Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

[BFdf82] Тканинна інженерія

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиТретій (освітньо-науковий)
Галузь знань16 - Хімічна та біоінженерія
Спеціальність163 - Біомедична інженерія
Освітня програмаВсі ОП
Статус дисципліниВибіркова (Ф-каталог)
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестрДоступно для вибору починаючи з 2-го курсу, весняний семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. 36 год, Практ. 18 год, Лаб. год, СРС. 66 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Галкін О. Ю.,
Практ.: Галкін О. Ю.,
Розміщення курсу https://do.ipo.kpi.ua

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Програму навчальної дисципліни «Тканинна інженерія» складено відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії із спеціальності 163 Біомедична інженерія.  із 2016 року набору).

Предмет навчальної дисципліни – науково-методичні та науково-технічні основи тканинної інженерії.

Дисципліна «Тканинна інженерія» складається із 2-х змістовних блоків. Перший змістовний блок – Тканинні та клітинні технології – присвячено науково-практичним проблемам використання клітинних технологій (клітинної інженерії) для створення біотехнологічних продуктів медичного призначення, в тому числі: стовбурові клітини та методи клонування багатоклітинних організмів; профілактичні, діагностичні та лікувальні препарати створені за допомогою клітинних технологій з використанням біоб’єктів (мікроорганізмів, рослинних та тваринних клітин, органів тварин та рослин) та продуктів їх життєдіяльності (первинних та вторинних метаболітів); гібридомна технологія (медико-біологічні та апаратурно-технологічні аспекти); технології одержання вакцин різних типів. Другий змістовний блок – Молекулярні технології – присвячено вивченню науково-практичних основ отримання імунобіологічних препаратів (конструювання біосенсорів, основи прикладної імунохімії, розробка та випробування засобів серологічної та генетичної діагностики, а також генотерапії).

Програмні результати навчання

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

• щодо сучасних технології стовбурових клітин (СК) та інших клітинних технологій медичного призначення, у т.ч. медичних, біотехнологічних та біоетичних проблем з ними пов’язаних;

• щодо сучасних підходів та проблем розробки, випробування та виготовлення основних груп імунобіологічних препаратів лікувального, профілактичного та діагностичного призначення (бактерійні лікувальні препарати, бактеріофаги, ліпосомальні препарати, біосенсори, вакцини, імуномодулятори різного походження, засоби для in vitro діагностики засновані на імунохімічних та молекулярно-генетичних методах);

• щодо науково-практичних засад генетичної терапії.

уміння:

• розв'язувати складні непередбачувані задач і проблем у медичній біотехнології, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів;

• обґрунтовувати склад (принцип дії) та технологію отримання основних класів імунобіологічних препаратів залежно від типу біологічного агенту, характеристики сировини та передбачуваного медичного призначення (використання);

• характеризувати біологічні, технологічні, регуляторні аспекти створення та використання методів генетичної терапії.

досвід:

• проводити критичний аналіз результатів можливого впливу біологічно активних речовин на діяльність тої чи іншої системи та органу людини в цілому;

• здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в медичній біотехнології, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов;

• теоретично обґрунтовувати склад (принцип дії) та технологію отримання конкретних імунобіологічних препаратів у сучасних умовах на основі аналізу вимог чинних в Україні нормативних документів, міжнародних стандартів.

В результаті вивчення навчальної  дисципліни аспіранти зможуть:

 

 

Результати навчання

Відповідність результатів навчання

до компетентностей у СВО 6

Загальні

компетентності (soft skills)

Спеціальні

компетентності (фахові)

1.

Розуміти та використовувати методи організації науково-інноваційної діяльності у галузі біомедичної інженерії

Здатність розробляти та управляти проектами

Здатність критично оцінювати отримані результати, приймати рішення та рекомендувати альтернативні стратегії вирішення проблем  щодо  розроблення та вдосконалення, оцінювання і застосування сучасних засобів, методів біомедичної інженерії

2.

Знати основні шляхи підвищення конкурентоздатності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках

Здатність працювати в міжнародному контексті

Здатність порівнювати ризики, переваги та недоліки дій, технологій і продукції медико-біологічного призначення, та її відповідність державним і міжнародним стандартам безпеки і якості, а також регуляторним регламентам та вимогам впровадження в медико-біологічну галузь

3.

Уміти використовувати загальні принципи оновлення номенклатури біомедичної продукції, що випускається

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість

 

Здатність розробляти нормативно-технічні документи та стандарти з медичного обладнання, метрологічної спрямованості на інженерні продукти біологічного та медичного призначення, процеси і системи

4.

Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації з питань організації науково-інноваційної діяльності

Здатність до застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, пошуку та критичного аналізу інформації

Здатність керувати проектами та Start-Up-ами і оцінювати їх результати та якість виконання, впроваджувати новітні досягнення для проектування медичних приладів та конструкторських робіт

5.

Проводити заходи щодо збереження науково-технічного потенціалу

 

Здатність здійснювати організацію робочих місць, їх технічне оснащення, організацію та планування роботи колективу виконавців, прийняття керівних рішень в умовах різнорідних думок та професійної дискусії

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Міждисциплінарні зв’язки: засвоєння дисципліни базується на знаннях аспірантів із загальних та спеціальних розділів біотехнології, біомедичної інженерії.

Дисципліна «Тканинна інженерія» має міждисциплінарний характер. Міждисциплінарні зв’язки: засвоєння дисципліни базується на знаннях аспірантів із загальних та спеціальних розділів біотехнології, біомедичної інженерії.

3. Зміст навчальної дисципліни

№ з/п

 

Тема

Основні завдання

Контрольний

захід

Термін

виконання

1.

Тканинні та клітинні технології.

Практична робота №№1-4

2-й, 4-й, 6-й та 8-й тиждень

2.

Молекулярні технології.

Практична робота №5-7

10-й, 12-й та 14-й тиждень

3.

Модульна контрольна робота

Практична робота №8

15-й тиждень

4. Навчальні матеріали та ресурси

...

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

...

6. Самостійна робота студента

...

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Заохочувальні бали

Штрафні бали

Критерій

Ваговий бал

Критерій

Ваговий бал

Своєчасне виконання практичної роботи (за кожну таку роботу)

+ 1 бал

Порушення термінів виконання практичної роботи (за кожну таку роботу)

- 1 бал

Написання тез, статті, участь у міжнародних, всеукраїнських та/або інших заходах або конкурсах за тематикою навчальної дисципліни

+ 4 балів

Невчасне написання модульної контрольної роботи (на запланованому занятті)

- 4 балів

Відвідування занять

Відвідування лекцій, практичних та виїзних занять, а також відсутність на них, не оцінюється. Однак, аспірантам рекомендується відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний матеріал та розвиваються навички, необхідні для виконання семестрового індивідуального завдання.

Система оцінювання орієнтована на отримання балів за своєчасність виконання аспірантами практичних робіт, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.

Пропущені контрольні заходи

Індивідуальне завдання, яке подається на перевірку з порушенням терміну виконання, але до терміну виставлення поточної атестації (або заліку), оцінюється зі штрафними балами.

Індивідуальне завдання, яке подається на перевірку з порушенням терміну виконання та після терміну виставлення поточної атестації (або заліку), не оцінюється.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

з/п

Контрольний захід

%

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

Практична робота

35

5

7

35

2.

Модульна контрольна робота

50

50

1

50

3.

Дистанційне навчання / Наукова діяльність

15

15

1

15

 

Всього

100

Результати оголошуються кожному аспіранту окремо у присутності або в дистанційній формі  (у системі Moodle або е-поштою).

 

з/п

Модульна контрольна робота

%

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

Відповідь правильна (не менше 90% потрібної інформації)

90

30

3

90

2.

Несуттєві помилки у відповіді (не менше 75% потрібної інформації)

75

25

3

75

3.

Є недоліки у відповіді та певні помилки (не менше 60% потрібної інформації)

60

20

3

60

4.

Відповідь на тестове запитання з варіантами відповідей

10

10

1

10

5.

Відповідь відсутня або не правильна

0

0

3

0

 

Максимальна кількість балів

100

 

з/п

Дистанційне навчання

%

Ваговий

бал

Кіл-ть

Всього

1.

Відповідь на контрольні запитання в онлайн-системі Webex або Zoom

40

10

4

40

2.

Відповідь на тести у системі Moodle

50

10

5

50

3.

Вчасність проходження дистанційного навчання

10

10

1

10

 

Всього

100

У разі виявлення академічної не доброчесності під час дистанційного навчання – контрольний захід не враховується, аспірант до захисту не допускається.


  Семестрова атестація студентів

Обов’язкова умова допуску до екзамену/заліку

Критерій

1

Поточний рейтинг

RD ≥ 60

2

Виконання семестрового

індивідуального завдання

Проходження дистанційного навчання RD ≥ 60

3

Виконання модульної контрольної роботи

Кількість балів RD ≥ 60

Додаткові умови допуску до екзамену:

1. Виконання практичних робіт;

2. Позитивний результат першої атестації та другої атестації;

3. Відвідування 60% лекційних занять.

 

Календарний рубіжний контроль

Проміжна атестація аспірантів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. Метою проведення атестації є підвищення якості навчання аспірантів та моніторинг виконання графіка освітнього процесу 

Критерій

Перша

атестація

Друга

атестація

Термін атестації 4

8-ий тиждень

14-ий тиждень

Умови отримання атестації

Виконання практичних робіт

Практична робота № 1-4

Практична робота № 5-7

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Аспірант має право покращити свої бали з модульної контрольної роботи у разі її своєчасного написання на запланованому занятті.

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний  інститут  імені  Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Аспіранти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно буде  розглянуто викладачем  згідно  із  наперед  визначеними процедурами.

Додаткова інформація стосовно процедури оскарження результатів: аспіранти мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково аргументовано, пояснивши з яким критерієм не погоджуються відповідно до оціночного листа та/або зауважень.

Дистанційне навчання (необов’язковий пункт)

Дистанційне навчання через проходження онлайн-курсів у системі Moodle за певною тематикою допускається за умови погодження з аспірантами. У разі, якщо невелика кількість аспірантів має бажання пройти онлайн-курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів допускається, але аспіранти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній дисципліні (практичні роботи, модульна контрольна робота).

Виставлення оцінки за дистанційне навчання шляхом перенесення результатів проходження онлайн-курсів у системі Moodle передбачено лише для контрольних запитань і результатів тестування за виконання індивідуального завдання.

Виставлення оцінки за контрольні заходи (практичні роботи, модульна контрольна робота) шляхом перенесення результатів проходження онлайн-курсів не передбачено.

Інклюзивне навчання (необов’язковий пункт)

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості аспірантів з особливими освітніми потребами, окрім осіб з серйозними вадами зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів.

Навчання іноземною мовою (необов’язковий пункт)

Навчальна дисципліна передбачає її вивчення на англійській мові за навчальним планом кафедри для іноземних студентів. У процесі викладання навчальної дисципліни використовуються матеріали та джерела російською та англійською мовою.

Враховуючи студентоцентрований підхід, за бажанням україномовних аспірантів, допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за тематикою, яка відповідає тематиці конкретних занять.

Позааудиторні заняття (необов’язковий пункт)

Передбачається в межах вивчення навчальної дисципліни не менше двох виїзних занять – на основі участі аспірантів у конференціях, форумах, круглих столах, Виставках медичного приладобудування, зокрема у міжнародній конференції «Вітчизняні інженерні розробки для охорони здоров’я», міжнародній науково-практичній конференції «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи», міжуніверситетській науково-практичній конференції: «Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії» тощо.

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліниРобочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Галкін О. Ю.;
Ухвалено кафедрою ТМБІ (протокол № 1 від 28.08.2023 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 1 від 01.09.2023р. )