Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки

[RE-102] Інженерна та комп'ютерна графіка. Частина 1. Геометричне моделювання просторових об'єктів

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програма172Б РТС - Радіотехнічні інформаційні технології (ЄДЕБО id: 6842)172Б РОС - Радіозв’язок і оброблення сигналів (ЄДЕБО id: 6364)172Б ІТР - Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 49229)172Б ІТМР - Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 5627)172Б ІКР - Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія (ЄДЕБО id: 49228)172Б РКС - Радіотехнічні комп'ютеризовані системи (ЄДЕБО id: 49227)172Б ІТР+ - Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки (ЄДЕБО id: 57907)172Б ІКР+ - Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія (ЄДЕБО id: 57910)172Б РКС+ - Радіотехнічні комп'ютеризовані системи (ЄДЕБО id: 57920)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр1 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни2 кред. (Лекц. 18 год, Практ. 18 год, Лаб. год, СРС. год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Гнітецька Г. О.,
Практ.: Гнітецька Г. О.,
Розміщення курсуhttps://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

...

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

...

3. Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Представлення моделей точки, прямої, площини в системі площин проєкцій.

Тема 1.1. Методи проєкціювання: центральне і паралельне. Ортогональне проєкціювання -основний метод побудови технічних креслеників. Задання положення моделі точки в системі площин проєкцій. Створення комплексного кресленика точки. Положення точок в просторі відносно площин проекцій. Пряма і обернена задачі (побудови і читання проєкційного кресленика) .

Тема 1.2. Представлення моделі прямої в системі площин проєкцій. Задання прямої на епюрі. Прямі окремого положення : рівня і проекціюючі. Пряма загального положення. Сліди прямої. Належність точки прямій. Поділ  відрізка прямої  у заданому відношенні . Моделювання взаємного положення прямих у просторі: паралельність, перетин, мимобіжність.

Тема 1.3. Представлення моделі площини в системі площин проєкцій.. Задання площини на епюрі. Площини окремого положення: рівня і проєкціюючі. Слід-проекція площини окремого положення. Площини загального положення. Належність прямої і точки площині. Моделювання взаємного положення площин у просторі: паралельність, перетин (окремі випадки).

Розділ 2. Методи спрощення розв’язку задач на моделювання геометричних об’єктів у просторі системи площин проєкцій.

Тема 2.1. Метод заміни площин проекцій. Основні задачі методу заміни площин проекцій на прикладі відрізка прямої загального положення та площини загального положення. Визначення натуральної величини двогранного кута. Побудова натуральної величини плоскої фігури.

Розділ 3. Моделювання кривих ліній і поверхонь.

Тема 3.1. Пласкі і просторові криві лінії. Клас і порядок кривої. Способи моделювання кривих ліній другого порядку. Проекціювання кола.

Тема 3.2. Поверхні. Способи моделювання поверхонь. Визначники поверхонь. Лінійчасті поверхні, які розгортаються і не розгортаються. Поверхні обертання. Побудова точок і ліній на поверхнях.

Розділ 4. Моделювання перетину геометричних елементів.

Тема 4.1. Моделювання перетину поверхонь площиною. Загальна методика перетину поверхонь площиною. Чотири класи задач. Побудова лінії (фігури) перетину поверхонь другого порядку площинами окремого і загального положення. Визначення натуральної величини фігури перетину. Розгортки.

Тема 4.2. Одинарне та подвійне проникання. Загальна методика розв’язку задач на проникання поверхонь симетричними і несиметричними горизонтальними «вікнами». Поняття виду і простого розрізу.

Тема 4.3. Перетин поверхонь. Метод посередників. Окремі випадки перетину поверхонь другого порядку. Використання посередників - площин окремого положення. Метод сферичних посередників. Теорема Монжа. Висновки з теореми.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Основна література

 1. Бубенников А.В. , Громов Н.Н. Начертательная геометрия., М., «Высшая школа», 1985, 416с.
 2. Інженерна графіка: підручник для студентів вищих закладів освіти І - ІІ рівнів акредитації/ В.Є.Михайленко, В.В.Ванін, С.М.Ковальов; За ред. В.Є.Михайленка. -Львів: Піча Ю.В.; К.: Каравела; Львів: Новий світ - 2000. - 284.
 3. Ванін В.В.,Бліок А.В.,Гнітецька Г.О. Оформлення конструкторської документації:Навч.посіб. 3-є вид.- К.: Каравела, 2012.-200 с. http://geometry.kpi.ua/files/Vanin_Gniteckaja_kd1_2.pdf
 4.  Ванін В.В, Перевертун В.В, Надкернична Т.М. та ін. Інженерна та комп′ютерна графіка. К.: Вид.гр.BHV, 2009. — 400 с.

Додаткова література

 1. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп’ютерна графіка. — К.: Каравела, 2012. — 363 с.
 2. Хаскін А.М. Креслення. — К.: Вища шк., 1985. — 440 с.

 

Уся зазначена література є в достатньому обсязі в бібліотеці НТУУ «КПІ».

Інформаційні ресурси

 1. Комплекс методичних матеріалів. Навчальна платформа дистанційного навчання «Сікорський» :https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995
 2. Комплекс методичних матеріалів. Навчальна платформа дистанційного навчання «Сікорський»: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187
 3. Бібліотека ftp://77.47.180.135/.
 4. Методична документація сайту кафедри сторінка Навчальна та методична література: http://ng-kg.kpi.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=37:2010-06-05-04-40-02&catid=71:narisnauch1&Itemid=13

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Програмою навчальної дисципліни передбачено проведення лекцій та практичних занять. Методичною підтримкою вивчення курсу є використання інформаційного ресурсу, на якому представлено методичний комплекс матеріалів:  лекційний курс з посиланням на відповідні розділи підручника за співавторством лектора; відеоуроки, варіанти завдань по темам курсу та методичні вказівки щодо їх виконання, розміщених на  Навчальній платформі «Сікорський». У разі організації навчання у дистанційному режимі усі ці матеріали можуть бути використані при проведенні лекційних,  практичних занять та комп’ютерних практикумів на платформі  Zoom та Ін., а також бути доступними при організації самостійної роботи студентів у рамках віддаленого доступу до інформаційних ресурсів у зручний для них час.

Лекційні заняття

з/п

Теми лекцій

1

Методи проекціювання. Центральне і паралельне проекціювання.

Геометричне моделювання просторових об’єктів. Проекціювання точки на три взаємно перпендикулярні площини. Комплексне креслення точки. Способи побудови третьої проекції точки. Положення точок відносно площин проекцій. Пряма і обернена задачі. Визначення відстані від точки до площин і осей проекцій. Конкуруючі точки.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995;

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187; робочий зошит з курсу.

Рекомендована література: [1], розд.2, стор.55,56,60; розд.5, стор.145.

СРС: Виконання домашніх завдань у робочому зошиті за даною темою.

2

Проекціювання прямої лінії.

Задання прямої на епюрі. Прямі особливого положення : рівня і проекціюючі. Пряма загального положення. Визначення натуральної величини відрізка прямої загального положення і кутів нахилу прямої до площин проекцій. Належність точки до прямої. Поділ відрізка прямої   у заданому відношенні.Сліди прямої. Взаємне положення двох прямих.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995; https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187; робочий зошит з курсу.

Рекомендована література: [1], розд.2, стор.60 -65.

СРС: Виконання домашніх завдань у робочому зошиті за даною темою.

3

Проекціювання площини.

Задання площини на епюрі. Площини особливого положення. Слід-проекція площини особливого положення. Площини загального положення. Належність прямої і точки площині. Взаємне положення двох площин. Криві лінії

Паралельність площин. Перетин площин особливого положення. Перетин площин загального і особливого положення.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995;

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187; робочий зошит з курсу.

Рекомендована література: [1], розд.1, стор.65.

СРС: Виконання домашніх завдань у робочому зошиті за даною темою.

4

 Методи спрощення розв’язку задач курсу. Метод заміни площин проекцій.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995;

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187; робочий зошит з курсу.

Рекомендована література: [1], розд.1, стор.65.

СРС: Виконання домашніх завдань у робочому зошиті за даною темою.

5

Криві лінії. Класифікація кривих ліній. Проекціювання кола.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995;

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187; робочий зошит з курсу.

Рекомендована література: [1], розд.2, стор.83 – 84; розд.7, стор.212.

СРС: Виконання домашніх завдань у робочому зошиті за даною темою

6

Способи задання поверхонь, їх визначення, класифікація. Лінійчасті поверхні, які розгортаються і не розгортаються. Поверхні обертання. Побудова точок і ліній на поверхні, умови їх належності поверхні.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995;

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187; робочий зошит з курсу.

Рекомендована література: [1], розд.7, стор.212 - 215.

СРС: Виконання домашніх завдань у робочому зошиті за даною темою.

7

Перетин поверхонь площиною.

Загальна методика перетину поверхонь площиною. Побудова лінії (фігури) перетину поверхонь другого порядку площинами окремого і загального положення. Визначення натуральної величини фігури перетину.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995;

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187; робочий зошит з курсу.

Рекомендована література: [1], розд.10, стор.294 - 295.

СРС: Виконання домашніх завдань у робочому зошиті за даною темою.

8

Перетин поверхонь тіл. Одинарне та подвійне проникання. Загальна методика розв’язку задач.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995;

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187; робочий зошит з курсу.

Рекомендована література: [1], розд.10, стор.288, ГОСТ 2.305-68.

СРС: Виконання домашніх завдань у робочому зошиті за даною темою

9

Перетин поверхонь. Окремі випадки перетину поверхонь, використання посередників - площин окремого положення, сфер. Теорема Монжа.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995;

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187; робочий зошит з курсу.

Рекомендована література: [1], розд.10, стор.294 - 297.

СРС: Виконання домашніх завдань у робочому зошиті за даною темою

 

Практичні заняття

 

Назва практичного заняття

Кількість

ауд. годин

Практичне заняття 1. Проєкціювання точки. Розв’язок задач на комплексному кресленику.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995;

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187;  робочий зошит (теоретичні відомості за темою лекції та умови до домашніх вправ та аудиторних задач).

Рекомендована література: [1], розд.2, стор.55,56,60.

СРС: Виконання домашніх завдань у робочому зошиті за даною темою (задачі 1 - 10).

2

Практичне заняття 2. Задання прямої на епюрі. Розв’язок задач на комплексному кресленику.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995;

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187;  робочий зошит (теоретичні відомості за темою лекції та умови до домашніх вправ та аудиторних задач; індивідуальні завдання першого епюру ).

Рекомендована література: [1], розд.2, стор.55,56,60.

СРС: Виконання домашніх завдань у робочому зошиті за даною темою (задачі 22 - 26).

2

Практичне заняття 3. Задання площини на епюрі. Розв’язок задач на комплексному кресленику.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995;

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187; робочий зошит (теоретичні відомості за темою лекції та умови до домашніх вправ та аудиторних задач).

Рекомендована література: [1], розд.2, стор.65.

СРС: Виконання домашніх завдань у робочому зошиті за даною темою (задачі 35 - 38).

2

Практичне заняття 4. Метод заміни площин проекцій. Розв’язок задач методу заміни площин проекцій на прикладі відрізка прямої загального положення та площини загального положення.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995;

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187;  робочий зошит (теоретичні відомості за темою лекції та умови до домашніх вправ та аудиторних задач).

Рекомендована література: [1], розд.2, стор.55,56,60.

СРС: Виконання домашніх завдань у робочому зошиті за даною темою (задачі 10 -13).

2

Практичне заняття 5. Криві лінії. Розв’язок задач на проєкціювання кола.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995;

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187; робочий зошит (теоретичні відомості за темою лекції та умови до домашніх вправ та аудиторних задач).

Рекомендована література: [1], розд.7, стор.212.

СРС: Виконання домашніх завдань у робочому зошиті за даною темою (задачі 95, 96).

2

Практичне заняття 6. Поверхні. Розв’язок задач на побудову точок і ліній на поверхнях.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995;

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187;  робочий зошит (теоретичні відомості за темою лекції та умови до домашніх вправ та аудиторних задач).

Рекомендована література: [1], розд.7, стор.212.

СРС: Виконання домашніх завдань у робочому зошиті за даною темою (задачі 95, 96).

2

Практичне заняття 7. Перетин поверхонь площиною. Розв’язок задач на перетин поверхонь площиною. Побудова натуральної величини фігури перетину. Модульна контрольна робота.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995;

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187;  робочий зошит (теоретичні відомості за темою лекції та умови до домашніх вправ та аудиторних задач).

Рекомендована література: [1], розд.9, стор.271 - 275.

СРС: Виконання домашніх завдань у робочому зошиті за даною темою (задачі 100, 101).

2

Практичне заняття 8. Розв’язок задач на побудову одинарного та подвійного проникання тіл горизонтальними «вікнами». Оформлення роботи за вимогами стандартів.

Дидактичні засоби: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1995;

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3187;  робочий зошит (теоретичні відомості за темою лекції та умови до домашніх вправ та аудиторних задач).

Рекомендована література: [2], розд.2, ГОСТ 2.305-68.

СРС: Виконання домашніх завдань у робочому зошиті за даною темою (задачі 109, 110).

2

Практичне заняття 9. Залік.

2

6. Самостійна робота студента

Години. відведені на самостійну роботу студента зазначені в п.5. Методика опанування навчальної дисципліни, це виконання домашніх задач,  підготовка до виконання робіт на практичних заняттях; виконання розрахунково-графічної роботи, а також підготовка до модульної контрольної роботи та заліку.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Вивчення навчальної дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка. Основи геометричного моделювання” потребує від здобувача вищої освіти:

- дотримання навчально-академічної  етики;

- дотримання графіку навчального процесу;

- бути зваженим, уважним на заняттях;

- систематично опрацьовувати теоретичний матеріал;

- дотримання графіку захисту розрахунково-графічної роботи. Відповідь здобувача повинна демонструвати ознаки самостійності виконання поставленого завдання, відсутність ознак повторюваності та  плагіату.

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на лекції, то йому слід відпрацювати цю лекцію у інший час (з іншою групою, на консультації, самостійно, використовуючи методичні матеріали, викладені на платформі дистанційного навчання Сікорський, відеозаписи, ін.).

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на практичному занятті, то йому слід відпрацювати матеріал цього практичного заняття у інший час (з іншою групою, на консультації, самостійно, використовуючи методичні матеріали, викладені на платформі дистанційного навчання Сікорський, відеозаписи,ін.).

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Рейтинг студента розраховується за 100 бальною шкалою.

1. Рейтинг студента з кредитного модуля  складається з балів, що він отримує за:

 • домашні та аудиторні завдання (ДЗ) за темою лекції  у робочому зошиті (7 завдань);
 • програмований контроль (ПК) (4 ПК);
 • виконання модульної контрольної роботи;
 • виконання та захист графічнихробіт (РГ) (2 завдання);
 • виконання та захист графічно-розрахункової роботи (РГР).

 

2. Критерії нарахування балів:

2.1. Виконання завдань у робочому зошиті оцінюється у 5 балів за такими критеріями:

 • бездоганно виконана робота, відмінна графіка, вчасно здана робота  –  5 балів;
 • є певні недоліки у виконанні,  хороша графіка, порушення графіку здачі до 2-3 тижнів  –  3 бали;
 • є значні недоліки у виконанні ,  задовільна графіка , невчасно здана робота –  2 бали;

2.2. Програмований контроль (ПК) (4 ПК);

 • бездоганно виконана робота–  5 балів;
 • є певні недоліки у виконанні–  3 бали;
 • є значні недоліки у виконанні –  2 бали;

2.3. Виконання модульної контрольної роботи оцінюються у 15 балів:

 • бездоганно виконана робота  - 15  балів;
 • не суттєві недоліки у виконанні роботи - 12  балів;
 • суттєві недоліки у виконанні роботи - 8  балів;
 • робота виконана невірно або взагалі не виконана  - 0 балів.

2.4. Виконання та захист графічних робіт оцінюються у 5 балів:

 • бездоганно виконана робота, відмінна графіка  –  5 балів;
 • є певні недоліки у виконанні,  хороша графіка, порушення графіку здачі до 2-3 тижнів   –  3 бали;
 • є значні недоліки у виконанні ,  задовільна графіка  –  2 бали;

Виконання розрахунково-графічної роботи оцінюються у 20 балів::

 • бездоганно виконана робота  - 20  балів;
 • є не суттєві недоліки у виконанні роботи - 18  балів;
 • є суттєві недоліки у виконанні роботи – 8 балів;
 • робота виконана невірно або взагалі не виконана  - 0 балів.

Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.

Умовою першого календарного контролю є отримання не менше  18  балів та виконання і захист трьох тем у робочому зошиті, однієї графічнї роботи, отримання позитивної оцінки з двох програмованих контрольних робіт.    Умовою другого календарного контролю є отримання не менше   45  балів та виконання і захист трьох тем у зошиті, однієї графічнї роботи, отримання позитивної оцінки з двох програмованих контрольних робіт та виконання  розрахунково-графічної роботи. Умовою отримання заліку є виконання та захист розрахунково-графічної роботи, задач у робочому зошиті з 7 тем курсу, 2 графічних робіт, отримання позитивних оцінок з чотирьох програмованих контрольних робіт  та модульної контрольної роботи.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Здача заліку проходить по білетам. Білет складається з двох задач. Умова першої задачі включає навчальний матеріал, який  вивчається у першій  теоретичній частині курсу.  Перевіряються знання володіння методами проєкціювання та методами спрощення розв’язку задач курсу. Друга задача комплексна. Перевіряються отримані компетентності моделювання геометричних об’єктів, вміння застосовувати вимоги стандартів при оформленні конструкторської документації.

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Лабораторії, обладнання, програграмне забезпечення, опис макетів для проведення лабораторних робіт та їх кількість
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Гнітецька Г. О.;
Ухвалено кафедрою НГІКГ (протокол № 5 від 2021-02-10 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № ______ від ______)