Кафедра біомедичної інженерії

[BMF19] Біотермодинаміка та масоперенос

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань16 - Хімічна та біоінженерія
Спеціальність163 - Біомедична інженерія
Освітня програмаВсі ОП
Статус дисципліниВибіркова (Ф-каталог)
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестрДоступно для вибору починаючи з 3-го курсу, весняний семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. 36 год, Практ. 36 год, Лаб. год, СРС. 48 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська / Англійська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Калашнікова Л. Є.,
Практ.: Сичик М. М.,
СРС.: Сичик М. М.
Розміщення курсуhttps://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=5665

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Навчальна дисципліна «Біотермодинаміка та масоперенос» належить до циклу професійної підготовки навчального плану підготовки  бакалавра

Дисципліна «Біотермодинаміка та масоперенос» дає знання межі застосовності термодинаміки, класифікації термодінамічних параметрів, розмірності і порядки основних термодинамічних констант, поняття і параметрів, розмірності постулатів термодинаміки, основні закони термодинаміки і їх наслідки, основні характеристичні функції і умови рівноваги.

Дисципліна формує системні знання про зв'язок перетворення поживних речовин і  вивільнення тепла, перетворення енергії при взаємодії живого організму з  навколишнім середовищем.

Мета дисципліна «Біотермодинаміка та масоперенос» є формування у студентів встановлювати зв'язок між різноманітними фактами і явищами і, використовуючи методи біотермодінамікі

Дисципліна  «Біотермодинаміка та масоперенос» є фундаментом для розуміння питань, про природу теплоти як міри руху матерії. Про силах, пов'язаних з теплотою, про загальне значення закону збереження енергії і перетворення енергії, про мимовільних процесах і взаємоперетворення речовин.

Для вивчення дисципліни «Біотермодинаміка та масоперенос»  необхідні:

- навички: знання основ методами термодинаміки а також навичками визначення термодинамічних параметрів і характеристичних функцій; знання  шляхів і умови перетворення єнергії в процесі метаболізму, аналізувати шляхи терморегуляціїї органімом та шляхи терморегуляції.

- компетентності: здатність виконувати розрахунки термодинамічних параметрів фізико-хімічних процесів при розгляді їх фізико-хімічної сутності, а також при взаємодії живої системи з навколишнім середовищем;  до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Загальні компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р.):

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 9. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 10.  Навички здійснення безпечної діяльності.

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові) компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р.):

ФК 1 - Здатність застосовувати пакети інженерного програмного забезпечення для проведення досліджень, аналізу, обробки та представлення результатів, а також для автоматизованого проектування медичних приладів та систем

ФК 4 Здатність забезпечувати технічні та функціональні характеристики систем і засобів, що використовуються в медицині та біології (при профілактиці, діагностиці, лікуванні та реабілітації)

ФК 5 - Здатність застосовувати фізичні, хімічні, біологічні та математичні методи в аналізі, моделюванні функціонування живих організмів та біотехнічних систем.

ФК 8- Здатність проводити дослідження та спостереження щодо взаємодії біологічних, природних та штучних систем (протези, штучні органи та ін.).

ФК 9 Здатність ідентифікувати, формулювати і вирішувати ін

Програмними результатами навчання після вивчення дисципліни  «Біотермодинаміка та масоперенос є (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/165/2023 від 17.05.2023 р.):

ПРН 13  Вміти аналізувати сигнали, які передаються від органів на прилади, та проводити обробку діагностичної інформації (сигнали та зображення)

ПРН 17. Застосовувати знання з хімії та біоінженерії для створення, синтезу та застосування штучних біотехнічних та біологічних об’єктів.

ПРН 18. Розуміння фундаментально-прикладних, медико-фізичних, фізико-хімічних закономірностей функціонування біологічних об’єктів, та біоінженерних основ технологій і обладнання для дослідження процесів організму людини.

ПРН 20. Знання та використання методів дослідження об’єктів біомедичної інженерії, методів і засобів систематизації та обробки експериментальної інформації, методів статистичної обробки для моделювання та симуляції процесів і систем фізичної та біологічної природи, сучасних технологій програмування та інструментарію, які підтримують їх використання, методів проектування цифрових та мікропроцесорних систем медичного призначення

ПРН 22. Знання загальних відомостей та принципів будови складних біологічних систем, у тому числі, організму людини, про організм людини і його функції з позицій системного підходу та використання їх в біомедичній інженерії, а також основних методів і засобів, які використовуються для кількісної оцінки функціонування фізіологічних систем.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Навчальна дисципліна «Біотермодинаміка та масоперенос» належить до циклу професійної підготовки та має міждисциплінарний характер. Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших навчальних дисциплін: Кількісна фізіологія, Фізика;  Біофізика.

За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дисципліна «Біотермодинаміка та масоперенос»  тісно пов’язана з іншими дисциплінами професійної підготовки: Лікувальна медична техника; Методи та засоби діагностики патології людини, Фізіотерапевтичні медичні прилади; Переддипломною практикою та Дипломним проектуванням.

3. Зміст навчальної дисципліни

Основні розділи та теми, що розглядатимуться в процесі вивчення курсу:

Роділ 1. Основні  характеристики біотермодинаміки.

Тема 1.1. Основи і базові принципи системного підходу. Поняття систми. Класифікація і характеристика системи як цілого. Особливості живого оганіму як термодинамічної системи. Постулати біотермодинаміки

Тема 1.2. Термодинаміка біологічних процесів. Закони збереження енергії. Поняття роботи, вільної та загальної енергії системи. Термодинаміка біологічних процесів. Визначення ентальпії та, стандартної вільної енергії хімічної реакції. Перший закон термодинпміки

Тема 1.3. Тепловий баланс організму. Регуляція температури тіла

Тема 1.4. Другий закон термодинаміки.Теореми Клаузіуса, ентропія, 2-я і 3-я формулювання другого закону термодинаміки. Термодинамічна теорія стійкості, необхідні і достатні умови для різних систем.

Тема 1.5. Нерівноважна термодинаміка: гіпотеза локальної рівноваги, Теорема перенесення і Рівняння балансу ентропії, виробництво ентропії

Тема 1.6.Термодинамічні потенціали та їх біологічне значення

Тема 1.7. Основні види перенесення тепла в організмі. Температурне поле і температурний градієнт

Роділ 2. Основні шляхи тепломасообміну в живих системах.

Тема 2.1 Основи гемодинаміки. Робота серця.  Біофізичні особливості реології крові.

Тема 2.2. Масообмін в легенях і тканинах

Тема 2.3.Основи дифузії в живому організмі. Мембранний масоперенос.

Тема 2.4. Водно-електролітний баланс органіму . Механіми сорбціх та десорбції

Тема 2.5. Значення зворотних в’язків у енергомасообміні

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література:

1. БІОФІЗИКА І ФІЗИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ: Навчальний посібник для студентів фармацевтичного факультету/ Е.І. Сливко, О.З. Мельнікова, О.З.Іванченко, Н.С. Біляк, О.Є. Прокопченко. - Запоріжжя, 2018.- 234 с.

http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/7796/3/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83.pdf

2. Прикладна біофізика. Вибрані розділи. Частина 1. Навчальний посібник [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 153 - «Мікро-та наносистемна техніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М.О. Ніколов – Електронні текстові дані (1 файл: 5,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 199 с.

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/47896/1/Prykladna_biofizyka_Vybrani_rozdily_Chastyna_1.pdf

3. Сибіль М. Г. Біофізика дихальної системи : лекція з навчальної дисципліни "Медична та біологічна фізика" / Сибіль М. Г. - Львів, 2018. - 11 с.

https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/21377/1/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.pdf

4. Гарбузова В.Ю.  Опорний конспект лекції з фізіології на тему ©.:Основи гемодинаміки/ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ КАФЕДРА ФІЗІОЛОГІЇ І ПАТОФІЗІОЛОГІЇ  2018/-556 c/

Режим доступу:

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/39240/1/Hemodynamics_Garbuzova.pdf

5. Сливко Е.І., Мельнікова О.З., Іванченко О.З.,. Біляк Н.С  МЕДИЧНА І БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА: Навчальний посібник для студентів спеціальності 222 «Медицина»/. - Запоріжжя, 2018.- 291 с.

Режим доступу:

http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/7798/4/ Медична% 20і%20біологічна %20 фізика .pdf

6. Термодинаміка біологічних процесів і систем: навчальний посібник методичних матеріалів для самостійної роботи здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія»  / Калашнікова Л.Е., Сичик М.М. / – Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – 2021. – 64 с.

Режим доступу:

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/54609/1/Termodynamika_biologichnyh_protsesiv_system.pdf

7. Біотермодинаміка і масоперенос: навчальний посібник методичних матеріалів для самостійної роботи здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Медична інженерія» спеціальності 163 «Біомедична інженерія»  / Калашнікова Л.Е., Сичик М.М. / – Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – 2021. – 64 с.

Режим доступу:

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/54608/1/Biotermodynamika_masoperenos.pdf

8. Комплексна контрольна робота. Основи біомедичної інженерії – 1. Біотермодинаміка та масоперенос. / Максименко В.Б., Тарасова Л.Д., Сичик М.М. //Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051402 – «Біомедична інженерія». – Київ: НТУУ «КПІ». –  2014. – 20 с.

Режим доступу:

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11288

9. Основи біомедичної інженерії – 1. Біотермодинаміка та масоперенос. / Максименко В.Б., Тарасова Л.Д., Сичик М.М. // Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.051402 – «Біомедична інженерія».  – Київ: НТУУ «КПІ». – 2015. – 43 с.

Режим доступу:

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11289

Додаткова література:

1. Владимиров Ю.А. БиофизикаУчебник.-~~. М.: Медицина, 1983,. 272 с

Режим доступу:

http://webirbis.kgmu.kz/irbis64r_11/books/http://webirbis.kgmu.kz/irbis64r_11/books/

2. Губанов    Н.И. Утепбергенов А.А.  Медична біофіз икаМ.:  «Медицина», - 1978. -336 с

Режим доступу:

http://webirbis.kgmu.kz/irbis64r_11/books /Губанов_Н._Мед_биофизика.pdf

3. Корнющенко Г. С. Медична та біологічна фізика: практикум : навчальний посібник : у 2 ч. / Г. С. Корнющенко, У. С. Швець, Л. Ф. Суходуб. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – Ч. 1. – 186 с

Режим доступу:

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/65176/1/ Korniushchenko_ medychna .pdf

4.Чалий О.В.  Медична та біологічна фізика : Підручник для ВМНЗ ІІІ-IV р.а. [текст]  2015.-  384 с

Режим доступу:

https://studfile.net/preview/1902522/

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

 

№ з/п

Тема

Програмні результати навчання

Основні завдання

Контрольний

захід

Термін

виконання

1.

Основи і базові принципи системного підходу. Поняття термодинамічної системи, характеристики термодинамічної системи

ПРН 17

ПРН 18

 

 

 

Практична робота 1

1-ий тиждень

2.

 Особливості живого оганіму як термодинамічної системи. Постулати біотермодинаміки.

ПРН 17

ПРН 18

ПРН 22

 

Практична робота 2

2-ий тиждень

3.

Термодинаміка біологічних процесів. Закони збереження енергії.

Визначення ентальпії та, стандартної вільної енергії хімічної реакції,. 

ПРН 17

ПРН 18

ПРН 20

 

Практична робота 3

3-ий тиждень

4.

Основний обмін. Методи калориметрії

Визначення основного обміну в нормі по таблицям Гарріса-Бенедикта та по дихальному коефіцієнту.

ПРН 13

ПРН 18

ПРН 20

 

Практична робота 4

4-ий тиждень

5.

Основні види перенесення тепла в організмі. Температурне поле і температурний градієнт.

ПРН 13

ПРН 17

ПРН 18

ПРН 20

 

Практична робота 5

5-ий тиждень

6.

Терморегуляція  та системи її контролю. .

ПРН 13

ПРН 17

ПРН 18

ПРН 20

 

Практична робота 6

6-ий тиждень

7

Тепловий баланс організму. Регуляція температури тіла.

ПРН 13

ПРН 17

ПРН 20

 

 

 

8.

Другий закон термодинаміки

Теореми Клаузіуса, 2-е і 3-е формулювання другого закону термодинаміки. Поняття ентропії. Термодинамічна теорія стійкості, необхідні і достатні умови для різних систем. Теорія дисипації енергії

 

ПРН 13

ПРН 17

ПРН 20

 

Практична робота 7

Тест 1

7-ий тиждень

9.

Відкриті біологічні системи, закони термодинаміки і термодинамічні потенціали

Нерівноважна термодинаміка: гіпотеза локальної рівноваги, Теорема перенесення і Рівняння балансу ентропії, виробництво ентропії. Теорема Пригожина

ПРН 13

ПРН 17

ПРН 18

ПРН 20

 

Практична робота 1

Тест 2

8-ий тиждень

10.

Основні термодинамічні потенціали їх значення для біологічної системи

ПРН 17

ПРН 18

Практична робота 10

10 -ий тиждень

11.

Основи гемодинаміки. Характер руху крові у судинах. В'язкість крові Віскозиметрія. Класифікація та сфери застосування віскозиметрів Властивості рідин. Закон Ньютона для в'язкості 2Ньютонівські та неньютонівскі рідини.

ПРН 13

ПРН 18

ПРН 20

ПРН 22

 

Практична робота 11

11-ий тиждень

12

Робота серця.  Реєстрація  і підтримка  роботи серця Біофізичні особливості роботи серця

ПРН 13

ПРН 17

ПРН 20

ПРН 22

 

Практична робота 12

12-ий тиждень

13

Масообмін в легенях і тканинах

ПРН 13

ПРН 17

ПРН 18

ПРН 20

 

Практична робота 13

13-ий тиждень

14

Основи дифузії в живому організмі. Масоперенос через клітинну мембрану.

ПРН 17

ПРН 18

ПРН 20

 

Практична робота 14

14-ий тиждень

15

Водно-електролітний баланс організму. Фізіологія нирок. Орбція, десорбція

ПРН 13

ПРН 17

ПРН 18

ПРН 20

ПРН 22

 

Практична робота 15

Тест3

15-ий тиждень

16

7.Значення звортних зв’язки у енерго масообміну  у біологічній системі  Знаходження рушійних сил і узагальнених швидкостей біологічних процесів з позицій енергодінамікі

ПРН 13

ПРН 17

ПРН 18

ПРН 20

ПРН 22

 

Практична робота 16

МКР

16-ий тиждень

17

Реферат

ПРН 18

ПРН 20

ПРН 22

 

Практична робота 17

 

17-ий тиждень

18

Залік

ПРН 22

 

Залік

18-ий тиждень

 

6. Самостійна робота студента

Одним з основних видів семестрового контролю під час опанування навчальної дисципліни «Біотермодинаміка та масоперенос» є написання реферату.

Реферат - це вид письмової роботи, виклад на певну тему, відомості для якого зібрані з різних джерел при використанні актуальної літератури по темі. Реферат є формою перевірки знань студента   за темами курсу. Реферат це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певної тематики, що здійснюється поза навчальним процесом. 

Приблизна тематика рефератів:

1.Особливості біологічних організмів як термодинамічних систем

2. Перший закон термодинаміки в биосистемах.

3. Другий закон термодинаміки відносно біосистеми.

4. Тепломасообмін людини з навколишнім середовищем.

5. Поняття ентальпії. Тепловий закон Гессе.

6. Роль термодинаміки в рішенні біомедичних проблем.

7. Методи колориметрії.

8. Термодинамічні характеристики транспорту речовин через мембрану

9. Особливості фільтрації

10. Основи гемодинаміки.

11.Основні закони перебігу крові по судинах.

12. Терморегуляція людини

13.Тепловой комфорт і енергетичний баланс людини.

14. Класифікація видів енергії Бріллюена

15. Оборотні і необоротні термодинамічні процеси.

Реферат виконується згідно з вимогами, у термін, зазначений викладачем.

Структура роботи:

Титульний аркуш реферату повинен мати такий зміст: назва університету; назва факультету; назва кафедри;

 Титульний аркуш - це перша сторінка, на якій вказується міністерство; назва навчального закладу, в якому виконується робота; назва факультетуя (кафедри); назва спеціальності, назва освітньо-професійної програми, назва навчальної дисципліни; тема реферату; прізвище та ім’я студента, курс, номер академічної групи, рік.

За титульним аркушем слідує детальний план (зміст) реферату, в якому треба виділити вступ, розділи основного змісту (основні теми, що вивчалися), їх підрозділи (за потребою), висновок, список використаних джерел. У змісті праворуч позначаються номери сторінок початку кожного питання. Кожен розділ починається з нової сторінки.

 Зміст - сторінка роботи, яка містить назву та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів; заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті і розміщуються один під одним (перелік умовних позначень при необхідності).

 Вступ - обґрунтовується актуальність теми, її практична значущість; визначається об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилось; розкривається структура роботи, її основний зміст. Огляд повинен бути систематизований аналізом теоретичної, методичної й практичної новизни, значущості, переваг та недоліків робіт.

 Розділи і підрозділи основної частини - проаналізований і систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів (глав і параграфів); кожний розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ окрему частину цього питання; відмічається головна ідея, а також тези кожного підрозділу; розкривається теорія питання та досвід практичної роботи.

 Висновки - підсумок проведеної роботи, подаються у вигляді окремих лаконічних положень,  які відповідають поставленим завданням; відмічається не тільки позитивне та недоліки, а також і конкретні рекомендації щодо їх усунення;

 Список використаної літератури (5-10)- відображає обсяг використаних джерел та ступінь вивчення досліджуваної теми; містить бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час роботи над темою.

 Додатки - не є обов'язковим елементом і не входять до основного ліміту обсягу роботи, однак підвищують рівень довіри до результатів роботи, свідчать про їхню достовірність; містять допоміжний матеріал у вигляді зразків анкет, тестів, таблиць допоміжних цифрових даних, схем, графіків, карт, ілюстрованого матеріалу та ін.

Загальний обсяг реферату роботи в залежності від обраної теми може варіюватися від 20 до 25 сторінок основного тексту (за узгодженням з викладачем). Обсяг реферату  визначається вмінням студента стисло і водночас вичерпно пояснити та проаналізувати наукові інформаційні ресурси

Обов’язкова вимога: чітке посилання на джерела інформації. Всі цифри, факти, думки вчених, цитати, формули повинні мати посилання у вигляді [2] (цифра означає номер джерела у наведеному в кінці творчої роботи списку літератури. Список використаних джерел (не менше 10 джерел) оформляється згідно з діючими правилами. Якщо інформація взята з мережі Інтернет, потрібно, як і для звичайної літератури, вказати автора, назву статті, а потім навести адресу сайту в Інтернет.

Реферат оцінюється за критеріями: логічності плану; повноти й глибини розкриття теми; правильності формулювання заключень та висновків; оформлення; обґрунтування власної думки студента з цього питання у вигляді висновку.

Граничний термін подання реферату на перевірку: 13-14-й тиждень навчання. Обов’якова усна доповідь на 3-5 хвилин за обраною темою.

Реферат не перевіряється на плагіат, але повинна відповідати вимогам академічної доброчесності. У разі виявлення академічної не доброчесності, робота анулюється і не перевіряється.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування занять

Відвідування лекційних занять не є обов’язковим. Відвідування практичних занять є бажаним, оскільки на них відбувається написання експрес-контрольних робіт / тестових завдань, а також відбувається захист практичних робіт.

Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.

Пропущені контрольні заходи

Пропущені контрольні заходи (захист практичних робіт) обов’язково відпрацьовуються на наступних заняттях за умови виконання завдання, яке заплановано на поточному занятті, або на консультаціях.

Пропущення написання модульної контрольної роботи та експрес-контрольних не відпрацьовуються.

Розрахунково-графічна робота, яка подається на перевірку з порушенням терміну виконання оцінюється зі зменшенням кількості вагових балів.

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Заохочувальні бали

Штрафні бали*

Критерій

Ваговий бал

Критерій

Ваговий бал

Активна аудиторна робота у формі трех додаткових відповідей на поставлене питання.

3 бал

(за кожну обгрунтовану додаткову відповідь)

Несвоєчасне виконання та захист практичної роботи

Від -1 бали до    -5 балів

(залежить від терміну здачі)

Самостійна поглиблена теоретична підготовка за темою практичного заняття

5 балів

Несвоєчасне виконання та здача реферату

Від -2 балів до -20 балів (залежить від терміну здачі)

* якщо контрольний захід був пропущений з поважної причини (хвороба, яка підтверджена довідкою встановленого зразку) – штрафні бали не нараховуються.

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно  буде  розглянуто  згідно  із  наперед  визначеними процедурами.

Студент має право оскаржити результати контрольного заходу згідно затвердженого положення Про апеляції в КПІ імені Ігоря Сікорського (затверджено наказом НОН/165/2023 від 17.05.2023 р) - https://osvita.kpi.ua/index.php/node/182

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна «Біотермодинаміка та масоперенос»  може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів.

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання відбувається через Платформу дистанційного навчання «Сікорський».

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (експрес-контрольні / тестові завдання, практичні роботи).

Виконання практичних робіт, а також виконання розрахунково-графічної роботи, здійснюється під час самостійної роботи студентів у дистанційному режимі (з можливістю консультування з викладачем через електронну пошту, соціальні мережі).

Навчання іноземною мовою

Навчання англійською мовою здійснюється лише для студентів-іноземців.

За бажанням студентів, допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за тематикою, яка відповідає тематиці конкретних занять.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Система оцінювання (поточний контроль):

з/п

Контрольний захід

%

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

 Тестові завдання

45

15

3

45

2.

Відповіді на практичних заняттях

30

5

6

30

3.

Модульна контрольна робота

15

15

1

15

4.

Реферат

10

10

1

10

5.

Залікова робота[1]

90

90

1

90

 

Всього

100

Здобувач отримує позитивну залікову оцінку за результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО.3

Зі здобувачами, які виконали всі умови допуску до заліку та мають рейтингову оцінку менше 60 балів, а також з тими здобувачами, хто бажає підвищити свою рейтингову оцінку, на останньому за розкладом занятті з дисципліни в семестрі викладач проводить семестровий контроль у вигляді залікової контрольної роботи або співбесіди.

Після виконання залікової контрольної роботи, якщо оцінка за залікову контрольну роботу більша ніж за рейтингом, здобувач отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи.

Якщо оцінка за залікову контрольну роботу менша ніж за рейтингом, застосовується «жорстка» РСО – попередній рейтинг здобувача (за винятком балів за семестрове індивідуальне завдання) скасовується і він отримує оцінку з урахуванням результатів залікової контрольної роботи. Цей варіант формує відповідальне ставлення здобувача до прийняття рішення про виконання залікової контрольної роботи, змушує його критично оцінити рівень своєї підготовки та ретельно готуватися до заліку.

Календарний контроль (КК) - провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Метою проведення календарного контролю є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу студентами.

Критерій

Перший КК

Другий КК

Термін календарних контролів

8-ий тиждень

14-ий тиждень

Умови отримання позитивного результату з календарного контролю

Поточний рейтинг

≥ 24 балів

40 балів

Виконання практичних робіт

КП №№1-4

+

 

КП №№5-8

-

+

Експрес-контрольні роботи / тестові завдання

Мінімум по 5 будь-яким лекціям

+

-

Мінімум по 9 будь-яким лекціям

-

+

Модульна контрольна робота

Оцінена МКР

-

+

Реферат

Оцінений реферат

-

+

У разі виявлення академічної не доброчесності під час навчання – контрольний захід не зараховується.

Семестрова атестація студентів

Обов’язкова умова допуску до екзамену

Критерій

1

Поточний рейтинг

RD ≥ 32

2

Отримання позитивної оцінки за реферат 

Більше 8 балів

3

Захищено всі практичні роботи

Більше 0 балів

4

Написання не менше 2 тестових завдань

Більше 14 балів

Результати оголошуються кожному студенту окремо у присутності або в дистанційній
формі (е-поштою). Також фіксуються в системі «Електронний кампус»

Необов’язкові умови допуску до екзамену:

  1. Активність на практичних заняттях.
  2. Позитивний результат першої атестації та другої атестації.
  3. Відвідування лекційних занять.

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Перелік запитань для підготовки до модульної контрольної роботи, а також для підготовки до заліку наведено у додатку 1.

Дистанційне навчання через проходження додаткових он-лайн курсів за певною тематикою допускається за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти он-лайн курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні.

Список курсів пропонується викладачем після виявлення бажання студентами (оскільки банк доступних курсів поновлюється майже щомісяця).

Студент надає документ, що підтверджує проходження дистанційного курсу (у разі проходження повного курсу) або надає виконані практичні завдання з дистанційного курсу та за умови проходження усної співбесіди з викладачем за пройденими темами може отримати оцінки за контрольні заходи, які передбачені за вивченими темами (експрес-контрольні / тестові завдання, практичні роботи).

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник (електронне видання), силабус, онлайн-курс у Moodle,
практичні заняття, лабораторний практикум URL: https://do.ipo.kpi.ua
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Калашнікова Л. Є.; Сичик М. М.;
Ухвалено кафедрою БМІ (протокол № 1 від 31.08.2023 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 1 від 01.09.2023р. )