Кафедра біомедичної інженерії

[BMm 04] Високотехнологічні системи для діагностики та терапії

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиДругий (магістерський)
Галузь знань16 - Хімічна та біоінженерія
Спеціальність163 - Біомедична інженерія
Освітня програма163Мп МІ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 28922)163Мп МІ+ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 58775)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр1 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни5 кред. (Лекц. 18 год, Практ. 36 год, Лаб. 18 год, СРС. 78 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЕкзамен
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська / Англійська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Сичик М. М.,
Практ.: Сичик М. М.,
Лаб.: Сичик М. М.,
СРС.: Сичик М. М.
Розміщення курсуhttps://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=5986

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Основною метою навчальної дисципліни «Високотехнологічні системи для діагностики та терапії» є формування у студентів розуміння принципів, вмінь та практичних навичок у розробці, випробуваннях і експлуатації медичної техніки та виробів медичного призначення для діагностичних і терапевтичних методів лікування в аритмології і електрофізіології.

Навчальна дисципліна «Високотехнологічні системи для діагностики та терапії» вивчає фундаментально-прикладні, медико-фізичні та біоінженерні основи технологій та обладнання для дослідження фізіологічних і патологічних процесів людини, а саме роботи власної провідної системи серця людини, механізмів виникнення та підтримки аритмій, біофізичних принципів дії радіочастотного струму на біологічну тканину міокарда в якості хірургічної методики лікування, електрофізіологічних протоколів стимуляції та діагностики ефективності процедури.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

 • формування у студентів здатностей розуміти принципи і технічні особливості роботи апаратів і систем штучного ритмоведення, досліджувати біологічні та технічні закони функціонування серця і інструментів впливу на нього з метою діагностики і лікування;
 • брати участь в науково-дослідній діяльності при вирішенні інженерних і наукових задач при розробці експериментальних моделей та прототипів обладнання для діагностичних і терапевтичних методів лікування в аритмології і електрофізіології;
 • брати безпосередню участь у роботах, пов’язаних з експлуатацією медичного обладнання, штучної електростимуляції, променевої медичної техніки, вести записи за клінічними даними в ході електрофізіологічного дослідження, які проводяться, виконувати необхідні розрахунки, аналізувати і узагальнювати результати, складати за ними технічні звіти і готувати оперативні відомості.

Інтегральна компетентність (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/75/2022 від 15.02.2022р.):

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у біомедичній інженерії або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/75/2022 від 15.02.2022р..):

ЗК 1 - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2 - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 3 - Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 5 - Здатність працювати в міжнародному контексті.

Спеціальні (фахові) компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/75/2022 від 15.02.2022р.):

ФК 1 - Здатність вирішувати комплексні проблеми біомедичної інженерії із застосовуванням методів математики, природничих та інженерних наук.

ФК 2 - Здатність розробляти робочу гіпотезу, планувати і ставити експерименти для перевірки гіпотези і досягнення інженерної мети за допомогою відповідних технологій, технічних засобів та інструментів.

ФК 9 - Здатність до створення інструментів та методологій наукової діяльності, оцінювання та впровадження результатів сучасних розробок, рішень та досягнень інженерних і точних наук в медицину і біологію.

ФК 10 - Здатність до проектування та практичного використання мікрокомп’ютерних та мікропроцесорних систем в лікувальній та діагностичній інформаційно-вимірювальній техніці.

Програмними результатами навчання після вивчення дисципліни «Високотехнологічні системи для діагностики та терапії» є (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/75/2022 від 15.02.2022р.):

ПРН 1 - Вміти аналізувати, розробляти та застосовувати технології та обладнання для дослідження фізіологічних і патологічних процесів людини, засобів сучасної діагностичної апаратури та систем відображення біомедичної інформації, відповідного програмного забезпечення, обґрунтовувати адекватні теоретичні моделі.

ПРН 2 - Застосування методів розрахунку та вибору класичних та новітніх конструкцій біоматеріалів, елементів приладів і систем медичного призначення.

ПРН 10 - Володіння іноземною мовою в обсязі, достатньому для загального та професійного спілкування.  

ПРН 16 - Оцінювати біологічні і технічні аспекти та наслідки взаємодії інженерно-технічних і біоінженерних об’єктів з біологічними системами, передбачувати їх взаємний вплив, правові, деонтологічні і морально-етичні наслідки використання.

ПРН 17 - Вирішувати у практичній діяльності завдання біомедичної інженерії з усвідомленням власної етичної та соціальної відповідальності в особистій діяльності та/або в команді.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Дисципліна «Високотехнологічні системи для діагностики та терапії» належить до циклу професійної підготовки та має міждисциплінарний характер. За структурно-логічною схемою програми підготовки магістра дисципліна інтегрує знання з інших навчальних дисциплін: «Системи відображення біомедичної інформації», «Медична фізика».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни «Високотехнологічні системи для діагностики та терапії» можна використовувати в подальшому під час опанування Практики та Виконання магістерської дисертації.

3. Зміст навчальної дисципліни

Основні теми, що розглядатимуться в процесі вивчення курсу:

Тема 1. Історія розвитку електростимуляції та електрофізіології серця. Анатомія і фізіологія серця.  Механізми аритмій. Прилади, що застосовуються при електрофізіологічних дослідженнях.

Тема 2. Методи деструкції патологічних провідних шляхів. Радіочастотна абляція патологічних провідних шляхів.

Тема 3. Електрофізіологічні дослідження та абляція патологічних осередків при різних видах порушення ритму серця.

Тема 4. Навігаційні системи, що застосовуються при електрофізіологічному дослідженні 

Тема 5. Імплантовані штучні водії ритму серця. Кардіовертери-дефібрилятори, що імплантуються.

Тема 6. Прилади для синхронізації і відновлення скорочень міокарда. Зовнішні дефібрилятори. Допоміжні методи діагностики, що застосовуються в аритмології: МРТ, КТ, УЗД.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література:

 1. Сичик М.М. Катетерна радіочастотна абляція аритмогенних зон серця підвищеної ефективності та безпечності / М.М. Сичик // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», дис. на здобуття к.т.н. – Київ. -2007. – 225 с.
 2. Issa Z. Clinical arrhythmology and electrophysiology: a companion to Braunwald’s heart disease  – 2nd Edition / Z. Issa, M. Miller, D.P. Zipes. // Saunders  Elsevier. – Philadelphia. – 2012. – 726 р.
 3. Schmitt C. Catheter Ablation of Cardiac Arrhythmias: A Practical Approach / C. Schmitt, I. Deisenhofer, B. Zrenner // Springer. – München. – 2006. – 296 р.
 4. Wilber D.J. Catheter Ablation of Cardiac Arrhythmias: Basic Concepts and Clinical Applications / D.J. Wilber, D.L. Packer, W.G. Stevenson //  Blackwell/Futura. – New York. – 2008. – 375 р.
 5. Shenasa M.  Cardiac Mapping, 4th Edition / M. Shenasa, G. Hindricks, M. Borggrefe, G. Breithardt, M.E. Josephson, D.P. Zipe // Wiley-Blackwell. – 2012. – 966 р.
 6. Huang S.K.S. Catheter Ablation of Cardiac Arrhythmias (Second Edition) / S.K.S. Huang, M.A. Wood // Saunders  Elsevier. – Philadelphia. – 2013. – 650 р.
 7. Murgatroyd F.D. Handbook of Cardiac Electrophysiology. A Practical Guide to Invasive EP Studies and Catheter Ablation / F.D. Murgatroyd, A.D. Krahn, G.J. Klein, R.K. Yee, A.C. Skanes // ReMEDICA Publishing. – London. – 2002. – 239 p.

Додаткова література (електроні ресурси):

 1. Електронний каталог бібліотеки КПІ: https://ela.kpi.ua/simple-search?location=%2F&query=сичик+м.м.&rpp=10&sort_by=score&order=desc
 2. Електронний каталог навчальних матеріалів Medtronic Academy: https://www.medtronicacademy.com
 3. Електронний каталог навчальних матеріалів Abbott: https://www.abbott.com/careers/students.html

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

№ з/п

Тема

Програмні результати навчання

Основні завдання

Контрольний

захід

Термін

виконання

1.

Історія розвитку електростимуляції та електрофізіології серця. Анатомія і фізіологія серця.  Механізми аритмій.  Фундаментально-прикладні, медико-фізичні та біоінженерні основи технологій та обладнання для  електрофізіологічних досліджень серця. Прилади, що застосовуються при електрофізіологічних  дослідженнях.

ПРН 1

ПРН 13

 

Практична робота 1;

Практична робота 2

1-3-й тиждень

 

2.

Інвазивні методи деструкції патологічних провідних шляхів та зон серця. Радіочастотна абляція субстратів аритмій.  Класичні та новітні конструкції електродів для діагностики та абляції. Біосумісність  біоматеріалів, приладів і систем медичного призначення

ПРН 4

ПРН 13

ПРН 20

Практична робота 3;

Практична робота 4;

 

4-й тиждень

 

 

Практична робота 5;

Практична робота 6

5-й тиждень

3.

Електрофізіологічні дослідження та абляція патологічних осередків при різних видах порушення ритму серця.  Спеціалізована діагностична апаратура та системи відображення біомедичної інформації.

ПРН 2

ПРН 13

ПРН 20

Практична робота 7; Практична робота 8;

6-7-й тиждень

 

 

Лабораторна робота 1;

Лабораторна робота 2

8-й тиждень

 

 

Лабораторна робота 3;

Лабораторна робота 4

9-й тиждень

 

 

Практична робота 9; Практична робота 10

10-й тиждень

4.

Навігаційні системи, що застосовуються при електрофізіологічному дослідженні. Програмне забезпечення наукових досліджень електро-анатомічних моделей камер серця.

ПРН 2

ПРН 3

ПРН 13

Лабораторна робота 5;

 

11-й тиждень

 

 

 

 

Лабораторна робота 6;

Лабораторна робота 7;

12-й тиждень

 

 

Практична робота 11; Практична робота 12

13-й тиждень

5.

Імплантовані штучні водії ритму серця. Кардіовертери-дефібрилятори, що імплантуються.  Біологічні і технічні аспекти та наслідки взаємодії  імплантованого пристрою з тканиною міокарда. Правові, деонтологічні і морально-етичні норми та правила ведення пацієнтів з імплантованим пристроєм.

ПРН 1

ПРН 4

ПРН 13

ПРН 20

Лабораторна робота 8;

 

14-й тиждень

 

 

Практична робота 13;

Практична робота 14

15-й тиждень

6.

Прилади для синхронізації і відновлення скорочень міокарда. Зовнішні дефібрилятори. Допоміжні методи діагностики, що застосовуються в аритмології: МРТ, КТ, УЗД.  Програмне забезпечення  наукових досліджень.

ПРН2

ПРН  3

ПРН 13

 

Лабораторна робота 9;

 

16-й тиждень

 

 

Практична робота 15;

Практична робота 16;

17-й тиждень

 

 

Практична робота 17;

Практична робота 18

18-й тиждень

6. Самостійна робота студента

Види самостійної роботи (підготовка до аудиторних занять, проведення розрахунків за первинними даними, отриманими на лабораторних заняттях, розв’язок задач, написання реферату тощо):

Самостійна робота передбачає здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у біомедичній інженерії, а саме вирішення у процесі навчання або практичній діяльності,  провести оцінювання біологічних і технічних аспектів та наслідків взаємодії  інженерно-технічних і біоінженерних об’єктів з біологічними системами з усвідомленням власної етичної та соціальної відповідальності в особистій діяльності та/або в команді.

з/п

Теми лабораторних занять

Програмні результати навчання

1

Методи електрофізіологічної діагностики та хірургічного лікування істмус-залежного тріпотіння передсердь

Інтегральна компетентність

ПРН 20

ПРН 21

2

Методи електрофізіологічної діагностики та хірургічного лікування лівопередсердного тріпотіння та передсердної рі-ентрі тахікардії

Інтегральна компетентність

ПРН 20

ПРН 21

3

Методи електрофізіологічної діагностики та хірургічного лікування шлуночкової екстрасистолії

Інтегральна компетентність

ПРН 20

ПРН 21

4

Методи електрофізіологічної діагностики та хірургічного лікування фібриляції шлуночків

Інтегральна компетентність

ПРН 20

ПРН 21

5

Методи електрофізіологічної діагностики та хірургічного лікування шлуночкової тахікардії

Інтегральна компетентність

ПРН 20

ПРН 21

6

Методи електрофізіологічної діагностики та хірургічного лікування передсердної ектопічної тахікардії

Інтегральна компетентність

ПРН 20

ПРН 21

7

Методи електрофізіологічної діагностики та хірургічного лікування фібриляції передсердь

Інтегральна компетентність

ПРН 20

ПРН 21

8

Методи електрофізіологічної діагностики та хірургічного лікування атріо-вентрикулярної вузлової тахікардії

Інтегральна компетентність

ПРН 20

ПРН 21

9

Методи електрофізіологічної діагностики та хірургічного лікування синдрому Вольфа-Паркінсона-Вайта

Інтегральна компетентність

ПРН 20

ПРН 21

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування занять

Відвідування лекційних занять не є обов’язковим. Відвідування практичних занять є бажаним, оскільки на них відбувається написання експрес-контрольних робіт / тестових завдань, а також відбувається пояснення виконання наступних практичних робіт та їх здача.

Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.

Пропущені контрольні заходи

Пропущені контрольні заходи (захист практичних робіт) обов’язково відпрацьовуються на наступних заняттях за умови виконання завдання, яке заплановано на поточному занятті, або на консультаціях.

Пропущення написання модульної контрольної роботи та експрес-контрольних не відпрацьовуються.

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Заохочувальні бали

Штрафні бали*

Критерій

Ваговий бал

Критерій

Ваговий бал

Вдосконалення практичних робіт

1 бал

(за кожну практичну роботу)

Несвоєчасне виконання та захист практичної роботи

Від -0,5 бали до -3 балів

(залежить від терміну здачі)

Проходження дистанційних курсів за темами, які узгоджені з викладачем

5 балів

Несвоєчасне виконання та здача ДКР

Від -2 балів до -10 балів (залежить від терміну здачі)

Оформлення наукової роботи для участі у конкурсі студентських наукових робіт

10 балів

 

 

Написання тез, статті, участь у міжнародних, всеукраїнських та/або інших заходах або конкурсах за тематикою навчальної дисципліни

5 балів

 

 

* якщо контрольний захід був пропущений з поважної причини (хвороба, яка підтверджена довідкою встановленого зразку) – штрафні бали не нараховуються.

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно  буде  розглянуто  згідно  із  наперед  визначеними процедурами.

Студент має право оскаржити результати контрольного заходу згідно затвердженого положення Про апеляції в КПІ імені Ігоря Сікорського (затверджено наказом №НОН/128/2021 від 20.05.2021 р.) - https://osvita.kpi.ua/index.php/node/182

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна «Система управління якістю в медицині» може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів.

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання відбувається через Платформу дистанційного навчання «Сікорський».

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (експрес-контрольні / тестові завдання, практичні роботи).

Виконання практичних робіт, а також виконання домашньої контрольної роботи, здійснюється під час самостійної роботи студентів у дистанційному режимі (з можливістю консультування з викладачем через електронну пошту, соціальні мережі).

Навчання іноземною мовою

Навчання англійською мовою здійснюється лише для студентів-іноземців.

За бажанням студентів, допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за тематикою, яка відповідає тематиці конкретних занять.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Система оцінювання (поточний контроль):

з/п

Контрольний захід

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

Виконання та захист практичних робіт

5

5

25

2.

Виконання та захист лабораторних робіт

5

5

25

3.

Модульна контрольна робота

10

1

10

4.

Екзамен

40

1

40

 

Всього

100

Календарний контроль (КК) - провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Метою проведення календарного контролю є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу студентами.

Критерій

Перший КК

Другий КК

Термін календарних контролів

8-ий тиждень

14-ий тиждень

 

Умови отримання позитивного результату з календарного контролю

Поточний рейтинг

≥ 15 балів

≥ 30 бали

Виконання практичних робіт

Практична робота № 1-8

+

+

Практична робота № 9-12

-

+

Виконання лабораторних робіт

Лабораторна робота № 1-2

+

-

Лабораторна робота № 3-9

-

+

Модульна контрольна робота

Оцінена МКР

-

+

У разі виявлення академічної не доброчесності під час навчання – контрольний захід не зараховується.

Семестрова атестація студентів

Обов’язкова умова допуску до екзамену

Критерій

1

Поточний рейтинг

RD ≥ 40

     

Результати оголошуються кожному студенту окремо у присутності на контрольному заході або в дистанційній формі (е-поштою). Також фіксуються в системі «Електронний кампус».

Обов’язкові умови допуску до екзамену:

 1. Активність на практичних заняттях.
 2. Активність на лабораторних заняттях.
 3. Позитивний результат першої атестації та другої атестації.
 4. Відвідування лекційних, практичних та лабораторних занять.

Екзамен проводиться в усній формі.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Перелік запитань для підготовки до модульної контрольної роботи, а також для підготовки до екзамену наведено у додатку 1.

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (експрес-контрольні / тестові завдання, практичні роботи).

 

Додаток 1 до силабусу дисципліни

«Високотехнологічні системи для діагностики та терапії»

 

Перелік запитань для підготовки до модульної контрольної роботи, а також для підготовки до екзамену

Блок 1. Анатомія серця та магістральних судин. Порушення ритму серця. Тахікардії.

1) Електрофізіологія. Явище. Поняття. Наука. Практична реалізація в аритмології. Реєстація сигналів та електростимуляція.

2) Анатомія серця. Магістральні судини. Судинні доступи до камер серця для заведення катетерів (для електрофізіологічного дослідження та радіочастотної абляції). (рисунок з позначеннями). 

3) Власна провідна система серця (рисунок). Основні функції (характеристики міокарда) серця: автоматизм, провідність, збудливість, скорочення, рефрактерність. Співставлення кардіограми та ендограми в різних зонах серця при електрофізіологічному дослідженні.

4) Електрокардіограма (визначення, суть методики, відведення, рисунок і коротка розшифровка основних комплексів: Р, QRS, T). 

5) Тахікардії: основні види (рисунок серця з локалізацією і описом кожної аритмії, та місцем де потрібно наносити радіочастотну абляцію). Істмус-залежне тріпотіння передсердь. Лівопередсердне тріпотіння. Шлуночкова екстрасистолія. Фібриляція шлуночків. Шлуночкова тахікардія. Передсердна ектопічна тахікардія. Фібриляція передсердь. Атріо-вентрикулярна вузлова тахікардія. Передсердна рі-ентрі тахікардія. Синдром Вольфа-Паркінсона-Вайта.

6) Механізми виникнення та підтримки тахікардій: аномальний автоматизм, тригерна активність та механізм повторного входу електричного збудження (ре-ентрі) (з рисунками на серці для прикладу). 

Блок 2. Катетерна радіочастотна абляція при лікуванні тахікардій.

1) Біофізика радіочастотної абляції тканин міокарду для лікування тахікардій: резистивне і провідне нагрівання.

2) Електрична схема радіочастотної абляції (вузли). Характеристика вузлів. Можливі проблеми.

3) Основні електричні терміни, що визначають процедуру РЧА: струм (який?), напруга, імпеданс (?), потужність.

4) Технічні фактори, що впливають на утворюване пошкодження: потужність, температура (?), час впливу, електроди (які і як)), контакт з тканиною і т.д.

5) Радіочастотний генератор для катетерної абляції. Режими роботи генератору: режим контролю потужності, режим контролю температури.

6) Катетерні електроди для радіочастотної абляції. Вибір катетерів для РЧА для різних зон серця і розмірів деструкції. (Опис і рисунки). 

7) Ускладнення катетерної РЧА.

Блок 3.  Електрофізіологічне дослідження для діагностики тахіаритмій.

1) Електрофізіологічна станція, компоненти системи, обладнання.

2) Види діагностичних електродних катетерів для електрофізіологічного дослідження. Характеристики. Призначення.

3) Види реєстації ендограми серця: монополярна та біполярна.

4) Обробка сигналів та фільтрування при електрофізіологічному дослідженні.

5) Діагностичне електрофізіологічне дослідження серця. Призначення. Коли виконують. Що вивчають. 

6) Протоколи електрокардіостимуляції при інвазивному електрофізіологічному дослідженні провідної системи серця.

7) Протоколи постійної стимуляції при інвазивному електрофізіологічному дослідженні. Коли застосовуються. Приклад на аритмії.

8) Протоколи програмованої стимуляції з екстрастимулом при інвазивному електрофізіологічному дослідженні. Приклад на аритмії.

9) Протоколи інкрементної стимуляції при інвазивному електрофізіологічному дослідженні. Приклад на аритмії.

Блок 4. Навігаційні системи для електроанатомічного картування.

1) Види навігаційних систем, будова (фірми-виробники, види, технічні параметри).

2) Принципи побудови анатомічних карт для системи Ensite Velosity NavX, St. Jude medical).

3) Принципи побудови анатомічних карт для системи Carto, Biosense Webster.

4) Побудова активаційних карт. Значення для діагностики аритмії.

5) Побудова карт потенціалів. Значення для діагностики аритмії.

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Дисципліна має практичне спрямування. Викладається на базі Державної установи «Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова» НАМН України. 

Дисципліна спрямована на підготовку фахівців, здатних приймати участь у експлуатації медичної техніки та виробів медичного призначення для діагностичних і терапевтичних методів лікування в аритмології і електрофізіології як технічні асистенти (біомедичні інженери) лікаря-електрофізіолога. 

В ході викладання застосовуються наступні види медичних технологій та обладнання:

- Аналіз електрокардіограми з подальшим переходом до аналізу ендограми з середини серця в спеціалізованому програмному середовищі LabSystem Pro електрофізіологічної системи Bard (Boston scientific, США);

- Розуміння анатомії серця та електрофізіологічних механізмів аритмій з подальши освоєнням системи електро-анатомічного картування серця та навігації катетерів в середині камер Ensite Velosity (Abbott, США);

- Знання роботи рентген-обладнання, безпеки променевого навантаження, аналіз зображення ангіографічного комплексу Infinix-CCI (Toshiba, Японія);

- Знання біофізики, термодинаміки, законів впливу електричного струму на біологічну тканину з подальшим поглибленням до вивчення дії радіочастотного струму на тканини міокарда серця людини при виконанні операції катетерної радіочастотної абляції субстратів аритмій з реальним досвідом в операційній.

Викладач організовує та керує студентами при зборі інформації для наукових робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на підставі договору між КПІ ім. Ігоря Сікорського та НІССХ ім. М.М. Амосова і направлень кафедри.

В основі викладання дисципліни лежить особистий досвід викладача за програмами міжнародного стажування за даним напрямком:

- Навчальний курс «Clinical cardiac electrophysiology and interventional treatment of tachyarrhythmias» за грантом European Heart Rhythm Association and Working Group on Arrhythmias and Cardiac Pacing of Croatian, (Загреб, Хорватія), Сертифікат від 26-28 квітня 2018 р.

- Практичний навчальний курс роботи з медичним обладнанням для електрофізіологічної діагностики та лікування аритмій «Ensite PrecisionTM and WorkMate ClarisTM Introductory Course», Навчання в тренінговому центрі компанії виробника медичного обладнання Abbott (Відень, Австрія), Стажування в клініках – Національний інститут кардіології ім. Д. Готтсегена (Будапешт, Угорщина), Сертифікат від 3-6 грудня 2018 р.

- Практичний навчальний курс роботи з медичним обладнанням для електрофізіологічної діагностики та лікування аритмій «Ensite Precision NavX and Claris Practical clinical training», Навчання в тренінговому центрі компанії виробника медичного обладнання Abbott (Відень, Австрія), Стажування в клініках – Національний інститут кардіології ім. Д. Готтсегена (Будапешт, Угорщина), Інститут клінічної та експериментальної медицини (Прага, Чехія), Національний інститут серцево-судинних захворювань (Братислава, Словаччина), Сертифікат від 4-7 лютого 2020 р.
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Сичик М. М.;
Ухвалено кафедрою БМІ (протокол № 1 від 31.08.2023 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 1 від 01.09.2023р. )