Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3

[FBMI09.1] Практичний курс іноземної мови. Частина 1

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань16 - Хімічна інженерія та біоінженерія
Спеціальність163 - Біомедична інженерія
Освітня програма122Б КТБМ - Комп'ютерні технології в біології та медицині (ЄДЕБО id: 28530)163Б МІ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 28920)163Б РБІ - Регенеративна та біофармацевтична інженерія (ЄДЕБО id: 32311)227Б ФТЕ - Фізична терапія, ерготерапія (ЄДЕБО id: 39469)163Б МІ+ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 58753)163Б РБІ+ - Регенеративна та біофармацевтична інженерія (ЄДЕБО id: 58754)227Б ФТЕ+ - Фізична терапія, ерготерапія (ЄДЕБО id: 61614)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр1 курс, весняний семестр
Обсяг дисципліни3 кред. (Лекц. год, Практ. 72 год, Лаб. год, СРС. 18 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська / Англійська
Інформація про керівника курсу / викладачів
Розміщення курсуПосилання на дистанційний ресурс GoogleClassroom код курсу: rwqpon4

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Навчальна дисципліна «Практичний курс іноземної мови» належить до циклу соціально-гуманітарної підготовки. Предмет навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» визначається як сукупність мовних та мовленнєвих знань, навичок та умінь, необхідних для формування іншомовної комунікативної компетентності у соціально-побутовій та професійній сферах.

Студенти першого курсу вивчають кредитний модуль «Практичний курс англійської мови. Частина 1», метою якого є здобуття знань, удосконалення навичок та розвиток умінь ефективно і адаптивно використовувати англійську мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного спілкування відповідно до потреб міжкультурного спілкування.

З метою підвищення рівня іншомовної компетентності під час опанування кредитного модуля відбувається перспективний перехід на рівень В1+, дескриптори якого передбачають просунутий рівень мовних навичок та вмінь, а саме:

- говоріння: підтримувати інтеракцію та висловлюватись у цілому ряді контекстів, наприклад: слідувати головним, пунктам широкої дискусії; висловлювати або формулювати власні погляди та думки у неформальній дискусії; підтримувати розмову або дискусію, навіть при наявності пауз для граматичного і лексичного планування та виправлення; без підготовки вступати у розмови на знайомі теми; висловлювати невдоволення; виявляти ініціативність в інтерв'ю/консультації; узагальнювати і виражати власну думку про коротке оповідання, статтю, розмову, дискусію, інтерв'ю чи документ і відповідати на наступні запитання щодо деталей; проводити підготовлене інтерв'ю; описувати процес, даючи детальні інструкції; обмінюватись накопиченою фактичною інформацією про повсякденне звичайне життя та незвичайні події, що певним чином стосуються особистих  та міжкультурних інтересів;

- аудіювання: розуміти фактичну інформацію визначаючи як загальний зміст повідомлення, навчально-академічних лекцій, інструкцій, тощо, так і конкретні деталі аудіоматеріалів на теми, що представляють особистий та міжкультурний інтерес;

- читання: розуміти основний зміст формального письмового спілкування та передавати цю інформацію іншим; отримувати інформацію з  автентичного тексту великого обсягу або декілька текстів з метою знаходження потрібної інформації або з метою визначення тематики публікації; розуміти загальний зміст письмового повідомлення використовуючи метатекстові одиниці; вміти використовувати контекст з метою встановлення значення частини тексту або окремих лексичних одиниць;

- письма: писати послідовні зв'язні тексти на ряд знайомих тем у межах свого кола інтересів,  узагальнюючи й оцінюючи інформацію та аргументи з певної кількості джерел; писати повідомлення або твір з розвиненою аргументацією, наводячи докази "за" і "проти" певної точки зору та пояснюючи переваги і недоліки різних варіантів; узагальнювати інформацію та аргументи з певної кількості джерел.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Пререквізити: базовий рівень володіння англійською мовою не нижче В1 за загальноєвропейською шкалою оцінювання, опанований в результаті проходження шкільної програми.

Постреквізити: продовження вивчення дисципліни «Практичний курс іноземної мови» за кредитним модулем «Практичний курс англійської мови. Частина 2» з метою оволодіння рівнем В1+.

3. Зміст навчальної дисципліни

Назва розділів і тем

І семестр

Socializing. Getting to know each other.
Our University.
Who do you think you are? Men and women.
Second life.
Fact or fiction?
What really happened? I don’t believe it!
Describing daily life and learning experience in oral and writing
The virtual revolution. Revision.

ІІ семестр

Reading and Understanding Instructions and announcements.
Millionaires. Dream job.
Making arrangements by phone.
Machines. It’s out of order.
Top Gear. Feeling stressed?
Networking.
Socialising in VRE (virtual reality environment)
The people watchers. That’s great news!
My worst week. Revision.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базові підручники:

1. Clare, A. & Wilson, J.J. (2015). Speakout. Intermediate. Students’ Book.Second edition. Pearson Education Limited.
2. Gore, S. & Smith, D. (2007). Oxford English for Socializing. Oxford University Press.
3. King, D. (2005). Socializing. Delta Publishing.
4. Dooley, J. & Evans, V. (2004). Grammarway 2. Express Publishing.

Допоміжна література:

1. Murphy, R. (2015). Essential Grammar in Use: A self-reference and practice book for intermediate students of English. Third edition.Cambridge University Press.
2. Dooley, J. & Evans, V. (2004). Grammarway 1. Express Publishing.

Он-лайн ресурси:

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-emails
https://esol.britishcouncil.org
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

 

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

 

Тематика практичних занять

І СЕМЕСТР

№ п/п

Зміст завдання

Методичне забезпечення

Домашнє завдання

К-сть годин
1

Вступне заняття.
Тестування. Введення теми: “Socializing”.
Unit 1. “Opening a conversation” (Delta)
Listening
Small conversation .
Speaking
Talking about people
Language work
Introduction
Checking and Clarifying

Граматичні таблиці

Page 13.
Reviev

Skills, Useful pharses
Vocabulary
Collocations with of, around, out, in, about, up

.

2
2

Getting to Know Each Other.
Unit 3. “Building rapport” (Delta)
Listening
Small dialogues
Speaking
Building a conversation
Asking about family and interests
Talking about other personal topics
Language work
Talking about people
Talking about places 

Граматичні таблиці

Reading the text “Our University”.

2
3

The topic: “Our University.” (questions, dialogues)

Таблиці, матеріали з Британської бібліотеки.

Retelling the topic:”Our University”. 2
4

Unit 1.2 “Men and women” (Speakout)
Listening
Ex. 4ABCD
Reading
Ex.3AB
Speaking
Ex.1A Male and Female
Language work
Ex.6A, 9A

Картки.

Speaking Unit 10AB.
Writing
Ex.9B
Vocabulary
Collocations with go, take, get, do

2
5

Filling in the Forms Including Personal Information. Unit 1.3 "Tell about yourself" (Speakout)
Listening
Ex.4AB
Reading
To do well at the interview
Ex.3
Speaking
Role-playing the interview
Language work
p.128, ex.6

Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки.

Interview advice.
Writing
About yourself
Vocabulary
About yourself

2
6

Unit 1.4  “Second Life ”. (Speakout)
Listening
Ex.2 - DVD view
Reading
Ex.1ABC
Speaking
Create your own avatar
Language work
Ex.5B

Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки

Lookback 1.5
Writing
Write answers to the questionnaire, 5AB
Vocabulary
Relationships

2
7

Filling in the Forms Including Personal Information.

Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки.

Speaking 2
8

Unit 2.1 “Fact or fiction?”.
Listening
Radio programme
4AB, 5
Reading
Hollywood versus history
Speaking
Speaking of a film
Language work
Types of story 

Картки.

Making a film.
Vocabulary
Ex.12,13

2
9

Unit 2.2  “What really happened? ”
Listening
News reports
Reading
Ex.3A,B
Speaking
8A – News story
Language work
Important news event

Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки.

Writing a short news report.
Vocabulary
Time linkers

2
10

Unit 2.3 “I don’t believe it!”.
Listening
Ex.3B, 5B
Reading
If someone is lying
Speaking
Ex.7A
Language work
Say/tell

Граматичні
таблиці, матеріали з Британської бібліотеки

Writing
A newspaper article
Vocabulary
Crime collocations.
Lookback – 2.5

2
12

Unit 3.1 “You’re going where?”.
Listening
Ex. 5AB
Reading
Life on planet teen
Speaking
Teenagers’ problems
Language work
Communication

Граматичні
таблиці, матеріали з Британської бібліотеки.

Using note forms
Writing
Messages
Vocabulary
Idioms

2
13

Describing Daily Life and Learning Experience in Oral and Writing.
Unit 5 

Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки Retelling the topic: “Ukraine”and “Kyiv” 2
14

Unit 3 .2“Getting connected ”.

Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки

Predictions from BBC programme.

2
15

Unit 3.3  “In other words… The virtual revolution”
Role-playing – ex. 6A

Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки

Ex. 4A, p.39 2
16 Unit 3.4 “The virtual revolusion” Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки Lookback – 3.5 2
17 Final test      
18 Revision lesson      
  Всього     36

 

 

II СЕМЕСТР

№ п/п

Зміст завдання

Методичне забезпечення

Домашнє завдання

К-сть годин
1

Вступне заняття.
Reading and Understanding Instructions.

Матеріали з Британської бібліотеки Doing the survey 2
2 Reading and Understanding Announcements.

Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки.

Doing the survey.
Writing
Summarise the questionnaire
Vocabulary
Confusing words

2
3

Unit 4.1 “Millionaires ”.
Listening
Reading
Have you got what it takes?
Speaking
Discussing how to protect your data
Language work
Personal qualities 9)
Unit 4 . “Dream job ”.
Listening
Talking about dream jobs
Reading
Childhood dreams
Language work
Strong adjectives

Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки.

Your childhood dreams.
Writing
Cover letter
Vocabulary
Formal/informal style

2
4

Unit  4.1 “That’s a good idea”.
Listening
Reaching agreement
Reading
The apprentice
Speaking
Setting up a company
Language work
Commenting on other opinions

Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки.

Setting up a company.
Writing
Business plan
Vocabulary
Managing a discussion

2
5 Unit 4 2. “Gavin and Stacey”.

Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки.

Revision of the vocabulary 2
6

Making Arrangements by Phone. Unit 5.1 "Making arrangements" (Delta)
Listening
Phone conversations
Speaking
Making suggestions to meet in different situations
Giving Reasons for meeting
Language work
Inviting and suggesting 

Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки.

Page 39.
Reviev
Skills, Useful pharses
Vocabulary

2
7

Making Arrangements by Phone. Unit 5.1 "Making arrangements" (Delta)
Listening
Phone conversations
Speaking
Agreeing times and places to meet and offering alternatives
Confirming arrangements, numbers and addresses
Language work
Responding to invitation and suggestions
Confirming times and places

Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки

Speaking

2
8

Unit 5.2 “Machines”

Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки Advantage/disadvantage essay
 
2
9

Unit 5.3 “Ask the experts  It’s out of order ”.
Listening
Ex. 4A,5A
Reading
Review of a book
Speaking
Following instructions
Language work
Word-building

Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки

Finding information.
Writing
Review
Vocabulary
Noun vs. verb

2
10

Exchanging Information and Discussing News in Oral and Writing.
Unit 5.4 “Top Gear”.
Listening
DVD view
Reading
About DVD
Speaking
Presenting a new machine
Language work
Giving and following instructions

Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки

Lookback 5.5
Writing
Your life 100 years ago
Vocabulary
Respond to requests

2
11

Unit 6.1 “Feeling stressed?”. Listening
Radio programme
Reading
Basic emotions
Speaking
Photos and emotions
Language work
-ing/-ed adjectives

Граматичні таблиці, матеріали з Британської бібліотеки

Speaking
Writing
Vocabulary

2
12

Networking
Unit 6.2 " Networking at a trade fair" (Oxford)
Listening
Mini-dialogs 
Reading
Steps to successful networking
Speaking
Starting a conversation with a stranger
Language work

 

Page 50
Ex 3,

Page 52
Ex 7.

2
13        
14

Unit 6.3 “That’s great news!
 (Grammar way – 2 Unit 13)

Граматичні таблиці, картки. Lookback – 6.5. 2
15

Unit 6.4 «The Worst Week»

Картки, матеріали з Британської бібліотеки

Writing

Vocabulary

2
16

Revision lesson.

Картки, матеріали з Британської бібліотеки

Writing

Vocabulary

2
17

Module control paper

    2
18 Credit      
  Всього:     36

 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Загальний методичний підхід до викладання навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» визначається як комунікативно-когнітивний, зорієнтований на діяльність, у центрі якої знаходиться студент – суб’єкт навчання. Методика викладання іноземної мови поєднує засадничі положення комунікативної методики, спрямовані на формування іншомовної комунікативної компетентності, в якій спілкування є водночас як кінцевою метою вивчення мови, так і засобом її досягнення.  Робота на практичних заняттях спрямована на здобуття знань, розвиток вдосконалення навичок і умінь спілкуватися в іншомовному середовищі, ефективне опрацювання іншомовних джерел інформації, відбір необхідної інформації, розвиток навичок і умінь критичного аналізу, розвиток навичок і умінь іншомовної письмової комунікації. Тематика практичних занять відповідає поставленим освітнім цілям підготовки студентів з іноземної мови та детально розглядається у програмі навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови».

6. Самостійна робота студента

Самостійна робота здобувача є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від навчальних занять час і включає: опрацювання додаткового матеріалу, підготовку до практичних занять, виконання індивідуальних завдань тощо. Індивідуальні завдання є однією із форм організації самостійного навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, умінь та навичок,  які студенти одержують в процесі формального навчання. Серед типових індивідуальних завдань:  виконання завдань на платформі Sikorsky, конкурсні творчі роботи, інтерактивні постери та презентації, віртуальні подорожі, написання есе, виконання в індивідуальному порядку вправ різного рівня складності  тощо.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Студенти зобов’язані відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися та дотримуватися етики поведінки. Для успішного проходження дисципліни необхідно працювати з базовою та додатковою літературою, літературою на електронних носіях та в Інтернеті. Для засвоєння курсу необхідні відвідування та регулярна підготовка до занять. Студент повинен дотримуватися «Кодексу честі КПІ ім. Ігоря Сікорського» (https://kpi.ua/code): виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність.

Заохочувальні бали надаються за відмінну підготовку рефератів, написання проектів, участь у науково – практичних конференціях, олімпіадах.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

На першому занятті студенти ознайомлюються із рейтинговою системою оцінювання (РСО) дисципліни, яка побудована на основі Положення про систему оцінювання результатів навчанняhttps://document.kpi.ua/files/2020_1-273.pdf

Зокрема, рейтинг студента з дисципліни складається з балів, які можна отримати за відповіді на практичних заняттях протягом двох семестрів і за виконання МКР у І семестрі та підсумкового тесту у ІІ семестрі. На першому занятті І та ІІ семестрів проводиться вхідне та поточне тестування, оцінки за які не входять до рейтингу студентів.

В результаті, максимальний середній ваговий бал дорівнює:

                                                  80 балів: 32 заняття = 2,5 бали

                                                  МКР =10 балів

                                                  Підсумковий тест = 10 балів

Відповіді на практичних заняттях включають в себе: роботу з підручником та розкриття розмовних тем.

Модульна контрольна робота проводиться з метою перевірки засвоєння студентами матеріалів модуля в кінці першого семестру.

Модульна контрольна робота складається з 7 завдань у 15 варіантах. Метою є перевірка оволодіння студентами навичок аудіювання, читання, граматики, письма, говоріння. Робота складається з:

Аудіювання тексту загальнотехнічного спрямування (5 питань).
Максимальна кількість балів – 10 балів, кожне питання – 2 бали.
Розуміння прочитаного тексту загальнотехнічного спрямування (10 питань).
Максимальна кількість балів – 30 балів, кожне питання – 3 бали.
Розуміння прочитаного тексту з метою перевірки лексичних навичок студента (10 питань).
Максимальна кількість балів – 10 балів, кожне питання – 1 бал.
Граматичного завдання (20 речень).
Максимальна кількість балів – 20 балів, кожне питання – 1 бал.
Перекладацької практики: переклад речень, які відповідають програмному матеріалу (10 речень).
Максимальна кількість балів – 10 балів, кожне питання – 1 бал.
Письмового завдання, метою якого є перевірка навичок письма, уміння писати англійською мовою, зв’язний та логічно завершений текст.
Максимальна кількість балів – 10 балів.
Говоріння: бесіда за запропонованими темами.
Максимальна кількість балів – 10 балів.
Для спрощення розрахунку вводимо коефіцієнт 0,1.
Таким чином максимальна кількість балів за МКР = 100 балів х 0,1 = 10 балів.

                        Відмінно                    9 –10 б.

                        Добре                         7 – 8 б.

                        Задовільно                6 – 5 б.

                        Достатньо                  5 – 4 б.

                        Незадовільно            менше 4 б.

Підсумковий тест складається з 7 завдань у 15 варіантах.

Метою є перевірка оволодіння студентами навичок аудіювання, читання, граматики, письма, говоріння. Робота складається з:

Аудіювання тексту загальнотехнічного спрямування (5 питань).
Максимальна кількість балів – 10 балів, кожне питання – 2 бали.
Розуміння прочитаного тексту загальнотехнічного спрямування (10 питань).
Максимальна кількість балів – 30 балів, кожне питання – 3 бали.
Розуміння прочитаного тексту з метою перевірки лексичних навичок студента (10 питань).
Максимальна кількість балів – 10 балів, кожне питання – 1 бал.
Граматичного завдання (20 речень).
Максимальна кількість балів – 20 балів, кожне питання – 1 бал.
Перекладацької практики: переклад речень, які відповідають програмному матеріалу (10 речень).
Максимальна кількість балів – 10 балів, кожне питання – 1 бал.
Письмового завдання, метою якого є перевірка навичок письма, уміння писати англійською мовою, зв’язний та логічно завершений текст.
Максимальна кількість балів – 10 балів.
Говоріння: бесіда за запропонованими темами.
Максимальна кількість балів – 10 балів.
Для спрощення розрахунку вводимо коефіцієнт 0,1.
Таким чином максимальна кількість балів за підсумковий тест:

100 балів х 0,1 = 10 балів.

                        Відмінно                    9 –10 б.

                        Добре                         7 – 8 б.

                        Задовільно                6 – 5 б.

                        Достатньо                  5 – 4 б.

                        Незадовільно            менше 4 б.

Згідно з Положенням про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/document_control) календарний контроль - атестація -проводиться на 7-8 та 14-15 тижнях кожного семестру навчання і реалізується шляхом визначення рівня відповідності поточного рейтингу успішності студента за визначеними в РСО критеріям.

На передостанньому занятті весняного семестру проводиться підсумковий розрахунок рейтингової оцінки RD студентам, додаються заохочувальні бали за творчу роботу.

            Студенти, які набрали необхідну кількість балів (RD≥60), мають можливість:

  • отримати залікову оцінку (залік) так званим «автоматом» відповідно до набраного рейтингу. В такому разі до заліково-екзаменаційної відомості вносяться бали RD та відповідні оцінки;
  • виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки.

Зміст залікової контрольної роботи (максимальна кількість балів – 100)  :

Тестове завдання №1 (Listening Comprehention).

Максимальна кількість балів – 10, кожне питання – 2 бали.

Тестове завдання №2, №3 (Reading Comprehention).

Максимальна кількість балів – 20, кожне питання – 2 бали.

Тестове завдання №4 (English in Use: Vocabulary).

 Максимальна кількість балів – 10, кожне питання – 1 бал.

Тестове завдання №5 (English in Use: Grammar) (20 речень).

 Максимальна кількість балів – 20, кожне питання – 1 бал.

Тестове завдання №6, №7 (Translation Practice) (10 речень).

Максимальна кількість балів – 10, кожне питання – 1 бал.

Тестове завдання №8 (Writing).

 Максимальна кількість балів – 10.

Тестове завдання №9 (Speaking). 

Максимальна кількість балів – 20: за монологічне мовлення – 5 балів;

 за діалогічне мовлення – 15 балів.

Якщо оцінка за контрольну роботу більше ніж за рейтингом, студент отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи.

Якщо оцінка за контрольну роботу менша ніж за рейтингом, застосовується жорстка РСО – попередній рейтинг студента скасовується і він отримує оцінку з урахуванням результатів залікової контрольної роботи.

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модуля менше 60 балів (але не менше 30 балів), зобов’язані виконувати залікову контрольну роботу.

            Студенти, які не виконали програму, до заліку не допускаються.      

Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля для виставлення їх до екзаменаційної (залікової) відомості та залікової книжки  здійснюється відповідно до таблиці:

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній/ інформальній освіті, зокрема міжнародного сертифікату з іноземної мови на рівні В2 та вище, регулюється відповідним чиннимположенням:https://document.kpi.ua/2020_7-177

Для  валідації результатів навчання за розпорядженням декана факультету створюється предметна комісія, до якої входять: завідувач  кафедри; науково-педагогічний працівник, відповідальний за освітній компонент, що пропонується до зарахування; науково-педагогічний працівник кафедри технічного факультету/ інституту, як правило, куратор академічної групи здобувача або його науковий керівник. Предметна комісія розглядає подані документи, проводить аналіз їх відповідності силабусу (робочій програмі навчальної дисципліни/ освітнього компонента), проводить співбесіду із здобувачем (за потреби) та приймає одне з рішень:

1.визнати результати, набуті під час неформальної освіти та зарахувати їх як оцінку семестрового контролю з відповідної навчальної дисципліни/ освітнього компонента;

2.визнати результати, набуті під час неформальної освіти та зарахувати їх відповідно до рейтингової системи оцінювання як поточний контроль з відповідної складової навчальної дисципліни/ освітнього компонента;

3.не визнавати результати, набуті під час неформальної/ інформальної освіти;

4.призначити дату проведення позачергового контрольного заходу, відповідно до зазначеного у навчальному плані для навчальної дисципліни/освітнього компонента, що може бути зарахований.

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

-
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Козубська І. Г.;
Ухвалено кафедрою АМГС3 (протокол № 12 від 10.05.2023 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 10 від 26.06.2023 )