Кафедра прикладної радіоелектроніки

[RE-158] Сталий інноваційний розвиток

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиДругий (магістерський)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програма172Мн РОС - Радіозв’язок  і оброблення сигналів (ЄДЕБО id: 31175)172Мн РСІ - Радіосистемна інженерія (ЄДЕБО id: 31174)172Мн ІТР - Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 49263)172Мп РТС - Радіотехнічні інформаційні технології (ЄДЕБО id: 8562)172Мп РОС - Радіозв’язок  і оброблення сигналів (ЄДЕБО id: 4857)172Мп РСІ - Радіосистемна інженерія (ЄДЕБО id: 6236)172Мп ІТР - Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 49262)172Мп ІТМР - Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 4852)172Мп ІКР - Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія (ЄДЕБО id: 49260)172Мн ІКР - Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія (ЄДЕБО id: 49261)172Мп РКС - Радіотехнічні комп'ютеризовані системи (ЄДЕБО id: 49258)172Мн РКС - Радіотехнічні комп'ютеризовані системи (ЄДЕБО id: 49259)172Мн РЕІ - Радіоелектронна інженерія (ЄДЕБО id: 53272)172мп ІТР+ - Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 57909)172мп ІКР+ - Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія (ЄДЕБО id: 57911)172Мп ІОЗ+ - Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем (ЄДЕБО id: 57918)172Мн РЕІ+ - Радіоелектронна інженерія (ЄДЕБО id: 57919)172Мп РКС+ - Радіотехнічні комп'ютеризовані системи (ЄДЕБО id: 57922)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр1 курс, весняний семестр
Обсяг дисципліни2 кред. (Лекц. 18 год, Практ. 18 год, Лаб. год, СРС. 24 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Лащевська Н. О.,
Практ.: Головня В. М.,
СРС.: Лащевська Н. О.
Розміщення курсуhttps://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=5069

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Поняття стійкого розвитку, яке увійшло в наше життя наприкінці ХХ століття, пов'язане з феноменом розвитку систем. Розуміння методології розвитку систем і управління трансормаційними процесами є необхідним на тлі тих безпрецендентних за своїм характером змін, які відбуваються повсякчас у природі та суспільстві. Предметом вивчення є процес розвитку соціально-економічних систем.

Мета курсу полягає в формуванні у студентів-слухачів знань, навичок і світогляду, необхідних у прийнятті рішень в їхній майбутній професійній діяльності згідно з принципами стійкого розвитку.

Дисципліна "Сталий інноваційний розвиток" формує у здобувачів ВО  наступний перелік загальних, фахових компетенцій та програмних результатів навчання.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 5 Здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту інформації в ході професійної діяльності, при необхідності доповнювати й синтезувати відсутню інформацію й працювати в умовах невизначеності. 

ЗК 6 Здатність пропонувати концепції, моделі, винаходити й апробувати способи й інструменти професійної діяльності з використанням природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук. 

ЗК 7 Здатність будувати професійну діяльність, бізнес і приймати рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм.

ЗК 9 Здатність визначати, транслювати загальні цілі в професійній і соціальній діяльності. 

ЗК 10 Здатність розв’язувати світоглядні, соціально й особистісне значимі проблеми. 

Фахові компетентності (ФК):

ФК 1 Здатність забезпечити виконання норм законодавства України, організовувати захист прав та економічних інтересів колективу (підприємства) в сфері інтелектуальної власності в ринкових умовах. 

ФК 2 Здатність оцінювати рівень існуючих технологій у галузі професійної діяльності, ефективність технічних рішень та можливість виникнення об’єктів права інтелектуальної власності, відшукувати шляхи та можливості реалізації наукових ідей у прибуткових бізнес-проектах та стартапах

ФК 3 Здатність до системного мислення, вирішення задач розробки, оптимізації та оновлення структурних блоків електронних комунікаційних, радіотехнічних та інформаційних систем.

ФК 6 Здатність демонструвати і використовувати  фундаментальні знання принципів побудови сучасних радіотехнічних систем, перспективні напрямки їх розвитку.

ФК 8 Здатність застосовувати базові уявлення про інноваційну діяльність та особливості набуття та використання прав інтелектуальної власності.

ФК 11 Здатність використовувати типові та розробляти власні програмні продукти, орієнтовані на розв’язок задач проектування та розрахунку складових частин радіотехнічних систем для оптимізації досліджуваних об’єктів. 

ФК 12 Здатність до аналізу, розробки та удосконалення наукової, та організаційно-управлінської та звітної документації. 

Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН 8 Поєднувати застосовування сучасних методів для розроблення маловідходних, енергозберігаючих і екологічно чистих технологій, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей та їхній захист від можливих наслідків аварій, катастроф і стихійних лих, застосовувати способи раціонального використання сировинних, енергетичних та інших видів ресурсів.

Набуті під час курсу "Сталий інноваційний розвиток" знання та практичний досвід допоможуть зважено підходити до вирішення еколого-економічних проблем соціально-економічного розвитку системи з урахуванням принципів та методів стійкого розвитку.

Дисципліна "Сталий інноваційний розвиток" складається з лекцій, де студентам буде отримають теоретичні основи та практичних занять, де вони будуть виконувати завдання тести, імітувати реальні проблеми сучасності та вирішувати їх.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Вивчення дисципліни базується на знанні студентами основних понять хімії, фізики, математики, економіки, соціології, екології й спрямоване на вироблення в них навичок системного підходу до вивчення й вирішення завдань сталого розвитку, а також здатності правильно оцінювати локальні й віддалені наслідки прийнятих рішень.

Дисципліну тісно пов’язано з навчальною дисципліною «Наукова робота за темою магістерської дисертації» оскільки спрямовано на вироблення навичок системного підходу до вивчення й вирішення завдань сталого розвитку, а також здатності правильно оцінювати локальні та віддалені наслідки ухвалюваних рішень щодо прямих і опосередкованих впливів діяльності Людини на довкілля. Компетенції, отримані студентами в процесі вивчення цієї дисципліни застосовуються ними під час виконання дипломної роботи.

3. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1 Проблеми сталого розвитку

Тема 2 Моделювання й оцінювання сталості розвитку суспільства

Тема 3 Інноваційне стале зростання

Тема 4 Інформаційно-комунікаційні аспекти сталого розвитку

4. Навчальні матеріали та ресурси

 1. Кононенко О.Ю. Актуальні проблеми сталого розвитку: навчально- методичний посібник. О.Ю. Кононенко. К.: ДП «Прінт сервіс», 2016. 109 с. URL: http://www.geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/navch_lit/posibnik_Kononenko.pdf
 2. Сталий інноваційний розвиток: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, виконання індивідуального завдання і самостійної роботи для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей [Електронний ресурс] / [уклад. Бендюг В. І., Комариста Б. М.]. – К: 2017. – 127 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19692
 3. Системний аналіз сталого розвитку : навчальний посібник / В. П. Бех, Ю. В. Бех, М. В. Туленков та ін.; за заг. ред. В. П. Беха, М. В. Туленкова Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : «МП Леся», 2015. – 512 с. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8250/Posibnyk.pdf
 4. Сталий інноваційний розвиток. Створення інтелект-карти. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Караєва Н. В. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 70 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41679
 5. Сталий інноваційний розвиток. Аналіз, моделювання і прогнозування розвитку суспільства: Візуалізація показників сталого розвитку [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. М. Джигирей. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 28 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47699
 6. Сталий інноваційний розвиток: Вебзастосунок ArcGIS Online [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Путренко, І. М. Джигирей. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 41 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47700

Додаткова література
(факультативно / ознайомлення)

 1. Marolla C. Information and Communication Technology for Sustainable Development. CRC Press, 2018. — 272 p. (за запитом викладачу)
 2. Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ISC) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — Ч. 1. Глобальний аналіз якості і безпеки життя (2019). — 216 с. URL: http://wdc.org.ua/sites/default/files/SD2019-P1-FULL-UA.pdf
 3. Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ISC) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку (2019). — 112 с. URL: http://wdc.org.ua/sites/default/files/SD2019-P2-FULL-UA.pdf
 4. Войтко С. В. Управління проектами та стартапами в Індустрії 4.0 : підручник / С. В. Войтко. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2019. – 200 c. URL: https://books.google.com.ua/books?id=k1afDwAAQBAJ
 5. Стратегії сталого розвитку : навч. посіб. / В. В. Добровольский, Є. М. Безсонов, Г. В. Нєпєіна, Д. О. Крисінська, Н. А. Сербулова. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 160 с. https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/509/1/Стратегії%20сталого%20розвитку_%20В.%20В.%20Добровольський.pdf
 6. Посібник інтерактивних вправ та ігор для просування Цілей сталого розвитку серед молоді. – Київ, 2022. - 40 с.
 7. Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та спеціальності 081 «Право» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. А. М. Іщенко, О. А. Акімова. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 103 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47948
 8. Геополітика та сталий розвиток [Електронний ресурс] / С. В. Войтко, О. А. Гавриш, О. М. Згуровський, А. А. Мельниченко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 17 с. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23107
 9. Петрушка І. М. та ін. Стратегія сталого розвитку. Навчальний посібник / І. М. Петрушка, Н. Ю. Хомко, В. І. Мокрий, М. В. Руда. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 156 с.
 10. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. Керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський / Бойко Т.В., Джигирей І.М. та ін. // Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. — Київ: НТУУ «КПІ», 2015. URL: http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORSIGHT-UA.pdf
 11. Transnational Corporations. Educational textbook [Electronic Resource] / S. V. Voitko, O. A. Gavrish, O. O. Korohodova, T. E. Moiseenko ; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. - Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2020. – 204 p. – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49843
 12. Шваб К. Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію: монографія / пер. з англ. Н.В.Климчук, Я.А.Лебеденко. Харків, 2019. 416 с. (за запитом викладачу)

Інформаційні ресурси

Sustainable development knowledge platform [Electron. resource] / UN. – Access link: https://sustainabledevelopment.un.org

The Eco-Innovation Observatory [Electron. resource] / EC. – Access link: http://www.eco-innovation.eu

Публікації ООН в Україні [Електрон. ресурс] / ООН в Україні. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/un-in-ukrainepublications

Публікації ПРООН в Україні [Електрон. ресурс] / ПРООН в Україні. – Режим доступу: https://issuu.com/undpukraine

Сталий розвиток для України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://sd4ua.org

 

 

 

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Лекція 1. Принципи, поняття і актуальні проблеми сталого розвитку та соціально-економічної безпеки
Завдання на СРС: п.6 №1

Семінарське заняття 1. Фундаментальні основи розвитку та стійкості систем
Завдання на СРС: п.6 №2

Лекція 2. Сучасні погляди на змінювання клімату.
Завдання на СРС: п.6 №3

Семінарське заняття 2. Закономірності взаємодії суспільства та природи

Лекція 3. Проблеми інформаційного суспільства та інноваційного розвитку. Глобалізація і глобальні загрози соціального, економічного, екологічного, геополітичного і технологічного характеру
Завдання на СРС: п.6 №4

Семінарське заняття 3. Глобалізація й глобальні проблеми сталого зростання
Модульна контрольна робота (частина І)
Завдання на СРС: п.6 №6, п.6 №7

Тема 2. Моделювання й оцінювання сталості розвитку суспільства

Лекція 4. Метрики і показники розвитку суспільства
Завдання на СРС: п.6 №8

Семінарське заняття 4.  Забезпечення стійкості соціально-економічних систем
Завдання на СРС: п.6 №9

Лекція 5. Методи та підходи багатовимірного аналізу даних й прогнозування для сталого розвитку
Завдання на СРС: п.6 №10

Семінарське заняття 5. Аналіз, моделювання і прогнозування розвитку суспільства. Модульна контрольна робота (частина ІІ)
Завдання на СРС: п.6 №11, №12

Тема 3. Інноваційне стале зростання

Лекція 6. Низькокарбонове зростання у контексті нової промислової революції. Енергоощадні технології та інфраструктурні рішення.
Завдання на СРС: п.6 №13

Семінарське заняття 6. Аналіз сталого розвитку України в контексті інноваційного зростання
Завдання на СРС: п.6 №14

Лекція 7. Кругова економіка
Завдання на СРС: п.6 №15

Семінарське заняття 7. Ризик-менеджмент та інноваційні ризики
Модульна контрольна робота (частина ІІІ)
Завдання на СРС: п.6 №16, п.6 №17

Тема 4. Інформаційно-комунікаційні аспекти сталого розвитку

Лекція 8. Роль ІКТ в еко-розвитку урбанізованих територій
Завдання на СРС: п.6 №18

Семінарське заняття 8. ІКТ та смарт-інновації для сталого розвитку
Завдання на СРС: п.6 №19

Лекція 9. ІКТ «революція» у контексті сталого розвитку
Завдання на СРС: п.6 №20

Семінарське заняття 9. Використання ГІС-технологій в оцінюванні показників сталого розвитку. Модульна контрольна робота (частина ІV)
Завдання на СРС: п.6 №21, п.6 №22

6. Самостійна робота студента

Дисципліна «Сталий інноваційний розвиток» охоплює такі складники самостійної роботи студента з підготування до аудиторних занять на теоретичні і практичні теми, а саме підготування до поточних опитувань, підготування до семінарських занять, у тому числі підготування доповіді та співдоповіді, електронних коротких інформаційних звітів у вказаний викладачем термін, підготування до частин модульної контрольної роботи.

№ з/п

Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання

Кількість годин

Література

1

Підготовка до лекції 1

0.5

1-3, 12, 14

2

Підготовка до семінарського заняття 1

0.5

1, 3, 4, 12

3

Підготовка до лекції 2

0.5

3, 11, 12

4

Підготовка до семінарського заняття 2

1

2, 3, 12

5

Підготовка до лекції 3

0.5

1, 3, 11, 14

6

Підготовка до семінарського заняття 3

1

1-3, 11, 14

7

Підготовка до частини І модульної контрольної роботи

1

2-4, 11, 14

8

Підготовка до лекції 4

0.5

3, 8, 11

9

Підготовка до семінарського заняття 4

1

2, 11, 17

10

Підготовка до лекції 5

0.5

8, 11, 16

11

Підготовка до семінарського заняття 5, у т.ч. підготування електронного звіту

1.5

2, 3, 5, 8, 16

12

Підготовка до частини ІІ модульної контрольної роботи

1

1, 4, 5, 8, 11

13

Підготовка до лекції 6

0.5

1, 3, 14, 18

14

Підготовка до семінарського заняття 6

1

2, 9, 14, 16

15

Підготовка до лекції 7

0.5

1, 13, 18

16

Підготовка до семінарського заняття 7

1

2, 13

17

Підготовка до частини ІІІ модульної контрольної роботи

1

1, 3, 4, 13, 14

18

Підготовка до лекції 8

0.5

3, 7, 10, 15

19

Підготовка до семінарського заняття 8

1

2, 7, 10, 15

20

Підготовка до лекції 9

0.5

3, 7, 10, 17

21

Підготовка до семінарського заняття 9, у т.ч. підготування електронного звіту

1.5

2, 6, 7

22

Підготовка до частини ІV модульної контрольної роботи

1

1-18

23

Підготовка до заліку

6

1-18

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування практичних (семінарських) занять є обов'язковим. Студенти активно беруть участь в роботі на заняттях та імітують разом з викладечем реальні проблеми, які стоять перед людством та вирішують їх, працюючи в команді.

Відсутність на аудиторному занятті не передбачає нарахування штрафних балів, оскільки фінальний рейтинговий бал студента формується виключно на основі оцінювання результатів навчання. Разом з тим, обговорення результатів виконання тематичних завдань, а також презентація / публічний виступ та участь у обговореннях та доповнення на семінарах оцінюватимуться під час аудиторних занять.

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку. Для оцінювання результатів навчання застосовується 100-бальна рейтингова система та університетська шкала.

Поточний контроль: фронтальні опитування, участь у роботі семінарів, доповідання, електронне звітування, МКР.

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Семестровий контроль: залік

Якщо семестровий рейтинг більше 60 балів студент може не виходити на залікову контрольну роботу, а отримати оцінку «автоматом».

Перелік контрольних заходів

№ п/п

Контрольний захід оцінювання

Ваговий бал

Кількість

Разом

1

Доповідь на семінарі

9

2

18

2

Співдоповідь на семінарі

4

2

8

3

Участь у роботі семінару

2

8

16

4

Фронтальне опитування за лекційним матеріалом

2

8

16

5

Підготування електронного звіту

5

2

10

6

Частина модульної контрольної роботи
за певною темою дисципліни

8

4

32

 

Разом

23

100

Система оцінювання контрольних заходів

Компонент

Система оцінювання

1

Підготування доповіді на задану тему оцінюється у 9 балів: «відмінно», творче розкриття завдання, вільне володіння матеріалом – 9 балів; «добре», глибоке розкриття завдання – 7-8 балів; «задовільно», обґрунтоване розкриття завдання – 6 балів. Протягом семестру кожний студент готує два виступи із розрахунку кількості студентів у групі 15 осіб.

2

Співдоповідання (опонування) оцінюється у 4 бали: «відмінно», вільне володіння матеріалом, обґрунтовані та аргументовані запитання, зауваження й коментарі – 4 бали; «добре», володіння матеріалом – 3 бали; «задовільно», слабке володіння матеріалом – 2 бали. Протягом семестру кожний студент двічі виступає співдоповідачем.

3

Участь у роботі семінару оцінюється у 2 бали: активна робота на семінарі оцінюється у 2 бали, малоактивна участь, некоректні запитання та коментарі, які свідчать про непідготовленість студента до заняття, знижують оцінку за роботу на семінарі до 1 балу або до 0 балів.

4

Фронтальне опитування за вмістом лекційного заняття оцінюється у 2 бали: 2 бали, якщо студент правильно відповів на всі питання; 1 бал, якщо у відповідях були несуттєві помилки або відповіді були неповні; 0 балів – більшість відповідей неправильні, неповні або відсутні.

5

Підготування електронних звітів за результатами самостійного опанування веб-сервісу SDI (СЦД-Україна) та хмарних сервісів ArcGIS (Esri), створення інтелект-карти оцінюються у 5 балів: «відмінно», творче розкриття завдання, вільне володіння матеріалом – 5 балів; «добре», глибоке розкриття завдання – 4 бали; «задовільно», обґрунтоване розкриття завдання – 3 бали.

6

Кожна з чотирьох частин модульної контрольної роботи містить вісім комплексних питань тестового, розрахункового або відкритого (питання, яке вимагає розгорнутої текстової відповіді) типу, які оцінюються в один бал. За правильну відповідь на питання студент отримує 1 бал, неправильну – 0 балів.

 

Для отримання заліку з навчальної дисципліни «автоматом» потрібно мати рейтинг не менше 60 балів, а також зараховані одну доповідь та одну співдоповідь, представлені студентом на семінарських заняттях, і принаймні один електронний звіт. Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 60 балів або ними не виконано інші умови отримання заліку з навчальної дисципліни «автоматом», а також ті, хто хоче підвищити оцінку, виконують залікову контрольну роботу. Доступні дві опції складання залікової контрольної роботи за вибором студента.

 

Опція 1. Залікова контрольна робота виконується на платформі дистанційного навчання протягом 2 академічних годин та містить 120 закритих тестових і відкритих запитань різного рівня складності з ваговими балами від 0,5 до 2, сума яких становить 100 балів.

Опція 2. Письмова залікова контрольна робота, білети якої містять чотири питання теоретичного, системного і розрахунково-аналітичного характеру за кожною з чотирьох тем навчальної дисципліни, виконується протягом 2 академічних годин. Кожне питання оцінюється в 25 балів: «відмінно», творче, системне і повне розкриття питання, вільне володіння матеріалом – 24-25 балів; «дуже добре», розкриття питання, вільне володіння матеріалом – 21-23 балів; «добре», достатнє розкриття питання, володіння матеріалом – 19-20 балів; «задовільно», обґрунтоване розкриття питання, неповне володіння матеріалом – 17-18 балів; «достатньо», часткове розкриття питання – 15-16 балів.

 

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Факультативне навчання. Для кращого розуміння засад, принципів та інструментів сталого інноваційного зростання пропонується проходження онлайн-курсів за веб-посиланнями

1.         https://coursera.org/learn/sustainable-development

2.         https://coursera.org/learn/global-sustainable-development

3.         https://coursera.org/learn/responsible-management

4.         https://coursera.org/learn/global-sustainability-be-sustainable

5.         https://coursera.org/learn/sdgbusiness

6.         https://coursera.org/learn/corp-sustainability

7.         https://coursera.org/learn/business-case-sustainability

8.         https://coursera.org/learn/sustainability-through-soccer

9.         https://coursera.org/learn/greening-the-economy

10.       https://coursera.org/learn/sustainability

та іншими.

Виставлення оцінки за деякі контрольні заходи можливе шляхом перенесення результатів проходження вказаних та інших онлайн-курсів згідно Положення про порядок визнання результатів навчання, набутих студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського у неформальній / інформальній освіті (https://osvita.kpi.ua/node/179).

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

-
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Лащевська Н. О.; Головня В. М.;
Ухвалено кафедрою ПРЕ (протокол № 6 від 29.06.2022 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № ______ від ______)