Кафедра технологій оздоровлення і спорту

[ТОС ц-п] Циклічні види спорту ( Плавання )

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти
Галузь знань01 - Освіта/Педагогіка
Спеціальність17 - Фізична культура і спорт
Освітня програма
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр2 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. год, Практ. год, Лаб. год, СРС. год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Основною метою навчальної дисципліни «Циклічні види спорту (плавання)» є формування у здобувачів вищої освіти здатності підтримувати на достатньому рівні стан фізичного здоров’я, фізичної та розумової працездатності; розвивати основні життєво необхідні професійно-прикладні рухові навички; формувати мотивацію до занять руховою активністю та спортом як складової здорового способу життя;

Дисципліна «Циклічні види спорту (плавання)» має міждисциплінарний характер. Вона інтегрує, відповідно до свого предмету, знання з медико-біологічних, психолого-педагогічних та інших наук, які сприяють підвищенню рівня фізичного розвитку, функціональному удосконаленню систем організму, набуттю основних життєво важливих рухових навичок, вмінь для подальшої професійної діяльності.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Циклічні види спорту (плавання)» здобувачі вищої освіти зможуть:

 1. використовувати засоби плавання з метою підвищення фізичної та розумової працездатності, розвитку фізичних якостей, відновлення та збереження здоров`я;
 2. здійснювати контроль та самоконтроль за функціональним станом організму;
 3. забезпечувати збереження і зміцнення стану індивідуального здоров`я з метою підтримки належного рівня фізичного стану.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Дисципліна «Циклічні види спорту (плавання)» відноситься до циклу дисциплін загальної підготовки, вона є вибірковим компонентом Освітньої програми. Для успішного засвоєння дисципліни здобувачам вищої освіти необхідно належати за станом здоров’я до основної чи підготовчої медичної групи.

3. Зміст навчальної дисципліни

Тематика практичних занять.

 

Тема 1.

Інформаційне забезпечення проведення занять з плавання.

Тема 2.

Методика визначення індивідуального фізичного стану. Аналіз та оцінювання рівня індивідуальної фізичної підготовленості.

Тема 3.

Вдосконалення фізичної підготовленості засобами плавання.

Тема 4.

Вдосконалення техніки виконання фізичних вправ з плавання.

Тема 5.

Контроль і оцінювання рівня власної фізичної підготовленості.

Тема 6

Вдосконалення фізичних якостей засобами плавання.

Тема 7

Тестування рівня фізичної підготовленості

4. Навчальні матеріали та ресурси

1.Базова навчальна література:

Навчальні посібники

 1. Фізичне виховання. Плавання: навч. посіб. для студ. всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Дакал Н. А, Хіміч І. Ю., Антонюк О. В., Парахонько В. М., Смірнов К. М., Черевичко О. Г., Зубко В. В., Качалов О. Ю., Муравський Л. В. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 216 с. - Назва з екрана. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42507
 2. Використання елементів підводного плавання для прискорення процесу навчання плаванню [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до практичних занять для студентів навчального відділення плавання / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Н. А. Дакал, В. М. Назарук, В. М. Парахонько, О. В. А нтонюк. – Електронні текстові данні (1 файл: 86,89 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 24 с. – Назва з екрана.
  1. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21005
 3. Оптимізація процесу навчання плаванню засобами аквафітнесу [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до практичних занять для студентів навчального відділення плавання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Н. А. Дакал, О. Г. Черевичко, О. Ю. Каліщук. – Електронні текстові дані (1 файл: 114,29 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 26 с. – Назва з екрана. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21002
 4. Початкове навчання плаванню [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до практичних занять для студентів, які не вміють плавати / НТУУ «КПІ»; уклад. Н. А. Дакал, Смірнов К. М., Є. М. Щеглов. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,72 Кбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана. Опис: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1787
 5. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів, які не вміють плавати «Психологічна підготовка при навчанні плаванню» для викладачів, студентів та інструкторів [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Назарук, О. Г. Черевичко. – Електронні текстові дані (1 файл: 149 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана. Опис: Повний текст  документа доступний лише в локальній мережі університету.
  1. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1785
 6. Фізичне виховання. Формування спеціальних умінь та навичок у процесі навчання плаванню [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів навчального відділення плавання / НТУУ «КПІ»; уклад.: Хіміч І. Ю., Черевичко О.Г , Качалов О. Ю.– Електронні текстові дані (1 файл: 1,4 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 69 с. – Назва з екрана. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31969
 7. Ремзі І. В., Аксьонов В. В., Аксьонов Д. В. Методика навчання плаванню: навч.-метод. посіб. «Харківська гуманітарно-педагогічна академія». Харків, 2020. 143 с. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
 8.  
 9. Лашко В. П., Сідаш О. О., Астахов В. А., Плавання. Теорія та методика: навч.-метод. посіб. для студентів ІІ-го курсу денної та заочної форми навчання. ДДІФКС. Дніпропетровськ, 2015. 189 с. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
 10.  

 

Додаткова література:

 1. Інноваційні технології фізичного виховання студентів [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів, які вивчають дисципліну «Фізичне виховання» та студентів зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / Г. Л. Бойко [та ін.]; КПІ ім. Ігоря Сікорського; за заг. ред. Ю. М. Вихляєва. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,72 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 543 с. – Назва з екрана.
  1. (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27546
 2. Фізичне виховання: Курс лекцій з дисципліни для студентів усіх спеціальностей / Уклад. Вихляєв Ю М., Давиденко В. Ю., Бойко Г. Л., Карпюк І. Ю. – К.: НТУУ “КПІ”, 2007, с. 6 – 13.
 3. Дакал Н. А., Вихляєв Ю. М., Новицький Ю. В. Методичні рекомендації до вивчення навчального курсу з плавання. НТТУ «КПІ». 2000.
 4. Дакал Н. А., Смірнов К. М., Щеглов Є. М. Початкове навчання плаванню. Методичні рекомендації / Н. А. Дакал і співавт. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 56 с.
 5. Підвищення рівня розвитку гнучкості. Методичні рекомендації з дисципліни «Фізичне виховання» для студентів навчального відділення плавання / Уклад.: І. Ю. Хіміч, О. Ю. Качалов. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 48 с.
 6. Підвищення рівня розвитку сили. Метод. реком. до самост. занять студентів навчального відділення плавання / Уклад.: К. М. Смірнов, Є. М. Щеглов. К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 24 с.
 7. Бурла О.М. Плавання. Прискорений курс навчання : навч. посіб. Вид 2-ге, випр. і доп. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 156с.
 8. Глазирін І. Д. Плавання: навчал. посіб. Київ: Кондор, 2006. 502 с.
 9. Плавання з методикою викладання. Навчально-методичний посібник. Укладачі: М.Ю. Ячнюк, І.О. Ячнюк, Ю.Б. Ячнюк. Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича. Чернівці, 2020. 216 с. Режим доступу:
 10.  
 11. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Плавання та методика його викладання» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 014.11 – «середня освіта (фізична культура)». Укладач к. фіз. вих. В. С. Гуменний. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Кременчук, 2018. 32 с.
 12. Плавання / за ред. В. М. Платонова. Київ: Олімпійська література, 2010. 495 с.
 13. Лафлін Террі, Делвз Джон. Цілковите занурення / за ред. М. Буслаєва. 2-е вид., вид-во: Манн, Іванов і Фарбер, 2012. 208с.
 14. Colwin C. M. Swimming into the 21th Century. Human kinetics Publisher, 2012. P. 41-100.
 15. Costill D.N. Handbook of Sport Science.Swimming. London, 2014. P. 43-130.
 16. Методичні рекомендації для виконання комплексу вправ за системою пілатес [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. С. Є. Толмачова, Н. В. Іванюта. – Електронні текстові дані (1 файл: 17,1 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 66 с. – Назва з екрана.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/8148

 1. Фізичне виховання. Легка атлетика - фітнес [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. всіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Новицький Ю. В., Гаврилова Н. М., Прус Н. М., Руденко Г. А., Скибицький І. Г., Ускова С. М. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,79 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 152 с. – Назва з екрана

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/44515

 1. Основи здорового способу життя: оздоровчі фітнес програми [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І. В. Зеніна, В. Е. Добровольський, В. І. Шишацька. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,14 Мбайт). - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 78 с. – Назва з екрана.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42021

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Практичне заняття № 1. Задачі: 1. Ознайомити з історією виникнення і розвитку плавання.

2. Ознайомити з технікою безпеки та основними правилами виконання практичних завдань на навчальному відділенні плавання.

Засоби: Інтерактивні матеріали. Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 2. Задачі: 1. Ознайомити з водним середовищем та рухами ногами кролем на грудях і на спині.

2. Сприяти розвитку координаційних здібностей.

Засоби: інтерактивні матеріали, імітаційні вправи, вправи для освоєння з водою; вправи на дихання, рухи ногами кролем, ігри на освоєння з водою; вправи, що сприяють розвитку координаційних здібностей.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 3. Задачі: 1. Ознайомити з рухами руками кролем на грудях.

 1. Навчити техніці дихання при плаванні.
 2. Навчити рухам ногами кролем на грудях і на спині.
 3. Сприяти розвитку витривалості.

Засоби: інтерактивні матеріали, вправи на дихання – вправи біля бортика, вправи в русі, з різним положенням рук; рухи ногами кролем на грудях з дошкою; імітаційні вправи – сидячи на лаві, рухи ногами кролем; стоячи – рухи руками кролем; ковзання на спині, рухи ногами кролем на спині; дистанційне плавання.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 4. Задачі: 1. Ознайомити з рухами руками кролем на спині.

 1. Навчити рухам ногами кролем в узгодженні з диханням
 2. Сприяти розвитку координаційних здібностей.

Засоби: інтерактивні матеріали, імітаційні вправи; вправи на дихання, вправи на рухи ногами і руками кролем на спині; вправи, що сприяють розвитку координаційних здібностей.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 5. Задачі: 1. Ознайомити з технікою дихання при плаванні кролем на грудях.

 1. Навчити рухам руками кролем на грудях.
 2. Сприяти розвитку витривалості.

Засоби: інтерактивні матеріали, імітаційні вправи; вправи на дихання, вправи на рухи ногами і руками кролем; дистанційне плавання.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 6. Задачі: 1. Ознайомити з узгодженням рухів ніг, рук і дихання при плаванні кролем на грудях.

 1. Навчити рухам руками кролем на спині.
 2. Сприяти розвитку координаційних здібностей.

Засоби: інтерактивні матеріали, імітаційні вправи; вправи на дихання, вправи на рухи ногами і руками кролем на грудях та кролем на спині; вправи, що сприяють розвитку координаційних здібностей, ігри на воді на розвиток спритності.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 7. Задачі: 1. Ознайомити з узгодженням рухів ніг, рук і дихання при плаванні кролем на спині.

 1. Навчити узгодженню рухів ніг, рук і дихання при плаванні кролем на грудях.
 2. Сприяти розвитку витривалості.

Засоби: інтерактивні матеріали, імітаційні вправи; вправи на дихання, вправи на рухи ногами і руками кролем на грудях та кролем на спині, вправи в узгодженні рухів з диханням; дистанційне плавання.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 8. Задачі: 1.Ознайомити з технікою виконання поворотів при плаванні кролем на грудях.

 1. Навчити техніці плавання кролем на грудях в координації рухів
 2. Навчити узгодженню рухів ніг, рук і дихання при плаванні кролем на спині.
 3. Сприяти розвитку координаційних здібностей.

Засоби: інтерактивні матеріали, імітаційні вправи; вправи кролем на грудях та кролем на спині; повороти; естафети; вправи, що сприяють розвитку координаційних здібностей.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 9. Задачі: 1. Ознайомити з технікою виконання старту при плаванні кролем на грудях.

 1. Навчити техніці плавання кролем на грудях та на спині в координації рухів
 2. Навчити техніці виконання поворотів при плаванні кролем на грудях та спині.
 3. Сприяти розвитку витривалості.

Засоби: інтерактивні матеріали, імітаційні вправи; вправи кролем на грудях та кролем на спині; повороти; дистанційне плавання; стартові стрибки.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 10. Задачі: 1. Вдосконалити техніку плавання кролем на грудях і на

спині.

 1. Сприяти розвитку координаційних здібностей.

Засоби: інтерактивні матеріали, імітаційні вправи: рухи ногами і руками кролем; в воді –вправи кролем на грудях і на спині; плавання в координації рухів.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 11. Задачі: 1. Ознайомити з рухами ногами і руками брасом.

 1. Навчити рухам ногами брасом.
 2. Сприяти розвитку швидкості.

Засоби: інтерактивні матеріали, імітаційні вправи: рухи руками брасом; вправи біля бортику

- рухи ногами брасом в різних вихідних положеннях; рухи руками; естафети.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 12. Задачі: 1. Навчити рухам ногами брасом.

 1. Навчити рухам руками брасом
 2. Сприяти розвитку координаційних здібностей.

Засоби: інтерактивні матеріали, імітаційні вправи: рухи руками брасом; на воді: рухи ногами брасом в різних вихідних положеннях; рухи руками; вправи, що сприяють розвитку координаційних здібностей.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 13. Задачі: 1. Ознайомити з технікою виконання поворотів та стартового стрибка при плаванні брасом.

 1. Навчити техніці плавання брасом в координації рухів.
 2. Сприяти розвитку швидкості.

Засоби: інтерактивні матеріали, імітаційні вправи, вправи брасом – рухи ногами і руками; вправи на вивчення техніки поворотів і старту на дистанціях брасом; естафети.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 14. Задачі: 1. Ознайомити з рухами ногами і тулубом батерфляєм.

 1. Навчити техніці плавання брасом в координації рухів.
 2. Сприяти розвитку сили.

Засоби: інтерактивні матеріали, імітаційні вправи, вправи батерфляєм – рухи ногами, тулубом; плавання в координації рухів брасом; повороти і старти; дистанційне плавання вибраним способом.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 15. Задачі: 1. Ознайомити з рухами руками батерфляєм.

 1. Навчити рухам ногами батерфляєм.
 2. Сприяти розвитку сили.

Засоби: інтерактивні матеріали, контрольний норматив з плавання імітаційні вправи, вправи батерфляєм – рухи ногами, тулубом; рухи руками; дистанційне плавання вибраним способом, вправи на воді, що сприяють розвитку сили; дистанційне плавання вибраним способом.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 16. Задачі: 1. Сприяти прояву основних фізичних якостей.

Засоби: контрольні нормативи – стрибок з місця вгору, нахил тулуба з положення сидячи, згинання-розгинання рук в упорі лежачи.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 17.

Виконання модульної контрольної роботи

Практичне заняття № 18.

Проведення заліку.

6. Самостійна робота студента

Підготовка до практичних занять, експрес-опитування та підготовка до складання тестів з фізичної підготовленості, виконання модульної контрольної роботи (17-й тиждень).

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

 1.  

Правила відвідування занять: здобувачі вищої освіти, котрі спізнилися на заняття, до них не допускаються;

здобувачі вищої освіти допускаються до занять за наявності у них спортивного одягу та спортивного взуття та довідки про стан здоров’я.

Правила поведінки на заняттях: вимкнення телефонів, дотримання вимог з техніки безпеки.

Правила захисту індивідуальних завдань: дотримання принципів академічної доброчесності.

Правила призначення заохочувальних балів: заохочувальні бали нараховуються за участь у змаганнях, спортивно-оздоровчих заходах за планом кафедри, факультету, університету (5…+7 балів); участь у міських, республіканських або міжнародних змаганнях (5…+7 балів), за складання та виконання комплексу фізичних вправ, спрямованого на розвиток певних фізичних якостей або м’язових груп (10 балів).

Сума заохочувальних балів не може перевищувати 10 балів.

Політика дедлайнів та перескладань: у здобувачів вищої освіти є можливість двох перескладань у присутності комісії.

Інші вимоги: під час складання тестування здобувачам вищої освіти слід дотримуватися правил техніки безпеки.

Політика щодо академічної доброчесності: політика, принципи академічної доброчесності та норми етичної поведінки здобувачів вищої освіти і працівників Університету визначені у Кодексі честі КПІ ім. Ігоря Сікорського (див: https//kpi.ua/code).

 

2. У разі дистанційного навчання:

Правила захисту індивідуальних завдань: дотримання принципів академічної доброчесності.

Правила призначення заохочувальних балів: заохочувальні бали нараховуються за участь у змаганнях, спортивно-оздоровчих заходах за планом кафедри, факультету, університету (5…+7 балів); участь у міських, республіканських або міжнародних змаганнях (5…+7 балів), за складання комплексу фізичних вправ для самостійного виконання з метою розвитку певних фізичних якостей або м’язових груп (10 балів).

Нарахування штрафних балів в межах навчальної дисципліни не передбачено.

Сума заохочувальних балів не може перевищувати 10 балів.

Політика дедлайнів та перескладань: у здобувачів вищої освіти є можливість двох перескладань у присутності комісії.

Політика щодо академічної доброчесності: політика, принципи академічної доброчесності та норми етичної поведінки здобувачів вищої освіти і працівників Університету визначені у кодексі честі КПІ ім. Ігоря Сікорського (див: https//kpi.ua/code).

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Поточний контроль:

1. Уразіочногонавчання:

Рейтинг здобувача вищої освіти з обраної дисципліни складається з балів, отриманих за:

1. виконання завдань, передбачених практичними заняттями – практична та теоретична складові;

2. виконання модульної контрольної роботи;

3. складання тестів з метою оцінки рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

1. Робота на практичних заняттях 1 – 16:

1.1. Практична складова – у разі виконання завдань практичного заняття - 1 бал.

Максимальна кількість балів – 1 бал х 16 практичних занять = 16 балів.

 1.  

Максимальна кількість балів – 1 бал х 16 тестових завдань = 16 балів.

Максимальна кількість балів за виконання завдань на практичних заняттях 1 -16 (практична та теоретична складові) – 32 бали (по 16 балів за кожну складову)

2. Виконання модульної контрольної роботи.

Модульна контрольна робота проводиться на 17-му практичному занятті у формі тестування. Усього здобувачі вищої освіти мають відповісти на 28 питань.

Ваговий бал за кожну правильну відповідь - 1.

Максимальна кількість балів за виконання модульної контрольної роботи - 28.

3. Тести, спрямовані на перевірку рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти.

Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів 10 балів х 4 контрольних нормативи з фізичної підготовленості = 40 балів.

Стрибок вгору з місця (см)

Чол.

55

52

49

46

43

40

≤39

Жін.

45

42

39

36

33

30

≤29

Бали

10

9

8

7

6

5

0

Силова вправа: чоловіки, жінки – згинання-розгинання рук в упорі лежачи (разів)

Чол.

38

32

28

24

22

20

<5

Жін.

20

15

12

10

8

7

<7

Бали

10

9

8

7

6

5

0

Вправа на гнучкість (см)

Чол.

13

11

9

7

5

3

<3

Жін.

16

14

12

10

8

6

<6

Бали

10

9

8

7

6

5

0

Плавання 100 м вільним стилем (хв.сек)

Чол.

1.30,0

1.35,0

1.40,0

1.45,0

1.52,0

1.55

>1.55

Жін.

1.38,0

1.45,0

1.52,0

2.00,0

2.05,0

2.08

>2.08

Бали

10

9

8

7

6

5

0

 

Розрахунок шкали (R) рейтингу

Рейтингова шкала дисципліни (RD) складає 100 балів та формується як сума всіх рейтингових балів, отриманих здобувачем вищої освіти за результатами заходів за семестр:

Rc = 32(практична +теоретична складова) + 28(МКР) + 40 (контрольні нормативи) = 100 балів

2. У разі дистанційного навчання

Рейтинг здобувача вищої освіти з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

1. виконання завдань, передбачених практичними заняттями – практична та теоретична складові;

2. виконання модульної контрольної роботи.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

1. Виконання завдань на практичних заняттях 1 – 16:

1.1. Практична складова – у разі надання правильних відповідей під час експрес-опитування - 2 бали.

Максимальна кількість балів – 2 бали х 16 практичних занять = 32 бали.

 1.  

Максимальна кількість балів – 2 бали х 16 тестових завдань = 32.

Максимальна кількість балів виконання завдань на практичних заняттях 1 -16 (практична та теоретична складові) – 64 (по 32 бали за кожну складову).

2. Виконання модульної контрольної роботи.

Модульна контрольна робота проводиться на 17-му практичному занятті у формі тестування. Усього здобувачі вищої освіти мають відповісти на 36 тестових питань.

Ваговий бал за кожну правильну відповідь - 1.

Максимальна кількість балів за виконання модульної контрольної роботи - 36.

Розрахунок шкали (R) рейтингу

Рейтингова шкала дисципліни (RD) складає 100 балів та формується як сума всіх рейтингових балів, отриманих здобувачем вищої освіти за результатами заходів за семестр:

Rc = 64(практична +теоретична складова) + 36(МКР) = 100 балів

Календарний контроль:

Календарний контроль проводиться протягом семестру на 8-му тижні (1-й КК) та 14-му (2-й КК) як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу. Позитивний результат з КК здобувач вищої освіти отримує коли його поточний рейтинговий бал складає не менше 50% від максимально можливого на момент проведення КК.

 

Семестровий контроль:

Семестровий контроль – залік.

Опанування здобувачем вищої освіти освітнього компонента оцінюється за результатами його роботи за семестр з переведенням його рейтингових балів, відповідно до університетської шкали оцінювання (Таблиця 1).

Остаточний рейтинг здобувача вищої освіти не може перевищувати 100 балів!

Умови допуску до семестрового контролю: показник семестрового рейтингу має бути більшим, ніж 30 балів.

Здобувачі вищої освіти, які мають рейтингову оцінку 60 і більше балів, отримують фактичну оцінку, відповідно до кількості набраних балів, без проведення додаткових випробувань.

Здобувачі вищої освіти, які набрали протягом семестру менше ніж 60 балів, а також ті з них, хто хоче підвищити загальний рейтинг, виконують залікову контрольну роботу (інтегральний тест) на останньому за розкладом занятті (18-й тиждень). При цьому всі бали, що були ними отримані протягом семестру, скасовуються. Тестові завдання залікової контрольної роботи містять запитання, які відносяться до різних розділів та тем навчальної програми з обраної дисципліни.

Залікова контрольна робота (інтегральний тест) проводиться у формі тестування. Здобувачу вищої освіти пропонується інтегральний тест, що містить 50 запитань, кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.

Максимальна кількість балів за інтегральний тест – 100 балів.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Під час проходження навчального матеріалу з навчальної дисципліни передбачено використання сучасних технологій в навчальному процесі. Протягом навчального періоду передбачено використання здобувачами вищої освіти засобів та методів самоконтролю за станом здоров'я, дотримання ними вимог з попередження травматизму та захворювань.

Практичні завдання здобувачам вищої освіти надаються залежно від поточного стану функціональної готовності їхнього організму та ступеню їхнього оволодіння технікою виконання спортивних та фізичних вправ.

Методика реалізації завдань регламентується правилами техніки безпеки та здійсненням здобувачами вищої освіти самостійного контролю за станом основних функціональних систем.

На практичних заняттях вирішуються завдання з підвищення рівня розвитку фізичних і психічних якостей, використовуються аналітичні підходи до вибору методів розвитку сили окремих м'язів та їх груп, а також методи та засоби активного відпочинку і відновлення організму.

Під час занять, відповідно до вимог та форм організації навчальних занять з плавання,

використовується навчальний інвентар та спортивно-технічна база.

До програмного матеріалу для груп початкової фізичної підготовки включено:

 • фізичну підготовку, основною метою якої є створення бази для підвищення рівня майстерності за допомогою загально-фізичних засобів підготовки
 • технічну підготовку, основною метою якої є вдосконалення індивідуальної техніки, розширення діапазону рухових навичок;
Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліниРобочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено
Ухвалено кафедрою ТОС (протокол № від )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № від )