кампус»

Необов’язкові умови допуску до заліку:

 1. Активність на практичних заняттях.
 2. Позитивний результат першої атестації та другої атестації.
 3. Відвідування 50% лекційних занять.

 


[1] Враховується в суму рейтингу разом з оцінкою за РГР у разі, якщо студент не набрав 60 балів за семестр або він хоче покращити свою оцінку.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

«Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукової роботи»

 

Перелік запитань для підготовки до модульної контрольної роботи,

а також для підготовки до заліку

 

 1. Наука як форма пізнання світу людиною. Співвідношення наукового та буденного пізнання
 2. Основні принципи наукового пізнання.
 3.  Функції науки в суспільстві інформаційної цивілізації.
 4. Поняття методу, специфіка наукових методів дослідження.
 5. Методологія наукового дослідження, її рівні.
 6. Філософія як теоретична та методологічна база наукового дослідження
 7. Класифікація наук: історія та сучасність.
 8. Співвідношення науки та філософії у позитивізмі та неопозитивізмі.
 9. Особливості класичної науки. Експериментальне природознавство.
 10. Некласична наука і проблеми наукового пізнання. Релятивізм.
 11. Постнеокласична наука та інформаційна революція.
 12. Проблема критерію науковості у філософії позитивізму та постпозитивізму.
 13. Постнекласична наука у сучасну епоху.
 14. Роль фактів у науковому дослідженні.
 15. Наукова ідея як спосіб нетрадиційного пояснення явищ.
 16. Наукова гіпотеза та її роль у пізнанні
 17. Поняття наукової теорії, її сутність та структура.
 18. Наукова теорія як найвищий рівень синтезу знання.
 19. Типологія методів наукового дослідження: спеціальні та загальнонаукові методи.
 20. Системний аналіз як загальнонауковий метод дослідження.
 21. Синергетика як теорія самоорганізації і розвитку окремих цілісних систем.
 22. Спостереження у науковому дослідженні.
 23. Роль експерименту у науковому дослідженні.
 24. Теоретичні методи у науковому дослідженні. (гіпотетико-дедуктивний, аксіоматичний).
 25. Загальнологічні методи у науковому дослідженні. Аналіз і синтез. Дедукція та індукція.
 26.  Співвідношення історичного та логічного у науковому дослідженні.
 27. Роль формалізації у науковому дослідженні.
 28. Роль ідеалізації у науковому дослідженні.
 29. Монографія як форма наукової роботи.
 30. Наукова стаття та рецензія як форми наукової роботи.
 31. Конспект та тези як форми навчальної та наукової роботи.
 32. Загальна характеристика курсової та дипломної роботи.
 33. Основні етапи організації наукового дослідження, їх взаємозв’язок.
 34. Перший етап наукового дослідження, пов’язаний з вибором теми.
 35. Формулювання актуальності та новизни роботи.
 36. Формулювання мети та завдань дослідження.
 37. Джерела інформації для наукових досліджень
 38. Роль гіпотези у процесі наукового дослідження.
 39. Класифікація типів суперечки
 40. Принципи наукової етики
 41. Порушення наукової етики
 42.  Використання наукової термінології у тексті.
 43. Проблема захисту авторських прав у сучасну епоху.
 44. Спеціалізація та кооперування у науковій діяльності.
 45. Наукові ступені та вчені звання в організації наукових кадрів.
 46. Наука та влада. Проблема державного регулювання науки.
 47. Раціональна організація праці дослідника.
 48. Математизація та комп’ютеризація як провідні тенденції розвитку сучасної науки.
 49. Етичні виміри наукової діяльності.

Основні проблеми розвитку сучасної науки в Україні

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

-
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Калашнікова Л. Є.;
Ухвалено кафедрою БМІ (протокол № 1 від 31.08.2023 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 1 від 01.09.23 )