Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки

[RE-103] Інженерна та комп'ютерна графіка. Частина 2

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програма172Б РТС - Радіотехнічні інформаційні технології (ЄДЕБО id: 6842)172Б РОС - Радіозв’язок і оброблення сигналів (ЄДЕБО id: 6364)172Б ІТР - Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 49229)172Б ІТМР - Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 5627)172Б ІКР - Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія (ЄДЕБО id: 49228)172Б РКС - Радіотехнічні комп'ютеризовані системи (ЄДЕБО id: 49227)172Б ІТР+ - Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 57907)172Б ІКР+ - Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія (ЄДЕБО id: 57910)172Б РКС+ - Радіотехнічні комп'ютеризовані системи (ЄДЕБО id: 57920)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр1 курс, весняний семестр
Обсяг дисципліни3 кред. (Лекц. 10 год, Практ. 18 год, Лаб. 26 год, СРС. 36 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Гнітецька Г. О.,
Практ.: Гнітецька Г. О.,
Лаб.: Гнітецька Г. О.,
Розміщення курсуhttps://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3189

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

...

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

...

3. Зміст навчальної дисципліни

Розділ 5. Загальні вимоги стандартів до оформлення конструкторської документації

Частина 1. Система стандартів по оформленню конструкторської документації.

Тема 5.1. Основні положення. Види конструкторської документації. Формати і основні написи. Масштаби Лінії.  Шрифти. Основні вимоги до нанесення розмірів на креслениках. Спряження геометричних елементів.

Частина 2.  Застосування графічного редактора AutoCAD для оформлення конструкторської документації

Тема 5.2. Призначення графічного редактора AutoCad та його можливостi. Інтерфейс графічного редактора. Основні  команди побудови графічних примітивів і їх редагування. Простір моделі. Простір листа. Способи задання координат в AutoCAD. Об’єктні прив’язки. Керування зображенням.

Тема 5.3. Налаштування властивостей об’єктів. Створення   шарів. Налаштування текстового, розмірного стилів, одиниць вимірювання. Задання блоків з атрибутами. Створення шаблонів формату А3 і А4 з використанням блоків з атрибутами.

Тема 5.4. Виконання спряжень у графічному редакторі. Створення масивів об’єктів.  Побудова пласких деталей складної конфігурації з використанням спряжень на шаблоні формату А3. Оформлення кресленика у відповідності до вимог стандартів. Вивід креслеників на друк.

Розділ 6. Моделювання 3D обєктів, побудова проєкційних креслеників в AutoCAD.

Частина 1. Побудова  зображень обєктів на проєкційних креслениках. Аксонометричне проєкцювання.

Тема 6.1. Зображення: види, розрізи, перерізи. Розрізи прості і  складні. Методика нанесення розмірів з врахуванням геометрії деталі.

Тема 6.2. Аксонометрія. Способи побудови аксонометричних зображень. Стандартні види аксонометрії.

Частина 2.  Моделювання 3-d об’єктів в AutoCAD.

Тема 6.3. Використання базових геометричних форм. Способи виштовхування, обертання, зсуву, loft.  Застосування системи координат користувача. Використання логічних операцій. Команди редагування 3D об’єктів.

Тема 6.4. Компоновка зображень проєкційного кресленика в AutoCAD.  Побудова кресленика  «Розрізи прості» за попередньо створеною 3D моделлю. Модель виконується за дерев’яною моделлю або  аксонометричним зображенням об’єкта. Оформлення кресленика деталі  відповідно до вимог стандартів.

Тема 6.5.  Побудова кресленика  «Розрізи складні» за попередньо створеною 3D моделлю. Модель виконується за проєкційним креслеником деталі, де зображені види деталі. Оформлення кресленика деталі  відповідно до вимог стандартів

Розділ 7. Параметризація.

Тема 7.1. Використання можливостей параметризації у геометричному моделюванні. Накладення геометричних і розмірних залежностей. Диспетчер параметрів. Побудова кресленика параметризованого плаского контура.

Розділ 8. Ескізи і робочі кресленики деталей.

Частина 1. Вимоги стандартів до виконання робочих креслеників і ескізів деталей.

Тема 8.1. Особливості зображень деталей на кресленику у залежності від способу їх виготовлення. Нанесення розмірів від технологічних баз. Чистота поверхонь. Познаки шорсткості поверхонь. Технічні умови. Структура запису матеріалу.

Тема 8.2. Нарізь. Класифікація нарізі. Параметри нарізі.  Проточки нарізі.  Зображення нарізі на робочому кресленику деталі. Позначення нарізі. 

Тема 8.3. Особливості виконання креслеників деталей, виготовлених точінням. Ескізи деталей типу «Вал» і  «Втулка».

Частина 2.  Застосування параметризації як засобу розв’язку задач 3D комп’ютерного геометричного моделювання технічних обєктів в AutoCAD.

Тема 8.4. Побудова засобами AutoCAD 3D моделі деталі з наріззю «Гайка накидна» із застосуванням параметризації. Використання створеної 3D моделі для побудови робочого кресленика деталі і у відповідності до діючих стандартів.

Тема 8.5. Побудова 3D  моделі деталі, що виконується точінням. Виконання робочого кресленика деталі «Вал» у середовищі графічного редактора AutoCAD за допомогою створення її 3D моделі із застосуванням параметризації і у відповідності до діючих стандартів.

Розділ 9.  Складальний кресленик.

Частина 1. Оформлення креслеників складанних одиниць.

Тема 9.1. Вміст складального кресленика. Вимоги стандартів до створення складальних креслеників.  Умовності і спрощення на креслениках складальних одиниць. Особливості виконання складальних  креслеників армованих, паяних виробів та виготовлених зварюванням.  Специфікація.

Тема  9.2. З’єднання нарізеві. Зображення нарізевих з’єднань на складальному кресленику. Розрахунок спрощених зображень кріпильних елементів у з’єднаннях.

 Тема 9.3. Нероз’ємні з’єднання (пайка, склеювання, зварювання). Способи зварювання. Зображення і позначення швів нероз’ємних з’єднаннь. Використання умовних знаків. Технічні умови.

Частина 2. Застосування параметризації та динамічних блоків при створенні креслеників складанних одиниць в  AutoCAD.

Тема 9.4. Створення електронних бібліотек зображень кріпильних елементів за допомогою використання динамічних блоків графічного редактора AutoCAD.

Тема 9.5. Виконання складального кресленика параметризованої  моделі складанної одиниці із застосуванням електронної бібліотеки зображень кріпильних виробів, створеної  використанням динамічних блоків. Специфікація.

Тема 9.6. Виконання складального кресленика за допомогою 3D моделі складанної одиниці, окремі деталі якої з’єднані пайкою, склеюванням і зварюванням. Специфікація.

Розділ 10.  Деталювання.

Частина 1. Кресленик загального виду.

Тема 10.1.   Призначення кресленика загального виду. Вимоги до кресленика загального виду складанної одиниці. Умовності і спрощення. Деталювання кресленика загального виду. Особливості виконання робочих креслеників деталей, виготовлених різними технологічними операціями.

Частина 2. Деталювання в середовищі графічного редактора AutoCAD.

Тема.10.2. Аналіз кресленика загального виду та  обраної деталі. Створення 3D моделі деталі. Виконання робочого кресленика деталі за попередньо побудованою 3D моделлю.

Розділ 11.  Схеми.

Частина 1. Схема електрична принципова.

Тема 11.1. Типи і види схем. Схема електрична принципова. Умовні графічні познаки елементів схеми. Літерний код елемента. Характеристики вхідних і вихідних кіл. Оформлення переліку елементів.

Частина 2. Електронний кресленик схеми електричної принципової.

Тема 11.2. Побудова схеми електричної принципової у графічному редакторі AutoCAD за допомогою створеної бібліотеки блоків з атрибутами. Виконання переліку елементів.

Розділ 12. Додаткові можливості AutoCAD.

Тема 12.1.  Взаємозв’язок з іншими графічними редакторами (SolidWorks, 3D Max Studio, ін.): експорт-імпорт файлів з іншими форматами.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Основна література

 1. Ванін В.В, Перевертун В.В, Надкернична Т.М. та ін. Інженерна та комп′ютерна графіка. К.: Вид.гр.BHV, 2009. — 400 с.
 2. Ванін В.В.,Бліок А.В.,Гнітецька Г.О. Оформлення конструкторської документації:Навч.посіб. 3-є вид.- К.: Каравела, 2012.-200 с. http://geometry.kpi.ua/files/Vanin_Gniteckaja_kd1_2.pdf
 3. Інженерна графіка: підручник для студентів вищих закладів освіти І - ІІ рівнів акредитації/ В.Є.Михайленко, В.В.Ванін, С.М.Ковальов; За ред. В.Є.Михайленка. -Львів: Піча Ю.В.; К.: Каравела; Львів: Новий світ - 2000. - 284.

Додаткова література

 1. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп’ютерна графіка. — К.: Каравела, 2012. — 363 с.
 2. Хаскін А.М. Креслення. — К.: Вища шк., 1985. — 440 с.

 

Уся зазначена література є в достатньому обсязі в бібліотеці НТУУ «КПІ».

Інформаційний ресурси

 1. Комплекс методичних матеріалів. Навчальна платформа дистанційного навчання «Сікорський»:  https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362.
 2. Комплекс методичних матеріалів. Навчальна платформа дистанційного навчання «Сікорський»: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3189.
 3. Бібліотека ftp://77.47.180.135/.
 4. Методична документація сайту кафедри сторінка Навчальна та методична література: http://ng-kg.kpi.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=37:2010-06-05-04-40-02&catid=71:narisnauch1&Itemid=13

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Програмою навчальної дисципліни у другому семестрі передбачено проведення лекцій, практичних занять та комп’ютерного практикуму. Методичною підтримкою вивчення курсу є використання інформаційного ресурсу, на якому представлено методичний комплекс матеріалів: лекційний курс з посиланням на відповідні розділи підручника за співавторством лектора; відеоуроки, варіанти завдань по темам курсу та методичні вказівки щодо їх виконання, розміщених на Навчальній платформі «Сікорський». У разі організації навчання у дистанційному режимі усі ці матеріали можуть бути використані при проведенні лекційних, практичних занять та комп’ютерних практикумів на платформі Zoom та Ін., а також бути доступними при організації самостійної роботи студентів у рамках віддаленого доступу до інформаційних ресурсів у зручний для них час.

Усі роботи на практичних заняттях з інженерної графіки проводяться у приміщеннях кафедри у спеціальних класах. Обладнаних комплектами методичної документації на паперових носіях, завданнями, атласами креслеників загальних видів, наборами моделей, деталей і складанних одиниць, тощо.

Лекційні заняття

 

10

Лекція 10. Система стандартів. Види конструкторської документації. Зображення: види, розрізи, перерізи. Розрізи прості. Розрізи складні. Нанесення розмірів.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362; https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3189;

Рекомендована література: [2], розд.2,стор. 19-25.

СРС: Опрацювання матеріалів лекції.

 

11

Лекція 11. Робочі кресленики  та ескізи деталей. Вимоги до робочих креслеників деталей. Особливості зображень деталей на кресленику у залежності від способу їх виготовлення. Нарізь. Класифікація нарізі. Параметри нарізі.  Проточки нарізі.  Зображення нарізі на робочому кресленику деталі. Позначення нарізі. Особливості виконання креслеників деталей, виготовлених точінням. Деталі типу «Вал» і  «Втулка». Особливості виконання робочого кресленика «Вал». Основні елементи вала.  Шпонкові пази.  Нанесення розмірів від технологічних баз.  Познаки шорсткості поверхонь. Технічні умови. Структура запису матеріалу.

Дидактичні засоби https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362; https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3189;

Рекомендована література: [2], розд.3, 4, 5., стор.38-57, 67-73. 84.

СРС: Опрацювання матеріалів лекції.

 

12

Лекція 12. Складальний кресленик.

Вміст складального кресленика. Вимоги стандартів до складальних креслеників.  Умовності і спрощення на креслениках складальних одиниць. З’єднання нарізеві. Зображення нарізевих з’єднань на складальному кресленику. Розрахунок спрощених зображень кріпильних елементів у з’єднаннях.    Специфікація.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362; https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3189;

Рекомендована література: [2], розд 3,.6. стор..52-55, 104-114.

СРС:Опрацювання матеріалів лекції.

 

13

Лекція 13. Складальний кресленик. Особливості виконання складальних  креслеників армованих, паяних виробів та виготовлених зварюванням

 Нероз’ємні з’єднання (пайка, склеювання, зварювання). Способи зварювання. Зображення і позначення швів нероз’ємних з’єднаннь. Використання умовних знаків. Технічні умови.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362; https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3189;

Рекомендована література: [2], розд.6, стор. 114-118.

СРС:Опрацювання матеріалів лекції.

 

14

Лекція 14.  Кресленик загального виду.

Комплектність конструкторської документації. Призначення кресленика загального виду. Вимоги до кресленика загального виду складанної одиниці. Умовності і спрощення. Деталювання кресленика загального виду. Робочі кресленики деталей, виготовлені різними технологічними операціями.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362; https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3189;

Рекомендована література: [2], розд.  6, стор. 121.

СРС:Опрацювання матеріалів лекції.

 

 

Практичні заняття

 

з/п

Назва теми заняття та перелік основних питань

(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС)

10

Практичне заняття 10. Зображення: види, розрізи, перерізи. Розрізи прості. Нанесення розмірів. Виконання ескізу проєкційного кресленика дерев’яної моделі з використанням простих розрізів Перевірка кресленика плоскої деталі складної конфігурації, виконаного засобами AutoCAD.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362; https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3189; таблиці довідкові, карти методичні, дерев’яні моделі.

Рекомендована література: [2], розд 2, С.12-18, 19-30;.

СРС: Доопрацювання ескізу проєкційного кресленика дерев’яної моделі з використанням простих розрізів. (ф. А3).

11

Практичне заняття 11.  Зображення: види, розрізи, перерізи. Розрізи складні. Нанесення розмірів. Виконання ескізу деталі зі складним розрізом за заданими двома видами. Перевірка проєкційного кресленика «Розрізи прості», виконаного засобами AutoCAD.  

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362; https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3189;  таблиці довідкові, карти методичні, варіанти завдань (проєкційний крксленик геометричної моделі із зображенням її видів).

Рекомендована література: [2], розд 2 С.12-18, 19-30.,

СРС: Доопрацювання ескізу деталі зі складним розрізом за заданими двома видами (ф. А3).

12

Модульна контрольна робота. Побудова параметризованого кресленика плоскої деталі складної конфігурації засобами AutoCAD.

Рекомендована література: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362; https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362.

СРС: Опрацювання матеріалу лекції.

13

Практичне заняття 13. Робочі кресленики і ескізи деталей.

 Нарізь. Зображення та позначення нарізі на кресленику. Параметри шорсткості поверхні деталі.  Матеріал. Виконання  ескізу типової деталі з наріззю (гайка накидна) у відповідності до вимог діючих стандартів. Перевірка проєкційного кресленика «Розрізи складні». виконаного засобами AutoCAD.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362;  https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3189; таблиці довідкові, карти методичні, деталі з наріззю..

Рекомендована література: [2], розд.3, 4, 5, С.33-52.

СРС: Доопрацювання ескізу деталі з наріззю (ф. А3).

14

Практичне заняття 14. Робочі кресленики  та ескізи деталей.

 Особливості виконання креслеників деталей, виготовлених точінням. Деталі типу «Вал» і  «Втулка». Нанесення розмірів від технологічних баз. Виконання ескізу деталі «Вал» у відповідності до вимог діючих стандартів. Перевірка робочого кресленика «Гайка накидна», виконаного засобами AutoCAD.

 Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362; https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3189; таблиці довідкові, карти методичні, деталі «Вал».

Рекомендована література: [2], розд.3, 4,5. С.33-57,67-73, 92.

СРС: Дооформлення ескізу деталі «Вал» (ф. А3).

15

Практичне заняття 15. Складальний кресленик. Специфікація. З’єднання нарізеві. Розрахунок спрощених зображень кріпильних елементів у з’єднаннях за варіантами. Перевірка робочого кресленика «Вал», виконаного засобами AutoCAD.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362; https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3189;  таблиці довідкові, карти методичні, карти завдань.

Рекомендована література: [2], розд.  6, С.1004-106.

СРС: Виконання  розрахунків спрощених зображень кріпильних елементів   складального кресленика «З’єднання нарізеві».

16

Практичне заняття 16. Складальний кресленик. Умовності і спрощення на складальному кресленику. З’єднання зварюванням, лютуванням, склеюванням. Виконання специфікації. Перевірка складального кресленика «З’єднання нарізеві», виконаного засобами AutoCAD.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362;  https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3189; таблиці довідкові, карти методичні, карти завдань.

Рекомендована література: [2], розд.,6, С. 114-116.

СРС: Виконання складального кресленика «З’єднання нероз’ємні» і специфікації (ф. А3).

17

Практичне заняття 17. Деталювання. Особливості деталювання кресленика загального виду складанної одиниці. Виконання ескізу деталі відповідної позиції на кресленику загального виду за варіантом пристрою в атласі. Перевірка складального кресленика «З’єднання нероз’ємні», виконаного засобами AutoCAD.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362;  https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3189, атласи складанних одиниць.

Рекомендована література: [2], розд. 6, С. 118-120.

СРС:Виконання ескізу деталі.

18

Практичне заняття 18. Схеми. Схеми електричні принципові. Виконання кресленика схеми електричної принципової і переліку елементів. Перевірка складального кресленика «З’єднання нероз’ємні», виконаного засобами AutoCAD. Перевірка робочого кресленика деталі, виконаного засобами AutoCAD.

Дидактичні засоби:  https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362; https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3189.

Рекомендована література: [2], розд. 8, С.148-152.

СРС: Виконання умовних графічних познак елементів схем електричних принципових у графічному редакторі AutoCAD.

 

Компютерний практикум

 

з/п

Назва комп’ютерного практикуму

Кількість

ауд. годин

1

Комп’ютерний практикум 1. Інтерфейс графічного редактора. Основні  команди побудови графічних примітивів і їх редагування. Простір моделі. Простір листа. Способи задання координат в AutoCAD. Об’єктні прив’язки. Керування зображенням. Налаштування властивостей об’єктів . Створення   шарів. Налаштування текстового, розмірного стилів, одиниць вимірювання.

 Рекомендовані дидактичні засоби для СРС: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362.

2

2

Комп’ютерний практикум 2. Задання блоків з атрибутами. Створення шаблонів формату А3 і А4 з використанням блоків з атрибутами . Спряження. Виконання графічної роботи «Контур плаский».

Рекомендовані дидактичні засоби для СРС: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362.

2

3

Комп’ютерний практикум 3. Використання базових геометричних форм. Способи виштовхування, обертання, зсуву, loft.  Застосування системи координат користувача. Використання логічних операцій. Компоновка кресленика за створеною 3D моделлю.  

Рекомендовані дидактичні засоби для СРС: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362

2

 

Виконання кресленика моделі деталі з розрізами простими за попередньо створеною 3D моделлю відповідно до вимог стандартів.

Рекомендовані дидактичні засоби для СРС: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362

2

4

Комп’ютерний практикум 4.  Алгоритми побудови складних розрізів в AutoCAD. Виконання кресленика моделі деталі з розрізами складними за попередньо створеною 3D моделлю відповідно до вимог стандартів.

Рекомендовані дидактичні засоби для СРС: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362

2

5

Комп’ютерний практикум 5 .Параметризація.

Використання можливостей параметризації в AutoCAD  у геометричному моделюванні. Накладення геометричних і розмірних залежностей. Диспетчер параметрів. Побудова кресленика параметризованого плаского контуру.

 Рекомендовані дидактичні засоби для СРС: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362;

2

6

Комп’ютерний практикум 6. Використання можливостей параметризації у геометричному моделюванні. Накладення геометричних і розмірних залежностей. Диспетчер параметрів. Виконання парамтризованого кресленика пласкої деталі складної конфігурації.

 Рекомендовані дидактичні засоби для СРС: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362

2

7

Комп’ютерний практикум 7. Виконання 3D моделі гайки накидної з використанням параметризації. Компоновка кресленика за створеною 3D моделлю.  Оформлення кресленика деталі  відповідно до вимог стандартів.

Рекомендовані дидактичні засоби для СРС: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362

2

8

Комп’ютерний практикум 8. Алгоритми побудови перерізів в AutoCAD.  Виконання 3D моделі деталі вал з використанням параметризації. Компоновка кресленика за створеною 3D моделлю.  Оформлення кресленика деталі  відповідно до вимог стандартів.

Рекомендовані дидактичні засоби для СРС: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362

2

9

Комп’ютерний практикум 9. Створення електронних бібліотек спрощених зображень кріпильних елементів, виконаних за допомогою динамічних блоків у середовищі графічного редактора AutoCAD.

Виконання складального кресленика моделі складанної одиниці з елементами параметризації із застосуванням створеної електронної бібліотеки зображень кріпильних виробів.  Специфікація.

Рекомендовані дидактичні засоби для СРС: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362

2

10

Комп’ютерний практикум 7. Виконання складального кресленика складанної одиниці, за попередньо створеною 3D моделлю, окремі деталі якої з’єднані пайкою, склеюванням і зварюванням. Специфікація.

Рекомендовані дидактичні засоби для СРС: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362

2

11

Комп’ютерний практикум 11. Деталювання кресленика загального виду. Виконання робочого кресленика деталі  за попередньо створеною 3D моделлю у відповідності до вимог діючих стандартів.

Рекомендовані дидактичні засоби для СРС: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362

2

12

Комп’ютерний практикум 12. Схеми електричні принципові. Виконання кресленика схеми електричної принципової у відповідності до варіанту. Перелік елементів.

Рекомендовані дидактичні засоби для СРС: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362

2

13

Комп’ютерний практикум 13. Виведення кресленика на друк. Взаємозв’язок з іншими графічними редакторами (SolidWorks, 3D Max Studio, ін.): експорт-імпорт файлів з іншими форматами

Рекомендовані дидактичні засоби для СРС: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3362

2

6. Самостійна робота студента

Години. відведені на самостійну роботу студента зазначені в п.5. Методика опанування навчальної дисципліни, це виконання домашніх завдань,  підготовка до виконання робіт на практичних заняттях та комп’ютерному практикумі; виконання розрахунково-графічної роботи, а також підготовка до модульної контрольної роботи та екзамену.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Вивчення навчальної дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка. Комп’ютерна інженерна графіка” потребує від здобувача вищої освіти:

- дотримання навчально-академічної  етики;

- дотримання графіку навчального процесу;

- бути зваженим, уважним на заняттях;

- систематично опрацьовувати теоретичний матеріал;

- дотримання графіку захисту графічних робіт, комп’ютерного практикуму, розрахунково-графічної роботи. Відповідь здобувача повинна демонструвати ознаки самостійності виконання поставленого завдання, відсутність ознак повторюваності та  плагіату.

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на лекції, то йому слід відпрацювати цю лекцію у інший час (з іншою групою, на консультації, самостійно, використовуючи методичні матеріали, викладені на платформі дистанційного навчання Сікорський, відеозаписи, ін.).

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на практичному занятті чи комп’ютерному практикумі, то йому слід відпрацювати матеріал цього практичного заняття або комп’ютерного практикуму у інший час (з іншою групою, на консультації, самостійно, використовуючи методичні матеріали, викладені на платформі дистанційного навчання Сікорський, відеозаписи,ін.).

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Поточний контроль: захист графічних робіт та робіт комп’ютерних практикумів, модульна контрольна робота.

Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Умовою першого календарного контролю є отримання не менше  16  балів, виконання і захист двох графічних робіт, двох комп’ютерних практикумів та отримання позитивної оцінки з модульної контрольної роботи.    Умовою другого календарного контролю  є отримання не менше   34 балів, виконання і захист чотирьох графічних робіт, чотирьох комп’ютерних практикумів  та виконання  модульної і розрахунково-графічної роботи.

Умови допуску до підсумкового контролю: зарахування усіх графічних робіт, захист усіх комп’ютерних практикумів, захист розрахунково-графічної роботи, позитивна оцінка з модульної контрольної роботи.

 

Рейтинг студента розраховується за 100 бальною шкалою: 60 балів поточний рейтинг і 40 балів екзаменаційна оцінка.

1. Рейтинг студента з кредитного модуля  складається з балів, що він отримує за:

 • виконання та захист графічних робіт (РГ) (5 робіт);
 • виконання та захист робіт з комп’ютерних практикумів (5  робіт);
 • виконання модульної контрольної роботи;
 • виконання та захист графічно-розрахункової роботи (РГР).

 

2. Критерії нарахування балів:

2.1. Виконання та захист графічних робіт оцінюються у 5 балів:

 • бездоганно виконана робота, відмінна графіка  –  5 балів;
 • є певні недоліки у виконанні,  хороша графіка, порушення графіку здачі до 2-3 тижнів   –  3 бали;
 • є значні недоліки у виконанні ,  задовільна графіка  –  2 бали;

2.2. Виконання та захист робіт з комп’ютерних практикумів оцінюються у 5 балів:

 • бездоганно виконана робота, відмінна графіка  –  5 балів;
 • є певні недоліки у виконанні,  хороша графіка, порушення графіку здачі до 2-3 тижнів   –  3 бали;
 • є значні недоліки у виконанні ,  задовільна графіка  –  2 бали;

2.3. Виконання модульної контрольної роботи оцінюються у 6 балів:

 • бездоганно виконана робота  - 6  балів;
 • не суттєві недоліки у виконанні роботи - 4  бали;
 • суттєві недоліки у виконанні роботи - 2  бали;
 • робота виконана невірно або взагалі не виконана  - 0 балів.

2.4. Виконання розрахунково-графічної роботи оцінюються у 14 балів:

 • бездоганно виконана робота  - 14  балів;
 • є не суттєві недоліки у виконанні роботи - 12  балів;
 • є суттєві недоліки у виконанні роботи – 7 балів;
 • робота виконана невірно або взагалі не виконана  - 0 балів.
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Здача екзамену відбувається за білетами. Білет складається з двох комплексних задач, виконання яких передбачає достатнє володіння навчальним матеріалом як з інженерної, так і комп’ютерної графіки та знання вимог стандартів щодо оформлення конструкторської документації.

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

.
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Гнітецька Г. О.;
Ухвалено кафедрою НГІКГ (протокол № 5 від 2021-02-10 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № ______ від ______)