Кафедра біомедичної інженерії

[BMF37] Методи та засоби діагностики патології людини

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань16 - Хімічна інженерія та біоінженерія
Спеціальність163 - Біомедична інженерія
Освітня програмаВсі ОП
Статус дисципліниВибіркова (Ф-каталог)
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестрДоступно для вибору починаючи з 4-го курсу, весняний семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. 28 год, Практ. 26 год, Лаб. - год, СРС. 66 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Козяр В. В.,
Практ.: Козяр В. В.,
СРС.: Козяр В. В.
Розміщення курсуmy.kpi.ua, BMF 37

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

.Основною метою навчальної дисципліни «Методи та засоби діагностики патології людини» є формування у студентів здатності планувати інструментальні діагностичні заходи,  застосовувати та вдосконалювати медико-технічні вироби для ефективної оцінки  стану органів і систем людини і надання обгрунтованих діагностичних висновків.

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань та формування у них практичних умінь і навичок щодо сучасних діагностичних методів,  історії та стану розробки засобів інструментальної оцінки стану функціональних систем і окремих органів людини, основних вимог до діагностичної апаратури, ступеня наближення її можливостей до потреб медичної практики, існуючих і перспективних методів діагностики патології органів і функцій людського організму. Дисципліна охоплює, також, питання експлуатації, раціонального використання діагностичної техніки, безпеки інструментальних досліджень, конструктивні рішення, що використовуються при створенні  діагностичних апаратів, їх систем і комплексів, проблеми вірогідності результатів діагностики, взаємозв’язки діагностики інструментальної із клінічною і лабораторною діагностикою. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

 • виявлення сучасних проблем інструментальної діагностики патології людини;
 • оволодіння методами і засобами досліджень з використанням медичної техніки та комп’ютерних технологій з метою обстеження людини;
 • засвоєння загальних принципів та основних методів оцінки функціонального стану органів та систем людини;
 • оволодіння знаннями щодо оснащення відділень, кабінетів функціональної діагностики;
 • оволодіння методами вимірювання основних показників функціонування фізіологічних систем людини та оцінки результатів досліджень.

   Оскільки дисципліна є вибірковою, то для її вивчення необхідні знання основ розроблення експлуатаційної документації.

Інтегральна компетентність

Здатність   розв’язувати   складні   спеціалізовані   задачі   та практичні  проблеми  у  біомедичній  інженерії  або  у  процесінавчання, що передбачає застосування певних теорій та методів хімічної, біологічної та медичної інженерії, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

..Загальні компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р.):

ЗК 1 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 2 - Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 6 - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові) компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р.):

ФК 4 - Здатність забезпечувати технічні та функціональні характеристики систем і засобів, що використовуються в медицині та біології (при профілактиці, діагностиці, лікуванні та реабілітації).

ФК 6 - Здатність ефективно використовувати інструменти та методи для аналізу, проектування, розрахунку та випробувань при розробці біомедичних продуктів і послуг.

ФК 11 - Здатність розуміти технічні і функціональні характеристики систем, методів і процедур, що використовуються в профілактиці, діагностиці та терапії.

ФК 13 - Здатність забезпечувати та контролювати дотримання безпеки та біомедичної етики при роботі з медичним обладнан

Програмними результатами навчання після вивчення дисципліни «Методи та засоби діагностики патології людини» є (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р):

ПРН 1 Формулювати  логічні  висновки  та  обґрунтовані  рекомендацій  щодо  оцінки, експлуатації та впровадженні біотехнічних, медико-технічних та біоінженерних засобів і методів.

ПРН 7 Здійснювати  інженерний  супровід,  сервісне  та  технічне  обслуговування  при експлуатації   лабораторно-аналітичної   техніки,   медичних   діагностичних і терапевтичних  комплексів  та  систем  відповідно  до  правил,  які  встановлені технічною документацією та нормативними документами, що  регламентують порядок  введення  в  експлуатацію,  застосування  та  ремонт  медичного обладнання, а також оформляти типову документацію за видами робіт згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів.

ПРН 8 Розуміти теоретичні та практичні підходи до створення та керування медичнимобладнанням та медичною технікою.

 
 

ПРН 12 Надавати рекомендації щодо вибору обладнання для забезпечення проведення діагностики та лікування.

 
 

ПРН 23 Розроблення та впровадження сучасних діагностичних та лікувальних методів, які пов’язані з використанням біотехнологій, комп’ютерних і нанотехнологій за рахунок вдосконалення технічних елементів  медичних приладів і систем та виробів медичного призначення в процесі професійної діяльності.

 
 
 
 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

...    Навчальна дисципліна «Методи та засоби діагностики патології людини» має міждисциплінарний характер. Вона інтегрує, відповідно до свого предмету, знання з інших навчальних дисциплін: біології, анатомії та клінічної фізіології, цифрової та аналогової схемотехніки, проектування та конструювання електронної медичної техніки, тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки бакалаврів дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами загальної та професійної підготовки: «Лабораторна медична техніка», «Медична фізика», «Лікувальна техніка», а також дисциплінами мовно-практичної підготовки.

    Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни «Методи та засоби діагностики патології людини» можна використовувати в подальшому під час опанування навчальної дисципліни «Науково-дослідницька робота за темою дипломної роботи», виконання переддипломної практики за спеціальністю та є основою для підготовки дипломних робіт за спеціальністю та в подальшій практичній роботі за фахом.

3. Зміст навчальної дисципліни

...Основні теми, що розглядатимуться в процесі вивчення курсу:

Тема 1. Основні види і методи діагностики.

Тема 1.1. Клінічна, лабораторна, інструментальнадіагностика.

Тема 1.2. Засоби візуалізації органів і структур організму та їх функціональної оцінки. 

 Тема 2. Рентгенівський метод дослідження

Тема 2.1. Історія відкриття, природа рентгенівських променів.

Тема 2.2. Види рентгенівських досліджень.

Тема 2.3. Сучасні тенденції розвитку діагностичних технологій.

Тема 3. Електрокардіографічний метод дослідження.

Тема 3.1. Природа, формування нормальної ЕКГ.

Тема 3.2. Апаратура для реєстрації ЕКГ.

Тема 3.3. Діагностичні можливості електрокардіографії.

Тема 4.  Електрокардіограма при різних патологічних станах. 

Тема 4.1. Діагностика ішемії міокарда, холтерівське моніторування

Тема 4.2. ЕКГ-діагностика тахіаритмій.

Тема 4.3. Виявлення A-V блокад за допомогою ЕКГ.

Тема 5. ЕХО-кардіографія.

Тема 5.1. Фізичні принципи ультразвукової діагностики.

Тема 5.2. Режими ЕХО-кардіографічних досліджень.

Тема 5.3. ЕХО-кардіографічне дослідження структур та оцінка насосної функції серця.

Тема 6. Діагностика патології системи дихання.

Тема 6.1. Анатомія та фізіологія дихальної системи, її патологічні стани.

Тема 6.2. Спірографія, реєстрація параметрів спонтанного дихання, вікові норми.

Тема 6.3. Бронхоскопія, рентгенівські дослідження легень.

Тема 7. Функціональні тести дихальної системи. 

Тема 7.1. Пневмотахометрія та пеневмотахографія, сучасне апаратурне забезпечення. 

Тема 7.2. Петльові легеневі графіки, діагностика на їх основі.

Тема 7.3. Проба Тіффно-Вотчала, її діагностичне значення.

Тема 8. Діагностика патології центральної нервової системи.

Тема 8.1. Електроенцефалографія. Умови і схеми реєстрації, сучасна апаратура.  

Тема 8.2. Складові ритми ЕЕГ, патерни ЕЕГ, їх діагностичне значення.

Тема 8.3. Діагностика епілепсії, смерті мозку.

Тема 9. Функціональні проби при реєстрації ЕЕГ.

Тема 9.1. Методика зорової стимуляції.  

Тема 9.2. Реакція ЕЕГ на акустичні стимули, методика проведення.

Тема 9.3. Викликані потенціали, теорія і методика їх отримання, діагностичне значення. 

Тема 10. Діагностика патології видільної системи.

 Тема 10.1. Анатомія та фізіологія нирок, їх структурні одиниці.

Тема 10.2. Показники функціонування нирок в нормі та при патологічних станах.  

Тема 10.3. УЗ візуалізація нирок, діагностичні можливості.

 Тема 11.  Методи оцінки функції нирок і сечовивідних шляхів

Тема 11.1. Навантажувальні, барвникові проби для оцінки функції нирок.

Тема 11.2. Ендоскопія сечовивідних шляхів.

Тема 11.3. Радіоізотопні методи виявлення ниркової патології.  

Тема 12. Діагностика патології шлунково-кишкового тракту.

Тема 12.1.  Рентген-дослідження ШКТ, контрастні засоби.

Тема 12.2. Зондування шлунку і 12-палої кишки.

Тема 12.3. Багатоточкова рН-метрія.

Тема 13. Ендоскопічна діагностика.

Тема 13.1. Езофаго-, гастро-, дуодено-, колоноскопія.

Тема 13.2. Ларинго-, трахеоскопія.

Тема 13.3. Лапаро-, артро-, гистеро-, цистоскопія.

4. Навчальні матеріали та ресурси

...

Базова література:

 1. Свінцицький А.С. Методи діагностики в клініці внутрішньої медицини (навчальний посібник). – К.: ВСВ «Медицина», 2019. - 1008 с.
 2. Шкробот С.І. Топічна діагностика патології нервової системи. – К.: «Укрмедкнига», 2019. – 156 с.
 3. Соколова Л.І. Методи обстеження неврологічного хворого. 2-е видання. – К.: «Медицина», 2020. – 144 с.
 4. Тодоріко Л.В., Бойко А.В. Основні синдроми і методи обстеження в пульмонології та фтізіатрії. – К.: «Медкнига», 2015. – 432 с/
 5. Козяр В.В. «Методи та засоби діагностики патології людини. Завдання і контрольні питання до виконання практичних робіт»: дистанційний курс для студентів спеціальності 163 - «Біомедична інженерія» / В.В. Козяр; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. –  2021. – 21 с.

    Допоміжна

 1. Протоколи ультразвукових досліджень. Інтернет-ресурс: Український портал ультразвукової діагностики. www.ultrasound.net.ua.
 2. Трисветова Е.Л., Федорович С.Е. Функциональные методы исследования внешнего дыхания: учеб.-метод. пособие / Е.Л. Трисветова, С.Е. Федорович. – Минск: БГМУ, 2016 – 28 с.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

№ 

з/п

Теми  лекцій                                                                                                                                                               Програмні результати навчання

Контрольний

захід

Термін виконання
1 Основні методи і види діагностики     ПРН 1 Практична робота 1 1-й тиждень
2 Рентгенівський метод дослідження     ПРН 7 Практична робота 2 2-й тиждень
3 Електрокардіографічний метод дослідження     ПРН 8 Практична робота 3 3-й тиждень
4  Електрокардіограми при різних патологічних станах    ПРН 1 Практична робота 4 4-й тиждень
5  Ехо-кардіографія    ПРН 12 Практична робота 5 5-й тиждень
6 Діагностика патології системи дихання   ПРН 7 Практична робота 6 6-й тиждень
7  Функціональні тести дихальної системи    ПРН 23 Практична робота 7 7-й тиждень
8  Діагностика патології центральної нервової системи.    ПРН 1 Практична робота 8 8-й тиждень
9 Функціональні проби при реєстрації ЕЕГ.    ПРН 12 Практична робота 9 9-й тиждень
10 Діагностика патології видільної системи

  ПРН 7

  ПРН 8

  ПРН 12

Практична робота 10

Модульна контрольна робота

10-й тиждень
11 Методи оцінки функції нирок і сечовивідних шляхів   ПРН 1 Практична робота 11 11-й тиждень
12 Діагностика патології шлунково-кишкового тракту.     ПРН 23

Практична робота 12

Захист рефератів

12-й тиждень
13 Ендоскопічна діагностика

     ПРН 7         ПРН 8

    Практична робота 13 13-й тиждень
14 Залік

ПРН 1

ПРН 8

Підсумкова атестація 14-й тиждень

...

6. Самостійна робота студента

...Одним з основних видів семестрового контролю під час опанування навчальної дисципліни «Методи та засоби діагностики патології людини»  є виконання модульної контрольної роботи. Модульна контрольна робота виконується згідно з вимогами, у термін, зазначений викладачем. Основна ціль модульної контрольної роботи – перевірка рівня засвоєння отриманого на лекціях та самостійно теоретичного матеріалу, та практичних навичок, отриманих на практичних заняттях. Модульна контрольна робота не перевіряється на плагіат, але повинна відповідати вимогам академічної доброчесності. У разі виявлення академічної недоброчесності, робота анулюється і не перевіряється.

   Самостійна робота студентів полягає у вивченні додаткових інформаційних матеріалів за темами дисципліни, написанні реферату та в підготовці до модульної контрольної роботи і диференційованого заліку.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

...Відвідування занять

Відвідування лекційних занять не є обов’язковим. Відвідування практичних занять є бажаним, оскільки на них виконуються тестові завдання, а також відбувається пояснення виконання наступних практичних робіт та їх здача. Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.

Пропущені контрольні заходи

Пропущені практичні роботи можуть відпрацьовуватися на наступних заняттях за умови виконання завдання, яке заплановано на поточному занятті, або на консультаціях. Пропущене написання модульної контрольної роботи не відпрацьовується.

Заохочувальні бали

Критерій Ваговий бал
Вдосконалення практичних робіт   1 бал за кожну практичну роботу
Проходження дистанційних курсів за темами, які узгоджені з викладачем    5 балів
Оформлення наукової роботи для участі у конкурсі студентських наукових робіт    10 балів
Написання тез, статті, участь у міжнародних, всеукраїнських та/або інших заходах або конкурсах за тематикою навчальної дисципліни    5 балів

Академічна доброчесність

    Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Норми етичної поведінки

    Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

    Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно  буде  розглянуто  згідно  із  наперед  визначеними процедурами.

Студент має право оскаржити результати контрольного заходу згідно затвердженого положення Про апеляції в КПІ імені Ігоря Сікорського (затверджено наказом №НОН/128/2021 від 20.05.2021 р.) - https://osvita.kpi.ua/index.php/node/182

Інклюзивне навчання

    Навчальна дисципліна «Методи і засоби діагностики патології людини» може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів.

Дистанційне навчання

    Дистанційне навчання відбувається через Платформу дистанційного навчання «Сікорський». Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні. Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця). Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (експрес-контрольні / тестові завдання, практичні роботи).

Виконання практичних робіт здійснюється під час самостійної роботи студентів у дистанційному режимі (з можливістю консультування з викладачем через електронну пошту, соціальні мережі).

Навчання іноземною мовою

    Навчання англійською мовою здійснюється лише для студентів-іноземців. За бажанням студентів, допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за тематикою, яка відповідає тематиці конкретних занять.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

...Система оцінювання (поточний контроль) 

з/п

Контрольний захід

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

Виконання практичних робіт

5

12

 60

2.

Модульна контрольна робота

20

1

 20

3  Захист реферату 20 1  20

4.

Всього

 

 

 100

 5   Залікова робота*      100

*Залікова робота виконується у разі, якщо студент за семестр набрав менше 60 балів або бажає покращити свою оцінку.

Календарний контроль (КК) - провадиться двічі на семестр, як моніторинг поточного стану виконання вимог силлабусу. Метою проведення календарного контролю є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу студентами.

 

Критерій

Перший КК

Другий КК

Термін календарних контролів

8-ий тиждень

14-ий тиждень

 

Умови отримання позитивного результату з календарного контролю

Поточний рейтинг

≥ 12 балів

≥ 24 бали

Виконання практичних робіт

ПР №№ 1-6

+

+

ПР №№ 7-12

-

+

Модульна контрольна робота

Оцінена МКР

-

+

У разі виявлення академічної не доброчесності під час навчання – контрольний захід не зараховується.

Семестрова атестація студентів

Обов’язкові умови допуску до заліку

Критерій

   1   Семестровий рейтинг    RD ≥ 60

  2

Виконання  практичних робіт

 до RD ≥ 60

  3

  Захист реферату

Більше 6 балів

  4

Отримання позитивної оцінки за модульну контрольну роботу 

Більше 6 балів

 

Результати оголошуються кожному студенту окремо у присутності на контрольному заході або в дистанційній формі (е-поштою). Також фіксуються в системі «Електронний кампус».

Необов’язкові умови допуску до екзамену:

 1. Активність на практичних заняттях.
 2. Позитивний результат першої атестації та другої атестації.
 3. Відвідування лекційних занять.

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

...Перелік запитань для підготовки до модульної контрольної роботи, а також для підготовки до екзамену наведено у додатку 1. Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні. Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця). Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (експрес-контрольні / тестові завдання, практичні роботи).

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Силабус, РСО, навчальні посібники, проектор для презентації лекційних та практичних занять, індивідуальні ПЕОМ студентів і викладача з програмним забезпеченням загального призначення (Microsoft Office, Excel, Power Point, Math Type та інш.), інтерактивна дошка. 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Козяр В. В.;
Ухвалено кафедрою БМІ (протокол № № 1 від 31.08.2023 р. )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № № 1 від 01.09.2023 р. )