Кафедра біомедичної інженерії

[BFdf85] Організація науково-інноваційної та науково-педагогічної діяльності

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиТретій (освітньо-науковий)
Галузь знань09 - Біологія
Спеціальність91 - Біологія
Освітня програма091ф ПБ+ - Прикладна біологія (ЄДЕБО id: 57872)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр2 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. 20 год, Практ. 19 год, Лаб. год, СРС. 81 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Білошицька О. К.,
Практ.: Білошицька О. К.,
СРС.: Білошицька О. К.
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Основною метою навчальної дисципліни «Організація науково-інноваційної та науково-педагогічної діяльності» є формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми з ефективного організування інноваційної діяльності як одного з основних факторів підвищення рентабельності підприємства.

Навчання з дисципліни «Організація науково-інноваційної та науково-педагогічної діяльності» здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії викладача та аспіранта з метою засвоєння аспірантами матеріалу та розвитку у них практичних навичок.

Навчальна дисципліна «Організація науково-інноваційної та науково-педагогічної діяльності» вивчає комплекс взаємопов'язаних систем, з яких складається Організація науково-інноваційної та науково-педагогічної діяльності та формування ефективних стратегій управління персоналом, як одного із шляхів удосконалення результатів процесу управління підприємством у галузі біомедичної інженерії та медичного приладобудування.

 

Під час навчання з дисципліни «Організація науково-інноваційної та науково-педагогічної діяльності» застосовуються:

- метод проблемно-орієнтованого навчання;

- стратегія активного навчання, за якою зв'язок педагога з аспірантами здійснюється за допо­могою опитувань, самостійних, контрольних робіт, тестів тощо.

- особистісно-орієнтовані розвиваючі технології, засновані на активних формах і методах навчання (командна робота (team-based learning), парна робота (think-pair-share), метод мозкового штурму, тощо);

- евристичні методи (методи створення ідей, методи вирішення творчих завдань, методи активізації творчого мислення).

 

Інтегральна компетентність (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р.):

Здатність розв’язувати комплексні задачі і проблеми щодо регуляторних механізмів біологічних систем, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р.):

ЗК 1 - Здатність до управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності та управляти процесом комерціалізації наукової розробки.

ЗК 3 - Здатність до управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності та управляти процесом комерціалізації наукової розробки.

ЗК 5 - Здатність до застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, пошуку та критичного аналізу інформації.

ЗК 6 - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 7 - Здатність генерувати нові ідеї (креативність), проводити наукові досліджень на відповідному рівні.

ЗК 8 - Здатність працювати в міжнародному науковому контексті.

Спеціальні (фахові) компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р.):

ФК 6 - Здатність організовувати наукові дослідження та освітній процес у закладах вищої освіти, а також використовувати сучасні освітні технології.

ФК 7 - Здатність самостійно формулювати наукову проблему у галузі створення штучних біологічних систем й їх практичного використання та/або регуляторних механізмів біологічних систем, а також визначати шляхи її вирішення.

Програмними результатами навчання після вивчення дисципліни є (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р.):

ПРН 2 - Знання сучасних методів ведення науково-дослідних робіт, організації та планування експерименту, практик оприлюднення наукових результатів.

ПРН 5 - Розв’язувати складні системні та спеціалізовані проблеми у галузі прикладної біології та біотехнології

ПРН 6 - Переосмислювати наявні теоретичні знання й професійні практики у галузі наук про життя.

ПРН 7 - Використовувати передові методи (у т.ч. інформаційні технології) та фахові навички для вирішення біологічних задач в науково-дослідній та інноваційній сферах.

ПРН 8 - Представлення, обговорення результатів наукової роботи українською мовою.

ПРН 9 - Вирішувати комплексні завдання щодо впровадження біологічних розробок.

ПРН 11 - Розробляти зміст, проводити структурування навчального матеріалу та проводити заняття різних видів.

ПРН 12 - Організувати та керувати пізнавальною діяльністю студентів, формувати у студентів критичне мислення та уміння здійснювати діяльність за всіма її складовими.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Дисципліна «Організація науково-інноваційної та науково-педагогічної діяльності» має міждисциплінарний характер. Вона забезпечує здобуття універсальних компетентростей дослідника, які необхідні для проведення науково-інноваційного дослідження.

Дисципліна «Організація науково-інноваційної та науково-педагогічної діяльності» інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших обов’язкових (нормативних) компонентів: «Філософські засади наукової діяльності», а також є базовою для вивчення «Науково-управлінські засади екологічної експертизи», «Педагогічна практика».

Необхідні навички:

1. Методи організації науково-інноваційної діяльності;

2. Шляхи підвищення конкурентоздатності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках;

3. Принципи оновлення номенклатури біомедичної продукції, що випускається;

4. Збереження науково-технічного потенціалу.

3. Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Організація науково-технічної інноваційної діяльності

Тема 1.1. Інформаційне забезпечення науково-технічної інноваційної діяльності у виді банку даних

Тема 1.2. Методи організації науково-технічної інноваційної діяльності

Тема 1.3. Експертиза науково-технічних та інноваційних програм, проектів, пропозицій і заявок

Тема 1.4. Державна підтримка і фінансово-економічне забезпечення науково-технічної і інноваційної діяльності

Тема 1.5. Виробничо-технічне забезпечення, створення нової продукції чи технології з використанням лізингу

Тема 1.6. Принципи оновлення номенклатури біомедичної продукції

Тема 1.7. Сертифікація наукоємної продукції, стандартизація і контроль якості

Розділ 2. Регулювання розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності

Тема 2.1. Система просування науково-технічних розробок на регіональні, міжрегіональні та зарубіжні ринки

Тема 2.2. Підвищення конкурентоздатності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках

Тема 2.3. Управління реалізації підприємницьких науково-технічних та інноваційних програм, проектів

Тема 2.4. Підготовка і перепідготовка кадрів з інноваційної діяльності в умовах ринку, включаючи навчання цільових команд

Тема 2.5. Фінансово-економічні заходи щодо збереження науково-технічного потенціалу

Тема 2.6. Система координації регулювання розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності на базі використання економічних методів підвищення ефективності управління

 

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література:

 1. Решетняк С. О. Організація науково-інноваційної діяльності [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» / С. О. Решетняк, В. В. Федотов, А.О. Коваленко, І.В. Федотофф. – Електронні текстові данні (1 файл: 5,5 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 212 с. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/56545
 2. Організація науково-інноваційної діяльності: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньонауковою програмою «Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: К. О. Бояринова. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 186 с. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46458
 3. Копитко М. І. Управління інноваціями: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни у  схемах і таблицях. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 292 с. . Режим доступу: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2804/1/Копитко%20М.І.--Управління...--%20верстка.pdf
 4. Організація науково-інноваційної діяльності: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для я здобувачів ступеня доктора філософії за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. О. Подолян, В. С. Антонюк, М. В. Філіппова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,29 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 105 с. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45646

Додаткова література

 1. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c. 
 2. Стрелкова Г.Г., Федосенко М.М., Замулко А.І. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Г. Г. Стрелкова, М. М. Федосенко, А. І. Замулко, О. С. Іщенко. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 120 с.
 3. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 208 с.
 4. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. Посібник / О.В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
 5. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. Посібник / І.С. П’ятницька-Позднякова. – К., 2003. – 116 с.
 6. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.
 7. Свердан М.М., Свердан М.Р. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – Чернівці : Рута, 2006. – 352 с.
 8. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К. : Академвидав, 2005. – 208 с.
 9. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навч. посіб. – К.: ВД “Слово”, 2003. 240 с.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

№ з/п

 

Тема

Основні завдання

Контрольний

захід

Термін

виконання

1.

Інформаційне забезпечення науково-технічної інноваційної діяльності у виді банку даних

-

1-й тиждень

2.

Методи організації науково-технічної інноваційної діяльності

Практична робота 1

2-й тиждень

3.

Експертиза науково-технічних та інноваційних програм, проектів, пропозицій і заявок

Практична робота 2

3-й тиждень

4.

Державна підтримка і фінансово-економічне забезпечення науково-технічної і інноваційної діяльності

Практична робота 3

4-й тиждень

5.

Виробничо-технічне забезпечення, створення нової продукції чи технології з використанням лізингу

Практична робота 4

5-й тиждень

6.

Принципи оновлення номенклатури продукції

-

6-й тиждень

7.

Сертифікація наукоємної продукції, стандартизація і контроль якості

Практична робота 5

7-й тиждень

8.

Система просування науково-технічних розробок на регіональні, міжрегіональні та зарубіжні ринки

Практична робота 6

8-й тиждень

9.

Підвищення конкурентоздатності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках

-

9-й тиждень

10.

Управління реалізації підприємницьких науково-технічних та інноваційних програм, проектів

Практична робота 7

10-й тиждень

11.

Підготовка і перепідготовка кадрів з інноваційної діяльності в умовах ринку, включаючи навчання цільових команд

Практична робота 8

11-й тиждень

12.

Фінансово-економічні заходи щодо збереження науково-технічного потенціалу

Практична робота 9

12-й тиждень

13.

Система координації регулювання розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності на базі використання економічних методів підвищення ефективності управління

Практична робота 10

13-й тиждень

14.

Модульна контрольна робота

МКР

14-й тиждень

6. Самостійна робота студента

Види самостійної роботи - підготовка до аудиторних занять, проведення розрахунків за первинними даними, отриманими на практичних заняттях.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування занять

Відвідування лекцій, практичних та виїзних занять, а також відсутність на них, не оцінюється. Однак, аспірантам рекомендується відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний матеріал та розвиваються навички, необхідні для виконання семестрового індивідуального завдання.

Система оцінювання орієнтована на отримання балів за своєчасність виконання аспірантами практичних робіт, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Заохочувальні бали

Штрафні бали*

Критерій

Ваговий бал

Критерій

Ваговий бал

Вдосконалення практичних робіт

1 бал

(за кожну практичну роботу)

Порушення термінів виконання практичної роботи (за кожну таку роботу)

- 1 бал

Написання тез, статті, участь у міжнародних, всеукраїнських та/або інших заходах або конкурсах за тематикою навчальної дисципліни

4 бали

Несвоєчасне виконання та здача реферату

- 4 бали

Пропущені контрольні заходи

Пропущені контрольні заходи (захист практичних робіт) обов’язково відпрацьовуються на наступних заняттях за умови виконання завдання, яке заплановано на поточному занятті, або на консультаціях.

Пропущення написання модульної контрольної роботи не відпрацьовується.

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами.

Студент має право оскаржити результати контрольного заходу згідно затвердженого положення Про апеляції в КПІ імені Ігоря Сікорського (затверджено наказом №НОН/128/2021 від 20.05.2021 р.) - https://osvita.kpi.ua/index.php/node/182

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна «Організація науково-інноваційної та науково-педагогічної діяльності» може викладатися для більшості аспірантів з особливими освітніми потребами, окрім осіб з серйозними вадами зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Види контролю та бали за кожен елемент контролю:

з/п

Контрольний захід

%

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

Виконання практичних робіт

100

10

10

100

3.

Залікова робота[1]

100

100

1

100

 

Всього

100

 


[1] Виконується у разі, якщо студент не набрав 60 балів за семестр або він хоче покращити свою оцінку.

 

Здобувач отримує позитивну залікову оцінку за результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО.

Зі здобувачами, які виконали всі умови допуску до заліку та мають рейтингову оцінку менше 60 балів, а також з тими здобувачами, хто бажає підвищити свою рейтингову оцінку, на останньому за розкладом занятті з дисципліни в семестрі викладач проводить семестровий контроль у вигляді залікової контрольної роботи або співбесіди.

Після виконання залікової контрольної роботи, якщо оцінка за залікову контрольну роботу більша, ніж за рейтингом, здобувач отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи.

Якщо оцінка за залікову контрольну роботу менша ніж за рейтингом, застосовується «жорстка» РСО – попередній рейтинг здобувача (за винятком балів за семестрове індивідуальне завдання) скасовується і він отримує оцінку з урахуванням результатів залікової контрольної роботи. Цей варіант формує відповідальне ставлення здобувача до прийняття рішення про виконання залікової контрольної роботи, змушує його критично оцінити рівень своєї підготовки та ретельно готуватися до заліку.

 

Календарний контроль – не передбачено.

 

Семестрова атестація студентів

Обов’язкова умова допуску до заліку

Критерій

1

Поточний рейтинг

RD ≥ 35

3

Захищено всі практичні роботи

Більше 20 балів

4

Написання МКР

Більше 15 балів

Результати оголошуються кожному студенту окремо у присутності або в дистанційній формі (е-поштою). Також фіксуються в системі «Електронний кампус»

 

Необов’язкові умови допуску до заліку:

 1. Активність на лекційних заняттях.
 2. Відвідування лекційних занять.
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Перелік запитань для підготовки до заліку наведено у додатку 1.

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість аспірантів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання аспірантами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Аспірант надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (практичні роботи).

 

Додаток 1 до силабусу дисципліни

«Організація науково-інноваційної та науково-педагогічної діяльності»

Перелік запитань для підготовки до модульної контрольної роботи, а також для підготовки до заліку

 1. Суть наукового дослідження, особливості, характерні риси.
 2. Критерії ефективності, вимоги до результатів наукових досліджень.
 3. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження: загальна характеристика.
 4. Стратегія оновлення освіти.
 5. Психолого-педагогічні дослідження: характеристика, особливості, умови проведення.
 6. Філологічні дослідження: характеристика, особливості, умови проведення.
 7. Комплексний характер дослідження педагогічних явищ.
 8. Етапи та основні елементи науково-педагогічного дослідження.
 9. Теоретичні основи та проблематики сучасних психолого-педагогічних та філологічних досліджень.
 10. Методологія педагогіки: суть, рівні.
 11. Компоненти методологічних рівнів.
 12. Аналіз і оформлення результатів дослідження.
 13. Методи організації дослідження.
 14. Методи наукових досліджень. Класифікація. Характеристика методів.
 15. Місце науково-дослідницької роботи в системі професійної підготовки.
 16. Форми та види організації науково-дослідницької роботи студентів.
 17. Методи науково-дослідницької роботи.
 18. Суть тестових методів дослідження.
 19. Особливості написання наукових статей та тез.
 20. Вимоги до написання курсових, дипломних, магістерських робіт.
Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліниРобочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Білошицька О. К.;
Ухвалено кафедрою БМІ (протокол № 1 від 31.08.2023 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 1 від 01.09.2023 )