Кафедра технологій оздоровлення і спорту

[ТОС І-бб] Ігрові види спорту (баскетбол)

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти
Галузь знань01 - Освіта/Педагогіка
Спеціальність17 - Фізична культура і спорт
Освітня програма
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр2 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. год, Практ. год, Лаб. год, СРС. год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Основною метою навчальної дисципліни «Ігрові види спорту (баскетбол)» є формування у здобувачів вищої освіти здатності підтримувати на достатньому рівні стан фізичного здоров’я, фізичної та розумової працездатності; розвивати основні життєво необхідні професійно-прикладні рухові навички; формувати мотивацію до занять руховою активністю та спортом як складової здорового способу життя.

Дисципліна «Ігрові види спорту (баскетбол)» має міждисциплінарний характер. Вона інтегрує, відповідно до свого предмету, знання з медико-біологічних, психолого-педагогічних та інших наук, які сприяють підвищенню рівня фізичного розвитку, функціональному удосконаленню систем організму, набуттю основних життєво важливих рухових навичок та вмінь для подальшої професійної діяльності.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Ігрові види спорту (баскетбол)» здобувачі вищої освіти зможуть використовувати засоби баскетболу:

 1. з метою підвищення фізичної та розумової працездатності, розвитку фізичних якостей, відновлення та збереження здоров`я;
 2. здійснювати контроль та самоконтроль за функціональним станом організму;
 3. забезпечувати збереження і зміцнення стану індивідуального здоров`я з метою підтримки належного рівня фізичного стану.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Дисципліна «Ігрові види спорту (баскетбол)» відноситься до циклу дисциплін загальної підготовки, вона є вибірковим компонентом Освітньої програми. Для успішного засвоєння дисципліни здобувачам вищої освіти необхідно належати за станом здоров’я до основної чи підготовчої медичної групи.

3. Зміст навчальної дисципліни

Тематика практичних занять.

 

Тема 1.

Інформаційне забезпечення проведення занять з баскетболу.

Тема 2.

Методика визначення індивідуального фізичного стану. Аналіз та оцінювання рівня індивідуальної фізичної підготовленості.

Тема 3.

Вдосконалення фізичної підготовленості засобами баскетболу.

Тема 4.

Вдосконалення техніки виконання фізичних вправ баскетболу.

Тема 5.

Контроль і оцінювання рівня власної фізичної підготовленості.

Тема 6

Вдосконалення фізичних якостей засобами баскетболу.

Тема 7

Тестування рівня фізичної підготовленості

 

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова навчальна література

Навчальні посібники

 1. Баскетбол [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до практичних занять з фізичного виховання для студентів навчального відділення баскетболу / НТУУ «КПІ»; уклад. Л. В. Анікеєнко, В. М. Єфременко, Г. Л. Бойко – Електронні текстові дані (1 файл: 728 Кбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана. Опис: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/700

 1. Методичні рекомендації «Історія виникнення та розвитку баскетболу у світі та Україні» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. Л. В. Анікеєнко, Бойко Г. Л., В. М. Єфременко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,36 Мб). – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. - 42 с. – Назва з екрана.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1784

4. Фізичне виховання. Техніка та тактика гри в баскетбол. Навчання техніці та тактиці гри у баскетбол для студентів [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студеннтів / КПІ ім. Ігоря Сікорського, уклад.: Л. В. Анікеєнко, В. М. Єфременко, О. М. Яременко, О. В. Кузенков, Г. О. Устименко. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,86 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 127 с. – Назва з екрана.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42020

5. Цюпак Ю. Ю., Швай О. Д. Іваніцький Р. Б. Методика навчання основних технічних прийомів ігри в баскетбол: Методичні рекомендації. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки 2021. – 65 с. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу)::

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20246

6. Артюх В. М. Баскетбол: [навч. посіб.] / Артюх В. М. - Львів: [б. в.], 1996. - 140 с.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6629

7. Мозола Р. С., Приступа Є. Н., Вацеба О. М. Індивідуальне тренування баскетболістів, Львів, 1993. 92 с.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):

 •  

8. О.А. Ефімов, І.П. Помещикова Основи баскетболу. Навчальний посібник. / О.А. Ефімов, І.П. Помещикова – Харків: ХДАФК, 2011. – 108 с. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):

http://repo.khdafk.kh.ua/bitstream/123456789/1294/1/Навч.%20посібник.pdf

 

Додаткова література:

1. Фізичне виховання: Курс лекцій з дисципліни для студентів усіх спеціальностей / Уклад. Вихляєв Ю М., Давиденко В. Ю., Бойко Г. Л., Карпюк І. Ю. – К.: НТУУ “КПІ”, 2007, с. 6 – 13.

2. Спортивні ігри: навчальний посібник для студентів факультетів фізичної культури педагогічних вищих навчальних закладів: у 2 томах / Під ред. Ж.Б. Козіної. – Том 2: Основи окремих видів спортивних ігор: Баскетбол, Волейбол. – Харків: Точка, 2010. – 228 с.

3. Козіна Ж.Л., Вакслер М.А., Тихонова А.О. Методика розвитку точності кидків у баскетболі // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків: ХДАДМ. - 2004. - № 17. - С. 3-8 с.

4. Козіна Ж.Л.Баскетбол для студентів: методичні розробки для студентів, викладачів, тренерів, спортсменів / Ж.Б. Козіна, Ю.М. Поярков, С.Б. Поліщук, О.І. Чуприна – Харків, 2011 – 45 с.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20607

5. Защук С. Г. Удосконалення техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболістів в умовах атаки швидким проривом: автореф. дис. к. фіз. вих : 24.00.01. Київ. 2007. 22 с. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):

https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/10383/1/zashchuck_s_g.PDF

6. Основи здорового способу життя: оздоровчі фітнес програми [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І. В. Зеніна, В. Е. Добровольський, В. І. Шишацька. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,14 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 78 с. – Назва з екрана.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42021

 

7. Хосе Мария Бусета и др. Баскетбол для молодых игроков. / Европа, Издание ФИБА, 2005. – 362 с.

8. Базілевський А.Г. Вплив координаційних здібностей на якість ігрової діяльності юних баскетболістів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. No 98, Том 3. С. 42-45.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2013_112%284%29__7

9. Мітова О.О. Методи наукових досліджень у баскетболі. Навч.-метод.посібник [для студентів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту] / Мітова О.О., Сушко Р.О., – Дніпропетровськ.: Вид. «Інновація», 2015. – 214 с.

10. Мітова О.О. Сушко Р.О. Методи наукових досліджень у баскетболі [друге видання, доповнене та перероблене]. Навч.-метод.посібник [для здобувачів І-ІІІ рівнів вищої освіти закладів фізкультурного профілю] - Дніпро: ТОВ підприємство «Дріант», 2021. 266 с.

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37965/1/O_Mitova_R_Sushko_basket_doslid.pdf

 1. . Офіційні правила баскетболу (ФІБА). Режим доступу:
 2.  

12.Цимбалюк Ж. О., Несен О. О., Мусієнко А. В., І.М. Юрченко. Баскетбол та його різновиди у фізичній культурі дітей: навчально-методичний посібник. Харків: ХНПУ, 2022. 114 с. Режим доступу:

 • 13. Koryahin, V. Training Effect of Special Basketball Exercises. / Koryahin, V., Blavt, O., Doroshenko, E., Prystynskyi, V., & Stadnyk, V. //Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, – 2020. – 20(3), – 137-141.

Режим доступу: https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.3.02

14. Koryahin, V. The technical and physical preparation of basketball players. / Koryahin, V., Dutchak, M., Iedynak, G., Blavt, O., Galamandjuk, L., &Cherepovska, E. // Human Movement. – 2018. – vol. 19(4), – С. 29–34.

15. Sushko, R. Psychological selection in game sports on the basketball example. / Sushko, R., Vysochina, N., Vorobiova,А., Doroshenko,Е., Pastuhova, V., &Vysochin, F. // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. 19 (3), – Art. 250, – С. 1708–1714.

16. Баскетбол: історія розвитку, правила гри, методика навчання / О.О. Мітова, В.В. Грюкова – Дніпропетровськ.: Вид. «Інновація», 2016. – 110 с. Режим доступу:

 •  

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Практичне заняття № 1. Задачі: 1. Надати теоретичні знання з історії виникнення і розвитку баскетболу.

2. Ознайомити з технікою безпеки та правилами поведінки на практичних заняттях з баскетболу.

3. Ознайомити з основними способами переміщень та основною стійкою баскетболіста.

Засоби: Інтерактивні матеріали. Основна стійка баскетболіста, стрибки, повороти, переміщення.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 2. Задачі: 1. Надати теоретичні знання з історії виникнення і розвитку баскетболу в Україні.

2. Навчити основним способам переміщення баскетболіста та стійці у позиції «потрійної загрози».

3. Сприяти розвитку фізичної якості спритності.

Засоби: Інтерактивні матеріали. Основні способи переміщення баскетболіста (повороти, зупинки, викрокування). Передача та ловля м`яча однією та двома руками на місці та у русі. Жонглювання одним, двома м'ячами на місці. Рухлива гра. Вправи для розвитку спритності. Навчальна гра.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 3. Задачі: 1. Ознайомити з технікою ведення м’яча.

2. Навчити техніці виконання передачі та ловлі м’яча.

3. Сприяти розвитку спритності та координації за допомогою жонглювання.

Засоби: Інтерактивні матеріали. Ведення м`яча правою, лівою рукою та поперемінно з руки на руку на місці та у русі. Жонглювання одним, дома, трьома м’ячами на місці та у русі. Ловля однією рукою високого, низького м`яча. Передачі м`яча однією та двома руками. Естафети. Навчальна гра.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 4. Задачі: 1. Навчити техніці ведення м’яча. Ознайомити з технікою виконання кросовера.

2. Навчити техніці виконання передачі та ловлі м’яча.

3. Сприяти розвитку рівноваги.

Засоби: Інтерактивні матеріали. Ведення м`яча правою, лівою рукою та поперемінно на місці. Кросовер на місці. Ведення м`яча правою, лівою рукою та поперемінно у русі. Ловля та передача однією рукою високого, низького м`яча. Естафети. Комплекс вправ для розвитку рівноваги (балансування). Навчальна гра.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 5. Задачі: 1. Ознайомити з технікою виконання кидка м’яча у кошик у стрибку однією рукою з подвійного кроку.

2. Навчити техніці виконання кросовера.

3. Навчити техніці переміщень зі стрибками, зупинками та веденням м’яча.

4. Сприяти розвитку фізичної якості гнучкості.

Засоби: Інтерактивні матеріали. Переміщення у поєднанні зі стрибками, зупинками, поворотами та веденням м’яча у русі. Основні способи виконання кросовера на місці у русі. Рухлива гра. Вправи для розвитку гнучкості. Навчальна гра.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 6. Задачі: 1. Навчити техніці виконання і різних способів ведення м’яча зі зміною напрямку руху.

2. Навчити техніці виконання ловлі та передачі м’яча в русі.

3. Сприяти розвитку швидкості.

Засоби: Інтерактивні матеріали. Переміщення баскетболіста в поєднанні з технічними прийомами (веденням та передачами м'яча). Вправи для розвитку швидкості. Жонглювання одним та двома м’ячами на місці та у русі. Різні способи ведення м`яча зі зміною напрямку та швидкості руху. Ловля та передача м`яча однією та двома руками у русі із пасивним захисником. Одностороння гра.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 7. Задачі: 1. Навчити техніці виконання кидка м’яча у кошик у стрибку однією рукою з подвійного кроку.

2. Навчити техніці виконання вибивання м’яча при веденні на місці та у русі.

3. Навчити техніці виконання перехоплення м’яча.

4. Сприяти розвитку сили.

Засоби: Інтерактивні матеріали. Переміщення баскетболіста у поєднанні з технічними прийомами. Ведення м`яча зі зміною напрямку та швидкості руху зі зміною висоти відскоку м'яча. 1х1 з пасивним захисником. Ловля та передача м`яча у русі. Кидки м'яча однією рукою з подвійного кроку. Вправи для розвитку сили. Двостороння гра.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 8. Задачі: 1. Ознайомити із захисною стійкою баскетболіста.

2. Ознайомити з технікою виконання кидка м’яча у кошик. Класифікація кидків.

3. Сприяти розвитку витривалості.

Засоби: Інтерактивні матеріали. Захисна стійка баскетболіста під час переміщень і зупинок. Жонглювання одним та двома м'ячами. Передача м`яча в парах, трійках. Кидки м'яча у стрибку однією рукою після подвійного кроку. Біг 10-12 хвилин. Колове тренування. Одностороння гра.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 9. Задачі: 1. Навчити індивідуальним діям гравця у захисті.

2. Навчити техніці виконання передач м`яча в парах та трійках у русі.

3. Сприяти розвитку координаційних здібностей.

Засоби: Інтерактивні матеріали. Захисна стійка баскетболіста під час переміщень і зупинок. Жонглювання одним, двома м’ячами у русі. Рухлива гра. Передача м`яча в парах, трійках двома руками від грудей та однією рукою від плеча на місці та у русі. Кидки м'яча. Одностороння гра.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 10. Задачі: 1. Класифікація кидків. Навчити техніці виконання кидка м’яча у кошик з місця. Ознайомити з різновидами «Слем-данків» та особливостями техніки їх виконання.

2. Сприяти розвитку швидкісно-силової якості стрибучості. Приклад вправ для розвитку стрибучості.

3. Еволюція баскетбольного м’яча та його характеристики.

Засоби: Інтерактивні матеріали. Кидки м’яча у кошик однією рукою з місця. Кидки м’яча у кошик у стрибку. Переміщення у захисті. Рухлива гра. Ведення та жонглювання м'яча у русі (одним та двома). Вправи із застосуванням координаційної драбинки. Стрибки на скакалці, через лаву. Одностороння гра.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 11. Задачі: 1. Ознайомити з технікою виконання штрафного кидка.

2. Навчити індивідуальним діям баскетболіста у нападі.

3. Сприяти розвитку спеціальної (швидкісної) витривалості.

Засоби: Інтерактивні матеріали. Ведення м’яча. Кидки м’яча з подвійного кроку. Штрафний кидок. Естафети. Колове тренування. Одностороння гра.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 12. Задачі: 1. Ознайомити з технікою виконання кидка м’яча у кошик однією рукою у стрибку.

2. Ознайомити з проведенням швидкого прориву.

3. Сприяти розвитку швидкості та швидкості роботи ніг.

Засоби: Інтерактивні матеріали. Ведення м’яча. Кидки м’яча у кошик (у стрибку однією та двома руками, штрафні кидки). Естафети. Вправи для розвитку швидкості та швидкості роботи ніг. Навчальна гра.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 13. Задачі: 1. Ознайомити з технікою виконання відволікаючих дій (фінтів) у нападі.

2. Навчити виконанню швидкого прориву.

3. Сприяти розвитку координаційних здібностей за допомогою жонглювання.

Засоби: Інтерактивні матеріали. Жонглювання одним та дома м’ячами. Ведення м’яча. Відволікаючі дії (фінти) на передачу, кидок чи ведення м’яча у нападі. Вправи 1х1, 2х1. Кидки у кошик та накривання і відбивання м’яча при кидках у кошик. Навчальна гра.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 14. Задачі: 1.Навчити техніці виконання підбору м’яча у нападі та захисті.

2. Ознаймити з технікой виконання добивання м'яча та блокшоту.

3. Сприяти розвитку сили. Приклад комплексу вправ для розвитку сили м’язів нижніх кінцівок.

Засоби: Інтерактивні матеріали. Відволікаючі дії. Вправи 1х1, 1х2, 2х1, 2х2. Ведення м’яча. Кидки м’яча у кошик. Навчальна гра. Вправи для розвитку сили.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 15. Задачі: 1. Ознайомити з груповими діями у нападі та захисті.

2. Навчити техніці виконання кидків м’яча у кошик різними способами з різних дистанцій.

3. Сприяти розвитку координації та швидкості рухів рук та ніг.

Засоби: Інтерактивні матеріали. Індивідуальні та групові дії у нападі та захисті. Вправи 1х1, 1х2, 2х2, 2х3, 3х3. Естафети. Кидки м’яча у кошик з різних точок та дистанцій. Навчальна гра.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 16. Задачі: 1. Ознайомити з командними діями у нападі та захисті.

2. Навчити техніці виконання кидків м’яча у кошик з різних дистанцій.

3. Складання тестів для визначення рівня фізичної підготовленості.

Засоби: Інтерактивні матеріали. Командні дії у нападі та захисті. Вправи 5х5. Кидки м’яча у кошик з різних точок та дистанцій. Тести для визначення рівня фізичної підготовленості Навчальна гра.

Проведення експрес-опитування.

Практичне заняття № 17.

Виконання модульної контрольної роботи.

Практичне заняття № 18.

Проведення заліку.

6. Самостійна робота студента

...Підготовка до практичних занять, експрес-опитування та підготовка до складання тестів з фізичної підготовленості, виконання модульної контрольної роботи (17-й тиждень).

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

 1.  

Правила відвідування занять: здобувачі вищої освіти, котрі спізнилися на заняття, до них не допускаються;

здобувачі вищої освіти допускаються до занять за наявності у них спортивного одягу та спортивного взуття та довідки про стан здоров’я.

Правила поведінки на заняттях: вимкнення телефонів, дотримання вимог з техніки безпеки.

Правила захисту індивідуальних завдань: дотримання принципів академічної доброчесності.

Правила призначення заохочувальних балів: заохочувальні бали нараховуються за участь у змаганнях, спортивно-оздоровчих заходах за планом кафедри, факультету, університету (5…+7 балів); участь у міських, республіканських або міжнародних змаганнях (5…+7 балів), за складання та виконання комплексу фізичних вправ, спрямованого на розвиток певних фізичних якостей або м’язових груп (10 балів).

Сума заохочувальних балів не може перевищувати 10 балів.

Політика дедлайнів та перескладань: у здобувачів вищої освіти є можливість двох перескладань у присутності комісії.

Інші вимоги: під час складання тестування здобувачам вищої освіти слід дотримуватися правил техніки безпеки.

Політика щодо академічної доброчесності: політика, принципи академічної доброчесності та норми етичної поведінки здобувачів вищої освіти і працівників Університету визначені у Кодексі честі КПІ ім. Ігоря Сікорського (див: https//kpi.ua/code).

 

2. У разі дистанційного навчання:

Правила захисту індивідуальних завдань: дотримання принципів академічної доброчесності.

Правила призначення заохочувальних балів: заохочувальні бали нараховуються за участь у змаганнях, спортивно-оздоровчих заходах за планом кафедри, факультету, університету (5…+7 балів); участь у міських, республіканських або міжнародних змаганнях (5…+7 балів), за складання комплексу фізичних вправ для самостійного виконання з метою розвитку певних фізичних якостей або м’язових груп (10 балів).

Нарахування штрафних балів в межах навчальної дисципліни не передбачено.

Сума заохочувальних балів не може перевищувати 10 балів.

Політика дедлайнів та перескладань: у здобувачів вищої освіти є можливість двох перескладань у присутності комісії.

Політика щодо академічної доброчесності: політика, принципи академічної доброчесності та норми етичної поведінки здобувачів вищої освіти і працівників Університету визначені у кодексі честі КПІ ім. Ігоря Сікорського (див: https//kpi.ua/code).

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Поточний контроль:

1. Уразіочногонавчання:

Рейтинг здобувача вищої освіти з обраної дисципліни складається з балів, отриманих за:

1. виконання завдань, передбачених практичними заняттями – практична та теоретична складові;

2. виконання модульної контрольної роботи;

3. складання тестів з метою оцінки рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

1. Робота на практичних заняттях 1 – 16:

1.1. Практична складова – у разі виконання завдань практичного заняття - 1 бал.

Максимальна кількість балів – 1 бал х 16 практичних занять = 16 балів.

 1.  

Максимальна кількість балів – 1 бал х 16 тестових завдань = 16 балів.

Максимальна кількість балів за виконання завдань на практичних заняттях 1 -16 (практична та теоретична складові) – 32 бали (по 16 балів за кожну складову)

2. Виконання модульної контрольної роботи.

Модульна контрольна робота проводиться на 17-му практичному занятті у формі тестування. Усього здобувачі вищої освіти мають відповісти на 28 питань.

Ваговий бал за кожну правильну відповідь - 1.

Максимальна кількість балів за виконання модульної контрольної роботи - 28.

3. Тести, спрямовані на перевірку рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти.

Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів 10 балів х 4 контрольних нормативи з фізичної підготовленості = 40 балів.

Стрибок вгору з місця (см)

Чол.

55

52

49

46

43

40

≤39

Жін.

45

42

39

36

33

30

≤29

Бали

10

9

8

7

6

5

0

Човниковий біг 4 х 9 м (сек)

Чол.

9,0

9,4

9,8

10,3

10,8

11,0

>11,0

Жін.

10,4

10,7

11,2

11,6

12,0

12,3

>12,3

Бали

10

9

8

7

6

5

0

Силова вправа: чоловіки, жінки – згинання-розгинання рук в упорі лежачи (разів)

Чол.

38

32

28

24

22

20

<5

Жін.

20

15

12

10

8

7

<7

Бали

10

9

8

7

6

5

0

Вправа на гнучкість (см)

Чол.

13

11

9

7

5

3

<3

Жін.

16

14

12

10

8

6

<6

Бали

10

9

8

7

6

5

0

 

Розрахунок шкали (R) рейтингу

Рейтингова шкала дисципліни (RD) складає 100 балів та формується як сума всіх рейтингових балів, отриманих здобувачем вищої освіти за результатами заходів за семестр:

Rc = 32(практична +теоретична складова) + 28(МКР) + 40 (контрольні нормативи) = 100 балів

2. У разі дистанційного навчання

Рейтинг здобувача вищої освіти з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

1. виконання завдань, передбачених практичними заняттями – практична та теоретична складові;

2. виконання модульної контрольної роботи.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

1. Виконання завдань на практичних заняттях 1 – 16:

1.1. Практична складова – у разі надання правильних відповідей під час експрес-опитування - 2 бали.

Максимальна кількість балів – 2 бали х 16 практичних занять = 32 бали.

 1.  

Максимальна кількість балів – 2 бали х 16 тестових завдань = 32.

Максимальна кількість балів виконання завдань на практичних заняттях 1 -16 (практична та теоретична складові) – 64 (по 32 бали за кожну складову).

2. Виконання модульної контрольної роботи.

Модульна контрольна робота проводиться на 17-му практичному занятті у формі тестування. Усього здобувачі вищої освіти мають відповісти на 36 тестових питань.

Ваговий бал за кожну правильну відповідь - 1.

Максимальна кількість балів за виконання модульної контрольної роботи - 36.

Розрахунок шкали (R) рейтингу

Рейтингова шкала дисципліни (RD) складає 100 балів та формується як сума всіх рейтингових балів, отриманих здобувачем вищої освіти за результатами заходів за семестр:

Rc = 64(практична +теоретична складова) + 36(МКР) = 100 балів

Календарний контроль:

Календарний контроль проводиться протягом семестру на 8-му тижні (1-й КК) та 14-му (2-й КК) як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу. Позитивний результат з КК здобувач вищої освіти отримує коли його поточний рейтинговий бал складає не менше 50% від максимально можливого на момент проведення КК.

 

Семестровий контроль:

Семестровий контроль – залік.

Опанування здобувачем вищої освіти освітнього компонента оцінюється за результатами його роботи за семестр з переведенням його рейтингових балів, відповідно до університетської шкали оцінювання (Таблиця 1).

Остаточний рейтинг здобувача вищої освіти не може перевищувати 100 балів!

Умови допуску до семестрового контролю: показник семестрового рейтингу має бути більшим, ніж 30 балів.

Здобувачі вищої освіти, які мають рейтингову оцінку 60 і більше балів, отримують фактичну оцінку, відповідно до кількості набраних балів, без проведення додаткових випробувань.

Здобувачі вищої освіти, які набрали протягом семестру менше ніж 60 балів, а також ті з них, хто хоче підвищити загальний рейтинг, виконують залікову контрольну роботу (інтегральний тест) на останньому за розкладом занятті (18-й тиждень). При цьому всі бали, що були ними отримані протягом семестру, скасовуються. Тестові завдання залікової контрольної роботи містять запитання, які відносяться до різних розділів та тем навчальної програми з обраної дисципліни.

Залікова контрольна робота (інтегральний тест) проводиться у формі тестування. Здобувачу вищої освіти пропонується інтегральний тест, що містить 50 запитань, кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.

Максимальна кількість балів за інтегральний тест – 100 балів.

Таблиця 1.

Рейтингові бали здобувача вищої освіти

Оцінка за університетською шкалою

95 – 100

Відмінно

85 – 94

Дуже добре

75 – 84

Добре

65 – 74

Задовільно

60 – 64

Достатньо

Менше 60

Незадовільно

Не виконані умови допуску до заліку (< 30)

Не допущено

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Під час проходження навчального матеріалу з навчальної дисципліни «Ігрові види спорту (баскетбол)» передбачено використання сучасних технологій в навчальному процесі. Протягом навчального періоду передбачено використання здобувачами вищої освіти засобів та методів самоконтролю за станом здоров'я, дотримання ними вимог з попередження травматизму та захворювань.

Практичні завдання здобувачам вищої освіти надаються залежно від поточного стану функціональної готовності їхнього організму та ступеню їхнього оволодіння технікою виконання спортивних та фізичних вправ.

Методика реалізації завдань регламентується правилами техніки безпеки та здійсненням здобувачами вищої освіти самостійного контролю за станом основних функціональних систем.

На практичних заняттях вирішуються завдання з підвищення рівня розвитку фізичних і психічних якостей, використовуються аналітичні підходи до вибору методів розвитку сили окремих м'язів та їх груп, а також методи та засоби активного відпочинку і відновлення організму.

Під час занять, відповідно до вимог та форм організації навчальних занять з баскетболу

використовується навчальний інвентар та спортивно-технічна база.

До програмного матеріалу для груп початкової фізичної підготовки включено:

 • фізичну підготовку, основною метою якої є створення бази для підвищення рівня майстерності за допомогою загально-фізичних засобів підготовки;
 • технічну підготовку, основною метою якої є вдосконалення індивідуальної техніки, розширення діапазону рухових навичок.
Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліниРобочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено
Ухвалено кафедрою ТОС (протокол № від )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № від )