Кафедра біомедичної інженерії

[BMF28] Лабораторна та аналітична техніка

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань16 - Хімічна та біоінженерія
Спеціальність163 - Біомедична інженерія
Освітня програмаВсі ОП
Статус дисципліниВибіркова (Ф-каталог)
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестрДоступно для вибору починаючи з 4-го курсу, осінній семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. 26 год, Практ. 28 год, Лаб. год, СРС. 66 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська / Англійська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Богомолов М. Ф.,
Практ.: Вовянко С. І.,
СРС.: Богомолов М. Ф.
Розміщення курсуhttps://do.ipo.kpi.ua/ course/view.php?id=2613

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Мета дисципліни.

Основною метою навчальної дисципліни «Лабораторна аналітична техніка» є формування у студентів здатності обирати основні і допоміжні матеріали, методи та інструментальні засоби для реалізації технічних проектів, застосовувати сучасні методи і способи моделювання при проектуванні медичного обладнання та виробів медичного призначення;  проводити експерименти за заданими технічними та медичними методиками, виконувати комп’ютерну обробку, аналіз і синтез отриманих результатів.

Методи навчання

Лекційні заняття проходять з використанням пояснювально- ілюстративного методу, методу проблемного викладу, інтерактивного методу під час лекційних занять, який використовується для встановлення діалогу з аудиторією.

Практичні заняття проходять з використанням:

1) Репродуктивного методу, завдяки якому студенти закріплюють вивчений теоретичний матеріал та навчаються використовувати його в конкретних наукових задачах.

2) Частково-пошукового, або евристичного методу, який навчає пошуку вірних шляхів та методів розв’язування задач.

3) Інтерактивного методу, який використовується під час практичних занять для залучення студентів у процеси розв’язання задач та теоретичні факти, які для цього використовуються. Презентація та обговорення одержаних результатів передбачає використання проблемного та інтерактивного методів навчання.

Здобувачі самостійно вивчають літературу, програмні засоби проектування медичних приладів та систем, медичних систем моніторингу і прогнозування, систем інтернет-метрології та приладів для діагностики. Для оригінальних рішень навчальна робота може перерости в наукове дослідження.

       Загальні компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р.):

ЗК 1 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 2 - Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 4 - Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9 - Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 11 - Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 12 - Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

ЗК 13 - Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові) компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р.):

ФК 2 - Здатність забезпечувати інженерно-технічну експертизу в процесі планування, розробці, оцінці та специфікації медичного обладнання.

ФК 4 - Здатність забезпечувати технічні та функціональні характеристики систем і засобів, що використовуються в медицині та біології (при профілактиці, діагностиці, лікуванні та реабілітації).

ФК 5 - Здатність застосовувати фізичні, хімічні, біологічні та математичні методи в аналізі, моделюванні функціонування живих організмів та біотехнічних систем.

ФК 7 - Здатність планувати, проектувати, розробляти, встановлювати, експлуатувати, підтримувати, технічно обслуговувати, контролювати і координувати ремонт приладів, обладнання та системи для профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що використовується в лікарнях і науково-дослідних інститутах.

ФК 9 - Здатність ідентифікувати, формулювати і вирішувати інженерні проблеми, пов’язані з взаємодією між живими і неживими системами.

ФК 12 - Здатність розробляти, планувати і застосовувати математичні методи в аналізі, моделюванні функціонування живих організмів, систем і процесів в біології та медицині.

ФК 14 - Здатність проводити експерименти за заданими технічними та медичними методиками, виконувати комп’ютерну обробку, аналіз і синтез отриманих результатів.

Програмними результатами навчання після вивчення дисципліни «Лабораторна аналітична техніка»  є (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р.):

ПРН 2 - Формулювати логічні висновки та обґрунтовані рекомендацій щодо оцінки, експлуатації та впровадженні біотехнічних, медико-технічних та біоінженерних засобів і методів.

ПРН 3 -  Управляти комплексними діями або проектами, нести відповідальність за прийняття інженерних рішень у непередбачуваних умовах, проводити техніко-економічну та безпекову оцінку проектів.

ПРН 4 - Застосовувати положення нормативно-технічних документів, що регламентують порядок проведення сертифікації продукції, атестації виробництва.

ПРН 5 - Вміти використовувати бази даних, математичне і програмне забезпечення для обробки даних та комп’ютерного моделювання біотехнічних систем.

ПРН 6 - Знання методів дослідження об’єктів, аналізу і обробки експериментальних даних.

ПРН 7 - Здійснювати інженерний супровід, сервісне та технічне обслуговування при експлуатації лабораторно-аналітичної техніки, медичних діагностичних і терапевтичних комплексів та систем, а також оформляти типову документацію за видами робіт згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів.

ПРН 10 - Вміти планувати, організовувати, направляти і контролювати медико-технічні та біоінженерні системи і процеси.

ПРН 13 - Вміти аналізувати сигнали, які передаються від органів на прилади, та проводити обробку діагностичної інформації (сигнали та зображення).

ПРН 22 - Розуміння науково-технічних принципів, методів і способів досліджень, які покладено в основу розробки, планування та проєктування новітніх досягнень в галузі біомедичної інженерії.

ПРН 28 - Володіння сучасними методами перевірки на експериментальну цілісність і працездатність біотехнічних систем та визначення їх характеристик.

ПРН 29 - Вміти врахувати історичні, соціальні, екологічні, етичні, правові, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень з урахуванням зміцнення та збереження особистого та громадського здоров'я.

ПРН 30 - Спілкуватися усно та письмово українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування; складати документи, у тому числі іноземною мовою (мовами).

 

Предмет дисципліни «Лабораторна аналітична техніка».

     Навчальна дисципліна належить до циклу вибіркових навчальних дисциплін фахової підготовки фахівця зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія» за спеціалізацією «Медична інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня бакалавра, який забезпечує процес навчання і підготовку фахівців з вищою освітою з знанням основних сучасних  лабораторних методів дослідження захворювань людини, які застосовуються в лабораторній аналітичній техніці, що дозволить проектувати та експлуатувати високоефективні діагностичні оптоелектронні прилади , виконувати їх ремонт та обслуговування, проводити наукові дослідження впливу різних  шкідливих зовнішніх факторів на організм людини. Практична частина спрямована на безпосереднє ознайомлення з медичними діагностичними технологіями і відповідною сучасною медичною технікою безпосередньо в лікувальних закладах:   науково-аналітичний огляд,проектування, конструювання, дослідження, випробування, експлуатація і технічна експертиза, інженерно-інформаційний супровід лабораторної аналітичної техніки і технологій,  комп’ютерна обробка експериментальної медичної інформації і сигналів для ідентифікації наявності патологічних зон, органів та тканин.

     Під час навчання застосовуються:

- методи навчання: комунікативний, проблемно-пошуковий, дослідницький, пояснювально-демонстраційний, частково-пошуковий, метод навчальних проектів;

- здійснюються: лекційні курси, семінари та практичні заняття, комп’ютерні практикуми та лабораторні роботи, курсові проекти, консультації, самостійна підготовка у бібліотечних фондах, використання Інтернет-ресурсів, застосування інформацйно-комунікаційних технологій (e-learning, онлайн-лекції, дистанційні курси), виконання кваліфікаційної дипломної роботи бакалавра;

-   стратегії активного і колективного навчання;

-   особистісно-орієнтовані   розвиваючі   технології,   засновані   на   активних   формах   і

методах навчання (командна робота (team-based learning), парна робота (think-pair-share),

метод мозкового штурму, метод кейс-стаді, ділові ігри, дискусія тощо);

-   евристичні методи (методи створення ідей, методи вирішення творчих завдань, методи

активізації творчого мислення);

-   метод проблемно-орієнтованого навчання.

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння  матеріалу  використовується електронна пошта та месенджер WhatsApp, Skype,  платформа https://do.ipo.kpi.ua    за  допомогою якої:

-   спрощується розміщення та обмін навчальним матеріалом;

-   здійснюється  надання  зворотного  зв’язку  студентам  стосовно  навчальних  завдань  та

змісту навчальної дисципліни;

-   оцінюються навчальні завдання студентів;

-   ведеться облік виконання студентами плану навчальної дисципліни, графіку виконання

навчальних завдань та оцінювання студентів.

Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань типу ZOOM i Cisco Webex Meetings, а також обладнання (проектор та електронні презентації для лекційних та практичних занять).

 Програмні результати навчання:

 В результаті вивчення навчальної  дисципліни «Лабораторна аналітична техніка» студенти зможуть:

      1. Обирати основні і допоміжні матеріали, методи та інструментальні засоби для реалізації технічних проектів, застосовувати сучасні методи і способи моделювання при проектуванні медичного обладнання та виробів медичного призначення.

      2. Використовувати методи та засоби кількісної оцінки функціонування фізіологічних систем в практичній інженерній діяльності.

     3. Втілювати у життя сучасні діагностичні та лікувальні методи, пов’язані з використанням біотехнологій, комп’ютерних і нанотехнологій.

     4. Проводити експерименти за заданими технічними та медичними методиками, виконувати комп’ютерну обробку, аналіз і синтез отриманих результатів   

     5. Втілювати у життя сучасні діагностичні та лікувальні методи, пов’язані з використанням біотехнологій, комп’ютерних і нанотехнологій.

     6. Удосконалювати технічні елементи медичних приладів і систем та виробів медичного призначення в процесі професійної діяльності.

     7. Застосовувати методи і засоби прогнозування та моделювання для вивчення поведінки та властивостей біологічних систем.

    8. Працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для рішення наукових і професійних завдань

Відповідність результатів навчання до компетентностей у стандарті вищої освіти можна переглянути у Додатку 1 «Програмні результати навчання (розширена форма)».

 

.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

     Дисципліна «Лабораторна аналітична техніка» має міждисциплінарний характер.    Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших освітніх   і   наукових   галузей, в структурно-логічної схемі програми підготовки фахівця  забезпечує  наступні навчальні дисципліни та кредитні модулі: 1). Математичне моделювання і симуляція біомедичних систем; 2).Моделювання біофізичних систем і процесів у медицині; 3). Математичні методи оптимізації біомедичних сигналів і зображень; 4).Методи ідентифікації, обробки і оптимізації медичної інформації; 5).Кількісна фізіологія; 6).Інструментальні методи діагностики здоров’я людини, а також дисциплінами блоку мовно-практичної підготовки.

     Дисципліна «Лабораторна аналітична техніка» є основою для підготовки бакалаврських дипломних робіт (проектів, магістерських дисертацій) за спеціальністю та в подальшій практичній роботі за фахом.

- з вибіркових дисциплін (освітньо-професійна програма «Біомедична інженерія»): «Лікувальна медична техніка», «Протезування та штучні органи», «Біомедичні прилади та системи».

 

Необхідні навички:

1.  Знання і уміння користуватись  Microsoft Word, Microsoft PowerPoint

2.    Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу новітніх технологій з використання      сучасних фізіотерапевтичних методик,  медичних протоколів та лікувальних  апаратів.

3.    Здатність до пошуку, оброблення ,  аналізу науково-технічної інформації з різних джерел для оптимального використання та реалізації медико-технічних вимог зі застосування сучасних медичних технологій лікування.

4.    Знання іноземної мови.

5.    Здатність працювати в команді однодумців і фахівців з різних галузей знань.

6.    Здатність працювати в міжнародному контексті для участі у всебічній апробації і рекламуванні досягнень науково-дослідних робіт з впровадження сучасних фізіотерапевтичних технологій лікування.

7.    Здатність аналізувати складні медико-інженерні і біоінженерні проблеми та задачі, здійснювати їх формалізацію для знаходження кількісних рішень із застосуванням сучасних статистичних математичних методів та мікрокомп’ютерних інформаційних технологій.

8.    Здатність досліджувати біологічні і технічні аспекти функціонування та взаємодії штучних  біологічних нейронних мереж  і біотехнічних систем.

 

...

3. Зміст навчальної дисципліни

..

Програмні результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються студентам на першому занятті.

№ з/п

 

Тема

Програмні результати навчання

Основні завдання

Контрольний

захід

Термін

виконання

1.

Загальні поняття про лабораторну техніку.

ПРН 2 ПРН 5

ПРН 10

Практична робота 1-2; Лабораторна робота 1

1-2-ий тиждень

2.

 Оснащення елементарних лабораторних процедур.

ПРН 4

ПРН 5

ПРН 6

ПРН 13

Практична робота 3-4; Лабораторна робота 2

3-4-ий тиждень

3.

  Оптичні методи в лабораторній діагностиці.

ПРН 6

ПРН 7

ПРН 10

Практична робота 5-8; Лабораторна робота 3

5-6

тиждень

4.

Електрохімічні методи дослідження.

ПРН3

ПРН 22

ПРН 28

Практична робота 9-10; Лабораторна робота 4

7-8

тиждень

5.

Біохімічні дослідження. Мікроскопія.

ПРН 6

ПРН 7

ПРН 10

РГР; Лабораторна робота 5

9-10

тиждень

6.

Методи, що базуються на специфічному зв’язуванні речовин лігандами (лігандні технології).

ПРН 4

ПРН 22

ПРН 29

Практична робота 11-14; Лабораторна робота 6

11-12

тиждень

      7.

Застосування радіоактивності в

лабораторній медицині.

ПРН 2 ПРН 5

ПРН 10

Практична робота 15-18; Лабораторна робота 7

13-14

тиждень

8.

Молекулярно-біологічні технології. Загальноклінічні дослідження.

ПРН 3

ПРН 5

 ПРН 10

Модульна контрольна робота; Лабораторна робота 8

15-16

тиждень

9.

 Автоматизація лабораторних досліджень.

ПРН 4 ПРН 28 ПРН 30

Лабораторна робота 9;

Залік

17-18

тиждень

 

.

4. Навчальні матеріали та ресурси

...

           Базова література:

 1. .  Богомолов, М. Ф. Лабораторна аналітична техніка. Конспект лекцій до вивчення кредитного модуля дисципліни «Методи та засоби діагностики-1. Лабораторна аналітична техніка» для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / Богомолов М. Ф., Шликов В. В. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,38 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 69 с.
 2. Лабораторна аналітична техніка: Лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», спеціалізації «Клінічна інженерія» / М.Ф. Богомолов, С.І. Вовянко, В.В.Шликов– Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського,2018.-120с.; Url:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25316;2.

Додаткова література (електроні ресурси):

 1. Клиническая лабораторная аналитика Том I. Основы клинического лабораторного анализа (Под ред. В.В.Меньшикова) – М.: Агат-Мед., 2018 – 860 с. / https://www.twirpx.com/file/1037267/

          

 1.  Кишкун А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики. – Гэотар Медицина, 2017. – 800 с.
 2. Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Управление качеством лабораторных исследований, 2012г. – 360 с.
 3. Збірник “Нормативні, директивні, правові документи – клінічна лабораторна діагностика. У 2х частинах. – Київ: МВЦ “Медінформ”, 2018.
 4. Проценко Г. И. Основы обеспечения качества клинических лабораторных исследований (Учебное пособие). – Харьков, 2009. – 119 с.
 5. Дранник Г.Н. Клиническая иимунология и аллергология.- 2003.-604 с.
 6. Теория и практика иммуноферментного анализа. / Под ред. А. М. Егорова, А. П. Осипова, Б. Б. Дзантиева, Е. М. Гавриловой. М.: Высш. шк., 1991.
 7. ГОСТ 16263-70 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения.
 8. Introduction to biomеdical engineering /[editors] John D. Enderle, Susan M. Blanchard, Joseph D. Bronzino. – Academic press, 2018. – 1062 р.
 9. Medical Devices and Human Engineering [The Biomedical Engineering Handbook. Fourth Edition] /[editors] Joseph D. Bronzino, Donald R. Peterson. – CRC press, 2019. – 858 р.
 10. Степин Б.Д. Техника лабораторного эксперимента в химии: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Химия, 2009 – 600 с.

Інформаційні ресурси

 1. http://info-library.com.ua/books-text-4072.html.
 2. http://www.twirpx.com.
 3.  Електронний кампус. Викладач М.Ф.Богомолов.
 4.  http://info-library.com.ua/books-text-4072.html.
 5. http://www.twirpx.com.
 6. http://ela.kpi/handle/123456789/7739 .
 7.  http://info-library.com.ua/books-text-4072.html .
 8.  http://ela.kpi/handle/123456789/11560.
 9. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16554.

 

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

...

Інформація (за розділами, темами) про всі навчальні заняття (лекції, практичні, семінарські, лабораторні):

Назви розділів і тем

Кількість годин

Всього

у тому числі

Лекції

Практичні (семінарські)

Комп’ютерні практикуми

Лабораторні

СРС

1

2

3

4

5

6

7

Розділ 1. Лабораторна діагностика як невід’ємна частина клінічного обстеження хворого: ключові поняття, термінологія. Фізико-хімічні методи в лабораторній аналітиці.

Тема 1.1. Загальні поняття про лабораторну техніку.

10

4

666

 

 

6

Тема 1.2. Оснащення елементарних лабораторних процедур.

9

2

2

 

 

5

Тема 1.3. Методи розділення.

10

2

2

 

 

6

Тема 1.4. Оптичні методи в лабораторній діагностиці.

13

6

4

 

 

3

Тема 1.5. Електрохімічні методи дослідження.

 

 

 

 

 

 

Разом за розділом 1

42

14

8

 

 

20

 

 

Розділ 2. Фізико-біологічні технології. Провідні загальноклінічні та біохімічні дослідження.

Тема 2.1. Біохімічні дослідження.

10

2

2

 

 

6

Тема 2.2. Методи, що базуються на специфічному зв’язуванні речовин лігандами (лігандні технології).

11

1

4

 

 

6

Тема 2.3. Застосування радіоактивності в

лабораторній медицині.

4,5

1

2

 

 

1,5

Тема 2.4. Молекулярно-біологічні технології.

19

2

4

 

 

13

Тема 2.5. Мікроскопія.

8,5

2

2

 

 

4,5

Тема 2.6. Загальноклінічні дослідження.

8

2

2

 

 

4

Тема 2.7. Автоматизація лабораторних досліджень.

12

2

2

 

 

8

Разом за розділом 2

73

12

18

 

 

43

Модульна контрольна робота

5

 

2

 

 

3

Всього годин

120

26

28

  –

 

66

                 

 

Рекомендації щодо засвоєння навчальних занять (у формі деталізованого опису кожного заняття та запланованої роботи):

    Лекційні заняття

Перелік дидактичних засобів на лекції: Конспект лекцій, проекційне мультимедійне обладнання;  презентація Power Point.

з/п

Назва теми лекції та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)

1

Загальні поняття про методи лабораторної діагностики та лабораторну техніку.

Задачі клінічної лабораторної діагностики. Основні напрями клінічної лабораторної діагностики. Підрозділи клініко-діагностичних лабораторій. Поняття: матеріал, реактиви, обладнання. Вимоги до приміщень та обладнання. Поняття специфічності та чутливості. Акредитація вимірювальних лабораторій. Устаткування – загального призначення та спеціальне.

Література [1] – С. 425, [2] – С. 5-38.

Завдання на СРС: Вивчити матеріал лекції, підготуватись до практичного заняття по даним розділам.

2

Оснащення елементарних лабораторних процедур.

Устаткування загального призначення. Обладнання та методи очищення лабораторного посуду. Системи водопідготовки (очистка води шляхом дистиляції, деіонізації, оберненого осмосу). Термокліматична техніка. Техніка для визначення маси. Дозатори: одноканальні, багатоканальні, диспенсери.

Література [2] – С. 40-54.

Завдання на СРС: Вивчити матеріал лекції, підготуватись до практичного заняття по даним розділам.

3

Методи розділення рідких неоднорідних систем.

Апаратура для розділення рідких неоднорідних систем методом центрифугування. Типи центрифуг. Будова центрифуг. Розрахунок параметрів центрифугування.

Література [1] – С.438 – 442.

Завдання на СРС: Вивчити матеріал лекції, підготуватись до практичного

 заняття по даним розділам.

4

Методи розділення.

Методи хроматографії. Гель-хроматографія. Хроматографія на підложках. Газова хроматографія. ВЕЖХ. Матеріали та обладнання для хроматографії. Вертикальний електрофорез. Обладнання для електрофорезу. Мас-спектрометрія та мас-спектрометри.

Література [1] – С.438 – 442.

Завдання на СРС: Вивчити матеріал лекції, підготуватись до практичного заняття по даним розділам.

5

Фотометричні методи в лабораторній діагностиці.

Закон Бугера-Ламберта-Бера. Фотометри і спектрофотометри.

Принципова схема фотометра. Оптична схема фотометра і спектрофотометра. Світлофільтри. Монохроматори. Роздільна здатність монохроматорів. Точність установки довжини хвилі.

Література [1] – С.426 – 433, [2] – С.230- 252

Завдання на СРС: Вивчити матеріал лекції, підготуватись до практичного заняття по даним розділам.

6

Флюориметрія і люмінометрія.

Явища флюоресценції та люмінесценції. Правило Стокса-Ломеля. Квантовий вихід флюоресценції. Флюориметри та люмінометри. Особливості оптичної схеми приладів. Чутливість методів. Флюоресцентні барвники. Флюоресцентні мітки. Флюоресцентні зонди.

Література [1] – С.330 – 335.

Завдання на СРС: Вивчити матеріал лекції, підготуватись до практичного заняття по даним розділам.

7

Електрохімічні методи дослідження.

Поняття потенціометричних методів. Конструкція рН-метрів, іонометрів. Види електродів. Електрохемілюмінесцентний аналіз.

Література [1] – С. 387–394.

Завдання на СРС: Вивчити матеріал лекції, підготуватись до практичного заняття по даним розділам.

8

Методи і засоби клінічної біохімії.

Поняття хромофора, ауксохрома. Застосування фотометричних методів для кількісної оцінки результатів біохімічних досліджень. Вимірювання за конечною точкою. Кінетичні методи. Визначеня активності ферментів. Загальні принципи конструкції біохімічних аналізаторів. Види біохімічних аналізаторів.

Література [2] – С. 284-300, 441-484.

Завдання на СРС: Вивчити матеріал лекції, підготуватись до практичного заняття по даним розділам.

9

Лігандні технології.

Взаємодія антиген- антитіло. Застосування імуноферментного аналізу в діагностиці. Обладнання для імуноферментного аналізу. Імунофенотипування. Біочипи та біосенсори. Радіоімуноферментний аналіз. Чутливість методу. Умови безпечного застосування.

Література  [2] – С. 305-342.

Завдання на СРС: Вивчити матеріал лекції, підготуватись до практичного заняття по даним розділам.

10

Молекулярно-біологічні технології.

Застосування метода полімеразної ланцюгової реакції в клінічній діагностиці. Організація технологічного процесу. Обладнання для проведення ПЛР. Real-time ПЛР.

Література [2] – С. 366-415.

Завдання на СРС: Вивчити матеріал лекції, підготуватись до практичного заняття по даним розділам.

11

Мікроскопія.

Історія методу. Роздільна здатність мікроскопів. Види мікроскопів. Будова оптичного мікроскопа. Фазово-контрастна мікроскопія. Флуоресцентна мікроскопія.

Література [1] – Гл. 22, 23, [2] – С.326 – 344, [3] – §15.1, 15.3. 

Завдання на СРС: Вивчити матеріал лекції, підготуватись до практичного заняття по даним розділам.

12

Гематологічні дослідження.

Основні характеристики формених елементів крові. Основні принципи, що реалізовані в гематологічних аналізаторах. Їхня будова і програмне забезпечення. Класи гематологічних аналізаторів. Принцип VCS. Проточна цитофлюориметрія.

Література [2] – С. 344-363

Завдання на СРС: Вивчити матеріал лекції, підготуватись до практичного заняття по даним розділам.

13

Автоматизація лабораторних досліджень.

Напівавтоматичні та автоматичні методи. Лабораторні аналітичні системи. Cobas Integra 2000.

Література [2] – С.494 – 499,  С.580-630.

Завдання на СРС: Вивчити матеріал лекції, підготуватись до практичного заняття по даним розділам.

14

Принципи уніфікації і стандартизації клінічних лабораторних методів дослідження.

Аналітичні, медичні, техніко-економічні критерії уніфікації. Системи правил GLP и GCP. Контроль якості клінічних лабораторних досліджень. Акредитація лабораторій.

Література [2] – С.24 – 60, [5], [6]

Завдання на СРС: Вивчити матеріал лекції, підготуватись до практичного заняття по даним розділам.

Всього                                                                                                                                                          

26 годин

     

 

Практичні заняття

     Основні завдання циклу практичних занять: закріплення на практиці основних положень навчальної дисципліни  «Лабораторна аналітична техніка» і основних лабораторних методів, принципіальних схем лабораторного обладнання, оволодіти практичними навичками розрахунків параметрів. шляхом виконання спеціально сформульованих завдань і реальних схемотехнічних варіантів конструювання друкованих модулів і вузлів біомедичної апаратури, яка реально проектується у бакалаврських роботах студентів. Практичне заняття включає проведення контролю знань, вмінь та навичок, розв’язання реальних задач проектування біомедичної апаратури з їх обговоренням, вирішення контрольних завдань, їх перевірка та оцінювання.

     Оцінки, одержані студентом за окремі практичні заняття вносяться до журналу занять навчальної групи та враховуються при визначенні підсумкової оцінки (рейтингу) з даної навчальної дисципліни.

№ з/п

Назва теми заняття та перелік основних питань

(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС)

1

Обладнання для очистки води шляхом дистиляції, деіонізації, оберненого осмосу.

Дистилятори, їх призначення, будова. Пристрої для деіонізації, їх призначення, будова. Пристрої для очищення води методом оберненого осмосу. Порівняння ефективності методів відносно очистки від різних видів домішок.

Література [2]  – С. 40-54.

Перелік дидактичних засобів: проекційне мультимедійне обладнання, таблиці фізичних констант, обчислювальна техніка.

Завдання на СРС: Вивчити матеріал лекції, підготуватись до практичного заняття по даним розділам.

2

Термокліматична техніка.

Призначення термокліматичного обладнання. Його види. Види датчиків контролю температури.

Література [1] – С.58 – 81.

Перелік дидактичних засобів: проекційне мультимедійне обладнання, таблиці фізичних констант, обчислювальна техніка.

Завдання на СРС: Підготовка на підставі конспекту лекцій.

3

Методи розділення.

Принципи електрофорезу. Горизонтальний електрофорез – на папері, на ацетат-целюлозній підложці. Визначення швидкості міграції білків в залежності від параметрів електричного поля. Співвідношення білкових фракцій у сироватці крові людини в нормі та при патології.

Література [1] – С.438 – 442.

Перелік дидактичних засобів: таблиці фізичних констант, обчислювальна техніка.

Завдання на СРС: Підготовка на підставі конспекту лекцій.

4

Фотометрія в лабораторній діагностиці.

Закон Бугера-Ламберта-Бера. Розрахунок молярного коефіцієнта екстинкції. Розрахунок концентрації речовини в розчині за калібрувальним графіком. Принципова схема фотометра. Оптична схема фотометра і спектрофотометра. Світлофільтри. Монохроматори. Їх характеристики.

Література [1] – С.426 – 433, [2] – С.230- 252

Перелік дидактичних засобів: роздатковий матеріал, таблиці фізичних констант, обчислювальна техніка.

Завдання на СРС: Підготовка на підставі конспекту лекцій

5

Флюориметри та люмінометри.

Фізичні основи явища флюоресценції. Гасіння флюоресценції . Розрахунок квантового виходу флюоресценції. Особливості оптичної схеми флюориметра. Особливості оптичної схеми люмінометра. Вимірювання flash- та glow-флюоресценції.

Література [1] –С.426-433.

Перелік дидактичних засобів: проекційне мультимедійне обладнання, таблиці фізичних констант, обчислювальна техніка.

Завдання на СРС: Підготовка на підставі конспекту лекцій.

6

Електрохімічні методи дослідження.

Конструкція рН-метрів, іонометрів. Види електродів.

Література [1] – С.387-394.

Перелік дидактичних засобів: роздатковий матеріал, таблиці фізичних констант, обчислювальна техніка.

Завдання на СРС: Підготовка на підставі конспекту лекцій

7

Біохімічні аналізатори.

Принципова схема біохімічного аналізатора. Реагентний блок. Блок зразків. Реакційний блок. Блок контролю температури. Електричні схеми аналізатора LаbLine.

Література [1] – С. 433-438, [2] – С. 284-300, 441-484.

Перелік дидактичних засобів: роздатковий матеріал, таблиці фізичних констант, обчислювальна техніка.

Завдання на СРС: Підготовка на підставі конспекту лекцій

8

Імуноферментний аналіз.

Різновиди імуноферментного аналізу, їхнє порівняння, чутливість. Обладнання.для ІФА. Багатоканальні дозатори. Будова рідера для мікропланшетів. Будова вошера. Інкубатор-шейкер для мікропланшетів. Розгляд детальної будови на прикладі автоматичного аналізатора Chemwell.

Література [2] – С.284-300, 441-461.

Перелік дидактичних засобів: роздатковий матеріал, таблиці фізичних констант, обчислювальна техніка.

Завдання на СРС: Підготовка на підставі конспекту лекцій

9

Метод полімеразної ланцюгової реакції та обладнання для його проведення.

Організація технологічного процесу та обладнання для проведення ПЛР. Застосування метода ПЛР в клінічній діагностиці – розгляд на прикладах різновидів ПЛР та методів детекції. Виконання методу у віртуальній лабораторії.

Література [1] – С. 442-449, [2] – С. 366-415.

Перелік дидактичних засобів: роздатковий матеріал, мультимедійне обладнання.

Завдання на СРС: Підготовка на підставі конспекту лекцій

10

Гематологічні аналізатори

Показники загальноклінічного аналізу крові. Лейкоцитарна формула крові. Гематологічні аналізатори: будова і програмне забезпечення.

Література [1] – С. 442-449, [2] – С. 344 – 360.

Перелік дидактичних засобів: роздатковий матеріал, таблиці фізичних констант, обчислювальна техніка.

Завдання на СРС: Підготовка на підставі конспекту лекцій

11

Проточна цитофлюориметрія..

Будова проточного цитометра. Принципи, які використовуються в проточних цитометрах. Кондуктометрія. Пряме і бічне розсіювання. Вимірювання флюоресценції.

Література [2] – С. 344 – 363.

Перелік дидактичних засобів: роздатковий матеріал, таблиці фізичних констант, обчислювальна техніка.

Завдання на СРС: Підготовка на підставі конспекту лекцій

12

Автоматизація лабораторних досліджень.

Розгляд необхідності напівавтоматичних або автоматичних методів у залежності від потужностей лабораторії. Лабораторні автоматичні системи. Лабораторні інформаційні системи.

Література [2] – С.494 – 499,  С.580-630.

Перелік дидактичних засобів: проекційне мультимедійне обладнання.

Завдання на СРС: Підготовка на підставі конспекту лекцій.

13

МКР: Проведення підсумкового тематичного контролю з розділів 1-2.

Література [1] – С.58 – 94,  С.425-449; [2] – С.67 – 630.

Завдання на СРС: Підготовка на підставі конспекту лекцій.

Всього                                                                                                                                                          

28 годин

     

 

Лабораторні  заняття -  не заплановано

Індивідуальні завдання

            З даного кредитного модуля заплановано індивідуальне завдання у формі   Реферату.

Основні  цілі індивідуального завдання: Реферат -це завдання, яке передбачає вирішення конкретної практичної навчальної задачі за матеріалами теоретичного об’єму дисципліни «Лабораторна аналітична техніка» з використанням відомого, а також самостійно вивченого теоретичного матеріалу з проектування і побудови сучасних лабораторних аналітичних пристроїв широкого призначення.  Значну частину такої роботи складає графічний матеріал, який виконується відповідно до чинних нормативних вимог та з обов’язковим застосуванням комп’ютерної графіки, якщо це визначено завданням, і використанням сучасних програмних систем проектування біомедичної апаратури лабораторного аналітичного призначення. Контрольні роботи, як і розрахункові роботи, можуть передбачати певний ілюстративний матеріал.

Приблизна тематика ( назва індивідуального завдання):

№1

Діагностичний комплекс для кардіологічних досліджень. Схеми, особливості роботи.

№2

Застосування комп‘ютерів для діагностики захворювань серця. Моделювання роботи серця людини.

№3

Методи активної термографії за допомогою гіпербаричної оксигенації.

№4

Сучасні апарати електрокардіографії. Схеми, характеристики.

№5

Акустична та голографічна термографія. Схеми, характеристики.

№6

Сучасні методи термографічної діагностики. Схеми, характеристики.

Теми індивідуальних завдань додаються до робочої програми. (Додаток №2)

Реферат є поточним контрольним заходом, яка передбачає вирішення конкретної практичної навчальної задачі за матеріалами теоретичного об’єму дисципліни «Лабораторна аналітична техніка» з використанням відомого, а також самостійно вивченого теоретичного матеріалу з проектування і побудови сучасних лабораторних аналітичних пристроїв широкого призначення.  Значну частину такої роботи складає графічний матеріал, який виконується відповідно до чинних нормативних вимог та з обов’язковим застосуванням комп’ютерної графіки, якщо це визначено завданням, і використанням сучасних програмних систем проектування біомедичної апаратури лабораторного аналітичного призначення. РГР охоплює практичні навички  застосовування сучасних інструментів  і технологій пошуку, оброблення та аналізу інформації, дослідження дотичних до біомедичної інженерії  міждисциплінарних напрямів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.

       Модульна контрольна робота (МКР)  є  поточним   контрольним   заходом,   який    охоплює   практичні  навички застосування інструментів точних наук для кількісного визначення, аналізу і оцінки функціональних систем і процесів взаємодіючих природних і штучних систем, що дозволить: досліджувати, розробляти, застосовувати, вдосконалювати та впроваджувати рішення, засоби та методи інженерних і точних наук, а також методи та технології медичної та біоінженерії для вирішення проблем, пов’язаних зі здоров’ям та якістю життя людини; вирішувати завдання і проблеми біоінженерії для штучного створення або заміни клітин, тканин та органів людського тіла, для штучного вдосконалення і корекції їх функцій, розробки на цій основі лабораторних аналітичних діагностичних технологій, засобів і систем.

Контрольні завдання для модульної контрольної роботи додаються до робочої навчальної програми .

 

 

Позааудиторні заняття

Передбачається в межах вивчення навчальної дисципліни не менше двох виїзних занять – на базі сучасних лабораторних діагностичних медичних центрів, а також участь в Виставках сучасного медичного приладобудування, зокрема «Охорона здоров’я 2023 та 2024» тощо.

Платформа дистанційного навчання:

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни «Лабораторна аналітична техніка» і засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, платформа дистанційного навчання "Сікорський" на основі системи Moodle КПІ-Телеком та сервіс для проведення онлайн-нарад Zoom, за допомогою яких:

 - спрощується розміщення та обмін навчальним матеріалом;

- здійснюється надання зворотного зв’язку зі студентами стосовно навчальних завдань та змісту навчальної дисципліни;

- оцінюються навчальні завдання студентів;

- ведеться облік виконаннястудентами плану навчальної дисципліни, графіку виконання навчальних завдань та їх оцінювання.

6. Самостійна робота студента

...

Види самостійної роботи (підготовка до аудиторних занять, проведення розрахунків за первинними даними, отриманими на лабораторних заняттях, розв’язок задач, написання реферату, виконання розрахункової роботи, виконання домашньої контрольної роботи тощо):

Самостійна робота

 

з/п

Назви тем і питань, що виноситься на самостійне опрацювання та посилання на навчальну літературу

Кількість годин СРС

1

Тема 1.2. Оснащення елементарних лабораторних процедур.

Лекції – № 2

Перелік питань що виноситься на самостійне опрацювання:

[3,С.34-78;5,С.26-52;7,С.47-59]

 

10

2

Тема 1.3. Методи розділення.

Лекції – № 3

Перелік питань що виноситься на самостійне опрацювання:

[2, С.19-25; 3, С. 41-53; 4,С. 10-17.].

9

3

Тема 1.4. Оптичні методи в лабораторній діагностиці.

Лекції – № 5,6

Перелік питань що виноситься на самостійне опрацювання:

[4,С.34-58;7,С.26-47;9,С.38-51.].

13

4

Тема 2.1. Біохімічні дослідження.

Лекції – № 8

Перелік питань що виноситься на самостійне опрацювання:

[ 4, С. 28-43; 6, С.37-51; 9, С.48-62.].

8

5

Тема 2.4. Молекулярно-біологічні технології.

Лекції – № 10

Перелік питань що виноситься на самостійне опрацювання:

[2, С.25-38; 7, С.46-53; 9, С.67-81.].

9

6

Тема 2.5. Мікроскопія.

Лекції – № 11

Перелік питань що виноситься на самостійне опрацювання:

[2, С.15-28;8,С.25-47;10,С.44-57.].

11

7

Тема 2.7. Автоматизація лабораторних досліджень

Лекції – №. 14

Перелік питань що виноситься на самостійне опрацювання:

[10,С.73-94;11,С.63-89;12,С.97-105.].

6

ВСЬОГО

66

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

...

Правила відвідування занять

Відвідування лекцій та практичних занять, а також відсутність на них, не оцінюється. Однак, студентам рекомендується обов’язково відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний матеріал та розвиваються навички, необхідні для виконання семестрового індивідуального завдання. Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.

 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Заохочувальні бали

Штрафні бали

Критерій

Ваговий бал

Критерій

Ваговий бал

Виконання практичних робіт

5 балів

Порушення термінів виконання (практична робота) (за кожну таку роботу)

-4 бали

Написання тез, статті, оформлення МК роботи як наукової роботи для участі у конкурсі студентських наукових робіт

5 балів за кожен вид діяльності (2 тези або одна стаття, або оформлення творчої роботи як наукової роботи для участі у конкурсі студентських наукових робіт)

Порушення термінів виконання (семестрове індивідуальне завдання)

-3 бали за кожен день

Своєчасне написання МКР

4 бали

Несвоєчасне написання МКР

-5 балів

Своєчасна здача заліку

5 балів

Перездача заліку

-10 балів

Пропущені контрольні заходи

Індивідуальне завдання, яке подається на перевірку з порушенням терміну виконання, але до терміну виставлення поточної атестації (або заліку / іспиту), оцінюється зі штрафними балами.

Індивідуальне завдання, яке подається на перевірку з порушенням терміну виконання та після терміну виставлення поточної атестації (або заліку / іспиту), не оцінюється.

 

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

 

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

 

Навчання іноземною мовою

      Використання іноземної літератури, вивчення навчального матеріалу, термінів, стандартів, документів тощо на іноземних мовах можливе при вивченні новітніх фізіотерапевтичних лікувальних технологій , а також відео і **ppt демонстраціях у тих випадках, коли відсутні вітчизняні інформаційні джерела. Враховуючи студентоцентрований підхід, за бажанням студентів, допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за тематикою, яка відповідає тематиці конкретних лекційних та практичних занять.

 

Інклюзивне навчання

Не допускається  через необхідність інтенсивної роботи з суттєвими навантаженнями органів зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних телекомунікаційних засобів.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

...

Види контролю та бали за кожен елемент контролю:

 

з/п

Контрольний захід

%

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

Практична робота

 

18

1

18

18

2.

Захист МКР та реферату

18

2

9

18

3.

Тематичні завдання

4

1

4

4

4.

Дистанційне навчання/Наукова діяльність

20

20

1

20

5.

Залік

40

40

1

40

 

Всього

100

 

Поточний контроль: модульна контрольна робота, оцінювання дистанційного навчання

 

     Система оцінювання МКР

з/п

Контрольний захід

%

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

 Своєчасне оформлення

     10

10

1

10

2.

 Вірна відповідь на кожне запитання (рішення)

10

10

9

90

 

Всього

<100

     Система оцінювання Реферату

з/п

Контрольний захід

%

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

 Своєчасне оформлення

     10

10

1

10

2.

 Вірна відповідь на кожне запитання (рішення)

10

10

9

90

 

Всього

<100

Виставлення оцінки за дистанційне навчання шляхом перенесення результатів проходження онлайн-курсів у системі Moodle передбачено лише для контрольних запитань і результатів тестування за виконання індивідуального завдання.

Виставлення оцінки за контрольні заходи (практичні роботи, модульна контрольна робота) шляхом перенесення результатів проходження онлайн-курсів не передбачено.

 

 

з/п

Дистанційне навчання

%

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

Відповідь на контрольні запитання в онлайн-системі Webex або Zoom

40

10

4

40

2.

Відповідь на тести у системі Moodle

50

10

5

50

3.

Вчасність проходження дистанційного навчання

10

10

1

10

 

Всього

100

У разі виявлення академічної не доброчесності під час дистанційного навчання – контрольний захід не враховується, студент до захисту не допускається.

 

Календарний рубіжний контроль

Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. Метою проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу студентами3.

 

Критерій

Перша

атестація

Друга

атестація

Термін атестації 4

8-ий тиждень

14-ий тиждень

 

Умови отримання атестації

Поточний рейтинг 5

≥ 13 балів

≥ 30 балів

Виконання    практичних робіт

Практична робота

+

+

 

Виконання лабораторних робіт

Лабораторна робота № 1-9

+

+

 

Виконання модульної контрольної роботи

Модульна контрольна робота

+

 

Виконання розрахунково-графічної роботи

Розрахунково-графічна робота

+

3 Рейтингові системи оцінювання результатів навчання: Рекомендації до розроблення і застосування. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 20 с.

4 Там само.

5  Там само.

 

Семестровий контроль: залік

 

Обов’язкова умова допуску до екзамену/заліку

Критерій

1

Поточний рейтинг

RD ≥ 60

2

Виконання семестрового

індивідуального завдання

Проходження дистанційного навчання RD ≥ 60

3

Виконання модульної контрольної роботи

Кількість балів RD ≥ 60

4

Захист розрахунково-графічної роботи

RD ≥ 60

 

Умови допуску до семестрового контролю:

1. Активність на практичних заняттях, позитивна оцінка на додаткові питання.

2. Позитивний результат першої атестації та другої атестації.

3. Відвідування лекційних занять та повний конспект всіх лекцій з додатковими питаннями.

4. Відвідування та позитивне виконання практичних робіт.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно  буде  розглянуто  згідно  із  наперед  визначеними процедурами. Студенти   мають   право   оскаржити   результати   контрольних   заходів,   але   обов’язково аргументовано, пояснивши з яким критерієм  не погоджуються відповідно до оціночного листа та/або зауважень.

 

Додаткова інформація стосовно іспиту/заліку/співбесіди:

Студент має право покращити свої бали з модульної контрольної роботи у разі її своєчасного написання на запланованому занятті.

На заліку студентам не дозволяється користуватись конспектами лекцій, мобільними пристроями. Дозволяється користуватись обчислювальною технікою та учбово-методичним забезпеченням з практичних занять.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Перелік питань, які виносяться на семестровий контроль для модульної контрольної роботи:

 1.  Лазерні аналізатори параметрів крові людини. Схеми, характеристики.
 2. Лазерні пристрої проточної цитометрії. Схеми, характеристики.
 3. Застосування лазерів для діагностики захворювань крові людини.
 4. Лазерні терапевтичні пристрої. Схеми, характеристики.
 5. Застосування УФ-лазерів у медицині. Схеми, характеристики.
 6. Застосування ІЧ-лазерів у медицині. Схеми, характеристики.
 7. Вплив УФ та ІЧ-випромінювання на біологічі об‘єкти.
 8. Лазерні нефелометри. Принци дії, оптичні схеми, конструкції.
 9. Застосування лазерів для опромінювання крові людини. Схеми, характеристики.
 10. Сучасні лазерні пристрої для вимірювання вмісту цукру у крові людини. Схеми, характеристики.
 11. Сучасні лазерні скальпелі на СО2  та твердотільних лазерах.
 12. Волоконно-оптичні медичні ендоскопи. Конструкції, характеристики.
 13. Застосування лазерів у офтальмології. Схеми, конструкції.
 14. Застосування лазерів у онкології. Схеми, конструкції.
 15. Застосування лазерів  для терапії. Схеми, конструкції.
 16. Застосування лазерів  для діагностики захворювань. Схеми, конструкції.
 17. Застосування лазерів у хірургії. Схеми, конструкції.
 18. Застосування лазерів для лікування захворювань шкіри людини, косметології.
 19. Застосування Не-Ne лазерів для лікування серцево-судинних захворювань. Схеми, характеристики.
 20. Застосування лазерних спектрофотометрів для діагностики захворювань крові людини. Схеми, характеристики.

Можливість зарахування сертифікатів проходження дистанційних курсів

Дистанційне навчання через проходження онлайн-курсів у системі Moodle за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти онлайн-курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні (практичні роботи, модульна контрольна робота, розрахунково-графічну роботу).

Перелік дистанційних курсів наведено на сайті кафедри біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського: http://bmi.fbmi.kpi.ua/non-formal-education

 

1.  Додатки

Додаток 1. Програмні результати навчання (розширена форма)

В результаті вивчення навчальної  дисципліни « Лабораторна аналітична техніка» студенти зможуть:

 

 

Результати навчання

Відповідність результатів навчання

до компетентностей у СВО 6

Загальні

компетентності (soft skills)

Спеціальні

компетентності (фахові)

1.

Планувати і виконувати теоретичні дослідження з біомедичної інженерії та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми

Здатність проводити експерименти за заданими технічними та медичними методиками, виконувати комп’ютерну обробку, аналіз і синтез отриманих результатів

Здатність втілювати у життя сучасні діагностичні та лікувальні методи, пов’язані з використанням біотехнологій, комп’ютерних і нанотехнологій

2.

Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність формувати і обґрунтовувати медико-технічні вимоги до виробів медичного призначення

3

Досліджувати, розробляти, застосовувати, вдосконалювати та впроваджувати рішення, засоби та методи інженерних і точних наук, а також методи та технології медичної та біоінженерії для вирішення проблем, пов’язаних зі здоров’ям та якістю життя людини.

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері біомедичної інженерії, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у біомедичній інженерії та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з біомедичної інженерії, біоінженерії, медицини та суміжних галузей.

4

Вирішувати завдання і проблеми біоінженерії для штучного створення або заміни клітин, тканин та органів людського тіла, для штучного вдосконалення і корекції їх функцій, розробки на цій основі лікувальних і діагностичних технологій, засобів і систем.

Здатність працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для рішення наукових і професійних завдань

Здатність втілювати у життя сучасні діагностичні та лікувальні методи, пов’язані з використанням біотехнологій, комп’ютерних і нанотехнологій

5

Розробляти та реалізовувати і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми біомедичної інженерії з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів.

Здатність обґрунтовувати та захищати використані стратегії, проведені експерименти та застосовані методи інженерних і точних наук для вирішення проблем в біології, медицині, медичній та біоінженерії

Здатність удосконалювати технічні елементи медичних приладів і систем та виробів медичного призначення в процесі професійної діяльності

6

Обирати основні і допоміжні матеріали, методи та інструментальні засоби для реалізації технічних проектів, застосовувати сучасні методи і способи моделювання при проектуванні медичного обладнання та виробів медичного призначення

Здатність до перегляду існуючих концепцій біомедичної інженерії, біоінженерії та охорони здоров’я з позицій критичного осмислення і адаптації новостворених технологій, шляхом генерування оригінальних гіпотез..

Здатність застосовувати методи і засоби прогнозування та моделювання для вивчення поведінки та властивостей біологічних систем

 

6 Наказ Міністерства освіти і науки України № 1264 від 19.11.2018 року «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 163 Біомедична інженерія» для третього рівня вищої освіти».

 

Додаток 2. Методичні рекомендації до написання та оформлення реферату

     Одним з основних видів семестрового контролю підчас опанування навчальної дисципліни «Лабораторна аналітична техніка» є виконання реферату. Реферат виконується згідно з вимогами, у термін, зазначений викладачем.

     Основні  цілі індивідуального завдання реферату -це завдання, яке передбачає вирішення конкретної практичної навчальної задачі за матеріалами теоретичного об’єму дисципліни " Лабораторна аналітична техніка" з використанням відомого, а також самостійно вивченого теоретичного матеріалу з проектування і побудови сучасних лабораторних аналітичних пристроїв широкого призначення.  Значну частину такої роботи складає графічний матеріал, який виконується відповідно до чинних нормативних вимог та з обов’язковим застосуванням комп’ютерної графіки, якщо це визначено завданням, і використанням сучасних програмних систем проектування біомедичної апаратури лабораторного аналітичного призначення. Контрольні роботи, як і розрахункові роботи, можуть передбачати певний ілюстративний матеріал.

    У рефераті розкриваються такі основні питання:

1.

Діагностичний комплекс для кардіологічних досліджень. Схеми, особливості роботи.

2.

Застосування комп‘ютерів для діагностики захворювань серця. Моделювання роботи серця людини.

3.

Методи активної термографії за допомогою гіпербаричної оксигенації.

4.

Сучасні апарати електрокардіографії. Схеми, характеристики.

5.

Акустична та голографічна термографія. Схеми, характеристики.

6.

Сучасні методи термографічної діагностики. Схеми, характеристики.

7.

Сучасні діагностичні комплекси для лабораторно-клінічних досліджень. Принцип дії. Схеми, характеристики.

8.

Сучасні автоаналізатори. Особливості роботи, схеми, характеристики.

9.

Сучасні пристрої УФ-спектроскопії. Особливості роботи, схеми, характеристики.

10.

11.

12.

 

13.

 

14

 

15.

Сучасні флюорометри. Особливості роботи, схеми, характеристики.

Сучасні оптичні лазерні цитометри. Особливості роботи, схеми, характеристики.

Лазерні системи для дослідження параметрів крові людини. Особливості роботи, схеми, характеристики.

Лазерні комплекси для дослідження оптичних характеристик біологічних об‘єктів. Особливості роботи, схеми, характеристики.

Діагностична апаратура для реєстрації біопотенціалів людини. Особливості роботи, схеми, характеристики.

Особливості роботи приладів для електроміографії та електрогастрографії. Основні схеми, характеристики.

 

 

     Титульний аркуш реферату повинен мати такий зміст: назва університету; назва факультету; назва кафедри; назва спеціальності, назва освітньо-професійної програми, реєстраційний номер, назва навчальної дисципліни; тема розрахунково-графічної роботи; прізвище та ім’я студента, курс, номер академічної групи, рік.

    За титульним аркушем слідує детальний план (зміст реферату, в якому треба виділити вступ, 3 розділи основного змісту (аналіз літературних джерел, опис функціональної схеми, розрахунок функціонального блоку або розробка програмного забезпечення), їх підрозділи (за потребою), висновок, список використаних джерел. У змісті праворуч позначаються номери сторінок початку кожного питання. Кожен розділ починається з нової сторінки.

    Загальний обсяг реферату в залежності від обраної теми може варіюватися від 30 до 40 сторінок основного тексту (за узгодженням з викладачем). Обсяг реферату визначається вмінням студента стисло і водночас вичерпно розкрити тему: актуальність теми, що розглядається, сучасні тенденції та проблеми, проаналізувати кращі зарубіжні та українські технології, зробити висновки та обґрунтувати власні пропозиції та рекомендації.

   До реферату надається анотація двома мовами – українською та англійською, із зазначенням ключових слів.

   Обов’язкова вимога: чітке посилання на джерела інформації. Всі цифри, факти, думки вчених, цитати, формули повинні мати посилання у вигляді [2, с.54] (перша цифра означає номер джерела у наведеному в кінці творчої роботи списку літератури, а друга цифра – номер сторінки у цьому джерелі). Бажано використовувати таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо. Список використаних джерел (не менше 10 джерел) оформляється згідно з діючими правилами. Якщо інформація взята з мережі Інтернет, потрібно, як і для звичайної літератури, вказати автора, назву статті, а потім навести адресу сайту в Інтернет.

   Реферат оцінюється за критеріями: логічності плану; повноти й глибини розкриття теми; наявності ілюстрацій (таблиці, рисунки, схеми, скріншоти веб-сторінок тощо); кількості використаних джерел і чіткості посилань на них; відображення практичних матеріалів та результатів розрахунків; оформлення; обґрунтування власної думки студента з цього питання у вигляді висновку.

  Граничний термін подання реферату на перевірку: за 10 днів до початку залікової сесії.

   Реферат не перевіряється на плагіат, але повинен відповідати вимогам академічної не доброчесності. У разі виявлення академічної не доброчесності, робота анулюється і не перевіряється.

 

 

 

...

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник (електронне видання), силабус, онлайн-курс у Moodle, практичні заняття, лабораторний практикум URL: https://do.ipo.kpi.ua
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Богомолов М. Ф.; Вовянко С. І.;
Ухвалено кафедрою БМІ (протокол № 1 від 31 серпня 2023 р. )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 1 від 1 вересня 2023 р. )