Кафедра прикладної радіоелектроніки

[RE-272] Надійність радіоелектронної техніки

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програмаВсі ОП
Статус дисципліниВибіркова (Ф-каталог)
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестрДоступно для вибору починаючи з 2-го курсу, осінній семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. 18 год, Практ. год, Лаб. 36 год, СРС. 66 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

...

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

...

3. Зміст навчальної дисципліни

Тематика лекційних занять

Тема 1. Проблема надійності та її значення для сучасної електроніки. Аспекти технічні, економічні, соціальні.

Тема 2.  Математичні основи науки «надійність» - математична статистика та теорія ймовірностей.

Тема 3. Основні положення теорії надійності, визначення та поняття.

Тема 4. Відмова – основне поняття теорії надійності. Класифікація відмов. Приклади відмов радіоелектронної апаратури.

Тема 5. Кількісні характеристики надійності  невідновлюваних виробів радіоелектроніки. Поняття ймовірності безвідмовної роботи, ймовірності відмови. Алгоритми  їх  визначення та розрахунків.

Тема 6.  Поняття частоти відмов і  функції частоти відмов;середній час безвідмовної роботи; інтенсивність відмов. Залежність інтенсивності відмов радіо виробу   від  умов  експлуатації РЕА. Інтенсивність відмов -паспортна характеристика  радіоелемента,радіопристрою, радіосистеми.

Тема 7.  Кількісні характеристики надійності відновлюваних виробів радіоелектроніки – середнє число відмов, потік відмов та ін.

Тема 8.  Закони розподілу часу нормальної роботи радіоапаратури (характеристики, їх зміни в часі).

Тема 9.  Закони розподілу часу  роботи в кінцевий період експлуатації.

Тема 10.  Надійність системи  елементів (структурна надійність приладу, системи).

Тема 11.  Резервування радіоелементів, радіо компонентів, приладів, як ефективний спосіб підвищення надійності.

Тематика практичних занять

Тема 1. Шляхи та методи забезпечення надійності РЕА  на етапі конструювання. Вибір необхідних режимів експлуатації; робота РЕА  в широких допусках номіналів елементів.

Тема 2.  Резервування РЕА та її елементів: види та типи резервування; показники резервування.Порівняльні характеристики різних видів і типів резервування.

Тема 3.  Забезпечення надійності на етапі  виробництва радіоапаратури.

Тема 4.  Міри досягнення необхідного рівня надійності  апаратури на етапі її експлуатації.

Тема 5.  Порівняльна ефективність методів забезпечення необхідного рівня надійності  радіотехніки на різних етапах її життєвого циклу.

Тема 6. Приклади досягнутих рівнів строків  служби сучасної радіоелектронної апаратури різного призначення різних фірм.

Тема 7.  Надійність окремих елементів РЕА: реле, трансформаторів, дроселів, котушок індуктивності, електричних роз’ємів; механічних вузлів – редукторів, підшипників тощо.

Тема 8.  Методи виявлення відмови та елемента апаратури,що відмовив

4. Навчальні матеріали та ресурси

...

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

6. Самостійна робота студента

...

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

...

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

...
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

...
Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Навчальна дисципліна передбачає використання інструментів, обладнання та програмного забезпечення, розміщеного у лекційнійних та навчальних аудиторіях, а також спеціалізований комп'ютерний клас. 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Зіньковський Ю. Ф.;
Ухвалено кафедрою ПРЕ (протокол № від )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № ______ від ______)