Кафедра прикладної радіоелектроніки

[RE-36] Фізико-теоретичні основи конструювання радіоелектронної апаратури

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програмаВсі ОП
Статус дисципліниВибіркова (Ф-каталог)
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестрДоступно для вибору починаючи з 3-го курсу, осінній семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. 1 год, Практ. 1 год, Лаб. 1 год, СРС. год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Зіньковський Ю. Ф.,
Практ.: Зіньковський Ю. Ф.,
Лаб.: Перегудов С. М.,
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

...

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

...

3. Зміст навчальної дисципліни

...

4. Навчальні матеріали та ресурси

...

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

...

6. Самостійна робота студента

...

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

...

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

...
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

...
Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Лабораторні та практичні заняття проводяться в навчальних лабораториях (ауд. 301-17, 306-17) та комп'ютерних класах (ауд. 402-17, 404-17) і призначені закріпити найбільш важливі елементи розділів та тем, що вивчаються. Під час виконання лабораторних робіт з дисципліни "Фізико-теоретичні основи конструювання радіоелектронної апаратури" студенти навчаються працювати з вимірювальною технікою, яка у теперішній час експлуатується в різноманітних галузях народного господарства, та отримують знання і навички, потрібні в їх майбутній професійній діяльності. Для проведення лабораторних занять використовується професійне вимірювальне обладнення, зокрема цифрові осцилографи (OWON PDS5022S), вимірювальні приймачі (SMV-8 та SMV-11), вимірювальні генератори та інші. Кількість лабораторних робіт, необхідних для освоєння дисципліни складає 4, з них.2 присвячені дослідженню впливу кліматичних факторів на характеристики радіопристроїв і 2 питанням електромагнітної сумісності радіоапаратури.

Практичні заняття, крім вивчення методів розрахунку основних кількісних показників надійності та електромагнітної сумісності радіоапаратів, передбачають комп'ютерний практикум із застосуванням спеціального програмного забезпечення (програмного пакету Comsol Multiphysics) для моделювання фізичних процесів у радіелектронних апаратах. Крім того, передбачається використання математичних пакетів MathCAD або MatLAB для обробки результатів вимірювань, що виконуються під час проведення лабораторних робіт та проведення чисельних розрахунків на практичних заняттях.
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Зіньковський Ю. Ф.; Перегудов С. М.;
Ухвалено кафедрою ПРЕ (протокол № від )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № ______ від ______)