Кафедра геоінженерії

[FBMI08] Екологічний менеджмент

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань16 - Хімічна інженерія та біоінженерія
Спеціальність163 - Біомедична інженерія
Освітня програма163Б МІ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 28920)163Б РБІ - Регенеративна та біофармацевтична інженерія (ЄДЕБО id: 32311)163Б МІ+ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 58753)163Б РБІ+ - Регенеративна та біофармацевтична інженерія (ЄДЕБО id: 58754)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр2 курс, весняний семестр
Обсяг дисципліни2 кред. (Лекц. 18 год, Практ. 18 год, Лаб. год, СРС. 24 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Основною метою навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент» є формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми управління захистом навколишнього природного середовища, що передбачає прийняття управлінських рішень в системі забезпечення еколого-збалансованої діяльності підприємств галузі.

Навчальна дисципліна «Екологічний менеджмент» вивчає концепції екологічних інноваційних технологічних рішень, екологічні аспекти діяльності підприємства, організації, виробництва продукції та оцінку їх впливу на компоненти навколишнього середовища, систему екологічного менеджменту на підприємстві.

 

Чому це цікаво/треба вивчати   

Досягнення цілей сталого розвитку ООН є одним із основних завдань сучасності. Досягнути цих цілей можливо завдяки впровадженню ефективної системи екологічного менеджменту у бізнесі, засад екологічного маркетингу. Важливим є підвищення екологічності виробничих процесів у цілому. У XXI столітті екологічне підприємництво набуває особливого значення, адже молоді науковці і підприємці спроможні не лише отримати прибуток, але й забезпечити збалансований і безпечний розвиток нашої держави і світу у цілому.

Упродовж семестру будуть вивчатися засади екологічного менеджменту і маркетингу, інноваційного підприємництва; процеси розробки і реалізації екологічних інноваційних проектів; засади економіки замкнутого циклу; приклади успішного виведення екологічних інноваційних проектів на ринок; особливості конкурентної боротьби; реалізація системи екологічного менеджменту на підприємствах (бізнес-кейси) тощо.

Чому можна навчитися

Предмет навчальної дисципліни "Екологічний менеджмент" – теоретичні основи та практичні аспекти екологічного менеджменту і аудиту як системи екологічного управління.

Згідно з вимогами освітньо-професійних програм студенти після засвоєння навчальної дисципліни "Екологічний менеджмент" мають продемонструвати такі результати навчання:

Знання:

 •  змісту, функцій, завдань екологічного менеджменту, маркетингу і аудиту; 

 •  загальних методів екологічного менеджменту і маркетингу;

 •  нормативно-правового регулювання екологічного менеджменту і аудиту; 

 •  основних інструментів екологічного менеджменту і аудиту; 

 •  видів аудиту та методик його проведення;

 •  шляхів удосконалення системи екологічного менеджменту і аудиту. 

Вміння:

 •  обґрунтовувати управлінські рішення;

 •  застосовувати адміністративні, економічні і соціально-психологічні методи управління довкіллям;

 •  користуватися міжнародними стандартами ISO серії 14000, застосовувати навички щодо вирішення конкретних практичних завдань з проведення екоаудиту на підприємствах, у галузях, регіонах;

 •  застосовувати інструменти екологічного менеджменту і аудиту.

Як можна користуватися набутими знаннями і вміннями

 • Здобуті знання та вміння дають можливість застосовувати інструменти екологічного менеджменту і аудиту  в установах, підприємствах та організаціях, що спеціалізуються на розробці, виготовленні, контролюванні клітинних, тканинних та біофармацевтичних продуктів, а також біотехнічних засобів їх отримання й використання.

 

Програмні компетентності, які мають бути сформовані після вивчення дисципліни, та які  відповідають освітній програмі «Регенеративна та біофармацевтична інженерія»:

Інтегральна компетентність ((ОП введено в дію Наказом ректора НОН/75/2022 від 15.02.2022 р.:)

 

ІК – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у біомедичній інженерії або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів хімічної, біологічної та медичної інженерії, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/75/2022 від 15.02.2022 р.:)

ЗК-1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК-8 - Здатність приймати обґрунтовані рішення

ЗК-10 - Навики здійснення безпечної діяльності

ЗК-12 - Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України

ЗК-13 -  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя

 

Програмні результати навчання (відповідно до освітньої програми «Регенеративна та біофармацевтична інженерія»): після вивчення дисципліни є (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/75/2022 від 15.02.2022 р.:)

ПРН 6 - Управляти комплексними діями або проєктами, нести відповідальність за прийняття 

інженерних рішень у непередбачуваних умовах, проводити техніко-економічну та безпекову оцінку проєктів

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Навчальна дисципліна «Екологічний менеджмент» належить до циклу загальної підготовки та має міждисциплінарний характер. Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших навчальних дисциплін природничого, гуманітарного та інженерно-технічного спрямування. 

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент» можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: 

- з циклу загальної підготовки (освітньо-професійна програма «Медична інженерія»): «Підприємницьке право»;

- з циклу професійної підготовки (освітньо-професійна програма «Медична інженерія»): «Дипломне проектування».

 

3. Зміст навчальної дисципліни

Основні розділи та теми, що розглядатимуться в процесі вивчення курсу:

Розділ 1. Теоретичні та практичні основи охорони довкілля

Тема 1.1. Вплив діяльності людини на довкілля

Тема 1.2. Існуючі нормативи і стандарти з охорони навколишнього середовища

Розділ 2. Екологічний менеджмент і маркетинг

Тема 2.1. Екологічний менеджмент: теоретичні та практичні аспекти

Тема 2.2. Основи екологічного маркетингу 

Тема 2.3. Організація системи екологічного менеджменту

Розділ 3. Екологічний аудит

Тема 3.1. Екологічний аудит

Тема 3.2. Сучасні технології екологічного менеджменту і аудиту

 

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література:

 1. Галушкіна Т. П., Грановська Л. М., Кисельова Р. А. Екологічний менеджмент та аудит: навчальний посібник. Херсон: Олді-Плюс, 2019. 455 с.

 2. Екологічне управління бізнесом в умовах євроінтеграції: навчальний посібник / П. Д. Дудкін та ін. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. 200 с.

 3. Міронова Н. Г., Білецька Г. А. Екологічна стандартизація і сертифікація: навчальний посібник. Львів: Новий Світ - 2000, 2018. 140 с.

 4. Зіновчук Н. В., Ращенко А. В. Екологічний маркетинг: навч. посіб. Житомир: видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 190 с. URL: http://ir.znau.edu.ua/handle/ 123456789/3786.

 5. Жигуц Ю. Ю., Лазар В. Ф. Інженерна екологія: навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей. Київ: Кондор, 2018. 168 с.

 6. Єремєєв, І.С., Дичко А.О. Моніторинг довкілля: навчальний посібник. К.: НТУУ «КПІ». – 2016. 500 с.

Додаткова література:

 1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-XII. Дата оновлення: 07.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (дата звернення: 10.06.2020).

 2. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19 (дата звернення: 10.06.2020).

 3. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Дата оновлення: 29.05.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 10.06.2020).

 4. Закон України «Про екологічний аудит» від 24.06.2004 р. № 1862-IV. Дата оновлення: 20.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15 (дата звернення: 10.06.2020).

 5. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: затв. наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 28.04.2020 р. № 277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0414-20 (дата звернення: 10.06.2020).

 6. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів: затв. наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 р. № 389. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0767-09 (дата звернення: 10.06.2020).

 7. Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: затв. наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 27.10.1997 р. № 171. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0285-98 (дата звернення: 10.06.2020).

 8. Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів: затв. наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.06.2015 р. № 194. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0994-15 (дата звернення: 10.06.2020).

 9. Порядок використання коштів державного бюджету на здешевлення кредитів для здійснення природоохоронних заходів: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2005 р. № 773. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/773-2005-%D0%BF (дата звернення: 10.06.2020).

 10. Зварич І. Я. Глобальна циркулярна економіка: "Економіка ковбоїв" VS "Економіка космічного корабля". Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2019. 337 с.

 11. Зелені технології у промисловості: монографія / І. А. Василенко та ін. Дніпро: Акцент ПП, 2019. 366 с.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

№ з/п

Тема

Програмні результати навчання

Основні завдання

Контрольний

захід

Термін

виконання

1.

Вплив діяльності людини на довкілля

ПРН 6

Практична робота 1, 2

1-4-й тиждень

2.

Існуючі нормативи і стандарти з охорони навколишнього середовища

ПРН 6

Практична робота 3

5-й-6-й тиждень

3.

Екологічний менеджмент: теоретичні та практичні аспекти

ПРН 6

Практична робота 4

7-й-8-й тиждень

4.

Основи екологічного маркетингу 

ПРН 6

Практична робота 5

9-й-10-й тиждень

5.

Організація системи екологічного менеджменту

ПРН 6

Практична робота 6

11-й-12-й тиждень

6.

Екологічний аудит

ПРН 6

Практична робота 7

13-й-14-й тиждень

7.

Сучасні технології екологічного менеджменту і аудиту

ПРН 6

Практична робота 8

15-й-16-й тиждень

8.

Модульна контрольна робота

ПРН 6

Практична робота 9

17-й тиждень

9.

Залік

ПРН 6

 

18-й тиждень

6. Самостійна робота студента

Методологія самостійного вивчення дисципліни полягає у комплексному опануванні матеріалу за допомогою: лекційного курсу, практичних робіт, СРС, а також відвідування виставок та семінарів, присвячених сучасним технологіям управління та захисту довкілля, з наступним обговоренням результатів відвідування і складанням звітів. Під час практичних занять раціонально також обговорювати матеріали публікацій (рекомендовані викладачем для вивчення під час самостійної роботи), які висвітлюють найсучасніші досягнення у сфері екологічного менеджменту, а також досвід їх впроваджень у життя. 

У процесі навчання варто застосовувати персональні комп’ютери для виконання завдань, складання звітів про самостійну роботу та відвідування виставок.

Самостійна робота студентів при вивченні курсу проводиться за такими формами:

1. Опрацювання лекційного матеріалу та доповнення його деякими питаннями або поглиблення розглянутих проблем, які виносяться для більш детального вивчення на практичні заняття.

2. Підготовка до практичних робіт.

3. Підготовка до контрольної роботи.

4. Підготовка до заліку.

 

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування занять

Відвідування лекційних занять не є обов’язковим. Відвідування практичних занять є бажаним, оскільки на них відбувається написання експрес-контрольних робіт / тестових завдань, а також відбувається пояснення виконання наступних практичних робіт та їх здача.

Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.

 

Пропущені контрольні заходи

Пропущені контрольні заходи (захист практичних робіт) обов’язково відпрацьовуються на наступних заняттях за умови виконання завдання, яке заплановано на поточному занятті, або на консультаціях. 

Пропущення написання модульної контрольної роботи та експрес-контрольних не відпрацьовуються. 

 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Заохочувальні бали

Штрафні бали*

Критерій

Ваговий бал

Критерій

Ваговий бал

Вдосконалення практичних робіт

1 бал 

(за кожну практичну роботу)

Несвоєчасне виконання та захист практичної роботи

Від -0,5 бали до    -5 балів

(залежить від терміну здачі) 

Проходження дистанційних курсів за темами, які узгоджені з викладачами

5 балів

Несвоєчасне виконання та здача РГР

Від -2 балів до -20 балів (залежить від терміну здачі)

Оформлення наукової роботи для участі у конкурсі студентських наукових робіт

10 балів

   

Написання тез, статті, участь у міжнародних, всеукраїнських та/або інших заходах або конкурсах за тематикою навчальної дисципліни

5 балів

   

* якщо контрольний захід був пропущений з поважної причини (хвороба, яка підтверджена довідкою встановленого зразку) – штрафні бали не нараховуються.

 

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

 

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно  буде  розглянуто  згідно  із  наперед  визначеними процедурами.

Студент має право оскаржити результати контрольного заходу згідно затвердженого положення Про апеляції в КПІ імені Ігоря Сікорського (затверджено наказом №НОН/128/2021 від 20.05.2021 р.) - https://osvita.kpi.ua/index.php/node/182 

 

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна «Екологічний менеджмент» може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами.

 

Дистанційне навчання 

Дистанційне навчання відбувається через Платформу дистанційного навчання «Google Class».

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (експрес-контрольні / тестові завдання, практичні роботи).

Виконання практичних робіт, а також виконання домашньої контрольної роботи, здійснюється під час самостійної роботи студентів у дистанційному режимі (з можливістю консультування з викладачем через електронну пошту, соціальні мережі).


 

Навчання іноземною мовою 

Навчання англійською мовою здійснюється для студентів-іноземців або за узгодженням.

За бажанням студентів, допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за тематикою, яка відповідає тематиці конкретних занять.

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Система оцінювання (поточний контроль):

з/п

Контрольний захід

%

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

Експрес-контрольні роботи / тестові завдання

20

5

4

20

2.

Виконання та захист практичних робіт

40

5

8

40

3.

Модульна контрольна робота

40

40

1

40

4.

Залікова робота*

80

80

1

80

 

Всього

100

 * Враховується в суму рейтингу у разі, якщо студент не набрав 60 балів за семестр або він хоче покращити свою оцінку.

 

Календарний контроль (КК) - проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Метою проведення календарного контролю є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу студентами.





 

Критерій

Перший КК

Другий КК

Термін календарних контролів

8-ий тиждень

14-ий тиждень

Умови отримання позитивного результату з календарного контролю

Поточний рейтинг

≥ 24 балів

≥ 42 балів

Виконання практичних робіт

КП № 1- 4

+

+

КП № 5-7

-

+

Експрес-контрольні роботи / тестові завдання

Мінімум по 4 будь-яким лекціям

+

-

Мінімум по 7 будь-яким лекціям

-

+

Модульна контрольна робота

Оцінена МКР

-

+

 

У разі виявлення академічної недоброчесності під час навчання – контрольний захід не зараховується.

 

 1. Семестрова атестація студентів

Обов’язкова умова допуску до заліку

Критерій

1

Поточний рейтинг

RD ≥ 42

2

Захищено всі практичні роботи

Більше 16 балів

3

Написання не менше 3 експрес-контрольних робіт / тестових завдань

Більше 8 балів

 

Результати оголошуються кожному студенту окремо у присутності на контрольному заході або в дистанційній формі. Також фіксуються в системі «Електронний кампус».

 

Необов’язкові умови допуску до заліку:

 1. Активність на практичних заняттях.

 2. Позитивний результат першої атестації та другої атестації.

 3. Відвідування лекційних занять.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Перелік запитань для підготовки до модульної контрольної роботи, а також для підготовки до екзамену наведено у додатку 1.

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (експрес-контрольні / тестові завдання, практичні роботи).

У разі зміни форми навчання можуть бути переглянуті форми семестрового контролю.

Перелік запитань для підготовки до модульної контрольної роботи, 

а також для підготовки до заліку

 

 1. Екологічний менеджмент в умовах екологічно-орієнтованого  розвитку суспільства 

 2. Екологічний менеджмент і аудит: загальні поняття і термінологія Екологічний менеджмент 

 3. Екологічний аудит 

 4. Система корпоративного екологічного менеджменту, маркетингу та  аудиту 

 5. Відповідь менеджменту на екологічні шанси та ризики сучасного  підприємства 

 6. Екологічний менеджмент на підприємстві: теоретичний аналіз 

 7. Поняття корпоративного екологічного менеджменту 

 8. Основи екологічного менеджменту 

 9. Теоретичні основи екологічного менеджменту 

 10. Формування системи екоменеджменту 

 11. Екологічний менеджмент підприємства 

 12. Функціональні сфери екоменеджменту в рамках підприємства 

 13. Організація екологічного менеджменту на підприємстві 

 14. Міжнародні стандарти серії ISO 14000. передумови розробки та етапи впровадження 

 15. Передумови розробки стандартів ISO 14000 

 16. Етапи розробки стандартів ISO 14000 

 17. Британський стандарт BS 7750 

 18. DNV, OHSMS, BS 8800: Стандарти систем керування охороною здоров'я й безпеки 

 19. OHSAS 18001 – Менеджмент безпеки й здоров'я персоналу  

 20. НАССР: Аналіз ризиків і крапок критичного контролю 

 21. SA 8000 – Стандарт для оцінки соціальних аспектів систем  керування 

 22. Міжнародні стандарти серії ISO 14000 світовий та вітчизняний досвід впровадження 

 23. Переваги використання стандартів ISO 14000 

 24. Досвід впровадження стандартів ISO 14000 

 25. Етапи розробки системи екологічного менеджменту підприємства 

 26. Якісна оцінка ефективності систем екологічного менеджменту (оцінка  екологічної сталості промислових підприємств) 

 27. Основи екологічного аудиту 

 28. Визначення екологічного аудиту

 29. Основне призначення та завдання екологічного аудиту  підприємства 

 30. Рівні здійснення екоаудиту  

 31. Форми екологічного аудиту 

 32. Статус екологічного аудиту 

 33. Об’єкти та суб’єкти екоаудиту 

 34. Проблеми становлення і розвитку екологічного аудиту 

 35. Обсяг екоаудиту 

 36. Порядок проведення аудиту 

 37. Законодавча база здійснення екологічного аудиту 

 38. Основна термінологія  

 39. Правові підстави для здійснення екологічного аудиту 

 40. Вимоги, права та обов’язки аудиторів, замовника і власників об’єктів аудиту 

 41. Рекомендації щодо здійснення аудиту за ISO 19011 

 42. Область застосування стандарту ISO 19011 (ДСТУ ISO 19011) 

 43. Підхід до проведення аудиту відповідно до вимог ISO 19011 

 44. Мета і обсяг програми аудиту 

 45. Типи екологічного аудиту 

 46. Завдання екологічного аудиту 

 47. Основні сфери запровадження ЕА в Україні 

 48. ЕА продукції 

 49. ЕА місцевості 

 50. Методика комплексного екологічного аудиту 

 51. Аудит мінімізації відходів виробництва 

 52. Поняття “відходів” 

 53. Методика аудиту мінімізації відходів 

 54. Досвід формування системи екологічного менеджменту і аудиту 

 55. СЕМ-EMAS в Україні та в країнах світу 

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

-




Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено
Ухвалено кафедрою ГІ (протокол № від )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 10 від 26.06.2023 )