Кафедра біомедичної інженерії

[BMF43] Основи конструювання та проектування медичної техніки

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань16 - Хімічна та біоінженерія
Спеціальність163 - Біомедична інженерія
Освітня програмаВсі ОП
Статус дисципліниВибіркова (Ф-каталог)
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестрДоступно для вибору починаючи з 3-го курсу, весняний семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. 26 год, Практ. 28 год, Лаб. год, СРС. 66 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Лебедєв О. В.,
Практ.: Лебедєв О. В.,
СРС.: Лебедєв О. В.
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

        Навчальна дисципліна «Основи конструювання та проектування медичної  техніки»  (далі ОКП) викладається професором з 48 річним досвідом науково-практичної роботи із застосування інженерних і медико-інженерних засобів і технологій.

      Навчальна дисципліна належить до циклу нормативних навчальних дисциплін фахової       підготовки  бакалавров. ОКП - нова важлива дисципліна в інженерній освіті.    Багато компаній розробляють  високотехнологічну продукцію для медицини сьогодення та майбутнього. Відповідно до міжнародних освітніх програм теоретичний зміст дисциплін включає основні проблеми на перетині інженерної і медичної . Практична частина спрямована на вирішення задач  аналізу і проектування електронної медичної техніки.  

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей до аналіза та проектування медичної  техніки з використанням сучасних прикладних пакетів проектування, забезпечення аналізу та синтезу проектних рішень.

Під час вивчення дисципліни  формуються наступні фахові компетентності.

      Загальні компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/89/2021 від 19.04.2021 р.):

ЗК 1 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 2 - Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 6 - Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7 - Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 9 - Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)

Спеціальні (фахові) компетентності (ОП введено в дію Наказом ректора НОН/89/2021 від 19.04.2021 р.):

 1. ФК1. Здатність застосовувати пакети інженерного програмного забезпечення для проведення досліджень, аналізу, обробки та представлення результатів, а також для автоматизованого проектування медичних приладів та систем.
 2. ФК3. Здатність вивчати та застосовувати нові методи та інструменти аналізу, моделювання, проектування та оптимізації медичних приладів і систем.
 3. ФК4Здатність забезпечувати технічні та функціональні характеристики систем і засобів, що використовуються в медицині та біології (при профілактиці, діагностиці, лікуванні та реабілітації).;
 4. ФК5. Здатність застосовувати фізичні, хімічні, біологічні та математичні методи в аналізі, моделюванні функціонування живих організмів та біотехнічних систем.
 5.  ФК6. Здатність ефективно використовувати інструменти та методи для аналізу, проектування, розрахунку та випробувань при розробці біомедичних продуктів і послуг.
 6. ФК7. Здатність планувати, проектувати, розробляти, встановлювати, експлуатувати, підтримувати, технічно обслуговувати, контролювати і координувати ремонт приладів, обладнання та системи для профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що використовується в лікарнях і науково-дослідних інститутах.
 7. ФК10. Здатність застосовувати принципи побудови сучасних автоматизованих систем управління виробництвом медичних приладів, їх технічне, алгоритмічне, інформаційне і програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.
 8. ФК13.  Здатність забезпечувати та контролювати дотримання безпеки та біомедичної етики  при роботі з медичним обладнанням.
 9. ФК11. Здатність оцінювати конструкторсько-технологічні, інженерні та науково-технічні рішення з точки зору дотримання умов безпеки життєдіяльності, енергетичної ефективності та екологічності. Готовність до використання таких оцінок в інженерній практиці;
 10. ФК12. Здатність формулювати новизну та актуальність науково-дослідної роботи, вести наукову дискусію і викладати результати досліджень за заданою тематикою в сфері принципів функціонування та методів розробки інформаційних та технологічних електронних систем;
 11. ФК14. Здатність проводити експерименти за заданими технічними та медичними методиками, виконувати комп’ютерну обробку, аналіз і синтез отриманих результатів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Аналіз і проектування електронної медичної техніки» студенти отримують знання:

 – математичних принципів і методів, необхідних для проектування та дослідження процесів у електронних приладах;

- основних принципів моделювання та конструювання електронних приладів, пристроїв та систем;

- основних принципів  технологій, що застосовуються на виробництві при виготовленні систем електронної техніки;

– сучасних методів та засобів комп’ютерного моделювання електронних приладів, пристроїв та систем;

Результатами навчання після вивчення дисципліни:

 1. ПРН1. Розуміння фундаментально-прикладних, медико-фізичних та біоінженерних основ технологій та обладнання для дослідження процесів організму людини.
 2. ПРН2. Володіння інженерними методами розрахунку елементів приладів і систем медичного призначення та вибору класичних і новітніх конструкційних матеріалів.
 3. ПРН3. Знання засобів проектування пристроїв, приладів і систем медико-біологічного призначення.
 4. ПРН4. Знання методів проектування цифрових та мікропроцесорних систем медичного призначення.
 5. ПРН 5  Знання методів і способів досліджень, що використовуються при проектуванні медичного обладнання.;
 6. ПРН 7 Розуміння науково-технічних принципів, які покладено в основу новітніх досягнень в галузі біомедичної інженерії.;
 7. ПРН 8 Володіння іноземною мовою в обсязі, достатньому для загального та професійного спілкування
 8. ПРН 9 Застосування принципів побудови систем автоматичного управління та       властивості їх елементів.
 9. ПРН19. Знання технічної документації, що регламентує порядок введення в експлуатацію, застосування та ремонт медичного обладнання.
 10. ПРН31. Розуміння теоретичних та практичних підходів до створення та керування медичним обладнанням та медичною технікою.
 11. ПРН36. Аналіз сигналів, які передаються від органів на прилади, та отримання і оброблення діагностичної інформації.
 12. ПРН40. Використання систем автоматизованого проектування для розробки технологічної та апаратної схеми медичних приладів та систем.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Для успішного вивчення навчальної дисципліни «Основи конструювання та проектування медичної  техніки»   необхідно попередньо вивчити наступні дисципліни: «Біомедична механіка», «Інженерна механіка», «Біотермодинаміка та масоперенос», «Діагностична техніка». Дисципліна «Основи конструювання та проектування медичної  техніки» є базовою для таких освітніх компонент, як «Переддипломна практика», «Науково-дослідна практика», «Виконання магістерської дисертації».

Необхідні навички

 1. Знання іноземної мови.
 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
 4. Інформації з різних джерел.
 5. Здатність працювати в команді.
 6. Здатність працювати в міжнародному контексті.
 7. Здатність аналізувати складні медико-інженерні та біоінженерні проблеми та здійснювати їх формалізацію для знаходження кількісних рішень із застосуванням сучасних математичних методів та інформаційних технологій.
 8. Здатність досліджувати біологічні та технічні аспекти функціонування та взаємодії штучних біологічних і біотехнічних систем.

3. Зміст навчальної дисципліни

№ з/п

Тема

Програмні результати навчання

Основні завдання

Контрольний

захід

Термін

виконання

Розділ №1   Загальні відомості з конструювання та проектування медичної  техніки

1

Основні стандарти з проектування біомедичних пристроїв.

Етапи проектування.

Вимоги до технічного завдання на проектування.

 

ПРН 1

ПРН 2

ПРН 3

Практичне

заняття №1

 

1 тиждень

2

Огляд програм 3Д моделювання.

Основна інформація і прийоми роботи з програмами: МІМІКС, Компас, Autodesk Inventor, 3D MAX.

 

 

Практичне

заняття №2

 

2 тиждень

Розділ №2 3D моделювання в середовищах SolidWorks і Fusion 360.

3

Основні технології створення 3Д моделей.

 

ПРН 3

ПРН 40

Практичне

заняття №3-6

 

3-6 тиждень

4

Створення анімації і дослідження руху.

 

ПРН 2

ПРН 3

Практичне

заняття №7

 

7 тиждень

5

Створення фотореалістичний зображень 3Д моделей.

 

ПРН 7

 

Практичне

заняття №8

 

8 тиждень

6

Створення збірок.

 

ПРН 8

Практичне

заняття №9

 

9 тиждень

7

Перетворення 3Д моделей в креслення.

 

ПРН 9

Практичне

заняття №9

 

9 тиждень

Розділ №3 Рішення задач опору матеріалів і механіки у середовищах COMSOL.

8

Основна інформація і прийоми роботи з модулем COMSOL

 

ПРН 5

ПРН 36

 

Практичне заняття №10

 

10 тиждень

9

Застосування COMSOL  для проектування біомедичних приладів, пристроїв і технологій.

 

ПРН 5

ПРН 8

 

Практичне заняття №10

 

10 тиждень

10

Проектування протеза нижних кінцівок

 

ПРН 9

 

Практичне

заняття №11

11 тиждень

11

Проектування протеза кульшового суглоба.

 

ПРН 8

ПРН 9

 

Практичне

заняття №11

11 тиждень

12

Передопераційне прогнозування операції стентування і лікування аневризми.

 

ПРН 36

 

Практичне

заняття №12

 

12 тиждень

13

Проектування бронежилета і захисної каски.

 

ПРН 2

ПРН 3

Практичне

заняття №12

 

12 тиждень

14

Проектування обладнань і технологій для пресотерапія (або лімфодренаж, пневмомассаж) і ударно-хвильової терапії.

 

 

ПРН 5

ПРН 8

 

Практичне

заняття №12

 

12 тиждень

15

Дослідження частотних властивостей барабанної перетинки.

 

 

ПРН 3

ПРН 40

Практичне

заняття №13

 

13 тиждень

16

Оптимізація моделі для досягнення певних цілей: мінімальної ваги, ресурсу роботи, міцності.

 

 

ПРН 8

Практичне

заняття №13

 

13 тиждень

17

Моделювання задач теплофізики.

 

 

ПРН 9

 

Практичне

заняття №13

 

13 тиждень

Розділ № 4 Рішення задач течії рідин і газів в середовищах COMSOL.

18

Основна інформація і прийоми роботи з доповненням COMSOL

ПРН 40

 

Практичне

заняття №14

 

14 тиждень

19

Приклади застосування COMSOL для дослідження і проектування біомедичних пристроїв.

.

ПРН 9

 

Практичне

заняття №14

 

14 тиждень

20

Дослідження руху крові в склерозірованнимі судині.

 

ПРН 36

 

Практичне

заняття №15

 

15 тиждень

21

Рішення задач біотермодінамікі та масопереносу в приладах і організмі людини.

 

ПРН 10

ПРН 5

Практичне

заняття №16

 

16 тиждень

Розділ № 5 Застосування COMSOL для проектування біомедичних приладів,

пристроїв і технологій.

22

Основна інформація і прийоми роботи з COMSOL

 

 

Практичне

заняття №16

 

16 тиждень

23

Приклади застосування доповнення COMSOL для дослідження і проектування біомедичних пристроїв.

 

 

Практичне

заняття №16

 

16 тиждень

24

Проектування пристроїв для дарсонваля та електрофорезу.

 

 

Практичне

заняття №17

 

17 тиждень

25

Проектування пристроїв для лікування постійним і змінним  струмом.

 

 

Практичне

заняття №17

 

17 тиждень

26

Проектування пристроїв для лікування постійним змінним  магнітним полем.

 

 

Практичне

заняття №18

 

18 тиждень

27

Проектування пристроїв СВЧ для лікування в онкології.

 

 

Практичне

заняття №18

 

18 тиждень

28

Реферат

ПРН1,4,6,13

 

18 тиждень

29

МКР

ПРН 10-19

 

18тиждень

30

Залік

 

 

19 тиждень

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базові ресурси

 1. Лебедєв Олексій Володимирович, Дубко Андрій Григорович. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з кредитного модуля «Проектування біотехнічних систем» для напряму підготовки  6.051402 – «Біомедична інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського Електронні текстові данні. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.
 2. Лебедєв Олексій Володимирович, Дубко Андрій Григорович. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з кредитного модуля «Основи конструювання і проектування» - з дисципліни «Основи клінічної інженерії - 1» для напряму підготовки 6.051402 – «Біомедична інженерія» К.: НТУУ «КПІ», 2015.–205с. Електронне видання http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11764
 3. Лебедєв Олексій Володимирович, Дубко Андрій Григорович.  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Експертиза та інженерний супровід медичного обладнання» для напряму підготовки 6.051402 – «Біомедична інженерія» [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського Електронні текстові данні. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.
 4. Lydia Cline. Fusion 360 for Makers. Maker Media. San Francisco, 2019, p. 540.
 5. А. В. Чураков. Принципы моделирования и проектирования приборов магнито ультразвуковой терапии : учеб.-метод. пособие / А. В. Чураков. – Минск : БГУИР, 2019. – 146 с. : ил.
 6. Ершов, Ю. А. Биотехнические системы медицинского назначения. В 2 ч. Часть 1. Количественное описание биообъектов : учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. А. Ершов, С. И. Щукин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс.
 7. Курушин А.А. Решение мультифизических СВЧ задач с помощью САПР COMSOL– М., «One-Book», 2016, 376 стр

Допоміжні ресурси

 1. Графическое оформление электрических схем по ЕСКД . Сост. С.Т. Усатенко, М.В. Терехова; Предисл. и науч. ред. М.С. Хойнацкого. К.: ЛВК, 2003. -216 с.
 2. Методические указания для освоения модуля "Лабораторный практикум по геометрическому моделированию в САПР Solid Works" по курсу "Геометрическое моделирование в конструировании инженерных объектов и систем" для студ. спец. 7.080402 - "Информационные технологии проектирования" всех форм обучения / Сост. С.В. Красников . Х.: НТУ "ХПИ", 2007. - 76 с.
 3.  В. В. Шевченко, О. В. Осадчий, М. О. Симута. Технологія приладобудування: навчальний посібник для студентів напрямку підготовки 6.051003 «Приладобудування», спеціальності «Наукові, аналітичні та екологічні прилади та системи» / Київ: НТУУ «КПІ», 2010. Електрона версія
 4. Гурин Л.Б., Нестеренко Т.Г., Плотников И.А. Основы проектирования механизмов приборных систем: - Томск, Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 337 с.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Рекомендації щодо засвоєння навчальних занять (у формі деталізованого опису кожного заняття та запланованої роботи):

Аудиторні  заняття

з/п

Теми аудиторних  занять

Кількість

годин

1

Лекція 1. Основні стандарти з проектування біомедичних пристроїв.

Етапи проектування.

Вимоги до технічного завдання на проектування.

2

2

Лекція 2. Огляд програм 3Д моделювання.

Основна інформація і прийоми роботи з програмами: МІМІКС, Компас, Autodesk Inventor, 3D MAX.

2

3

Лекція 3-6. Основні технології створення 3Д моделей.

10

4

Лекція 7. Створення анімації і дослідження руху.

2

5

Лекція 8:  Створення фотореалістичний зображень 3Д моделей.

2

6

Лекція 9: Створення збірок. Перетворення 3Д моделей в креслення.

2

7

Лекція 10: Основна інформація і прийоми роботи з модулем COMSOL. Застосування COMSOL для проектування біомедичних приладів, пристроїв і технологій.

2

8

Лекція 11. Проектування протеза нижніх кінцівок. Проектування протеза кульшового суглоба.

2

9

Лекція 12. Передопераційне прогнозування операції стентування і лікування аневризми. Проектування бронежилета і захисної каски. Проектування обладнань і технологій для пресотерапія (або лімфодренаж, пневмомассаж) і ударно-хвильової терапії.

2

10

Лекція 13. Дослідження частотних властивостей барабанної перетинки.

Оптимізація моделі для досягнення певних цілей: мінімальної ваги, ресурсу роботи, міцності. Моделювання задач теплофізики.

2

11

Лекція 14. Основна інформація і прийоми работи з доповненням COMSOL. Приклади застосування COMSOL для дослідження і проектування біомедичних пристроїв.

2

12

Лекція 15. Дослідження руху крові в склерозірованнимі судині.

2

13

Лекція 16. Рішення задач біотермодінамікі та масопереносу в приладах і організмі людини. Основна інформація і прийоми роботи з модулем COMSOL.

2

14

Лекція 17. Проектування пристроїв для електрофорезу. Проектування пристроїв для лікування постійним і змінним  струмом.

2

15

Лекція 18. Проектування пристроїв для лікування постійним змінним  магнітним полем. Проектування пристроїв СВЧ для лікування в онкології.

2

 

    Навчання  здійснюється  на  основі  сучасної стратегії  взаємодії викладача  та  студента в електронному просторі  з  метою  засвоєння  студентами  матеріалу  та  розвитку  у  них практичних навичок.  Під час навчання застосовуються:

-   стратегії активного і колективного навчання;

-   особистісно-орієнтовані   розвиваючі   технології,   засновані   на   активних   формах   і методах навчання (командна робота (team-based learning), парна робота (think-pair-share), метод мозкового штурму, метод кейс-стаді, ділові ігри, дискусія тощо);

-   евристичні методи (методи створення ідей, методи вирішення творчих завдань, методи активізації творчого мислення);

-   метод проблемно-орієнтованого навчання.

6. Самостійна робота студента

Види самостійної роботи: підготовка до аудиторних занять здійснюється відповідно до планку дисципліни за наведеними в ньому посиланнями на платформу MOODLE, проведення розрахунків за первинними даними, отриманими на лабораторних заняттях, розв’язок задач, написання реферату, виконання розрахункової роботи, виконання домашньої контрольної роботи тощо надсилається викладачу в електронному вигляді через систему MOODLE та в терміни часу вказаний у системі поточного оцінювання.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали:

Заохочувальні бали

Штрафні бали

Критерій

Ваговий бал

Критерій

Ваговий бал

Виконання практичних робіт

4 бали

Порушення термінів виконання практичних робіт

1 бал

Своєчасне написання МКР

0 балів

Несвоєчасне написання ДКР або МКР

- 5 балів

Своєчасна здача іспиту

     0  бали

Перездача іспиту

- 5 балів

Відвідування занять

      Відвідування  лекцій,  практичних  та  виїзних  занять не оцінюється.  ,  за    відсутність  на  них нараховуються штрафні бали   Студентам   рекомендується   відвідувати   заняття,   оскільки   на   них викладається  теоретичний  матеріал  та  розвиваються  навички,  необхідні  для  виконання семестрового  індивідуального  завдання.  Система  оцінювання  орієнтована  на  отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні  уміння та навички. 

      Пропущені контрольні заходи можна перескласти до завершення атестаційного тижня.

      Тематичне завдання, яке подається на перевірку з порушенням терміну виконання – не оцінюється. 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

       Модульна контрольна робота  є  поточним   контрольним   заходом,   який    охоплює   практичні  навички застосування інструментів точних наук для кількісного визначення, аналізу і оцінки функціональних систем і процесів взаємодіючих природних і штучних систем, що дозволить: досліджувати, розробляти, застосовувати, вдосконалювати та впроваджувати рішення, засоби та методи інженерних і точних наук, а також методи та технології медичної та біоінженерії для вирішення проблем, пов’язаних зі здоров’ям та якістю життя людини.


  Система оцінювання

з/п

Контрольний захід

%

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

 Практична робота

     32

4

     8

32

2.

 Тематичні завдання

8

2

     4

8

3.

 Дистанційне навчання/Наукова діяльність

20

20

     1

20

5.

Залік

40

40

     1

40

 

Всього

100

 

Система оцінювання МКР

з/п

Контрольний захід

%

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

 Своєчасне оформлення

     10

10

1

10

2.

 Вірна відповідь на кожне запитання (рішення)

10

10

9

90

 

Всього

<100

 Залік є   фінальним   контрольним   заходом,   який       охоплює   всі   програмні результати навчання.


  Семестрова атестація студентів

Обов’язкова умова допуску заліку

Критерій

1

Поточний рейтинг

RD ≥ 20

2

Написання модульної контрольної роботи

RD ≥ 60

 

Всього

RD ≥ 80

Додаткові умови допуску до екзамену/заліку:

(окрім обов’язкових умов можна вказати додаткові та/або необов’язкові умови допуску до екзамену/заліку).

 • Немає.

 

Календарний рубіжний контроль

Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. Метою проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу студентами 3.

Критерій

Перша

атестація

Друга

атестація

Термін атестації 4

8-ий тиждень

16-ий тиждень

Умови отримання атестації

Поточний рейтинг 5

≥ 13 балів

≥ 13 балів

Виконання практичних робіт

Практична робота

+

+

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти   мають   можливість   підняти   будь-яке   питання,   яке   стосується   процедури контрольних   заходів   та   очікувати,   що   воно   буде   розглянуто   згідно   із   наперед

визначеними процедурами.  Студенти   мають   право   оскаржити   результати   контрольних   заходів,   але   обов’язково аргументовано, пояснивши з яким критерієм  не погоджуються відповідно до оціночного листа та/або зауважень.

Дистанційне навчання (необов’язковий пункт)

Дистанційне    навчання    через    проходження    онлайн-курсів    за    певною    тематикою

допускається   за   умови   погодження   зі   студентами.   У   разі,   якщо   невелика   кількість студентів має бажання пройти онлайн-курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою  таких  курсів  допускається,  але  студенти  повинні  виконати  всі  завдання,  які передбачені у навчальній дисципліні. Може здійснюватися виставлення оцінки за контрольні заходи шляхом перенесення результатів проходження онлайн-курсів. Можливе здійснення контрольних заходів і атестації дистанційно в онлайн режимі, за умови персональної ідентифікації студентів.

Навчання іноземною мовою (необов’язковий пункт)

      Використання іноземної літератури, вивчення навчального матеріалу, термінів, стандартів, документів тощо на іноземних мовах можливе при вивченні новітніх технологій , а також відео і *.ppt демонстраціях у тих випадках, коли відсутні вітчизняні інформаційні джерела.

   Англомовним групам іноземних студентів можливе викладання англійською мовою.

Позааудиторні заняття (необов’язковий пункт)

         В межах вивчення дисципліни обов’язковим є проведення 50% практичних занять на клінічних базах серцево-судинної хірургії міста Києва, згідно угод про академічну співпрацю.

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

--
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Лебедєв О. В.;
Ухвалено кафедрою БМІ (протокол № 1 від 31.08.2023р. )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 1 від 01.09.2023р. )