Кафедра радіоінженерії

[RE-48] Сигнальні процесори в радіосистемах

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програмаВсі ОП
Статус дисципліниВибіркова (Ф-каталог)
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестрДоступно для вибору починаючи з 2-го курсу, весняний семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. 18 год, Практ. год, Лаб. 36 год, СРС. 66 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Павлов О. І.,
Лаб.: Павлов О. І.,
СРС.: Павлов О. І.
Розміщення курсуhttp://dtsp.kiev.ua

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

...

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

...

3. Зміст навчальної дисципліни

...

4. Навчальні матеріали та ресурси

...

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

...

6. Самостійна робота студента

...

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

...

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

...
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

...
Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Лабораторні заняття з дисципліни «Сигнальні процесори в радіосистемах» проводяться на ПК з використанням пакетів DiFiDes, VisualDSP++, а також пакетів Mathcad та Matlab. Розробка ПЗ виконується спочатку на симуляторі в середовищі VisualDSP++, а потім на відлагоджувальній платі з сигнальним процесором ADSP-2181.

Лабораторні роботи виконуються в комп’ютерному класі 321-17, тестування результатів виконання лабораторних робіт здійснюється в спеціалізованій лабораторії 318-17.

В класі 321-17 організовано 12 робочих місць. Кожне місце облаштоване персональним комп’ютером та Ethernet розеткою та 220 В для підключення додаткового обладнання. Підготовлено 12 двогодинних лабораторних робіт.

В 318-17 лабораторії організовано 6 робочих місць. Кожне місце облаштоване різноманітними генераторами, осцилографом, вольтметрами та відлагоджувальним модулем з сигнальним процесором ADSP-2181.

Під час вивчення дисципліни «Сигнальні процесори в радіосистемах» студенти виконують такі лабораторні роботи:

ЛР №01. Розробка рекурсивного фільтру в пакеті DiFiDes та його випробування на симуляторі СП ADSP-2181 (VisualDSP).
ЛР №02. Програмна реалізація генератора гармонічних коливань на базі IIR фильтрe 2-го порядка та його випробування на симуляторі СП ADSP-2181 (VisualDSP).
ЛР №03. Програмна реалізація генератора гармонічних коливань методом прямого цифрового синтезу (DDS) та його випробування на симуляторі СП ADSP-2181 (VisualDSP).
ЛР №04. Програмна реалізація генератора гармонічних коливань методом поліноміальної апроксимації функції sin(x) та його випробування на симуляторі СП ADSP-2181 (VisualDSP).
ЛР №05. Програмна реалізація генератора ШПС з РЗРА (Uniformly Distributed Random Data, URAND) на базі конгруентного методу та його випробування на симуляторі СП ADSP-2181 (VisualDSP).
ЛР №06. Програмна реалізація генератора ШПС з НЗРА (Normal Distributed Random Data, NRAND) на базі конгруентного методу та його випробування на симуляторі СП ADSP-2181 (VisualDSP).
ЛР №07. Програмна реалізація генератора сигналів довільної форми на прикладі ЕКС методом прямого цифрового синтезу (DDS) та його випробування на симуляторі СП ADSP-2181 (VisualDSP).
ЛР №08. Програмна реалізація генератора сигналів довільної форми на прикладі ЕКС методом лінійнох інтерполяції табличної моделі та його випробування на симуляторі СП ADSP-2181 (VisualDSP).
ЛР №09. Програмна реалізація генератора сигналів довільної форми на прикладі ЕКС методом кубічної інтерполяції табличної моделі та його випробування на симуляторі СП ADSP-2181 (VisualDSP).
ЛР №10. Програмна реалізація алгоритму адаптивної придушення завад на прикладі мережевої завади і адаптивної системи 2-го порядку та його випробування на симуляторі СП ADSP-2181 (VisualDSP).
ЛР №11. Програмна реалізація на мові ANSI-C алгоритму КАМ модуляції та його випробування на симуляторі СП ADSP-2181 (VisualDSP).
ЛР №12. Розробка на мові ANSI-C програмної реалізації генератора ШПС та його випробування на симуляторі СП ADSP-2181 (VisualDSP).

Перетворення сигналів з неперервної форми в дискретну та навпаки здійснюється за допомогою АЦП, ЦАП, які містяться на відлагоджувальній платі з сигнальним процесором ADSP-2181. Аналіз сигналів здійснюється за допомогою осцилографів та спектроаналізаторів (для сигналів звукового діапазону можна використовувати аудіокарти ПК та відлагоджувальні модулі на базі сигнального процесору ADSP-2181, для сигналів ВЧ діапазону може бути використані АЦП і ЦАП з РЧ вибіркою, а синтез і аналіз даних забезпечується засобами ПК).
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Павлов О. І.;
Ухвалено кафедрою РІ (протокол № від )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № ______ від ______)