Кафедра біомедичної інженерії

[ZM31, ZM32, ZF31] Вступ до фаху

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програма163Б МІ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 28920)163Б РБІ - Регенеративна та біофармацевтична інженерія (ЄДЕБО id: 32311)163Б МІ+ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 58753)163Б РБФІ+ - Регенеративна та біофармацевтична інженерія (ЄДЕБО id: 58754)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр1 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. год, Практ. год, Лаб. год, СРС. год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Навчальна дисципліна «Вступ до фаху» належить до циклу нормативних навчальних дисциплін фахової підготовки. Вона розрахована на бакалаврів першого курсу, які не мають систематизованого уявлення про спеціальність.

Біомедична інженерія має понад 18 спеціалізацій, які загально визнані передовими навчальними закладами. Уявлення про них є необхідною складовою визначення ролі і місці майбутнього випускника в системі освіти і на ринку праці. Біомедична інженерія виникла на перетині гуманітарних і інженерних дисциплін. Вимагає глибокого розуміння біологічних і технічних наук. Ці виклики вимагають підготовки інженерів, здатних до міждисциплінарної співпраці на кожному етапі дослідження, розробки, експлуатації медичних виробів і пов’язаних з ними технологій. Відповідно до міжнародних освітніх програм теоретичний зміст дисциплін включає основні проблеми на перетині інженерної і медичної  науки  включаючи: еволюцію медичного обладнання, глибоке розуміння принципів інженерних технології в сфері охорони здоров'я, основи їх менеджменту і стандарти якості.

Дисципліна «Вступ до фаху» знайомить слухачів із законодавчою і нормативною базою професії, пропонує для подальшого поглибленого навчання основні інструменти необхідні на початку навчання для пошуку і обробки навчальної інформації, її осмислення і презентації. Практична частина спрямована на вирішення задач  аналізу інформаційних джерел, моделювання і планування досліджень, розуміння термінологічної бази медицини і біології,  технологій і методів підготовки наукових звітів, статей, презентацій.  

 

Мета дисципліни: формування медико-інженерного світогляду на основі узагальнених та систематизованих базових знань для підготовки фахівців здатних застосовувати знання у практичних ситуаціях, розуміти предметну область професійної діяльності, використовувати інформаційні і комунікаційні  технології, обробляти і аналізувати інформацію з різних джерел, ідентифікувати, формулювати і вирішувати інженерні проблеми, пов’язані з взаємодією між живими і неживими системами.

Навчання  здійснюється  на  основі  сучасної стратегії  взаємодії викладача  та  студента в електронному просторі  з  метою  засвоєння  студентами  матеріалу  та  розвитку  у  них практичних навичок.  Під час навчання застосовуються метод навчальної дискусії, наукового дослідження,  моделювання та симуляції процесів і систем.

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та

засвоєння  матеріалу  використовується  платформ: https://do.ipo.kpi.ua та https://classroom.google.com/ за  допомогою яких:

-   спрощується розміщення та обмін навчальним матеріалом;

-   здійснюється  надання  зворотного  зв’язку  студентам  стосовно  навчальних  завдань  та

змісту навчальної дисципліни;

-   оцінюються навчальні завдання студентів;

-   ведеться облік виконання студентами плану навчальної дисципліни, графіку виконання

навчальних завдань та оцінювання студентів.

 

Інтегральна компетентність

ІК - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у біомедичній інженерії або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів хімічної, біологічної та медичної інженерії, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р.):

ЗК 2 - Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 5 - Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 13 - Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Програмними результатами навчання після вивчення дисципліни «Вступ до фаху» є (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р.):

ПРН 2 - Розуміти теоретичні та практичні підходи до створення та керування медичним обладнанням та медичною технікою.

ПРН 3 - Розуміти теоретичні та практичні підходи до створення та застосування штучних біологічних і біотехнічних об’єктів та матеріалів медичного призначення.

ПРН 13 - Надавати рекомендації щодо вибору обладнання для забезпечення проведення діагностики та лікування.

ПРН 16 - Вміти складати завдання на розробку автоматизованих систем управління з урахуванням можливостей сучасних технічних і програмних засобів автоматизації медичного обладнання.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

      Дисципліна «Вступ до фаху» є нормативною дисципліною належить до циклу професійної підготовки і має міждисциплінарний характер. Вона є фундаментом для розуміння ролі і місця інших дисциплін в освіті біомедичного інженера, інтегрує відповідно до свого предмету, базові характеристики і визначення інших освітніх   і   наукових   галузей професії: Біомеханіка, Біофізика, Анатомія і фізіологія. За структурно-логічною схемою програми підготовки бакалавра тісно пов’язана з іншими дисциплінами професійного блоку (Біохімія, Анатомія та фізіологія людини).

3. Зміст навчальної дисципліни

Основні розділи та теми, що розглядатимуться в процесі вивчення курсу:

Розділ 1. Парадигма  біомедичної інженерії

Розділ 1. Парадигма біомедичної інженерії

Тема 1.1.Історіѐ біомедичної інженерії/ Історія факультету біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря

СІКОРСЬКОГО

Тема 1.2.Біомедична інженерія в глобальній системі охорони здоров’я.

Тема 1.3.Класифікаціѐ технологій та засобів біомедичної інженерії

Тема 1.4.Інженерні аспекти медико-біологічних технологій

Тема 1.5.ІТ технології в охороні здоров’я / Біомеханіка, реабілітаційна інженерія, робототехніка /

Біотехнології, трансляційна біоінженерія

Розділ 2. Методологія наукового дослідження

Тема 2.1.Особливості наукової роботи

Тема 2.2.Основи наукової  публікації.  Основи наукової  доповіді

Тема 2.3.Метод навчальної дискусії

Розділ 3. Біомедична етика.

Тема 3.1. Біоетика: її предмет, статус і коло проблем. Етика відносин в системі "лікар-хворий"

Принципи і правила біомедичної етики

Тема 3.2.Моральні аспекти проведення біомедичних досліджень і експериментів на людині та

тваринах

Тема 3.3.«Відкриті» проблеми біомедичної етики.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література:

 1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 163 Біомедична інженерія / Мін-ство освіти і науки України, НТУУ «КПІ». Київ, 2020. – 18 с.

Режим доступу: // http://bmi.fbmi.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/09/163-biomedichnainzheneriya-bakalavr.pdf

 1. Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Медична інженерія та Регенеративна та біофармацевтична інженерія / Мін-ство освіти і науки України, НТУУ «КПІ». Київ, 2021. –19 с.

Режим доступу:// https://osvita.kpi.ua/163

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО / Мін-ство освіти і науки України, НТУУ «КПІ». Київ, 2020. – 17с.

Режим доступу:// https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf

 1. Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с

Режим доступу: https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/Articles/gornostal/vajinskii%20posibnyk.pdf

 1. Овчаренко Г. Р. Вступ до фаху. Навчальні матеріали для самостійного та дистанційного вивчення / Г. Р. Овчаренко, Л. Є. Калашнікова. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 72 с.

Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1SxeuogQh2fe6mLk-IcbyVWgDo9vAfMsO/view?usp=sharing

Додаткова література:

 1. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Гончарук. — Тернопіль, 2014. — 272 с

Режим доступу:

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4874/3. ПОСІБНИК%20ОНД%20друк.pdf

 1. Наказ МОЗ України від 22.01.2020 № 142  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Класифікація медичних виробів»

Режим доступу: https://moz.gov.ua/uploads/3/16105-dn_20200122_142_dod_1.pdf

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

№ з/п

 

Тема

Програмні результати навчання

Основні завдання

Контр-ний

захід

Термін

виконання

 

Сучасна парадигма біомедичної інженерії:

Перспективи глобальної технологічної революції найближчих 15-ти років, основні медично-орієнтовані напрямки досліджень, поширені нанотехнологічні напрямки досліджень, специфіка нано-впливу на організм людини.

Аоціація біомедичних інженерів

Метод навчальної дискусії:

Види навчальної дискусії, основні вимоги до учасників навчальної дискусії, основні правила ведення навчальних дискусій на основі базових знань математики, фізики, хімії та інформатики

ПРН 26

Практична робота 1

1-й тиждень

 

Історія біомедичної інженерії/ Історія факультету бфомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря сікорського:

Етапи становлення медицини і біомедичної інженерії, визначення біомедичної інженерії, структура підготовки біомедичних інженерів, структура ФБМІ. Етапи становлення кібернетики, та біомедичної кібернетики і телемедицини - складових  біомедичної інженерії від 4000 р. до нашої ери і до теперішніх часів

ІК

ПРН 14, 21, 22

Практична робота 2

 

 

 

 

 

 

2-й тиждень

 

Біомедична інженерія в глобальній системі охорони здоров’я та в Україні:

Перспектива  прикладних та фундаментальних наукових досліджень. Стан та перспектива ринку праці. Структурно-логічна схема освітньої спеціальності біомедична інженерія, відповідність навчальної програми ринку праці. Перспективи вітчизняного ринку медичної техніки та засобів медичного призначення, стратегічні перспективи світової науки, передумови реформування ФБМІ, основні наукові напрямки факультету у розв’язуванні складних спеціалізованих задач та практичні проблеми у біомедичній інженерії, наукова співпраця, ОПП магістра, рівень підготовки вступників до магістратури ФБМІ.

Особливості науково-дослідної роботи:

На прикладах науково-дослідних робіт бакалаврів і магістрів представлення система комплексних міждисциплінарних наукових розробок кафедр факультету із розв’язування складних спеціалізованих задач у процесі навчання

ІК

ПРН 1, 14, 17, 21, 22

Практична робота 3

3-й тиждень

 

Практична робота 4

4-й тиждень

Практична робота 5

5-й тиждень

 

Основи наукової публікації:

Стандартні вимоги до наукових доповідей та наукових статей, ванкуверський стиль написання, принципи додержання міжнародних стандартів

Основи наукової публікації:

Стандартні вимоги до наукових доповідей та наукових статей, ванкуверський стиль написання, принципи додержання міжнародних стандартів

ПРН 1, 17, 21, 24, 25

-

4-й тиждень

Практична робота 6

6-й тиждень

Практична робота 7

7-й тиждень

 

Основи наукової доповіді:

Види доповідей, структура доповіді, особливості наукової доповіді, основні вимоги до наукових доповідей, наочність, послідовність, достовірність, поняття регламенту доповіді

Основи наукової доповіді:

Види доповідей, структура доповіді, особливості наукової доповіді, основні вимоги до наукових доповідей, наочність, послідовність, достовірність, поняття регламенту доповіді

ПРН 1, 14, 21, 24

-

5-й тиждень

Практична робота 8

8-й тиждень

Практична робота 9

9-й тиждень

Практична робота 10

10-й тиждень

Практична робота 11

11-й тиждень

Практична робота 12

ДКР

12-й тиждень

 

Класифікація технологій та засобів біомедичної інженерії / Класифікація медичного обладнання відповідність сучасним світовим стандартам:

Мотиви впровадження систем управління якістю, сертифікат ISO 9001, державний стандарт України ДСТУ ISO 9001-2001, засади управління якістю ISO 9000, шляхи впровадження систем управління якістю, шляхи поліпшення систем управління якістю, класифікація медичного обладнання, національні стандарти України ДСТУ 3627:2005,  ДСТУ 4388:2005, ГОСТ 20790-82

ПРН 14

-

6-й тиждень

 

Класифікація технологій та засобів біомедичної інженерії / Класифікація медичного обладнання відповідність сучасним світовим стандартам:

Мотиви впровадження систем управління якістю, сертифікат ISO 9001, державний стандарт України ДСТУ ISO 9001-2001, засади управління якістю ISO 9000, шляхи впровадження систем управління якістю, шляхи поліпшення систем управління якістю, класифікація медичного обладнання, національні стандарти України ДСТУ 3627:2005,  ДСТУ 4388:2005, ГОСТ 20790-82

ПРН 10, 25

-

7-й тиждень

 

Клінічна інженерія (безпека лікаря і пацієнта, контроль медико-технічних процесів):

Робота інженера в закладах охорони здоров’я, права і обов’язки, а також відповідальність при роботі в багатопрофільному колективі.

ПРН 1, 10, 22

-

8-й тиждень

 

 ІТ технології в охороні здоров’я / Біомеханіка, реабілітаційна інженерія, робототехніка / Біотехнології, трансляційна біоінженерія:

Складові біомедичної інженерії: медична фізика, біомедична інженерія, реабілітаційна інженерія, клінічна інженерія та інші, їх роль і місце в сучасній охороні здоров’я. Нові досягнення та біоінженерна наукова перспектива нанотехологій, матеріалознавства, біології клітин і тканин, кібернетики.

ПРН 1, 17, 21, 22

-

9-й тиждень

 

МКР 1

Біоетика: її предмет, статус і коло

Проблем. 

Застосування основ біомедичної етики до розв’язання складних спеціалізованих задач та практичні проблем у біомедичній інженерії або у процесі навчання, що  характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Застосовувати знання основ системного аналізу для біоетики і біобезпеки на рівні, необхідному для вирішення задач біомедичної інженерії.

Аналізувати рівень відповідності сучасним світовим стандартам, з урахуванням можливостей сучасних технічних і програмних засобів автоматизації медичного обладнання  огляду на застосування новітніх технологій у медичній практиці.

Основні завдання в системі людина-всесвіт, основні завдання біомедичної етики. Основні завдання медичної етики  і Етика відносин в системі "лікар-хворий"

ІК

ПРН 1, 14, 21, 22 26

Практична робота 13

МКР 1

13-й тиждень

 

МКР 1

Біоетика: її предмет, статус і коло

Проблем. 

Застосування основ біомедичної етики до розв’язання складних спеціалізованих задач та практичні проблем у біомедичній інженерії або у процесі навчання, що  характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Застосовувати знання основ системного аналізу для біоетики і біобезпеки на рівні, необхідному для вирішення задач біомедичної інженерії.

Аналізувати рівень відповідності сучасним світовим стандартам, з урахуванням можливостей сучасних технічних і програмних засобів автоматизації медичного обладнання  огляду на застосування новітніх технологій у медичній практиці.

Основні завдання в системі людина-всесвіт, основні завдання біомедичної етики. Основні завдання медичної етики  і Етика відносин в системі "лікар-хворий"

Моральні аспекти проведення

біомедичних досліджень і експериментів на людині та тваринах

Застосування основ біомедичної етики до розв’язання складних спеціалізованих задач та практичні проблем у біомедичній інженерії або у процесі навчання, що  характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Знання загальних відомостей та принципів будови складних біологічних систем і засобів, які використовуються для кількісної оцінки функціонування фізіологічних систем  позицій біомедичної етики

Використання методів моделювання та симуляції процесів і систем фізичної та біологічної природи у біомедичній інженерії  метою зменшення використання високорозвинених тварин у біомедичному експерименті.

Можливість використанні штучних муляжів для проведення медичних експериментів, або використання біотестів для вивчення активності штучних ксенобіотиків.

Розуміння науково-технічних принципів, методів і способів досліджень, які покладено в основу розробки, планування та проектування новітніх досягнень в біомедичній галузі.

Моральні аспекти проведення

біомедичних досліджень і експериментів на людині та тваринах

Застосування основ біомедичної етики до розв’язання складних спеціалізованих задач та практичні проблем у біомедичній інженерії або у процесі навчання, що  характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Знання загальних відомостей та принципів будови складних біологічних систем і засобів, які використовуються для кількісної оцінки функціонування фізіологічних систем  позицій біомедичної етики

Використання методів моделювання та симуляції процесів і систем фізичної та біологічної природи у біомедичній інженерії  метою зменшення використання високорозвинених тварин у біомедичному експерименті.

Можливість використанні штучних муляжів для проведення медичних експериментів, або використання біотестів для вивчення активності штучних ксенобіотиків.

Розуміння науково-технічних принципів, методів і способів досліджень, які покладено в основу розробки, планування та проектування новітніх досягнень в біомедичній галузі.

ІК

ПРН 1, 14,  26

-

10-й тиждень

Практична робота 14-15

13-й тиждень

 

Моральні аспекти проведення

біомедичних досліджень і експериментів на людині та тваринах

Застосування основ біомедичної етики до розв’язання складних спеціалізованих задач та практичні проблем у біомедичній інженерії або у процесі навчання, що  характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Знання загальних відомостей та принципів будови складних біологічних систем і засобів, які використовуються для кількісної оцінки функціонування фізіологічних систем  позицій біомедичної етики

Використання методів моделювання та симуляції процесів і систем фізичної та біологічної природи у біомедичній інженерії  метою зменшення використання високорозвинених тварин у біомедичному експерименті.

Можливість використанні штучних муляжів для проведення медичних експериментів, або використання біотестів для вивчення активності штучних ксенобіотиків.

Розуміння науково-технічних принципів, методів і способів досліджень, які покладено в основу розробки, планування та проектування новітніх досягнень в біомедичній галузі.

Моральні аспекти проведення

біомедичних досліджень і експериментів на людині та тваринах

Застосування основ біомедичної етики до розв’язання складних спеціалізованих задач та практичні проблем у біомедичній інженерії або у процесі навчання, що  характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Знання загальних відомостей та принципів будови складних біологічних систем і засобів, які використовуються для кількісної оцінки функціонування фізіологічних систем  позицій біомедичної етики

Використання методів моделювання та симуляції процесів і систем фізичної та біологічної природи у біомедичній інженерії  метою зменшення використання високорозвинених тварин у біомедичному експерименті.

Можливість використанні штучних муляжів для проведення медичних експериментів, або використання біотестів для вивчення активності штучних ксенобіотиків.

Розуміння науково-технічних принципів, методів і способів досліджень, які покладено в основу розробки, планування та проектування новітніх досягнень в біомедичній галузі.

«Відкриті» проблеми біомедичної етики. Етичні питання життя і вмирання. Етичні питання репродуктивних технологій. Етика  генних технологій та трансплантології.  Поняття ятрогенії.

Застосування основ біомедичної етики до розв’язання складних спеціалізованих задач та практичні проблем у біомедичній інженерії або у процесі навчання, що  характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Знання загальних відомостей та принципів будови складних біологічних систем і засобів, які використовуються для кількісної оцінки функціонування фізіологічних систем  позицій біомедичної етики

Використання методів моделювання та симуляції процесів і систем фізичної та біологічної природи у біомедичній інженерії .

Можливість використанні штучних муляжів для проведення медичних експериментів.

Розуміння науково-технічних принципів, методів і способів досліджень, які покладено в основу розробки, планування та проектування новітніх досягнень в біомедичній галузі.

«Відкриті» проблеми біомедичної етики. Етичні питання життя і вмирання. Етичні питання репродуктивних технологій. Етика  генних технологій та трансплантології.  Поняття ятрогенії.

Застосування основ біомедичної етики до розв’язання складних спеціалізованих задач та практичні проблем у біомедичній інженерії або у процесі навчання, що  характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Знання загальних відомостей та принципів будови складних біологічних систем і засобів, які використовуються для кількісної оцінки функціонування фізіологічних систем  позицій біомедичної етики

Використання методів моделювання та симуляції процесів і систем фізичної та біологічної природи у біомедичній інженерії .

Можливість використанні штучних муляжів для проведення медичних експериментів.

Розуміння науково-технічних принципів, методів і способів досліджень, які покладено в основу розробки, планування та проектування новітніх досягнень в біомедичній галузі.

ІК

ПРН 1,  14, 17, 21, 26

-

11-12-й тиждень

Практична робота 16

14-й тиждень

Практична робота 17-18

15-й тиждень

 

«Відкриті» проблеми біомедичної етики. Етичні питання життя і вмирання. Етичні питання репродуктивних технологій. Етика  генних технологій та трансплантології.  Поняття ятрогенії.

Застосування основ біомедичної етики до розв’язання складних спеціалізованих задач та практичні проблем у біомедичній інженерії або у процесі навчання, що  характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Знання загальних відомостей та принципів будови складних біологічних систем і засобів, які використовуються для кількісної оцінки функціонування фізіологічних систем  позицій біомедичної етики

Використання методів моделювання та симуляції процесів і систем фізичної та біологічної природи у біомедичній інженерії .

Можливість використанні штучних муляжів для проведення медичних експериментів.

Розуміння науково-технічних принципів, методів і способів досліджень, які покладено в основу розробки, планування та проектування новітніх досягнень в біомедичній галузі.

«Відкриті» проблеми біомедичної етики. Етичні питання життя і вмирання. Етичні питання репродуктивних технологій. Етика  генних технологій та трансплантології.  Поняття ятрогенії.

Застосування основ біомедичної етики до розв’язання складних спеціалізованих задач та практичні проблем у біомедичній інженерії або у процесі навчання, що  характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Знання загальних відомостей та принципів будови складних біологічних систем і засобів, які використовуються для кількісної оцінки функціонування фізіологічних систем  позицій біомедичної етики

Використання методів моделювання та симуляції процесів і систем фізичної та біологічної природи у біомедичній інженерії .

Можливість використанні штучних муляжів для проведення медичних експериментів.

Розуміння науково-технічних принципів, методів і способів досліджень, які покладено в основу розробки, планування та проектування новітніх досягнень в біомедичній галузі.

МКР 2

ІК

 ПРН 1, 14, 17, 21, 26

-

13-14-й тиждень

Практична робота 19- 20

16-й тиждень

 

МКР 2

ІК

ПРН 1, 14, 21, 22 26

Практична робота 21

МКР 2

17-й тиждень

 

Залік

 

Залік

18-й тиждень

 

 

 

 

 

6. Самостійна робота студента

Одним з основних видів семестрового контролю під час опанування навчальної дисципліни «Вступ до фаху» є виконання домашньої контрольної роботи. Домашня контрольна робота виконується згідно з вимогами, у термін, зазначений викладачем.

Основна ціль домашньої контрольної роботи – засвоєння матеріалу який викладався на лекціях та самостійно теоретичного матеріалу. Студент може писати домашню контрольну роботу тільки на погоджену з викладачем тему.

 

Приблизна тематика ДКР:

 

 1. Застосування інженерних технологій до біологічних об’єктів;
 2. Застосування інженерних технологій до об’єктів медичного призначення.
 3. Застосування інженерних технологій до об’єктів неживої природи.
 4. Застосування наукових підходів в організації дослідницької роботи.

Студенти також можуть запропонувати та узгодити з викладачем свою тему

 

Титульний аркуш домашньої контрольної роботи повинен мати такий зміст: назва університету; назва факультету; назва кафедри; назва спеціальності, назва освітньо-професійної програми, реєстраційний номер, назва навчальної дисципліни; тема домашньої контрольної роботи; прізвище та ім’я студента, курс, номер академічної групи, рік. 

За титульним аркушем слідує виконаний здобувачем літературний пошук за обраною темою у вигляді тез доповіді. Загальний обсяг домашньої контрольної роботи в залежності від обраної теми може варіюватися від 1,5 до 2 сторінок змістовної частини. Обсяг домашньої контрольної роботи визначається вмінням студента стисло і водночас вичерпно розкрити тему: актуальність теми, що розглядається, сучасні тенденції та проблеми, проаналізувати кращі зарубіжні та українські технології, зробити висновки та обґрунтувати власні пропозиції та рекомендації.

Обов’язкова вимога: чітке посилання на джерела інформації. Всі цифри, факти, думки вчених, цитати, формули повинні мати посилання у вигляді [2]. Бажано використовувати таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо. Список використаних джерел (не менше 10 джерел) оформляється згідно з діючими правилами. Якщо інформація взята з мережі Інтернет, потрібно, як і для звичайної літератури, вказати автора, назву статті, а потім навести адресу сайту в Інтернет.

Домашня контрольна робота оцінюється за критеріями: логічності структуриматеріалу; повноти й глибини розкриття теми; достовірності отриманих даних; відображення практичних матеріалів та результатів розрахунків; наявності ілюстрацій (таблиці, рисунки, схеми, скріншоти веб-сторінок тощо); кількості використаних джерел і чіткості посилань на них; оформлення; обґрунтування власної думки студента з цього питання у вигляді висновку.

Граничний термін подання домашньої контрольної роботи на перевірку: 12-й тиждень навчання.

Домашня контрольна робота перевіряється на плагіат у за допомогою публічних ресурсів  і повинна відповідати вимогам академічної доброчесності. У разі виявлення академічної не доброчесності, робота анулюється і не перевіряється

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування лекційних занять не є обов’язковим. Відвідування практичних занять є бажаним, оскільки на них відбувається написання експрес-контрольних робіт / тестових завдань, а також відбувається захист практичних робіт.

Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.

 

Пропущені контрольні заходи

Пропущені контрольні заходи (захист практичних робіт) обов’язково відпрацьовуються на наступних заняттях за умови виконання завдання, яке заплановано на поточному занятті, або на консультаціях.

Пропущення написання модульної контрольної роботи та експрес-контрольних не відпрацьовуються.

Домашня контрольна робота, яка подається на перевірку з порушенням терміну виконання оцінюється зі зменшенням кількості вагових балів.

 

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

 

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно  буде  розглянуто  згідно  із  наперед  визначеними процедурами.

Студент має право оскаржити результати контрольного заходу згідно затвердженого положення Про апеляції в КПІ імені Ігоря Сікорського (затверджено наказом №НОН/128/2021 від 20.05.2021 р.) - https://osvita.kpi.ua/index.php/node/182

 

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна «Вступ до фаху» для більшості студентів з особливими освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів.

 

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання відбувається через Платформу дистанційного навчання «Сікорський».

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (експрес-контрольні / тестові завдання, практичні роботи).

Виконання практичних робіт, а також виконання модульної контрольної роботи може здійснюється під час самостійної роботи студентів у дистанційному режимі (з можливістю консультування з викладачем через електронну пошту, соціальні мережі).

 

 

Навчання іноземною мовою

Навчання англійською мовою здійснюється лише для студентів-іноземців.

За бажанням студентів, допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за тематикою, яка відповідає тематиці конкретних занять.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Оцінювання результатів дисципліни проводиться за 100-бальною шкалою з обов’язковим переведення бальних оцінок до університетської шкали (з виставленням оцінок «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно», «достатньо» чи «незадовільно»).

Система оцінювання (поточний контроль):

з/п

Контрольний захід

%

Ваговий бал

Кіл-ть

Всього

 

1.

Практична робота №1

2

2

1

2

 

2.

Практична робота №3-7

Комп’ютерні практикуми

16

4

4

16

 

3.

Практична робота №8-11

Доповідь на семінарських заняттях;

16

16

1

16

 

4.

Активна робота на практичних  заняттях (семінари)

4

1

4

4

 

5.

Модульна контрольна робота І;

6

6

1

6

 

6.

Модульна контрольна робота ІІ;

21

21

1

21

 

7.

Експрес-контрольні роботи

10

2

5

10

 

8.

Домашня контрольна робота

25

25

1

25

 

9.

Залікова робота[1]

75

75

1

75

 

 

Всього

100

               

 

У відповідності з рейтинговою системою оцінювання результатів навчання студентів 100 бальна шкала оцінок з  дисципліни розподіляються:

І блок – бали здобувача, що отримані за вивчення розділів 1 – 3 і становить 44 бали (пункти    1- 5);

ІІ блок – бали здобувача що отримані за вивчення розділу 4  і становить 31 бал (пункти 6-7);

ІІІ блок – бали здобувача що отримані за ДКР та становить 25 балів;

 

Розрахунок балів за презентацію на семінарських заняттях

 

Оцінка

Критерій оцінювання

Бали

«Відмінно»

Ілюстративний матеріал (презентація) повністю, з високою наочністю, розкриває основні положення роботи, що виносяться на доповідь. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів із дотриманням вимог нормативних документів.

12-11 балів

«Дуже добре»

Ілюстративний матеріал (презентація) повністю, але з недостатньою наочністю, розкриває основні положення роботи. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів, є незначні відхилення від вимог нормативних документів.

10 балів

«Добре»

Ілюстративний матеріал (презентація) повністю, але з недостатньою наочністю, розкриває основні положення роботи. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів, є відхилення від вимог нормативних документів.

9 балів

«Задовільно»

Ілюстративний матеріал (презентація) не повністю та з недостатньою наочністю розкриває основні положення роботи. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів, є значні відхилення від вимог нормативних документів.

8 балів

«Достатньо»

Ілюстративний матеріал (презентація) не повністю та з недостатньою наочністю розкриває основні положення роботи. Матеріал не виконано за допомогою сучасних графічних пакетів, є значні відхилення від вимог нормативних документів.

7 балів

«Не задовільно»

Не відповідає критерію «Задовільно»

0 балів

       

 

Розрахунок балів за доповідь на семінарських заняттях

 

Оцінка

Критерій оцінювання

Бали

«Відмінно»

Здобувач чітко і повно розкрив мету роботи, шляхи її досягнення, глибоко аргументує прийняті рішення. Відповіді на запитання демонструють уміння здобувача професійно відстоювати власну точку зору..

4 бали

«Дуже добре»

Здобувач чітко і повно розкрив мету роботи, шляхи її досягнення, глибоко аргументує прийняті рішення, але припускається неістотних помилок та припущень. Відповіді на запитання є вірними по сутності, але не завжди достатньо повні і  аргументовані.

3,5 бали

 

«Добре»

Здобувач чітко і повно розкрив мету роботи, шляхи її досягнення, глибоко аргументує прийняті рішення, але припускається помилок та припущень. Відповіді на запитання є вірними по сутності, але не достатньо повні і  аргументовані.

3 бали

«Задовільно»

Доповідь про роботу по сутності є вірною, але побудованою нелогічно, нечітко. Відповіді на запитання неповні, припущені неточності в аргументуванні прийнятих рішень.

2 бали

«Достатньо»

Доповідь про роботу по сутності є вірною, але побудованою нелогічно, нечітко, має багато упущень. Відповіді на запитання неповні, припущені істотні неточності в аргументуванні прийнятих рішень.

1 бал

«Не задовільно»

Не відповідає критерію «Задовільно»

0 балів

       

 

Розрахунок балів за ДКР

 

Оцінка

Критерій оцінювання

Бали

«Відмінно»

Не менше 95% потрібної інформації. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів із дотриманням вимог нормативних документів.

25 балів

«Дуже добре»

Не менше 85% потрібної інформації. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів із дотриманням вимог нормативних документів.

24-22  бали

 

«Добре»

Не менше 75% потрібної інформації. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів із дотриманням вимог нормативних документів.

21-19 балів

«Задовільно»

Не менше 65% потрібної інформації. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів із дотриманням вимог нормативних документів.

18-16 балів

«Достатньо»

Не менше 60% потрібної інформації. Матеріал виконано за допомогою сучасних графічних пакетів із дотриманням вимог нормативних документів.

15 балів

«Не задовільно»

Не відповідає критерію «Задовільно»

0 балів

       

 

Оцінювання проводиться згідно Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (Затверджено та уведено в дію наказом № 1/273 від 14.09.2020 р.,) https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Pologennia_RSO_2022.pdf

Результати оголошуються кожному студенту окремо у присутності на контрольному заході або в дистанційній формі (е-поштою, в системі «Сікорський»). Також фіксуються в системі «Електронний кампус».

 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Заохочувальні бали

Штрафні бали*

Критерій

Ваговий бал

Критерій

Ваговий бал

Вдосконалення  та розширення теми ДКР

3 бали

 

Неправильне оформлення  ДКР

Від -0,5 бали до    -10 балів

 

Проходження дистанційних курсів за темами, які узгоджені з викладачами

5 балів

Несвоєчасне виконання ДКР

Від -2 балів до -10 балів (залежить від терміну здачі)

* якщо контрольний захід був пропущений з поважної причини (хвороба, яка підтверджена довідкою встановленого зразку) – штрафні бали не нараховуються.

Здобувач отримує позитивну залікову оцінку за результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО.

Зі здобувачами, які виконали всі умови допуску до заліку та мають рейтингову оцінку менше 60 балів, а також з тими здобувачами, хто бажає підвищити свою рейтингову оцінку, на останньому за розкладом занятті з дисципліни в семестрі викладач проводить семестровий контроль у вигляді залікової контрольної роботи або співбесіди.

Після виконання залікової контрольної роботи, якщо оцінка за залікову контрольну роботу більша ніж за рейтингом, здобувач отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи.

Якщо оцінка за залікову контрольну роботу менша ніж за рейтингом, застосовується «жорстка» РСО – попередній рейтинг здобувача (за винятком балів за семестрове індивідуальне завдання) скасовується і він отримує оцінку з урахуванням результатів залікової контрольної роботи. Цей варіант формує відповідальне ставлення здобувача до прийняття рішення про виконання залікової контрольної роботи, змушує його критично оцінити рівень своєї підготовки та ретельно готуватися до заліку.

 

Календарний контроль (КК) - провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Метою проведення календарного контролю є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу студентами.

 

Критерій

Перший КК

Другий КК

Термін календарних контролів

8-ий тиждень

14-ий тиждень

Умови отримання позитивного результату з календарного контролю

Поточний рейтинг

≥ 14 балів

≥ 44 бали

Виконання практичних робіт

ПР №№ 1-13

+

+

ПР №№ 14-21

-

+

Модульна контрольна робота №1

Оцінена МКР

-

+

Модульна контрольна робота №2

Оцінена МКР

-

+

Домашня контрольна робота

Оцінена ДКР

-

+

 

У разі виявлення академічної не доброчесності під час навчання – контрольний захід не зараховується.

Семестрова атестація студентів

Обов’язкова умова допуску до заліку

Критерій

1

Поточний рейтинг

RD ≥ 15

2

Наявність позитивної оцінки за ДКР

Більше 15 балів

 

Результати оголошуються кожному студенту окремо у присутності або в дистанційній
формі (е-поштою). Також фіксуються в системі «Електронний кампус»

 

Необов’язкові умови допуску до екзамену:

 1. Активність на практичних заняттях.
 2. Отримання позитивної оцінки за виконану МКР ІІ більше 10 балів
 3. Написання не менше 6 експрес-контрольних робіт / тестових завдань більше 15 балів.

 


[1] Враховується в суму рейтингу разом з оцінкою за ДКР  у разі, якщо студент не набрав 60 балів за семестр або він хоче покращити свою оцінку.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Перелік запитань для підготовки до модульної контрольної роботи, а також для підготовки до заліку наведено у додатку 1.

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (експрес-контрольні / тестові завдання, практичні роботи).

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Навчання  здійснюється  на  основі  сучасної стратегії  взаємодії викладача  та  студента в електронному просторі  з  метою  засвоєння  студентами  матеріалу  та  розвитку  у  них практичних навичок.  Під час навчання застосовуються метод навчальної дискусії, наукового дослідження,  моделювання та симуляції процесів і систем.

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та

засвоєння  матеріалу  використовується  платформ: https://do.ipo.kpi.ua та https://classroom.google.com/ за  допомогою яких:

-   спрощується розміщення та обмін навчальним матеріалом;

-   здійснюється  надання  зворотного  зв’язку  студентам  стосовно  навчальних  завдань  та

змісту навчальної дисципліни;

-   оцінюються навчальні завдання студентів;

-   ведеться облік виконання студентами плану навчальної дисципліни, графіку виконання

навчальних завдань та оцінювання студентів.
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Максименко В. Б.; Овчаренко Г. Р.;
Ухвалено кафедрою БМІ (протокол № 16 від 21.06.2024р. )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 9 від 26.06.2024р. )