Кафедра біомедичної інженерії

[BF42] Біомедичні прилади, апарати і комплекси

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань16 - Хімічна та біоінженерія
Спеціальність163 - Біомедична інженерія
Освітня програма163Б РБІ - Регенеративна та біофармацевтична інженерія (ЄДЕБО id: 32311)163Б РБІ+ - Регенеративна та біофармацевтична інженерія (ЄДЕБО id: 58754)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр4 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни5 кред. (Лекц. 36 год, Практ. 36 год, Лаб. год, СРС. 78 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЕкзамен
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Максименко В. Б.,
Практ.: Сичик М. М.,
СРС.: Сичик М. М.
Розміщення курсуhttps://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=5985

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Навчальна дисципліна «Біомедичні прилади, апарати і комплекси» вивчає застосування методів та загальних принципів побудови медичних виробів, пов’язаних із розробкою та інженерним обслуговуванням біологічних та медичних приладів і систем.

Основною метою навчальної дисципліни «Біомедичні прилади, апарати і комплекси» є формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі, знання відповідного програмного забезпечення, знань стандартів та технічних характеристик елементів приладів, умінь використовувати ці знання при проектуванні виробів медичного призначення.

Навчання з дисципліни «Біомедичні прилади, апарати і комплекси» здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії викладача та студента з метою засвоєння студентами матеріалу та розвитку у них практичних навичок.

Для вивчення дисципліни необхідні:

навички: методи системного аналізу, симуляції технічних та біологічних систем; методи теорії автоматичного керування; володіння базовими знаннями біофізики, біохімії та фізіологічними параметрами взаємодії з організмом та біологічними тканинами людини для математичного програмного моделювання.

компетентності: В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти зможуть:

 • розуміти та використовувати засоби та методи проектування медичних приладів та апаратів;
 • уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації з питань медичних виробів і застосовувати її в межах своєї компетенції;
 • проводити дослідження із застосуванням сучасних програмних засобів симуляції життєвих процесів, у тому числі в техніко-біологічних системах.

А також практично використовувати набуті знання з:

 • методів використання моделей промислових виробів для моделювання роботи медичних систем;
 • складання елементарних моделей органів та систем організму людини.
 • загальних принципів та тенденцій розвитку сучасних медичних систем;
 • формулювання і обґрунтовування технічних вимог до медичних систем;
 • інтерпретації біологічних об’єктів як комплексу функціональних і динамічних ланок;
 • використання сучасних теоретичних методів та технічних засобів для визначення параметрів технічних та біологічних систем;
 • процесів, що проходять в медичних приладах, апаратах та біологічних об’єктах і системах;
 • ремонту та обслуговування різноманітної радіоелектронної медичної техніки.

Загальні компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/89/2021 від 19.04.2021 р.):

ЗК 5 - Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові) компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/89/2021 від 19.04.2021 р.):

ФК 1 - Здатність застосовувати пакети інженерного програмного забезпечення для проведення досліджень, аналізу, обробки та представлення результатів, а також для автоматизованого проєктування медичних приладів та систем.

ФК 2 - Здатність забезпечувати інженерно-технічну експертизу в процесі планування, розробці, оцінці та специфікації медичного обладнання.

ФК 3 - Здатність вивчати та застосовувати нові методи та інструменти аналізу, моделювання, проєктування та оптимізації медичних приладів та систем.

ФК 4 - Здатність забезпечувати технічні та функціональні характеристики систем і засобів, що використовуються в медицині та біології (при профілактиці, діагностиці, лікуванні та реабілітації).

ФК 6 - Здатність ефективно використовувати інструменти та методи для аналізу, проєктування, розрахунку та випробувань при розробці біомедичних продуктів і послуг.

Програмними результатами навчання після вивчення дисципліни «Біомедичні прилади, апарати і комплекси» є (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/89/2021 від 19.04.2021 р.):

ПРН 2 - Розуміти теоретичні та практичні підходи до створення та керування медичним обладнанням та медичною технікою.

ПРН 4 - Застосовувати знання основ математики, фізики та біофізики, біоінженерії, хімії, інженерної графіки, механіки, опору та міцності матеріалів, властивості газів і рідин, електроніки, інформатики, отримання та аналізу сигналів і зображень, автоматичного управління, системного аналізу та методів прийняття рішень на рівні, необхідному для вирішення задач біомедичної інженерії.

ПРН 5 - Формулювати логічні висновки та обґрунтовані рекомендації щодо оцінки, експлуатації та впровадженні біотехнічних, медико-технічних та біоінженерних засобів і методів.

ПРН 10 - Здійснювати інженерний супровід, сервісне та інше технічне обслуговування при експлуатації лабораторно-аналітичної техніки, медичних діагностичних і терапевтичних комплексів та систем, а також оформляти типову документацію за видами робіт згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів, Технічним регламентом щодо медичних виробів для діагностики in vitro, Технічним регламентом щодо активних медичних виробів, які імплантують.

ПРН 11 - Вміти планувати, організовувати, направляти і контролювати медико-технічні та біоінженерні системи і процеси.

ПРН 12 - Здійснювати контроль якості та умов експлуатації медичної техніки та матеріалів медичного призначення, штучних органів та протезів.

ПРН 13 - Надавати рекомендації щодо вибору обладнання для забезпечення проведення діагностики та лікування.

ПРН 14 - Вміти аналізувати сигнали, які передаються від органів на прилади, та проводити обробку діагностичної інформації.

ПРН 15 - Вміти аналізувати рівень відповідності сучасним світовим стандартам, а також оцінювати рішення і складати завдання на розробку автоматизованих систем управління з урахуванням можливостей сучасних технічних і програмних засобів автоматизації медичного обладнання.

ПРН 16 - Вміти складати завдання на розробку автоматизованих систем управління з урахуванням можливостей сучасних технічних і програмних засобів автоматизації медичного обладнання.

ПРН 17 - Вміти вибирати та рекомендувати відповідне медичне обладнання і біоматеріали для оснащення медичних закладів та забезпечення основних стадій технологічного процесу діагностики, профілактики та лікування.

ПРН 18 - Вміти використовувати системи автоматизованого проєктування для розробки технологічної та апаратної схеми медичних приладів та систем.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Навчальна дисципліна «Біомедичні прилади, апарати і комплекси» належить до циклу професійної підготовки та має міждисциплінарний характер. Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших навчальних дисциплін: Вища математика, Основи інформатики, Фізика, Біофізика, Електротехніка та електронні прилади, Цифрова схемотехніка.

За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дисципліна «Біомедичні прилади, апарати і комплекси» тісно пов’язана з іншими дисциплінами професійної підготовки: Переддипломна практика, Дипломне проектування.

3. Зміст навчальної дисципліни

Основні розділи та теми, що розглядатимуться в процесі вивчення курсу:

Розділ 1. Класифікація медичних виробів

Тема 1.1. Класифікація медичних виробів. Основи метрології медичних приладів. Основні стандарти.

Розділ 2. Неінвазивні медичні вироби

Тема 2.1. Пристрої, що стикаються з пошкодженою шкірою або слизовою оболонкою. Пов’язки.

Тема 2.2. Пристрої, які або не контактують безпосередньо з пацієнтом, або контактують лише з неушкодженою шкірою. Вироби, призначені в основному для зовнішньої підтримки пацієнта.

Розділ 3. Інвазивні медичні пристрої

Тема 3.1. Хірургічні інвазивні пристрої, призначені для тимчасового використання.

Тема 3.2. Хірургічні інвазивні медичні вироби, призначені для тимчасового застосування (<60 хв). Хірургічний інструментарій і фіксатори (>60 хв <30 днів).

Тема 3.3. Ендопротези та імплантати (>30 днів). Штучні органи і матеріали для їх конструювання.

Тема 3.4. Пристрої що вводяться через отвори тіла для виконання діагностики, терапевтичного та хірургічного впливу. Ендоскопи за призначенням, стоматологічні, офтальмологічні, урологічні, гастроентерологічні, отоларингологічні.

Тема 3.5. Серцево-судинні катетери.

Розділ 4. Активні медичні пристрої

Тема 4.1. Активні терапевтичні пристрої, призначені для управління або обміну енергією, а також активні пристрої. Обладнання для фізіотерапії.

Тема 4.2. Активні пристрої для діагностики та моніторингу або призначені для діагностичної чи терапевтичної радіології.

Тема 4.2.1. Діагностичний ультразвук.

Тема 4.2.2. Електрокардіографи. Електроенцефалографи.

Тема 4.2.3. Оптичні пристрої та датчики моніторингу фізіологічних параметрів людини (пульсоксиметрія, непряме та інвазивне вимірювання тиску, температури, згортання крові, глюклметрія).

Тема 4.3. Пристрої, які змінюють біологічний або хімічний склад людських тканин або клітин, крові, інших рідин організму або інших рідин, призначених для імплантації або введення в організм.

Тема 4.3.1. Штучний кровообіг. Оксигенатори.

Тема 4.3.2. Гемодіаліз. Вироби, призначені для тимчасового зберігання або транспортування органів для трансплантації.

Тема 4.4. Активні пристрої, призначені для введення та/або видалення лікарських засобів, рідин організму чи інших речовин в організм або з тіла.

Тема 4.4.1. Насоси. Штучне серце.

Тема 4.4.2. Штучна вентиляція легень.

Тема 4.5. Всі інші активні пристрої. Зокрема, пристрої для дезінфекції, очищення, промивання, зволоження або стерилізації.

Тема 4.6. Пристрої, виготовлені з використанням тканин або клітин людського чи тваринного походження або їх похідних.

Тема 4.7. Пристрої, що містять наноматеріали або складаються з них.

Розділ 5. Інформаційні технології в медицині та біоінженерії

Тема 5.1. Програмне забезпечення, призначене для надання інформації для прийняття рішень з діагностичною або терапевтичною метою, або програмне забезпечення, призначене для моніторингу фізіологічних процесів.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література:

 1. Уварова І.В. / Біосумісні матеріали для медичних виробів / Уварова І.В.,Максименко В.Б. / Навчальний посібник ФБМІ НТУУ «КПІ» – Київ: КІМ, 2013 – 232 с.
 2. Абакумов В.Г. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів / В.Г. Абакумов, З.Ю. Готра, С.М. Злепко та ін. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 352 с. 5.
 3. Кулик А.Я., Нікольський О.І., Ревенок В.І. Кулик Я.А. Схемотехніка медичної електронної апаратури / Монографія. – Вінниця: ВНМУ, 2020. – 167 с.
 4. Кулик А.Я. Комп’ютерні системи та інформаційні технології / Монографія. / А.Я.Кулик, В.В. Мотигін, Я.А. Кулик, Б.П. Книш – Вінниця: ВНМУ, 2020. – 299 с.
 5. Чалий О.В. Медична та біологічна фізика / О.В. Чалий, Я.В. Цехмістер, Б.Т. Агапов та ін.; за ред. проф. О.В. Чалого. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 528 с.
 6. Яворовський О.П., Охорона праці в медичній галузі: підручник / О.П. Яворовський, I.В. Сергета, Ю.О. Паустовський, В.I. Зенкіна та ін. – Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2021. – 488 с.
 7. Сливко Е.І./ Медична і біологічна фізика: Навчальний посібник для студентів спеціальності 222 «Медицина»/ Е.І. Сливко, О.З. Мельнікова, О.З.Іванченко, Н.С. Біляк. - Запоріжжя, 2018.- 291 с.
 8. Чумаченко Т. О. / Стерилізація інструментарію медичного призначення : метод. вказ. для самост. роботи лікарів-інтернів з дисципліни «Епідеміологія» / упоряд. Т. О. Чумаченко, М. В. Райлян, Ю. І. Поливянна та ін. – Харків : ХНМУ, 2020. – 32 с.
 9. Булах І.Є. / Комп’ютерне моделювання у фармації: навчальний посібник (ВНЗ IV р. а.) / І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, І.П. Кривенко. / – Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2017, 2-е вид., випр. – 208 с.
 10. Мороз А.С. / Медична хімія / А.С. Мороз . – Нова Книга, 2013. – 776 с.

Додаткова література:

 1. https://www.ysenmed.com/category.php?id=10&gclid=CjwKCAjwg5uZBhATEiwAhhRLHlIYS7sQi_UP1dsOctMC_OGvMLpuBLMthT5QOngzrDiruUODg9GTJhoCBaMQAvD_BwE
 2. https://promo.nmtg.eu/?utm_source=google&utm_placement=&utm_creative=608524668866&utm_medium=cpc&utm_campaign=promo-main-world&utm_term=medical%20equipment&utm_network=g&utm_device=c&gclid=CjwKCAjwg5uZBhATEiwAhhRLHiRtOXUJ6U4LVYbCnSPrZtBovAoQiayBUX6n4UpUw9J16EyCpV8Z3xoCIE0QAvD_BwE
 3. https://navigate.aimbe.org/?gclid=CjwKCAjwg5uZBhATEiwAhhRLHqEVagNNRqK6qcXr1ms-Io5tua5efuBYry0CM-YUg9GuRh2CC1IhBBoCW08QAvD_BwE

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

№ з/п

 

Тема

Програмні результати навчання

Основні завдання

Контрольний захід

Термін виконання

 

Розділ 1. Класифікація медичних виробів

 

 

 

1

Тема 1.1. Класифікація медичних виробів. Основи метрології медичних приладів. Основні стандарти.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 1

1-й тиждень

 

Розділ 2. Неінвазивні медичні вироби

 

 

 

2

Тема 2.1. Пристрої, що стикаються з пошкодженою шкірою або слизовою оболонкою. Пов’язки.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 2

2-й тиждень

3

Тема 2.2. Пристрої, які або не контактують безпосередньо з пацієнтом, або контактують лише з неушкодженою шкірою. Вироби, призначені в основному для зовнішньої підтримки пацієнта.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 3

3-й тиждень

 

Розділ 3. Інвазивні медичні пристрої

 

 

 

4

Тема 3.1. Хірургічні інвазивні пристрої, призначені для тимчасового використання.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

 

 

5

Тема 3.2. Хірургічні інвазивні медичні вироби, призначені для тимчасового застосування (<60 хв). Хірургічний інструментарій і фіксатори (>60 хв <30 днів).

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 4

4-й тиждень

6

Тема 3.3. Ендопротези та імплантати (>30 днів). Штучні органи і матеріали для їх конструювання.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 5

5-й тиждень

7

Тема 3.4. Пристрої що вводяться через отвори тіла для виконання діагностики, терапевтичного та хірургічного впливу. Ендоскопи за призначенням, стоматологічні, офтальмологічні, урологічні, гастроентерологічні, отоларингологічні.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 6

6-й тиждень

8

Тема 3.5. Серцево-судинні катетери.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

 

 

 

Розділ 4. Активні медичні пристрої

 

 

 

9

Тема 4.1. Активні терапевтичні пристрої, призначені для управління або обміну енергією, а також активні пристрої. Обладнання для фізіотерапії.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 7

7-й тиждень

10

Тема 4.2. Активні пристрої для діагностики та моніторингу або призначені для діагностичної чи терапевтичної радіології.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

 

 

11

Тема 4.2.1. Діагностичний ультразвук.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 8

8-й тиждень

12

Тема 4.2.2. Електрокардіографи. Електроенцефалографи.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 9

9-й тиждень

13

Тема 4.2.3. Оптичні пристрої та датчики моніторингу фізіологічних параметрів людини (пульсоксиметрія, непряме та інвазивне вимірювання тиску, температури, згортання крові, глюклметрія).

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 10

10-й тиждень

14

Тема 4.3. Пристрої, які змінюють біологічний або хімічний склад людських тканин або клітин, крові, інших рідин організму або інших рідин, призначених для імплантації або введення в організм.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

 

 

15

Тема 4.3.1. Штучний кровообіг. Оксигенатори.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 11

11-й тиждень

16

Тема 4.3.2. Гемодіаліз. Вироби, призначені для тимчасового зберігання або транспортування органів для трансплантації.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 12

12-й тиждень

17

Тема 4.4. Активні пристрої, призначені для введення та/або видалення лікарських засобів, рідин організму чи інших речовин в організм або з тіла.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

 

 

18

Тема 4.4.1. Насоси. Штучне серце.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 13

13-й тиждень

19

Тема 4.4.2. Штучна вентиляція легень.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 14

14-й тиждень

20

Тема 4.5. Всі інші активні пристрої. Зокрема, пристрої для дезінфекції, очищення, промивання, зволоження або стерилізації.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 15

15-й тиждень

21

Тема 4.6. Пристрої, виготовлені з використанням тканин або клітин людського чи тваринного походження або їх похідних.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 16

16-й тиждень

22

Тема 4.7. Пристрої, що містять наноматеріали або складаються з них.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 17

17-й тиждень

 

Розділ 5. Інформаційні технології в медицині та біоінженерії

 

 

 

23

Тема 5.1. Програмне забезпечення, призначене для надання інформації для прийняття рішень з діагностичною або терапевтичною метою, або програмне забезпечення, призначене для моніторингу фізіологічних процесів.

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

Практична робота 18

18-й тиждень

24

Модульна контрольна робота

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

 

 

25

Екзамен

ПРН 2;

ПРН 4, 5;

ПРН 10…18

 

-

За розкладом сесії

 

6. Самостійна робота студента

Одним з основних видів семестрового контролю під час опанування навчальної дисципліни «Біомедичні прилади, апарати і комплекси» є підготовка до лекцій, практичних робіт, експрес- контрольних робіт / тестових завдань та Індивідуальних контрольних завдань.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування занять

Відвідування лекційних занять (консультацій) є вкрай рекомендованим, як і обов’язкова самостійна підготовка до лекцій. Відвідування практичних занять є обов’язковим, оскільки на них відбувається написання тестових завдань/захист практичних робіт/розв’язування задач, оцінки за які входять до поточного рейтингу.

Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання індивідуальних домашніх завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.

Пропущені контрольні заходи

Пропущені контрольні заходи з захисту індивідуального завдання обов’язково відпрацьовуються за умови наявності звіту на наступному занятті, або на консультаціях.

Пропущення написання модульної контрольної роботи, тестових робіт та експрес-контрольних не  відпрацьовуються.

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Заохочувальні бали

Штрафні бали*

Критерій

Ваговий бал

Критерій

Ваговий бал

 

 

Несвоєчасне виконання та захист практичної роботи

Від -0,5 бали до

-5 балів (залежить від

терміну здачі)

 

 

Несвоєчасне виконання та здача ДКР

Від -2 балів до -20 балів (залежить від терміну

здачі)

* якщо контрольний захід був пропущений з поважної причини (хвороба, яка підтверджена довідкою встановленого зразку) – штрафні бали не нараховуються.

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами.

Студент має право оскаржити результати контрольного заходу згідно затвердженого положення Про апеляції в КПІ імені Ігоря Сікорського (затверджено наказом №НОН/128/2021 від 20.05.2021 р.) - https://osvita.kpi.ua/index.php/node/182

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна «Біомедичні прилади, апарати і комплекси» може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів.

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання відбувається через Платформу дистанційного навчання «Сікорський» та через власний інформаційно-учбовий ресурс.

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (експрес-контрольні / тестові завдання, практичні роботи).

Виконання практичних робіт здійснюється під час самостійної роботи студентів у дистанційному режимі (з можливістю консультування з викладачем через електронну пошту, соціальні мережі і такі програмні ресурси, як ZOOM та TeamViewer).

Навчання іноземною мовою

Навчання англійською мовою здійснюється лише для студентів-іноземців.

За бажанням студентів, допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за тематикою, яка відповідає тематиці конкретних занять.

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Система оцінювання (поточний контроль):

Контрольний захід

Ваговий бал

Кіл-ть

Всього

1

Доповідь

10

1

10

2

Реферат

10

1

10

3

Участь в обговоренні теми

20

1

15

4

Тестові контролі знань

5-10

3

25

5

Модульна контрольна робота

10

1

10

6

Екзамен

30

1

30

 

Всього

100

Здобувач отримує позитивну залікову оцінку за результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО.

Зі здобувачами, які виконали всі умови допуску до екзамену та мають рейтингову оцінку менше 60 балів, а також з тими здобувачами, хто бажає підвищити свою рейтингову оцінку, на передостанньому за розкладом занятті з дисципліни в семестрі викладач проводить семестровий контроль у вигляді модульної контрольної роботи/тестового завдання.

Якщо оцінка за модульну контрольну роботу менша ніж за поточним рейтингом, застосовується «жорстка» РСО – попередній рейтинг здобувача за п.2 (за винятком балів за семестрове індивідуальне завдання, пп.3 та 4) скасовується і він отримує оцінку з урахуванням результатів екзаменаційної контрольної роботи. Цей варіант формує відповідальне ставлення здобувача до прийняття рішення про виконання залікової контрольної роботи, змушує його критично оцінити рівень своєї підготовки та ретельно готуватися до заліку.

Календарний контроль (КК) - провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Метою проведення календарного контролю є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу студентами.

Критерій

Перший КК

Другий КК

Термін календарних контролів

8-ий тиждень

14-ий тиждень

Умови отримання позитивного

результату з календарного контролю

Поточний рейтинг

≥ 21 бал

≥ 37 балів

Виконання реферату і доповідь за обраною темою

Доповідь 1

+

+

Доповідь 2

-

+

 

Мінімум 50%

можливих балів за

темами 1 - 3

 

 

Експрес-контрольні роботи / тестові завдання

 

+

+

Мінімум 50% можливих балів за

темами 4 - 5

 

-

 

+

Розв’язування задач

Мінімум 50%

можливих балів за

темами 1 - 3

+

+

Мінімум 50% можливих балів за

темами 4 - 5

-

+

 

У разі виявлення академічної не доброчесності під час навчання – контрольний захід не зараховується. Семестрова атестація студентів

Обов’язкова умова допуску до екзамену

Критерій

1

Поточний рейтинг

RD ≥ 40

 

 

 

Результати оголошуються кожному студенту окремо у присутності або в дистанційній формі (е-поштою). Також фіксуються в системі «Електронний кампус»

Обов’язкові умови допуску до екзамену:

 1. Активність на практичних заняттях.
 2. Позитивний результат першої та другої атестацій.
 3. Регулярне відвідування практичних занять.
 4. Мінімальний поточний рейтинг 40 балів.
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Перелік запитань для підготовки до модульної контрольної роботи, а також для підготовки до екзамену наведено у додатку 1.

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (експрес-контрольні / тестові завдання, практичні роботи).

 

Додаток 1 до силабусу дисципліни

«Біомедичні прилади, апарати і комплекси»

 

Перелік запитань для підготовки до модульної контрольної роботи, а також для підготовки до екзамену Екзаменаційні питання

Розділ 1. Класифікація медичних виробів

Тема 1.1. Класифікація медичних виробів. Основи метрології медичних приладів. Основні стандарти.

Розділ 2. Неінвазивні медичні вироби

Тема 2.1. Пристрої, що стикаються з пошкодженою шкірою або слизовою оболонкою. Пов’язки.

Тема 2.2. Пристрої, які або не контактують безпосередньо з пацієнтом, або контактують лише з неушкодженою шкірою. Вироби, призначені для зовнішньої підтримки пацієнта.

Розділ 3. Інвазивні медичні пристрої

Тема 3.1. Хірургічні інвазивні пристрої, призначені для тимчасового використання.

Тема 3.2. Хірургічні інвазивні медичні вироби, призначені для тимчасового застосування (<60 хв). Хірургічний інструментарій і фіксатори (>60 хв <30 днів).

Тема 3.3. Ендопротези та імплантати (>30 днів). Штучні органи і матеріали для їх конструювання.

Тема 3.4. Пристрої що вводяться через отвори тіла для виконання діагностики, терапевтичного та хірургічного впливу. Ендоскопи за призначенням, стоматологічні, офтальмологічні, урологічні, гастроентерологічні, отоларингологічні.

Тема 3.5. Серцево-судинні катетери.

Розділ 4. Активні медичні пристрої

Тема 4.1. Активні терапевтичні пристрої, призначені для управління або обміну енергією, а також активні пристрої. Обладнання для фізіотерапії.

Тема 4.2. Активні пристрої для діагностики та моніторингу або призначені для діагностичної чи терапевтичної радіології.

Тема 4.2.1. Діагностичний ультразвук.

Тема 4.2.2. Електрокардіографи. Електроенцефалографи.

Тема 4.2.3. Оптичні пристрої та датчики моніторингу фізіологічних параметрів людини (пульсоксиметрія, непряме та інвазивне вимірювання тиску, температури, згортання крові, глюклметрія).

Тема 4.3. Пристрої, які змінюють біологічний або хімічний склад людських тканин або клітин, крові, інших рідин організму або інших рідин, призначених для імплантації або введення в організм.

Тема 4.3.1. Штучний кровообіг. Оксигенатори.

Тема 4.3.2. Гемодіаліз. Вироби, призначені для тимчасового зберігання або транспортування органів для трансплантації.

Тема 4.4. Активні пристрої, призначені для введення та/або видалення лікарських засобів, рідин організму чи інших речовин в організм або з тіла.

Тема 4.4.1. Насоси. Штучне серце.

Тема 4.4.2. Штучна вентиляція легень.

Тема 4.5. Всі інші активні пристрої. Зокрема, пристрої для дезінфекції, очищення, промивання, зволоження або стерилізації.

Тема 4.6. Пристрої, виготовлені з використанням тканин або клітин людського чи тваринного походження або їх похідних.

Тема 4.7. Пристрої, що містять наноматеріали або складаються з них.

Розділ 5. Інформаційні технології в медицині та біоінженерії

Тема 5.1. Програмне забезпечення, призначене для надання інформації для прийняття рішень з діагностичною або терапевтичною метою, або програмне забезпечення, призначене для моніторингу фізіологічних процесів.

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Дисципліна має практичне спрямування. Викладається на базі Державної установи «Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова» НАМН України. 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Максименко В. Б.; Сичик М. М.;
Ухвалено кафедрою БМІ (протокол № 1 від 31.08.2023 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 1 від 1.09.2023 )