Кафедра економічної кібернетики

[FBMI06] Економіка і організація виробництва

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань16 - Хімічна інженерія та біоінженерія
Спеціальність163 - Біомедична інженерія
Освітня програма122Б КТБМ - Комп'ютерні технології в біології та медицині (ЄДЕБО id: 28530)152Б БПІВТ - Біомедичні прилади та інформаційно-вимірювальні системи (ЄДЕБО id: 28636)163Б МІ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 28920)163Б РБІ - Регенеративна та біофармацевтична інженерія (ЄДЕБО id: 32311)163Б МІ+ - Медична інженерія (ЄДЕБО id: 58753)163Б РБІ+ - Регенеративна та біофармацевтична інженерія (ЄДЕБО id: 58754)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр4 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. 36 год, Практ. 36 год, Лаб. год, СРС. 48 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

 1. Описнавчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Курс «Економіка і організація виробництва» є нормативним освітнім компонентомдля майбутніх фахівців – біомедичнихінженерів, оскільки охоплює усі ключові розділи прикладної економіки, організації та забезпечення ефективного господарювання на рівні підприємства. 

Мета вивчення дисципліни – формування теоретичних знань та навичок раціональної організації виробництва та використання методів підвищення результативності виробничих систем промислового підприємства.

Предмет дисципліни включає вивчення теорії і практики господарювання на рівні підприємства в ринкових умовах; конкретних форм та методів господарювання; принципів формування та використання виробничого потенціалу; взаємодію всіх видів ресурсів; організацію і ефективність господарської діяльності підприємства.

Компетентності.Призначенням дисципліни є формування у студентів загальних і фахових компетентностей: 

 

Програмні компетентності, які мають бути сформовані після вивчення дисципліни, та які  відповідають освітній програмі «Регенеративна та біофармацевтична інженерія»:

Інтегральна компетентність (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/75/2022 від 15.02.2022 р.:)

ІК - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у біомедичній інженерії або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів хімічної, біологічної та медичної інженерії, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні та фахові компетентності: (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/75/2022 від 15.02.2022 р.:)

 

ЗК 8 -Здатність приймати обґрунтовані рішення

ЗК 9 -Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)

ЗК 11 -Здатністьоцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

 

Програмними результатами навчання після вивчення дисципліни є (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/75/2022 від 15.02.2022 р.:):

 

ПРН 6 - Управляти комплексними діями або проектами, нести відповідальність за прийняття інженерних рішень у непередбачуваних умовах, проводити техніко-економічну та безпекову оцінку проектів

ПРН 7 -Застосовувати положення нормативно-технічних документів, що регламентують порядок проведення сертифікації продукції, організації та атестації виробництва

ПРН 11 -Вміти планувати, організовувати, направляти і контролювати медико-технічні та біоінженерні системи і процеси

Після вивчення дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати навчання: аналізувати фактори суспільного виробництва та узагальнювати ознаки економічних систем; обґрунтовувати результати економічної діяльності підприємства в умовах ринку; аналізувати макроекономічні проблеми національної економіки; досліджувати процеси ефективної організації та планування виробництва; здійснювати техніко-економічні обґрунтування виробничих процесів.

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Вивчення курсу пов’язане з результатами вивчення таких дисциплін: «Вища математика», «Основи інформатики» та доповнює дисципліни «Екологічний менеджмент», «Підприємницьке право» та «Автоматизація у біоінженерії».

 

3. Зміст навчальної дисципліни

 

Перелік розділів і тем дисципліни

РОЗДІЛ І. Економічні основи виробничо-господарської діяльності підприємства

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання. Економічний механізм діяльності підприємства.

РОЗДІЛ ІІ. Ресурсне забезпечення підприємства. 

Тема 2. Основні та оборотні засоби підприємства.

Тема 3. Кадри та продуктивність праці. Організація оплати праці на підприємстві.

РОЗДІЛ ІІІ. Економічні результати та ефективність виробництва.

Тема 4. Витрати виробництва та собівартість продукції. Ціни та ціноутворення підприємства в умовах ринку.

Тема 5. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Якість і конкурентоспроможність продукції підприємства.

РОЗДІЛ ІV. Основи організації та планування  виробництва. 

Тема 6 Організація основного виробництва на підприємстві.

Тема 7. та організаційна підготовка виробництва.

Тема 8.Організація допоміжного виробництва. Організація технічного обслуговування і ремонту обладнання.

Тема 9.Прогнозування і планування діяльності підприємства.

4. Навчальні матеріали та ресурси

 1. Базова література:

 

 1. Савченко С.М., Кухарук А.Д., Тимошенко Н.Ю. Економіка і організація виробництва: практикум для студентів технічних спеціальностей Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022, 93 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46962.

 2. Петренко К. В., Скоробогатова Н. Є. - Економіка і організація виробництва: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за технічними та інженерними спеціальностями. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 177 с.URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27463

 3. Прохорова В. В., Давидова О. Ю.. Організація виробництва. Харків: Вид-во Іванченка І.С., 2018. 275 с.

 4. Іляш О. І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Практикум. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. - 150 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43511

 5. Андрусь О.І., Покровська Н.М. Економіка та організація виробництва: навчальний посібник до практичних занять Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022, 127 с. 

Додаткова література: 

 1. Аранчій В. І. Фінанси підприємств: навчальний посібник Полтава: РВ ПДАА, 2018,
  350 с.

 2.  Економіка підприємства. Книга 1. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети»», 2014. 676 с.

 3. Герасимчук В.Г., РозенплентерА.Е. Економіка та організація виробництва. Київ:  Знання, 2007. -678 с.

 4. Економіка та організація виробництва. Рекомендації до виконання економіко-організаційного розділу дипломних робіт для студентів всіх технічних спеціальностей [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. всіх технічних спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І.М. Крейдич. Н.В. Семенченко, Н.В. Рощина, Л.С. Борданова, Н.Ю. Ренська-Скребньова. –Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018, 81 с. – URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26580.

 5. Сментина Н.В. Економіка та організація підприємницької діяльності: навчальний посібник Київ: ФОП Гуляєва В.М, 2019, 320 с.

 6. Кривда О.В., Бойчук Н.Я., Руденко О.І. Економіка і організація виробництва: навчальний посібник Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020, 99 с. 

 7. Апопій В. В. Основи підприємництва: навч. посібник Київ: Ліра-К, 2017, 324 с.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента)

Для опанування дисципліни застосовуються такі методи навчання:

методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності: лекції; проблемні лекції; практичні заняття; консультації; виконання курсової роботи; самостійна робота.

загальні методи навчання: метод проблемного викладу; евристичний метод; пояснювально спонукальний метод викладання; дослідницький метод, відтворювальний метод під час виконанні модульної контрольної роботи. 

спеціальні методи навчання: кейс метод, робота в малих групах, дискусія, метод аналізу конкретних ситуацій. 

методи створення інтересу і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: інтерактивний, аналітична доповідь, модерація; метод ситуаційного аналізу. 

Засвоєння освітньої компоненти передбачає відповідні методи навчання та оцінювання, які забезпечують досягнення  програмних результатів навчання.

Календарно-тематичний план та структурно-логічна побудова вивчення курсу 

Тиждень навчання

Розподіл годин

Назва розділів, тем, опис занять

Л

П

1

2

2

Тема 1.  Підприємство як суб’єкт господарювання. Економічний механізм діяльності підприємства.

Л1: Види економічної діяльності та основні напрямки їх розвитку. Промислове підприємство та мета його діяльності. Класифікація підприємств. Міжнародна класифікація підприємств. Правові основи функціонування підприємства. Форми об’єднання підприємств в Україні. Виробнича програма, показники оцінки обсягів випуску продукції підприємства. Характеристика нематеріальних ресурсів підприємства.

П1: Вступ. Основні вимоги в ході вивчення дисципліни, система оцінки успішності студентів, проведення календарного та семестрового контролю. Поняття підприємства та економіки підприємства. Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства. Економічний механізм діяльності підприємства. Загальні методичні принципи визначення виробничої потужності і показники її використання.

2-3

4

4

Тема 2. Основні та оборотні засоби підприємства

Л1; Л2: Економічна сутність, класифікація і структура основних засобів. Види зносу та методи нарахування амортизації основних засобів. Показники оцінки стану та ефективності застосування основних засобів. Потужність підприємства та методи її вимірювання. Сутність, склад і класифікація оборотних засобів. Показники нормування оборотних засобів.

П1; П2: Економічна сутність, класифікація і структура основних засобів. Види зносу та методи нарахування амортизації основних засобів. Ефективність використання основних засобів. Методичні основи нормування окремих елементів оборотних коштів. Ефективність використання оборотних засобів. Основні показники і напрями підвищення ефективності використання оборотних коштів суб’єктів господарювання.  

4-5

4

4

Тема 3. Кадри та продуктивність праці. Організація оплати праці на підприємстві. 

Л1; Л2: Кадрова політика та система управління кадровим потенціалом. Персонал підприємства, його склад і професійно-кваліфікаційна структура.  Трудомісткість продукції. Принципи стимулювання продуктивної праці. Зміст та функції заробітної плати. Ринкові форми і системи оплати праці. 

П1; П2: Зміст та функції заробітної плати. Форми оплати праці. Системи оплати праці. Тарифна система оплати праці робітників та управлінського персоналу. Продуктивність праці, порядок її оцінювання та засоби підвищення. Фонд оплати праці підприємства. Матеріальне стимулювання персоналу.

6-7

4

3

Тема 4. Витрати виробництва та собівартість продукції. 

Л1; Л2: Сутність, значення та класифікація витрат. Витрати за видами економічної діяльності. Групування витрат за економічними елементами. Собівартість продукції, структура і методи її визначення. Поняття точки беззбитковості. Кошторис витрат на виробництво, роботи, послуги підприємства. Управління собівартістю продукції підприємства в умовах ринкової економіки.

П1; П2: Калькуляція витрат на продукцію підприємства. Оптимізація витрат на підприємстві.  

7

 

1

Модульна контрольна робота, частина 1 (МКР). Передбачає тестові та аналітичні завдання.

8

2

2

Тема 5. Ціни та ціноутворення підприємства в умовах ринку.

Л1. Основи формування ціни продукції підприємства. Економічний зміст і функції ціни. Вплив якості продукції та попиту на ціноутворення. Класифікація цін. Стратегії ціноутворення в умовах ринку. Види і структура цін на промислову та науково-технічну продукцію. Ціни і тарифи на енергоносії, їх особливості. Державне регулювання цін.

П1. Ціна: визначення, функції, процес утворення, стратегії. Методи визначення ціни. Параметричні методи ціноутворення. Формування та розподіл прибутку. 

9-10

4

4

Тема 6. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

Л1; Л2: Сутність та основні завдання фінансової діяльності підприємства. Показники оцінки фінансового стану підприємства. Особливості формування прибутку підприємства, фактори його зростання. Види прибутку підприємства. Джерела формування та розподіл прибутку на підприємствах різних форм власності. Показники та чинники підвищення ефективності виробництва.

П1; П2: Методичні підходи до оцінювання фінансового стану підприємства та результатів його діяльності. Сучасні методики проведення економічного аналізу на підприємстві.  

11

2

2

Тема 7. Якість і конкурентоспроможність продукції підприємства.

Л1. Поняття якості та конкурентоспроможності продукції. Технічний рівень і якість продукції. Етапи оцінювання конкурентоспроможності продукції. Якість продукції як чинник конкурентоспроможності підприємства. Чинники, що впливають на конкурентоспроможність продукції.Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції. 

П1. Методи оцінювання якості продукції. Алгоритм оцінювання конкурентоспроможності підприємства. 

12-13

4

4

Тема 8. Організація основного виробництва на підприємстві в умовах Індустрії 4.0

Л1; Л2: Принципи організації виробничих процесів та їх класифікація. Концептуальні засади четвертої промислової революції Індустрія 4.0. Типи виробництв та їх техніко-економічна характеристика. Методи організації виробництва. Виробнича структура підприємства. Виробничий цикл.  Нормування витрат сировини, допоміжних матеріалів та енергоносіїв на випуск продукції.

П1; П2: Оцінювання витратності основного виробництва на підприємстві та шляхи їх оптимізації. Сучасні методики оцінювання ефективності виробничих процесів. 

14-15

4

3

Тема 9. Технологічна та організаційна підготовка виробництва. 

Л1; Л2: Завдання та зміст етапів технологічної підготовки виробництва. Технологічна документація підприємства. Сутність і значення технологічної уніфікації і стандартизації. Техніко-економічний аналіз технологічних процесів. Зміст і етапи організаційної підготовки виробництва нової продукції.

П1; П2: Організація проектування технологічних процесів та засобів технологічного оснащення. Підготовка переходу виробництва на випуск нових видів продукції. 

15

 

1

Модульна контрольна робота, частина 2 (МКР). Передбачає тестові та аналітичні завдання.

16

2

1

Тема 10. Організація допоміжного виробництва. Організація технічного обслуговування і ремонту обладнання. 

Л1. Організація забезпечення виробництва технологічним оснащенням. Організація транспортного господарства підприємства. Технічне обслуговування і ремонт обладнання: сутність, місце у виробничій структурі підприємства та організаційні форми. 

П1: Організація забезпечення виробництва технологічним оснащенням. Управління виробничими запасами допоміжного виробництва.

17-18

4

3

Тема 11. Прогнозування і планування діяльності підприємства.

Л1; Л2: Сутність та організація стратегічного планування підприємства в умовах ринку. Прогнозування, його суть, зміст, типи та методи прогнозування. Система показників планування. Бізнес-план підприємства. 

П1; П2: Основні види планів підприємства. Планування стратегічних змін у діяльності підприємства. Основні розрахунки ефективності впровадження стратегічних змін у діяльності підприємства

   

2

Залік

Всього

36

36

6. Самостійна робота студента

До самостійної роботи студентів відносимо: підготовку до аудиторних занять, проведення розрахунків за первинними даними, отриманими на практичних заняттях, розв’язок задач,підготовка до модульної контрольної роботи та заліку. Відповідно до навчального плану на самостійну роботу відводиться  48 годин, з них:

підготовка до модульної контрольної роботи – 2 год; 

підготовка до заліку – 6 год.

 

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Ключовими заходами при викладанні дисципліни є ті, які формують семестровий рейтинг студента.

Студенти мають своєчасно виконувати завдання відповідно до умов отримання першої та другої атестації, писати модульні контрольні роботи, представляти розрахункову роботу.

Штрафних балів з дисципліни не передбачається.

Студентам можуть нараховуватись заохочувальні бали (всього – не більше 10 балів) за такі види наукової та дослідної роботи:

- проведення науково-дослідної роботи за темами, що виносяться на самостійне вивчення (НДР), результати якої представлено у вигляді наукової статті, есе тощо (ваговий бал – 10);

- проведення науково-дослідної роботи за темами, що виносяться на самостійне вивчення (НДР), результати якої представлено у вигляді наукових тез, презентації, огляду наукових праць тощо (ваговий бал – 5); 

- участь у конкурсах наукових робіт, що відповідають тематиці дисципліни (ваговий бал – 5). 

Відвідування занять є вільним, бали за присутність на лекція та практичних заняттях не додаються. Втім, вагома частина рейтингу студента формується через активну участь у виконанні навчальних завдань на практичних заняттях, тому у разі їх пропуску студент не матиме можливості отримати відповідні рейтингові бали. 

Якщо контрольні заходи пропущені з поважних причин (хвороба або інші вагомі життєві обставини), студенту надається додаткова можливість їх складання протягом найближчого тижня. 

Крім того, передбачається, в межах вивчення навчальної дисципліни, участь в конференціях, форумах, круглих столах тощо.

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. Н 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Семестрова атестація студента проводиться за результатами підсумкового визначення рейтингової оцінки з дисципліни. Оскільки семестрова атестація з дисципліни передбачена у вигляді заліку, рейтингова оцінка формується як сума всіх отриманих протягом семестру рейтингових балів.

1. Рейтингова оцінка студента складається з балів, які він отримує за такі види робіт:

1. робота на практичних заняттях (П) – передбачає участь у дискусійному обговоренні питань та розв’язанні задач (орієнтовна кількість відповідей студента протягом семестру – 10, ваговий бал – 4);

 • творче розкриття питання дискусії і вільне володіння матеріалом – 4 бали;

 • глибоке знання матеріалу з питання дискусії, можливі помилки і деякі неточності – 3-2 бали;

 • неповна відповідь, посередній рівень володіння матеріалом – 2-1 бал;

 • немає відповіді – 0 балів. 

 1. виконання навчальних завдань (Н) – передбачає представлення виконаних самостійно та (або) в групах розрахунково-аналітичних завдань (кількість завдань протягом семестру – 2, ваговий бал – 5);

 • творча робота – 5 -4 бали;

 • роботу виконано з незначними недоліками – 3-2 бали;

 • роботу виконано з певними помилками – 1 бал:

 • роботу не зараховано (завдання не виконане або є грубі помилки) – 0 балів.

 1. написання експрес-контрольних робіт (ЕКР) – передбачає перевірку рівня підготовки студента за визначеною темою або навчальним елементом (орієнтовна кількість експрес- контролів протягом семестру – 6, ваговий бал – 5);

 • повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 5-4 бали; 

 • достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації) – 3-2 бали;

 • неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 1 бал; 

 • «незадовільно» – відповідь не відповідає вимогам до «задовільно» – 0 балів.

 1. виконання модульної контрольної роботи (МКР) – поділяється на дві письмові роботи тривалістю по одній академічній годині кожна (МКР-1, МКР-2), що виконуються на практичних заняттях під час 1-го та 2-го атестаційного тижня (кількість робіт – 2, ваговий бал – 10);

 • творча робота – 10-9 балів;

 • роботу виконано з незначними недоліками – 8-5 балів;

 • роботу виконано з певними помилками – 4-1 бал:

 • роботу не зараховано (завдання не виконане або є грубі помилки) – 0 балів.

Умовою позитивної першої атестації є отримання студентом на час атестації не менше 20 балів.

Умовою позитивної другої атестації – отримання не менше 40 балів.

Максимальний рейтинг студента – 100 балів.

Студенти, які мають рейтинг не менше 60 балів, отримують відповідну позитивну оцінку без додаткових випробувань.

 

2. Підсумкова атестація проводиться для студентів, які мають рейтинг менше 60 балів, а також тих, хто хоче підвищити оцінку. Підсумкова атестація проводиться у формі написання залікової контрольної роботи (ЗКР). У цьому разі бали, які студент набрав протягом семестру, анулюються.

Залікова контрольна робота складається з таких завдань:

 • розкриття теоретичних питань (кількість питань – 4, ваговий бал – 5);

 • виконання тестових завдань (кількість завдань – 40, ваговий бал – 1);

 • виконання розрахунково-аналітичних завдань (кількість завдань – 4, ваговий бал – 10).

Максимальна залікова оцінка – 100 балів.

Максимальна оцінка за курс – 100 балів.

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

У студентів є можливість отримати позитивну оцінку по дисципліні за умов отримання сертифікатів проходження дистанційних чи онлайн курсів за відповідною тематикою

На освітній платформі Prometheus: 

Як побудувати бізнес онлайн? - https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CXID101+2021_T1/about

Економіка на кожен день - https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+ECO101+2020_T3/about

Cоціальне підприємництво - https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:WNISEF+SE101+2017_T4/about

Соціальне підприємництво як шлях до фінансової сталості організацій громадянського суспільства - https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:IZ+SECS101+2021_T3/about

Також можливе залучення відеолекцій з їх подальшим обговоренням зплатформи дистанційного навчання «Сікорський»: «Економіка для всіх» - https://www.sikorsky-distance.org/video-lessons/

У додатку до силлабус знаходиться перелік питань до заліку.

ДОДАТОК А. 

Перелік питань до заліку. 

 1. Підприємство: поняття, цілі й напрямки діяльності.

 2. Правові основи функціонування підприємства.

 3. Цілі та напрямки діяльності підприємства.

 4. Класифікація та структура підприємств.

 5. Види об’єднань підприємств.

 6. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій. 

 7. Поняття та складові компоненти зовнішнього середовища господарювання.

 8. Суб’єкти макросередовища та особливості їх впливу на виробництво.

 9. Загальна характеристика ринку.

 10. Продукція промислового підприємства.

 11. Показники обсягу виробництва підприємства.

 12. Поняття, класифікація та структура персоналу.

 13. Визначення чисельності працівників.

 14. Розрахунок балансу робочого часу працівника.

 15. Контрактна система найму працівників.

 16. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів.

 17. Основні фонди підприємства: поняття, склад, структура.

 18. Оцінка основних фондів та їх класифікація.

 19. Спрацювання основних фондів. Види зносу. Відтворення основних фондів.

 20. Амортизація: поняття, види, методи.

 21. Показники ефективності використання основних фондів.

 22. Нематеріальні ресурси підприємства: поняття та види.

 23. Нематеріальні активи. Поняття та охорона прав власності.

 24. Поняття, сутність, склад, структура оборотних засобів.

 25. Нормування оборотних фондів.

 26. Показники ефективності використання оборотних засобів.

 27. Показники та шляхи кращого використання матеріалів, сировини

 28. Інвестиції: поняття, склад, структура.

 29. Поняття і різновиди капіталовкладень.

 30. Фінансові інвестиції. Цінні папери.

 31. Оцінка ефективності інвестицій.

 32. Загальна характеристика інноваційних процесів.

 33. Науково-технічний прогрес, його загальні і пріоритетні напрями.

 34. Виробничий процес: поняття, структура та принципи організації.

 35. Організаційні типи виробництва.

 36. Продуктивність праці персоналу: загальна характеристика і сутність. 

 37. Показники продуктивності праці і методи їх визначення.

 38. Норма часу: поняття, сутність. Методика розрахунку.

 39. Фактори зростання продуктивності праці.

 40. Заробітна плата: поняття, сутність і функції.

 41. Організація заробітної плати. Тарифна система.

 42. Форми і системи заробітної плати.

 43. Мотивація трудової діяльності.

 44. Доплати і надбавки до заробітної плати.

 45. Державне регулювання оплати праці. 

 46. Державні гарантії і підтримка працюючих.

 47. Сутність і функції фінансів підприємства.

 48. Види фінансових ресурсів та джерела їх формування.

 49. Загальна характеристика витрат. Класифікація витрат.

 50. Поняття собівартості продукції. Кошторис.

 51. Сутність і методи калькулювання.

 52. Техніко-економічні фактори зниження собівартості.

 53. Ціна: загальна характеристика та функції.

 54. Структура та види цін.

 55. Методи ціноутворення.

 56. Непрямі податки та їх вплив на ціноутворення.

 57. Поняття, сутність та джерела доходу підприємства.

 58. Сутність та показники прибутку.

 59. Напрямки використання прибутку.

 60. Загальна характеристика податків, які сплачуються підприємством.

 61. Чинники зростання прибутку.

 62. Рентабельність: поняття, сутність та види.

 63. Методи розрахунку показників рентабельності.

 64. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємств.

 65. Розрахунок точки беззбитковості.

 66. Чинники зростання ефективності виробництва.

 67. Загальна характеристика процесу реструктуризації.

 68. Санація суб’єктів господарювання

 69. Банкрутство підприємств.

 70. Державне регулювання підприємницької діяльності.

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

-
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено
Ухвалено кафедрою ЕК (протокол № від )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 10 від 26.06.2023 )