Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки

[RE-116] Охорона праці та цивільний захист

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань17 - Електроніка та телекомунікації
Спеціальність172 - Телекомунікації та радіотехніка
Освітня програма172Б РТС - Радіотехнічні інформаційні технології (ЄДЕБО id: 6842)172Б РОС - Радіозв’язок і оброблення сигналів (ЄДЕБО id: 6364)172Б РСІ - Радіосистемна інженерія (ЄДЕБО id: 7350)172Б ІТР - Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 49229)172Б ІТМР - Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 5627)172Б ІКР - Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія (ЄДЕБО id: 49228)172Б РКС - Радіотехнічні комп'ютеризовані системи (ЄДЕБО id: 49227)172Б ІТР+ - Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 57907)172Б ІКР+ - Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія (ЄДЕБО id: 57910)172Б РКС+ - Радіотехнічні комп'ютеризовані системи (ЄДЕБО id: 57920)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр3 курс, весняний семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. 36 год, Практ. 28 год, Лаб. 8 год, СРС. 48 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Гусєв А. М.,
Практ.: Піднебесна Г. А.,
Лаб.: Гусєв А. М.,
СРС.: Гусєв А. М.
Розміщення курсу

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Основною метою викладення цієї дисципліни полягає у наданні студентам усвідомлення відповідальності за особисту та колективну безпеку та здатностей для її оцінки і забезпечення на робочих місцях і у підрозділах під час майбутньої професійної діяльності на первинній посаді, а також формування та набуття студентами компетентностей, знань, умінь та навичок, необхідних для здійснення їх професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій (аварій, пожеж тощо), які можуть привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарської діяльності під час виконування обов’язків технічних фахівців в галузі електроніки та телекомунікацій або операторів радіо- та телекомунікаційного устаткування.

 Вивчення дисципліни призначене для формування таких предметних здатностей студентів:

 • мати відповідну культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження здоров’я людини та навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й професійній діяльності;
 • використовувати положення законодавчих актів і нормативно-правових документів з охорони праці, виробничої і промислової безпеки та цивільного захисту у своїй діяльності;
 • оцінювати санітарно-гігієнічні умови і рівень безпеки праці;
 • володіти основними методами збереження життя, здоров’я та працездатності працівників під час майбутньої професійної діяльності у межах своєї компетенції на первинній посаді, а також в умовах надзвичайних ситуацій;
 • виконувати професійні функції, обов’язки і повноваження з охорони праці та цивільного захисту на робочому місці (первинній посаді);
 • проводити моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтовувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;
 • розробки методичного забезпечення і проведення навчання з питань ОПЦЗ;
 • оцінювати відповідність умов праці на робочих місцях вимогам чинних нормативно правових актів з охорони праці;
 • аналізу пожежної небезпеки об’єктів і вибору первинних засобів пожежогасіння;
 • оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями та показниками;
 • інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління безпекою у ОПЦЗ.
 • надання першої долікарської допомоги.

Основні завдання навчальної дисципліни.

Після засвоєння кредитного модуля студенти мають продемонструвати такі результати навчання:

знання :

 • соціально-економічних, правових і організаційних основ безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту;
 • основ гігієни праці і виробничої санітарії;
 • основ виробничої безпеки, а також безпеки технологічних процесів і обладнання;
 • основ безпеки та цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях;
 • методів локалізації та ліквідації НС;
 • методів захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС.

уміння:

в виробничо-технологічній діяльності:

 •  аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками виробничого середовища з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії існуючих шкідливих та небезпечних факторів;
 • оцінювати технологічні процеси та обладнання на відповідність вимогам безпеки;
 • обґрунтовувати вибір оптимальних умов і режимів праці в галузі діяльності на основі сучасних досягнень в сфері охорони праці;
 • виконувати виробничо-технологічні функції із обов’язковим додержанням і забезпеченням усіх вимог з гігієни і безпеки праці;
 • обґрунтовувати та забезпечувати виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;

в організаційно-управлінській діяльності:

 • оцінювати виробниче середовище на відповідність санітарно-гігієнічним вимогам;
 • володіти базовими організаційними методами збереження життя, здоров’я та працездатності виробничого персоналу, профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності на робочому місці, у виробничому колективі в обсязі, необхідному для виконання професійних обов’язків на первинної посаді;
 • здійснювати організаційну діяльність у  первинному трудовому колективі (підрозділі) з обов’язковим додержанням і виконанням вимог з охорони праці та цивільного захисту;
 • проводити інструктажі з охорони праці та цивільного захисту на робочих місцях;

в проектно-конструкторській діяльності:

 • забезпечувати максимальний рівень безпеки і гігієнічних характеристик технологічних процесів і обладнання на стадії їх створення (проектування) у межах своєї компетенції;
 • обґрунтувати нормативно-організаційні заходи щодо безпеки експлуатації технологічного обладнання та попередження виникнення НС.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

У структурно-логічній схемі дисципліна «Охорона праці та цивільний захист» вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, та основних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Це забезпечує можливість викладання дисципліни з урахуванням професійної орієнтації майбутніх фахівців.

3. Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Безпека життєдіяльності

Тема 1.1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності.

Тема 1.2. Ризик як кількісна оцінка небезпек.

Тема 1.3. Класифікація травм та надання першої долікарської допомоги.

Розділ 2. Охорона праці

Тема 2.1. Вступ. Правові та організаційні основи охорони праці.

Тема 2.2. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

Тема 2.3. Система управління охороною праці в організації.

Тема 2.4. Навчання з питань охорони праці.

Тема 2.5. Профілактика травматизму та професійних захворювань. Розслідування нещасних випадків.

Тема 2.6. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.

Тема 2.7. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.

Тема 2.8. Повітря робочої зони.

Тема 2.9. Освітлення виробничих приміщень.

Тема 2.10. Шум, ультразвук, інфразвук та вібрації.

Тема 2.11. Електромагнітні поля та випромінювання.

Тема 2.12. Іонізуючі випромінювання.

Тема 2.13. Випромінювання оптичного діапазону. Лазерне випромінювання.

Тема 2.14. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування підприємств, виробничих і допоміжних приміщень, організації робочих місць.

Тема 2.15. Атестація робочих місць за умовами праці. Паспортизація виробництв.

Тема 2.16. Виробнича безпека. Загальні вимоги з безпеки.

Тема 2.17. Електробезпека.

Тема 2.18. Вимоги з безпеки при проектуванні, виготовленні, монтажі, випробуваннях та експлуатації РТО та телекомуніка-ційних систем і мереж.

Тема 2.19. Безпека під час виконання газонебезпечних робіт у кабельних колодязях та підземних спорудах.

Тема 2.20. Пожежна безпека та профілактика на об’єктах галузі.

Розділ 3. Цивільний захист

Тема 3.1. Нормативно-правове забезпечення та організаційно-функціональна структура системи захисту персоналу об’єктів господарювання та населення у надзвичайних ситуаціях.

Тема 3.2. Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Підготовка персоналу об’єктів господарювання та населення до дій у НС.

Тема 3.3. Оповіщення, евакуація та захист персоналу об’єктів господарювання і населення у разі виникнення НС.

4. Навчальні матеріали та ресурси

4.1 Основні законодавчі та нормативно-правові акти

1.1. Конституція України. Основний закон України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (поточна редакція – 30.09.2016) – zakon4.rada.gov.ua.

1.2. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (поточна редакція –05.10.2016) – zakon2.rada.gov.ua.

1.3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (поточна редакція – 05.10.2016) – zakon5.rada.gov.ua.

1.4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X (поточна редакція – 27.07.2016) – zakon3.rada.gov.ua.

1.5. Доктрина інформаційної безпеки України: від 29.12.2016. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV (поточна редакція – 07.08.2015) – zakon5.rada.gov.ua

1.6. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII (поточна редакція – 01.01.2016) – zakon5.rada.gov.ua.

1.7. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII (поточна редакція – 28.12.2015) – zakon5.rada.gov.ua.

1.8. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 №1264-XII (поточна редакція – 01.01.2016) – zakon2.rada.gov.ua.

1.9. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – Київ: Відділ поліграфії Українського центру Держсанепідемнагляду МОЗ України, 1998. – 125 с.

1.10. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 08.02.1995№39/95-ВР (поточна редакція – 26.10.2014) – zakon3.rada.gov.ua.

1.11. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР (поточна редакція – 29.09.2013) – К., 1998.

1.12. Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки: Закон України від 04.04.2013 (поточна редакція – 01.01.2015) – zakon2.rada.gov.ua.

1.13. Конвенція про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці №187: Міжнародний документ від 15.06.2006 №187 – zakon5.rada.gov.ua.

1.14. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII (поточна редакція – 05.04.2015) – zakon5.rada.gov.ua.

1.15. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007№877-V (поточна редакція – 01.01.2017) – zakon0.rada.gov.ua.

1.16. Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції: Закон України від 02.12.2010№2735-VI (поточна редакція – 10.02.2016) – zakon2.rada.gov.ua.

1.17. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 №3356-XII (поточна редакція – 01.01.2015) – zakon2.rada.gov.ua.

1.18. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23.09.1999№1105-XIV (поточна редакція – 01.01.2017) – zakon0.rada.gov.ua.

1.19. ДСТУ 2272-2006. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять.

1.20. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення

1.21. ДСТУ OHSAS 18001:2010. Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги.

1.22. Реєстр нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП).

1.23. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV (поточна редакція – 07.08.2015) – zakon5.rada.gov.ua.

1.24. Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях: Постанова Кабінету міністрів України від 26.06.2013 № 444 – zakon3.rada.gov.ua.

1.25. Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту: Постанова Кабінету міністрів України від 09.01.2014 № 11 – zakon5.rada.gov.ua.

1.26. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2016 рік: Розпорядження Кабінету міністрів України від 06.04.2016 № 269-р – zakon2.rada.gov.ua.

1.27. Про заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування: Лист Міністерства освіти і науки України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 05.02.2015 р. № 1/9-55/02-1645/12 – document.ua.

4.2 Основна література

2.1. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб./за ред. Г.П. Демиденко. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 300 с.

2.2. Зацарний В.В., Праховнік Н.А., Землянська О.В., Зацарна О.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник – К.: НТУУ «КПІ» ІЕЕ, 2016. – електронне видання. /http: //ela.kpi.ua/kandle/123456789/18263/

2.3. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / за ред. Є. П. Желібо. 6-е вид. –К.: "Каравела", 2009. – 344 с.

2.4. Основи охорони праці: підручник. [Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В., Зеркалов Д.В. та ін]. – К.: Основа, 2011. – 474 с.

2.5. Основи охорони праці [Електронне видання] : підручник / К. Н. Ткачук, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов, О. І. Полукаров [та ін] ; НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – Електронні текстові данні (1 файл: 7,4 Мбайт). – Київ : Основа, 2015. – 456 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18512

2.6. Ткачук К. Н., Зацарний В. В., Каштанов С.Ф. та ін. Охорона праці та промислова безпека: навч. посіб. – К.: Лібра, 2010. – 559 с.

2.7. Охорона праці в галузі телекомунікацій: підручник [С.А. Гавриш, А.С. Гавриш]. – К.:НТУУ «КПІ», 2011. – 440 с.

2.8. Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с.

2.9. Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. Львів: Афіша, 2003. – 320 с.

2.10. Левченко О. Г., Полукаров О. І. Охорона праці у зварювальному виробництві: Навчальний посібник. – К. : Основа, 2014. – 352 с.

2.11. Ткачук К.Н., Мольчак Я.О., Каштанов С.Ф., Полукаров О.І. та ін. Управління охороною праці: Навчальний посібник. – Луцьк: 2012. – 287 с.

2.12. Ткачук К.Н., Єсипенко А.С., Филипчук В.Л., Полукаров О.І. та ін. Система державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці: Навчальний посібник. – Рівне: 2012. – 384 с.

2.13. Ткачук К.Н., Калда Г.С., Каштанов С.Ф., Полукаров О.І. та ін. Психологія праці та її безпеки: Навчальний посібник. – Хмельницький: 2011. – 135 с.

2.14. Ткачук К.Н., Филипчук В.Л.., Каштанов С.Ф., Зацарний В.В., Полукаров О.І. та ін. Виробнича санітарія: Навчальний посібник. – Рівне: 2012. – 443 с.

2.15. Міхеєв Ю.В., Праховнік Н.А., Землянська О.В., Цивільний захист: Навчальний посібник – К.: Основа, 2014. – електронне видання.

2.16. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.

2.17. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с.

2.18. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук. ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.

2.19. Цивільний захист. Методичні вказівки до виконання практичних робіт: Міхеєв Ю.В., Землянська О.В. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – електронне видання. /http: //ela.kpi.ua/kandle/123456789/3568/.

2.20. Безпека життєдіяльності. Конспект лекцій. Праховнік Н.А., Зацарний В.В., ЗемлянськаО.В. – К.: НТУУ «КПІ» ІЕЕ, 2015. – електронне видання. /http: //ela.kpi.ua/kandle/123456789/18956/.

4.3 Додаткова література

 1. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.
 2. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.
 3. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджені Головою Держгірпромнагляду 7.02.2008р.
 4. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001р. № 559.
 5. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».
 6. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників».
 7. Директива 2001/95/ЕС «Загальної безпеки продукції» / Directive 2001/95/EС «On General Product Safety – (GPSD)».
 8. Директива 2004/108/EC «Електромагнітна сумісність» / Directive 2004/108/EC «Electromagnetic compatibility Directive - Directive EMC».
 9. Директива 2014/35/EС «Низьковольтне обладнання» /Directive 2006/95/EС «Low Voltage Directive» - (LVD) / .
 10. Директива 1999/5/EС «Радіо- та телекомунікаційне термінальне обладнання та взаємне визнання їх відповідності» / Directive 1999/5/ЕС «Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment and the Mutual Recognition of their Conformity - (R & TTE)».
 11. Технічний Регламент низьковольтного електричного обладнання: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067.
 12. Технічний Регламент з електромагнітної сумісності обладнання: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785.
 13. Технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679.
 14. Технічний Регламент обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 898.
 15. Технічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 332.
 16. Технічний регламент засобів індивідуального захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 761.
 17. Технічний регламент безпеки машин: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62.
 18. IEC62061 «Безпека обладнання. Функціональна безпека систем управління електричних, електронних та програмованих електронних, що пов’язані з безпекою».
 19. IEC 61508-1-2010 «Функціональна безпека систем електричних, електронних та програмованих електронних, що пов’язані з безпекою».
 20. ГОСТ 12.1.006-84. «Допустимые поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля».
 21. ДСанПін 3.3.6.096-2002. «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів».
 22. ДСНіП № 239-96. «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань».
 23. ДСНіП № 476-2002. «Державні санітарні норми і прави­ла під час роботи з джерелами електромагнітних полів».
 24. ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах».
 25. ГОСТ 12.1.045-84. ССБТ. «Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля».
 26. НПАОП 32.1-1.03-77 (НАОП 1.4.32-1.03-77) «Загальні правила з техніки безпеки і промислової санітарії для підприємств радіо та електронної промисловості».
 27. НПАОП 32.1-1.07-82 (НАОП 1.4.32-1.07-82) «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії у виробництві радіоелектронної апаратури».
 28. НАОП 1.4.32-2.48-88 (ОСТ 11 12.0019-88) «Устаткування радіоелектронне. Вимоги безпеки до електричної принципової схеми».
 29. НАОП 1.4.32-2.67-84 (ОСТ 11073.062-84) «Мікросхеми інтегральні та прилади напівпровідникові. Вимоги і методи захисту від статичної електрики в умовах виробництва та застосування».
 30. НАОП 1.4.32-2.88-88 (ОСТ 25 1298-88) «ССБП. Захист від статичної електрики у виробничих приміщеннях».
 31. НАОП 1.4.32-2.82-84 (ОСТ 25 1159-84) «Виробництво друкованих плат. Вимоги безпеки».
 32. НАОП 1.4.32-2.87-81 (ОСТ 25 1291-81) «ССБП. Паяння свинцево-олов’яними припоями. Вимоги безпеки».
 33. ДБН В.2.5-27:2006 «Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків та споруд»
 34. ДБН В.2.5-38:2008 (IEC 62305:2006 NEQ) «Улаштування блискавкозахисту будівель та споруд».
 35. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. «Оборудование производственное. Общие требования безопасности».
 36. ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. «Процессы производственные. Общие требования безопасности».
 37. ГОСТ. 12.2.064-81. ССБТ. «Органы управления производственным оборудованием. Общие эргономические требования».
 38. ПУЕ-2006 «Правила улаштування електроустановок».
 39. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. «Защитное заземление, зануление».
 40. НАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок Пспоживачів».
 41. НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».
 42. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.
 43. «Порядок розслідування та введення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві». Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232.
 44. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.
 45. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. №9.
 46. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. №132.
 47. НАОП 1.4.32-2.05-84 (ОСТ 11 12.0002-84) «Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт в умовах підвищеної небезпеки».
 48. ДСТУ-П OHSAS 18001 «Системи управління безпекою та гігієною праці».
 49. ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення».
 50. ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
 51. НАПБ А.01.001-2004. «Правила пожежної безпеки в Україні».
4.4. Інформаційні інтернет-ресурси

 1. http://www.dnop.kiev.ua ‑ Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).
 2. http://www.mon.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
 3. http://www.mns.gov.ua ‑ Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.
 4. http://www.social.org.ua ‑ Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
 5. http://base.safework.ru/iloenc ‑ Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.
 6. http://base.safework.ru/safework ‑ Библиотека безопасного труда МОТ.
 7. http://www.nau.ua ‑Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».
 8. http://www. opcb.kpi.ua – інформаційні ресурси кафедри ОПЦБ ІЕЕ НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

5.1 Лекційні заняття

Лекція 1. Головні визначення – безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, ризик. Безпека людини, суспільства, національна безпека. Культура безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства. Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Види небезпек. Класифікація небезпек.

      Література:  Л1.1-Л1.3; Л2.1-Л2.3; Л2.13; Л2.20.

Лекція 2. Ризик, як кількісна оцінка небезпек. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, які охоплюють людину (керівник, оператор, персонал, населення). Індивідуальний та груповий ризик. Концепція прийнятного ризику.

      Література:  Л1.2; Л2.1-Л2.3; Л2.20

Лекція 3. Охорона праці як складова безпеки життєдіяльності. Структура охорони праці. Основні терміни та визначення в сфері охорони праці. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

Конвенції та Рекомендації Міжнародної організації праці (МОП) в галузі охорони праці. Законодавча база Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці - частина соціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці.

Конституційні засади охорони праці в Україні. Законодавство України про охорону праці. Закон України «Про охорону праці». Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці.

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та ознаки. Структура НПАОП. Реєстр НПАОП.

Стандарти в галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП). Міждержавні, державні, міжгалузеві та галузеві  стандарти з охорони праці. Технічні регламенти безпеки промислового обладнання та продукції. Санітарні та будівельні норми і інші загальнодержавні документи з охорони праці.

Інструкції з охорони праці. Розробка та затвердження актів з охорони праці, що діють в організації.

Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій.

Література:  Л1.1-Л1.14; Л2.4-Л2.9; Л2.11-Л2.14; Л3.1; Л3.4; Л3.11-Л3.17; Л3.27-Л3.28; Л3.45 –Л3.46; Л4.1; Л4.5-Л4.6

Лекція 4. Існуюча нормативно-правова база. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП). Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів.

Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007. Політика в галузі охорони праці. Планування. Впровадження і функціонування СУОП. Перевірки і коригувальні дії. Аналіз з боку керівництва.

Служба охорони. Статус і підпорядкованість. Основні завдання, функції служби охорони праці. Структура і чисельність служб охорони праці. Права і обов’язки працівників служби охорони праці.

Громадський контроль за станом охорони праці в організації. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, їх обов'язки і права.

Комісія з питань охорони праці підприємства. Основні завдання та права комісії. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі.

Стимулювання охорони праці.

Література:  Л1.3; Л1.14; Л1.17; Л2.4-Л2.7; Л2.11-Л2.12; Л3.48; Л4.5-Л4.8

Лекція 5. Загальні положення та визначення. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру. Мета та завдання профілактики нещасних випадків професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням.

Методи дослідження та аналізу виробничого травматизму.

Мета та завдання розслідування нещасних випадків. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. Обставини, за яких проводиться розслідування.

Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом.

Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні документи.

Спеціальне розслідування. Розслідування та облік аварій.

Особливості розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Література:  Л1.6-Л1.7; Л1.14; Л2.4-Л2.7; Л3.43; Л4.5.

Лекція 6. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування. Суб’єкти та об’єкти страхування. Страховий ризик і страховий випадок. Основні функції та повноваження Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

      Література:  Л1.14; Л1.18; Л2.4-Л2.7; Л4.4.

Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Загальні підходи до оцінки умов праці та забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці. Гігієнічна класифікація умов праці. Вимоги щодо застосування засобів  індивідуального та колективного захисту.

      Література:  Л1.6-Л1.8; Л1.11-Л1.14; Л2.4-Л2.7; Л2.14; Л3.48

Лекція 7. Джерела, особливості і класифікація електромагнітних полів та випромінювань. Характеристики електромагнітних полів і випромінювань. Нормування електромагнітних полів.

       Література:  Л1.7; Л2.4-Л2.9; Л2.14; Л3.21-Л3.27; ; Л3.30; Л4.5-Л4.6

Лекція 8. Особливості нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону. Методи  розрахунку рівнів електромагнітних полів на робочих місцях. Прилади та методи контролю. Захист від електромагнітних полів та випромінювань.

       Література:  Л1.7; Л2.4-Л2.9; Л2.14; Л3.21-Л3.27; ; Л3.30; Л4.5-Л4.6

Лекція 9.  Вимоги до розташування промислового майданчика підприємства. Класи шкідливості підприємств за санітарними нормами. Санітарно-захисні зони промислових об’єктів та зони обмеженої забудови. Вимоги охорони праці до планування виробничих і допоміжних приміщень, організації робочих місць.

      Література: Л1.7-Л1.8; Л1.12; Л2.4-Л2.6; Л2.11; Л3.26- Л3.27; Л3.37; Л4.5-Л4.6

Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та зміст атестації. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Паспортизація виробництв. Карта умов праці.

      Література:  Л1.14; Л2.4-Л2.6; Л2.11; Л3.26; Л3.48; Л4.5-Л4.6

Лекція 10. Основні нормативно-правові документи. Загальні вимоги безпеки  до виробничого обладнання та до технологічних процесів.

Особливості європейського законодавства з безпеки промислового обладнання та продукції.

Технічні регламенти безпеки промислового обладнання та продукції.

Карта небезпеки виробничого устаткування (апарата). Безпека виконання робіт.

Рівні безпечності виробничого обладнання та технологічних процесів.

Основні заходи і засоби щодо підвищення рівня безпеки виробничого  обладнання та технологічних процесів.

Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць.

Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка.

Перелік робіт с підвищеною небезпекою.

      Література:  Л2.4-Л2.9; Л3.5-Л3.18; Л3.26-Л3.28;  Л3.35-Л3.36; Л4.5-Л4.6   

Лекція 11. Дія електричного струму на організм людини. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. Причини електротравм.

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження персоналу електричним струмом.

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електрообладнання.

Технічні засоби безпечної експлуатації електрообладнання  при його нормальному режимі роботи. Вимоги до робочої ізоляції.  Контроль та методи випробувань. 

      Література:  Л2.4-Л2.9; Л2.12; Л3.38-Л3.41

Лекція 12. Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при переході напруги на нормально неструмовідні частини електрообладнання.

Заземлення, занулення, автомати максимального струмового  захисту та пристрої захисного відключення.  

Класифікація електрообладнання за електрозахистом.

IP-класифікація електрообладнання за рівнем захисту від пилу та вологи.

Класифікація електрообладнання за вибухозахистом.

Методи та засоби захисту від статичної електрики. Блискавкозахист виробничих об’єктів та обладнання.

Організація безпечної експлуатації електрообладнання.

Вимоги до працівників. Кваліфікаційні групи з електробезпеки. Навчання та інструктажі з електробезпеки. Допуск до роботи.

Нагляд за безпечним виконанням робіт. Відповідальність за безпечне виконання  робіт.

      Література:  Л2.4-Л2.9; Л2.12; Л3.38-Л3.41; Л3.47; Л4.5-Л4.6

Лекція 13. Вимоги з безпеки при проектуванні, виготовленні, монтажі, випробуваннях та експлуатації телекомунікаційних систем.

Технічні регламенти з безпеки радіоелектронного обладнання та телекомунікаційних систем, електромагнітної сумісності та безпеки низьковольтного електрообладнання. 

Особливості сучасного європейського законодавства в галузі радіоелектроніки та телекомунікацій.

Вимоги безпеки при виготовлені друкованих плат і проведені технологічного процесу пайки електронних компонентів. Вимоги безпеки при виготовлені та експлуатації СВЧ пристроїв. Вимоги безпеки при виготовлені  напівпровідникових елементів та інтегральних схем. Вимоги безпеки при виготовлені та експлуатації електровакуумних пристроїв.

        Література:  Л2.7-Л2.9;Л2.12-Л2.13; Л3.8-Л3.18

Лекція 14. Відповідність вимогам безпеки систем управління, програмного забезпечення, контрольно-вимірювальних приладів.

Безпека праці при використанні засобів обчислювальної техніки.

Вимоги безпеки щодо розміщення радіотехнічних об’єктів та організація відповідних санітарно-захисних зон .

Санітарно-захисні зони та паспорти безпеки радіотехнічних об’єктів (РТО).  

Вимоги безпеки при будівництві, монтажу та експлуатації лінійно-кабельних споруд зв’язку та необслуговуваних підсилювальних пунктів.

      Література:  Л2.7-Л2.9;Л2.12-Л2.13; Л3.8-Л3.18; Л3.21-Л3.32; Л3.34; Л3.42

Лекція 15. Існуюча нормативно правова база, що регламентує організаційну структуру системи управління безпекою та захистом у надзвичайних ситуаціях (НС).

Закон України «Кодекс цивільного захисту України» (КЦЗУ).

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки». Ідентифікація безпеки ОПН (об’єктів підвищеної небезпеки). Декларація безпеки ОПН.

Закон України «Про промислову безпеку». Небезпечні виробничі об’єкти.

Закон України «Про пожежну безпеку».

Визначення основних понять КЦЗУ: аварія, пожежа, епідемія, катастрофа, об’єкт підвищеної небезпеки, евакуація, пожежна охорона, стихійне лихо, засоби цивільного захисту, аварійно-рятувальне формування тощо).

Вимоги щодо розміщення об’єктів підвищеної небезпеки.

      Література:  Л1.2; Л1.5; Л1.23-Л1.27; Л2.15-Л2.19; Л3.51       

Лекція 16. Класифікація та види надзвичайних ситуацій (техногенного, природного характеру, соціальні, воєнні). Суб’єкти забезпечення цивільного захисту. Основні принципи здійснення цивільного захисту. Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту.

Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту.

Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту.

Склад та основні завдання сил цивільного захисту в умовах НС та воєнного стану.

        Література:  Л1.2; Л1.5; Л1.23-Л1.27; Л2.15-Л2.19    

Лекція 17. Плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу. Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на ОГД. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

        Література:  Л1.2; Л1.5; Л1.23-Л1.27; Л2.15-Л2.19

Лекція 18. Навчання персоналу підприємств, установ і організацій діям та способам захисту в разі виникнення НС (аварій, пожеж, вибухів тощо). Система проведення інструктажів. Програми підготовки персоналу об’єктів господарювання та населення до дій у НС.

      Література:  Л1.2; Л1.5; Л1.23-Л1.27; Л2.15-Л2.19

5.2 Практичні заняття

№ з/п

Назва теми практичного заняття та перелік основних питань

1

Вплив вражаючих, небезпечних та шкідливих факторів на здоров’я людини Література: Л2.1-Л2.6; Л2.17-Л2.20

Завдання на СРС: їх вибір здійснюються викладачем з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів  і надається на сайті opcb.kpi.ua.

2

Визначення ризику за допомогою імовірнісних структурно-логічних моделей

Література: Л2.1-Л2.3; Л2.20 

Завдання на СРС: їх вибір здійснюються викладачем з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів  і надається на сайті opcb.kpi.ua.

3

Базові вміння надання першої долікарської допомоги.

Література: Л1.24; Л2.1-Л2.3; Л2.15-Л2.20

Завдання на СРС: їх вибір здійснюються викладачем з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів  і надається на сайті opcb.kpi.ua.

4

Оцінка і способи забезпечення відповідності вимогам охорони праці параметрів повітря робочої зони.

Література: Л2.4-Л.2.10; Л2.14; Л3.32 

Завдання на СРС: їх вибір здійснюються викладачем з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів  і надається на сайті opcb.kpi.ua.

5

Оцінка і способи забезпечення відповідності вимогам охорони праці параметрів освітлення виробничих і офісних приміщень.

Література: Л1.20; Л2.7-Л.2.9; Л2.14

Завдання на СРС: їх вибір здійснюються викладачем з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів  і надається на сайті opcb.kpi.ua.

6

Оцінка і способи забезпечення відповідності вимогам охорони праці параметрів шуму, ультра- інфразвуку на робочих місцях.

Література: Л2.4-Л.2.10; Л2.14

Завдання на СРС: їх вибір здійснюються викладачем з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів  і надається на сайті opcb.kpi.ua.

7

Оцінка і способи забезпечення відповідності вимогам охорони праці параметрів виробничих вібрації.

Література: Л2.4-Л.2.9; Л2.14

Завдання на СРС: їх вибір здійснюються викладачем з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів  і надається на сайті opcb.kpi.ua.

8

Оцінка і способи забезпечення відповідності вимогам охорони праці параметрів електромагнітних полів і випромінювань радіочастотного діапазону

Література: Л2.4-Л.2.10; Л2.14; Л3.21-Л3.25

Завдання на СРС: їх вибір здійснюються викладачем з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів  і надається на сайті opcb.kpi.ua.

9

Оцінка і способи забезпечення відповідності вимогам охорони праці параметрів випромінювань оптичного діапазону.

Література: Л2.4-Л.2.10; Л2.14

Завдання на СРС: їх вибір здійснюються викладачем з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів  і надається на сайті opcb.kpi.ua.

10

Розрахунок систем вентиляції і кондиціювання повітря.

Література: Л2.6-Л2.10; Л2.14

Завдання на СРС: їх вибір здійснюються викладачем з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів  і надається на сайті opcb.kpi.ua.

11

Розрахунок занулення електромережі.

Література: Л2.4-Л2.9; Л3.38-Л3.40

Завдання на СРС: їх вибір здійснюються викладачем з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів  і надається на сайті opcb.kpi.ua.

12

Аналіз пожежної небезпеки об’єктів. Методи і засоби гасіння пожеж.

Література: Л1.19; Л2.4-Л2.9; Л3.49-Л3.51

Завдання на СРС: їх вибір здійснюються викладачем з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів  і надається на сайті opcb.kpi.ua.

13

Оцінювання впливу небезпек при аварії на вибухонебезпечному об’єкті. Рекомендації для цивільного населення.

Література: Л1.2; Л2.15-Л2.19

Завдання на СРС: їх вибір здійснюються викладачем з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів  і надається на сайті opcb.kpi.ua.

14

Оцінювання радіаційної обстановки в зонах радіаційного забруднення. Рекомендації для цивільного населення.

Література: Л1.2; Л1.9-Л1.10; Л2.15-Л2.19

Завдання на СРС: їх вибір здійснюються викладачем з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів  і надається на сайті opcb.kpi.ua.

15

Оцінювання стійкості роботи об’єкта господарської діяльності при НС.

Література: Л1.2; Л2.15-Л2.19

Завдання на СРС: їх вибір здійснюються викладачем з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів  і надається на сайті opcb.kpi.ua.

16

Оцінювання надійності захисту робітників і службовців об’єкта господарської діяльності з використанням захисних споруд.

Література: Л1.2; Л2.15-Л2.19

Завдання на СРС: їх вибір здійснюються викладачем з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студентів  і надається на сайті opcb.kpi.ua.

6. Самостійна робота студента

№ з/п

Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання

Кількість годин СРС

1

Розділ 1. Безпека життєдіяльності.           

Тема 1.3. Класифікація травм та надання першої долікарської допомоги.

Класифікація травм в залежності від виду діяльності постраждалого, за ступенем важкості, в залежності від факторів, що впливають, за формою прояву. Важливість надання першої долікарської допомоги для збереження здоров’я та життя постраждалого. Порядок надання першої невідкладної долікарської допомоги у різних ситуаціях.

Література:  Л1.6; Л2.1-Л2.3; Л2.20

4

 

 

2

Розділ 2. Охорона праці.

Тема 2.8. Повітря робочої зони.

Робоча зона та повітря робочої зони. Мікроклімат робочої зони. Нормування та контроль параметрів мікроклімату. Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

Склад повітря робочої зони: джерела забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами (газами, парою, пилом, димом, мікроорганізмами). Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин. Контроль за станом повітряного середовища на виробництві. Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони.

Вентиляція. Види вентиляції. Організація повітрообміну в приміщеннях, повітряний баланс, кратність повітрообміну. Природна вентиляція. Системи штучної (механічної) вентиляції, їх вибір, конструктивне оформлення. Місцева (локальна) механічна вентиляція.

      Література:  Л1.6-Л1.8; Л1.12-Л1.13; Л2.4-Л2.7; Л2.14

3

3

Тема 2.9.  Освітлення виробничих приміщень.

Діюча нормативно-правова база. Основні світлотехнічні визначення. Природне, штучне, суміщене освітлення. Класифікація виробничого освітлення. Основні вимоги до виробничого освітлення. Нормування рівня освітлення на робочих місцях. Експлуатація систем виробничого освітлення. Джерела штучного освітлення, лампи і світильники. Загальні підходи до проектування систем освітлення.

       Література:  Л2.4-Л2.6; Л2.14; Л4.5- Л4.6; Л4.8

3

4

Тема 2.10.  Шум, ультразвук, інфразвук,  вібрації.

Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, рівень звуку, частота. Звукова потужність джерела звуку. Класифікація шумів за походженням, за характером, спектром та часовими характеристиками. Нормування шумів. Контроль параметрів шуму. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму.

Інфразвук та ультразвук. Джерела та параметри інфразвукових та ультразвукових коливань. Нормування та контроль рівнів, основні методи та засоби захисту від ультразвуку та інфразвуку.

Джерела, класифікація і характеристики вібрацій. Гігієнічне нормування вібрацій. Методи контролю параметрів вібрацій. Типові заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій.

         Література: Л1.7; Л2.4-Л2.6; Л2.14; Л4.5-Л4.6; Л4.8

4

5

Тема 2.12.  Іонізуючі випромінювання.

Джерела іонізуючого випромінювання, класифікація і особливості їх використання. Принципи нормування іонізуючого випромінювання. Типові методи та засоби захисту персоналу від негативної дії іонізуючого випромінювання у виробничих умовах.

      Література:  Л1.7-Л1.11; Л2.4-Л2.6; Л2.14; Л4.5- Л4.6; Л4.8

3

6

Тема 2.13.  Випромінювання оптичного діапазону. Лазерне випромінювання.

Класифікація та джерела випромінювань оптичного діапазону. Особливості інфрачервоного (ІЧ), ультрафіолетового (УФ) та лазерного випромінювання, їх нормування, прилади та методи контролю. Засоби та заходи захисту від ІЧ та УФ випромінювань.

Класифікація лазерів за ступенями небезпечності лазерного випромінювання. Методи захисту від лазерного випромінювання.

      Література:  Л1.7; Л2.4-Л2.9; Л2.14; Л4.5- Л4.6

 

4

7

Тема 2.19. Безпека під час виконання газонебезпечних робіт у кабельних колодязях та підземних спорудах.

Загальні вимоги безпеки при виконанні газонебезпечних робіт (виконання робіт у кабельних колодязях, та підземних спорудах тощо). Нагляд та контроль. Допуск до роботи. Порядок проведення навчання та інструктажів виробничого персоналу.

      Література:  Л2.7-Л2.9; Л2.12; Л3.26; Л3.30; Л3.42; Л3.44

3

8

Тема 2.20.   Пожежна безпека та профілактика на об’єктах галузі.

Існуюча нормативно-правова база з пожежної безпеки та профілактики.

Показники вибухо- та пожежонебезпеки матеріалів і речовин. Класи пожеж. Класифікація виробничих приміщень та робочих зон за вибухо- та пожежонебезпекою.

Забезпечення та контроль стану пожежної безпеки на виробничих об’єктах.

Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого об’єкту. Засоби пожежогасіння.

Автоматичні системи пожежної сигналізації,  пожежогасіння, та димовидалення. 

Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення  пожежі.

Навчання працівників з питань пожежної безпеки та профілактики.

      Література:  Л1.19; Л2.4-Л2.9; Л3.50-Л3.51

10

9

Розділ 3. Цивільний захист.

Тема 3.3. Оповіщення, евакуація та захист персоналу об’єктів господарювання і населення у разі виникнення НС.

Існуючі вимоги щодо організації ї роботи систем оповіщення та евакуації персоналу об’єктів господарювання та населення у разі виникнення НС. 

Автоматичні системи оповіщення персоналу (звукове, світлове та мовне оповіщення). 

Шляхи та плани евакуації.  

Обов’язки та дії персоналу об’єктів господарювання і населення у разі проведення евакуації при НС.

Укриття персоналу об’єктів господарювання і населення у захисних спорудах цивільного захисту.

Оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту під час військового та особливого стану.

      Література:  Л1.2; Л1.24; Л1.27; Л2.15-Л2.19; Л.3.49

8

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування занять

Відвідування лекцій та практичних занять, а також відсутність на них, не оцінюється. Однак, студентам рекомендується відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний матеріал та розвиваються навички, необхідні для виконання практичних і лабораторних робіт. Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали

Заохочувальні бали

Штрафні бали

 

Критерій

Ваговий бал

Ваговий
бал

Критерій

Ваговий бал

1. Активна участь в ході усних опитувань на лекціях, на практичних (лабораторних) роботах (за кожну роботу)

2. Участь в науковій роботі.

3. Участь в олімпіадах з охорони праці

 

 

 

 

 

1. 1 бал за аудиторне заняття, але не більше 5 балів

2. Від 5 до 10 балів

3. За участь від 5 до 8 балів, в залежності від кількості наьраних балів:

50% - 5 балів;

65 – 70% - 6 балів; 71-85% -7 балів; більше 85% - 8 балів.

За призове місце від 8  до 10 балів

1 бал, але не більше
5 балів за семестр

Порушення строків виконання та захисту лабораторної роботи (за кожну роботу)

-1 бал за
кожен тиждень
запізнення

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Дотримання академічної доброчесності студентами передбачає, зокрема:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури
контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами. Студенти мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково аргументовано, пояснивши з яким критерієм не погоджуються відповідно до оціночного листа та/або зауважень.

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна «Охорона праці та цивільний захист» може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Семестровий залік з КМ проводиться після закінчення його вивчення, до початку екзаменаційної сесії. Залік приймається науково-педагогічним працівником, якій читав лекції під час останнього практичного заняття в навчальній групі.

Залік, як правило, виставляється за результатами роботи студента у семестрі, якщо він отримав не менше 60 балів за РСО. Якщо студент не отримав залік за РСО, залік виставляється за результатами виконання ним залікової контрольної роботи (у разі виконання умов щодо допуску до семестрового контролю) або за результатами підсумкової співбесіди. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за залікову контрольну або за результатами співбесіди не може перевищувати 40.

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він отримує за:

1) виконання практичних робіт RP;

2) відповіді на 2-а експрес-опитування під час лекцій  (або практичних) Ro

Система поточних рейтингових балів

1.Виконанняпрактичних робіт.

Ваговий бал – RP = RN*P, де:

RN – кількість балів за одне практичне заняття;

P - кількість практичних занять.

Бали за кожне практичне заняття RN визначаються за результатами виконання індивідуального завдання і письмової контрольної роботи.

Критерії оцінювання:

 • виконання індивідуального завдання:

2,5 балів – контрольні завдання і розрахунки виконані бездоганно, всі питання опрацьовані і розкриті у повній мірі, зроблені чіткі і правильні висновки;

2 бали – всі завдання в цілому опрацьовані (на 75-89%), з незначними недоліками, що не вплинули на кінцевий результат, у розрахунках можливі арифметичні помилки;

1 бали – завдання в цілому опрацьовані на 60-74%, але деякі не у повному обсязі, у розрахунках можливі суттєві помилки або неточності, висновки не читки і вичерпні;

0 балів – завдання не опрацьовані або виконані із значними недоліками та принциповими помилками, студент не володіє матеріалом, необхідним для розв’язання практичних задач, висновки не зроблено або вони не вірні.

 • виконання письмової контрольної роботи:

2,5 балів – відповіді на запитання повні, вичерпні, обґрунтовані, студент добре орієнтується в теоретичному та практичному матеріалі;

2 бали – відповіді на запитання правильні, але з деякими неточностями або не зовсім повні;

1 бали – неповні або неточні відповіді на запитання, студент володіє уривчастою інформацією;

0 балів – відповіді на основні запитання не розкривають їх сутність, студент не володіє матеріалом.

Таким чином максимальна кількість балів за одне практичне заняття складає 5.

Максимальне значення R=5*Р = 60.

 

2. Експрес-опитування під час лекцій.

Ваговий бал Ro= ro*N0

де :

 1. ro – кількість балів за одне опитування;
 2. N0 – кількість опитувань.

Кожне опитування являє собою тестове завдання з 10 питань.

Система оцінювання експрес-контрольні роботи:

 • кількість отриманих балів при умові правильних відповідей на 6 і більше питань дорівнює числу правильних відповідей;
 • якщо кількість правильних відповідей менше 6 бали не нараховуються.

Таким чином максимальна кількість балів за одне опитування складає 10.

Максимальне значення Ro = 2*10 = 20.

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів студент може набрати 30-балів.

На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «атестовано», якщо його поточний рейтинг не менше 15 балів.

За результатами 13 тижнів навчання «ідеальний студент» має набрати 60-балів. На другій атестації (14-й тиждень) студент отримує «атестовано», якщо його поточний рейтинг не менше 30 балів.

Необхідною умовою допуску до заліку є рейтинг не менше 30 балів.

Якщо студент не отримав залік за РСО, залік виставляється за результатами виконання ним залікової контрольної роботи.

На заліку студенти отримують заліковий білет. Кожний білет містить два теоретичних питання і одне практичне завдання. Перелік питань наведений у додатку до робочої програмі кредитного модуля. Кожне питання оцінюється у 10 балів.

Система оцінювання відповідей:

 • «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 9-10 балів;
 • «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації, або незначні неточності) – 7-8балів;
 • «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) – 6 балів;
 • «незадовільно», незадовільна відповідь (яка містить менш ніж 60% потрібної інформації) – 0 балів.
 • РСО передбачає можливість додаткового використання штрафних і заохочувальних балів. Штрафні та заохочувальні бали можуть нараховуватися за:
 • відсутність на практичному занятті без поважної причини  –1 бал;
 • не отримання заліку за результатами роботи у семестрі без поважних причин  –5 балів.
 • виконання творчих робіт з кредитного модулю (робота у наукових гуртках з підготовкою матеріалів доповідей або статей для публікації, участь у наукових і науково-практичних конференціях і семінарах, олімпіадах з дисципліни, конкурсах робіт, рефератів та оглядів наукових праць, аналіз сучасної нормативно-правової бази з охорони праці у країні і її відповідність вимогам міжнародних стандартів тощо) студенту додатково нараховуються 3-10 рейтингових балів у залежності від конкретних отриманих результатів.

За умови гарної підготовки і активної роботи під час практичного одному або двом кращим студентам на кожному практичному занятті може додаватися як заохочування

1 бал.

Сумарна кількість нарахованих студенту штрафних та заохочувальних балів не повинна перевищувати 10.

Фактично отримана студентом сума балів (R= RP+Ro) з урахуванням штрафних і заохочувальних балів переводиться у оцінку згідно з таблицею

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

...
Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Лабораторії, обладнання, програграмне забезпечення, опис макетів для проведення лабораторних робіт та їх кількість
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Гусєв А. М.; Піднебесна Г. А.;
Ухвалено кафедрою ОПЦБ (протокол № від )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 06-2023 від 2023-06-29 )