Кафедра прикладної радіоелектроніки

[TS-26] Методологія забезпечення наукових досліджень

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиТретій (освітньо-науковий)
Галузь знань17 - Електроніка та телекомунікації
Спеціальність172 - Телекомунікації та радіотехніка
Освітня програма
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр1 курс, весняний семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. 16 год, Практ. 16 год, Лаб. год, СРС. год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Степанов М. М.,
Практ.: Степанов М. М.,
Розміщення курсуhttps://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=6703

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Вивчення дисципліни є формування знань з методології, теорії методу і процесу, психології, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності, на студентському рівні, на етапах аспірантських досліджень.

В курсі вивчається теоретичні та практичні основи підготовки щодо застосування методології наукових досліджень; вивчається питаня сутності понять і категорій організації процесу наукового дослідження; застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження; методик дослідження, їх змісту і принципів розробки; розробки етапів та форм процесу наукового дослідження; організації науково-дослідної роботи магістрів; специфіки наукового пізнання; змісту та структури процесу наукового дослідження; оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику. Особливий акцент ставиться на визначенні економічної ефективності наукових досліджень.

 1. Загальні компетентності: ЗК 1 Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових складних ідей; ЗК 2 Здатність ініціювати, розробляти та реалізовувати дослідницько-інноваційні проекти, включаючи власні дослідження; ЗК 3 Здатність критичного осмислення й розв’язання проблем науково-дослідної; ЗК 5 Здатність сприймати, розробляти, застосовувати і адаптувати основний процес дослідження з науковою повнотою і цілісністю в контексті, що розширює межі знань; ЗК 9 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 2. Фахові компетентності спеціальності: ФК 6 Здатність застосовувати новітні педагогічні, у тому числі інформаційні технології та засоби візуалізації у навчальному процесі; ФК 8 Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.
 3. Програмні результати навчання: ЗН 1 Концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей; ЗН 2 Методів наукового дослідження у предметній галузі.
 4. Уміння: УМ 1 Використовувати інноваційні підходи при рішенні проблем і завдань, проявляти автономність, науковість і професіоналізм; УМ 6 Здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність з ініціюванням міжнародного наукового співробітництва та академічної мобільності, написанням наукових праць, підготовкою наукових звітів, апробацією та впровадженням результатів досліджень і розробок, поширенням інформації про результати досліджень на міжнародних конференціях, семінарах тощо; УМ 7 Планувати, організовувати роботу та керувати проектами в галузі наукових досліджень, розробки, аналізу, розрахунку, моделювання, виробництва та тестування телекомунікаційних і радіотехнічних систем та пристроїв; УМ 8 Організовувати та керувати дослідницькою, інноваційною та інвестиційною діяльністю, бізнес-проектами та виробничими процесами з урахуванням технологічних показників, вимог ринку, існуючих стандартів, конкурентоспроможності наукової та інженерної продукції.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Успішне опанування дисциплін «Вступ до філософії», «Вища математика 1 та 2, 3 частини», «Загальна фізика 1 та 2 частина», «Наскрізна розробка інтелектуальної техніки 1 та 2 частина.», «Бездротові технології інтелектуальної радіоелектронної апаратури 1 та 2 частина».

3. Зміст навчальної дисципліни

 

Основи системного підходу при вирішенні науково-дослідних і практичних задач; основні поняття і визначення теорії систем, моделювання як методу дослідження систем.

Методологічні основи формування системи цілей і засобів досягнення цілей при дослідженні систем і системному аналізі.

Основи побудови математичних моделей для аналізу ефективності і ухвалення рішень.

Основи методів аналізу і прийняття рішень.

Здійснювати пошук нової текстової інформації (робота з джерелами навчальної, наукової та довідкової інформації), використовувати програмно-технічні засоби інформатики.

Проводити наукові дослідження. Планувати проведення інформаційно-аналітичних робіт.

Оцінка і застосування відповідних методичних засобів та встановлених критеріїв рівень розвитку власних пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, уява, пам’ять, мислення, увага).

Оцінка відповідність якісних та кількісних показників рівня розвитку власних пізнавальних процесів за встановленими виробничих нормами та вимогами.

Пошук нової графічної, звукової та відеоінформації. використовуючи інформаційні технології (інформативні бази даних, гіпертексті, системи навігації, пошуку інформації тощо) та іншомовну інформацію (текст, звук, відео) на електронних носіях, розширювати лексичний та граматичний мінімум.

Використання комп'ютерних систем автоматизованого перекладу та електронні словникив, робити з перекладу іншомовної інформації.

Планування науково-дослідних робіт. Організація науково-дослідну роботу.

4. Навчальні матеріали та ресурси

 1. Афанасьєв А. О. Основи наукових досліджень : [навч. посіб.] / А. О. Афанасьєв, Є. В. Кузькін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2019. – 96 с.
 2. Грабченко А. І. Методи наукових досліджень : [навч. посіб.] / А. І. Грабченко, В. О. Федорович, Я. М. Гаращенко. – Х. : НТУ «ХПІ», 2019. – 142 с.
 3. Дороніна М. С. Технологія соціально-економічних наукових досліджень (схеми і приклади) : [навч. посіб.] / М. С. Дороніна. – 3-тє вид., випр. і доп. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2018. – 120 с.
 4. Конверський А. Є. Основи методології та організації наукових досліджень : [навч. посіб.] / за ред. А.Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 352 с.
 5. Корягін М. В. Основи наукових досліджень: [навч. посіб.] / М. В. Корягін, М. Ю. Чік. – К. : Алерта, 2018. – 622 с.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Упродовж семестру на лекціях здобувачі освіти приймають участь у дискусіях та усних опитуваннях за результатами тем, що виносилися на самостійну підготовку. Кількість виступів обмежена до 4. Одна доповідь оцінюється до 4 балів, а доповнення 0.5-1 бал. Загальна кількість балів, що здобувач може обрати на лекціях 16 балів. За результатами набутих знань проводиться літучки у формі відповідей на питання та оцінюється до 12 балів. Також, передбачено виконання 4 практичних робіт, що оцінюються від 4 до 64 балів за кожну (всього від 16 до 64 балів). Предмет закінчується заліком.

Студент отримує допуск до заліку за умови здачі та захисту всіх передбачених планом лабораторних та практичних робіт та отримання протягом семестру не менше 36 балів. Максимальна кількість балів – 60.

6. Самостійна робота студента

Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за результатами захистів індивідуальних лабораторних робіт, виконання практичних робіт, написання модульних контрольних робіт та екзаменаційного оцінювання.

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному рівні наступні:

 • результати навчання – 1 (знання) – до 25%;
 • результати навчання – 2 (вміння) – до 60%;
 • результати навчання – 3 (комунікація) – до 15%.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Студент отримує допуск до заліку за умови здачі та захисту всіх передбачених планом лабораторних та практичних робіт та отримання протягом семестру не менше 36 балів. Максимальна кількість балів – 60.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Підсумкове оцінювання у формі заліку: складає 40 балів (40% від загального рейтингу дисципліни у 100 балів ).

Завдання з заліку сформовані у вигляді питань, що містить теоретичне завдання чи практичні завдання. Вага теоретичного та практичного завдання максимум по 20 балів за питання. Всього 40 балів максимум.

 Оцінка за залік не може бути меншою 24 балів для отримання позитивної оцінки за екзамен.

Підсумкова оцінка визначається шляхом підсумовування балів семестрової роботи та екзамену. Якщо у підсумку студент набрав менше 60 балів, йому ставиться оцінка «незадовільно».

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

 • перелік теоретичних питань та практичних завдань для семестрового контролю надається студентам окремо на початку семестра;
 • на початку семестру викладач аналізує існуючі дистанційні курси за тематикою дисципліни та пропонує пройти відповідні безкоштовні курси студентам. Після отриманням студентом сертифікату з успішного проходження дистанційних чи онлайн курсів за відповідною тематикою, викладач закриває відповідну частину курсу (практичну чи лекційну).
Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Комп'ютерний клас, LibreOffice, MS Office.
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Степанов М. М.;
Ухвалено кафедрою ПРЕ (протокол № 4 від 30.06.2022 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № від )